Насловна » Архива » Актуелности » 2012.

Актуелности - Архива

Актуелности из 2012. године

Зајам мазута топланама

14.12.2012. године

Влада Републике Србије је на својој седници од 06.12.2012. године, донела Закључак да Републичка дирекција за робне резерве дâ топланама Србије на зајам 22.303 тоне мазута, без плаћања камате и са обавезом враћања до 15. септембра 2013. године.

На основу наведеног Закључка, приступило се закључењу уговора о зајму мазута са 35 топлана широм Србије.

Закључно са петком, 14.12.2012. године уговоре су потписале 32 топлане за укупну количину мазута од 21.376 тона. Након закључења уговора, Републичка дирекција за робне резерве одмах даје налоге за преузимање мазута и обавештава Рафинерију нафте Панчево, тако да је могуће преузимање мазута у дану закључења уговора.

Интервентна продаја уља

14.09.2012. године

Влада Републике Србије је на седници одржаној 14. септембра 2012. године, донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве изврши интервентну продају до 5.000.000 литара рафинисаног сунцокретовог уља.

Рафинисано сунцокретово уље Дирекција ће продавати носиоцима снабдевања, по цени од 120,00 дин/л, без обрачунатог ПДВ, на основу списка носилаца снабдевања који ће сачинити Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.

Носиоци снабдевања у обавези су да купљено рафинисано сунцокретово уље из робних резерви продају у својим продајним објектима по малопродајној цени до 142,56 дин/л, са обрачунатим ПДВ, у складу са уговором који ће закључити са Дирекцијом.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Сектор за трговину, услуге, цене и заштиту потрошача ће примати захтеве и сачињавати списак носилаца снабдевања са одобреним количинама. Дирекција ће позивати носиоце снабдевања са спискова да закључе уговор. Контакт телефон за примање захтева : 011/3620-385.

Интервентна продаја шећера

14.09.2012. године

Влада Републике Србије је на седници одржаној 14. септембра 2012. године, донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве изврши интервентну продају шећера (бели шећер), у количини до 5.000.000 кг.

Шећер ће Дирекција продавати носиоцима снабдевања, по цени од 80,00 дин/кг без обрачунатог ПДВ, на основу списка носиоца снабдевања који ће сачинити Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.

Носиоци снабдевања у обавези су да купљени шећер из робних резерви продају у својим продајним објектима по малопродајној цени до 95,04 дин/кг, са обрачунатим ПДВ.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Сектор за трговину, услуге, цене и заштиту потрошача ће примати захтеве и сачињавати списак носилаца снабдевања са одобреним количинама. Дирекција ће позивати носиоце снабдевања са спискова да закључе уговор. Контакт телефон за примање захтева : 011/3620-385.

Робна размена минералног ђубрива НПК за меркантилну пшеницу и меркантилни кукуруз

07.09.2012. године

Влада Републике Србије је на седници одржаној 06. септембра 2012. године, донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве изврши робну размену 9.100.000кг минералног ђубрива НПК(15:15:15) за меркантилну пшеницу и меркантилни кукуруз, по паритетима који су нижи од утврђеног паритетног односа предметних роба у распону од 10-20%, ради стимулације пољопривредне производње и ублажавања последица великих суша које су задесиле пољопривредна подручја, и то:

- 1kg минералног ђубрива NPK(15:15:15) за 1,65kg меркантилне пшенице рода 2012. године;
- 1kg минералног ђубрива NPK(15:15:15) за 1,55kg меркантилног кукуруза рода 2012. године;
- 1kg минералног ђубрива NPK(15:15:15) за 1,90kg меркантилне пшенице рода 2013. године;
- 1kg минералног ђубрива NPK(15:15:15) за 2,00kg меркантилног кукуруза рода 2013. године.

Услов за ступање на снагу уговора о размени минералног ђубрива NPK(15:15:15) за меркантилну пшеницу и меркантилни кукуруз рода 2013. године је достављање средстава обезбеђења уговорних обавеза–доказ о упису хипотеке на непокретној имовини купца или гаранције банке у висини вредности уговора и менице.

Уговарање робне размене минералног ђубрива НПК(15:15:15) за меркантилну пшеницу и меркантилни кукуруз вршиће се са физичким лицима – носиоцима пољопривредног газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и промену података и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“, број 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 и 15/12), а налазе се у активном статусу; земљорадничким задругама које су регистроване код Агенције за привредне регистре, у правној форми задруга, са шифром претежне делатности 01.11-гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица, и активно су привредно друштво и овлашћеним складиштарима Републичке дирекције за робне резерве.

Писани захтеви лица која се могу јавити према Закључку Владе за робну размену примају се од понедељка, 10. септембра 2012. године, у просторијама Републичке дирекције за робне резерве, Дечанска 8а, VI спрат, соба број 613, до попуњавања квоте.

Откуп меркантилне пшенице род 2012. године

12.07.2012.

На основу Закључка Владе од 10.07.2012. године Републичка дирекција за робне резерве (у даљем тексту: Дирекција) врши куповину до 100.000 тона меркантилне пшенице род 2012. године.

У циљу реализације наведеног закључка, молимо Вас да обавестите председнике општина у Вашем управном округу, као и да путем локалних средстава информисања обавестите заинтересована физичка лица, носиоце комерцијалних пољопривредних породичних газдинстава која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начин чувања података, као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 и 15/12), а налазе се у активном статусу и земљорадничке задруге које су уписане у Регистар пољопривредних газдинстава и у активном су статусу, о куповини меркантилне пешнице, а посредовањем од стране „Продуктна берза” а.д. Нови Сад. Земљорадничке задруге поред тога морају бити регистроване у АПР-у, у правној форми задруга, са шифром претежне делатности 0111-гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица.

Дирекција купује:

1. меркантилну пшеницу род 2012. године,

2. меркантилна пшеница је домаћег порекла, у расутом стању која мора у свему да одговара прописаном квалитету, у складу са Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Службени лист СРЈ”, бр. 52/95 и „Службени лист СЦГ“, бр. 56/03 – др. правилник и 4/04 – др. правилник) и Правилником о југословенском стандарду за пшеницу као сировину за млинску индустрију („Сл. лист СФРЈ”, бр. 10/92), као и са следећим елементима квалитета: хектолитарска маса мин. 76 кг/хл, влага макс. 13 %, укупне примесе 2 %,

3. цена 23,00 д/кг (у цену урачунат ПДВ), ускладиштено у силосу овлашћеног складиштара Дирекције,

4. рок плаћања купљене меркантилне пшенице је до 8 (осам) дана од дана достављања следеће документације:

- потврда о ускладиштењу, издата од стране овлашћеног складиштара Дирекције,

- магацински улаз, пријемница и сл.,

- сертификат о квалитету издат од стране предузећа овлашћеног за контролу и записник о извршеној контроли, потписан и оверен од стране предузећа које је вршило контролу, као и од овлашћеног складиштара Дирекције.

Сертификат о квалитету обезбеђује продавац меркантилне пшенице.

5. Минимална количина меркантилне пшенице која се купује од једног комерцијалног пољопривредног породичног газдинства је 5 тона, а максимална 100 тона.

Максимална количина меркантилне пшенице која се купује од једне земљорадничке задруге је 150 тона.

Заинтересовано регистровано комерцијално пољопривредно породично газдинство или земљорадничка задруга пријављује се Продуктној берзи, Нови Сад, сваког радног дана од 8,00 до 14,30 часова (бројеви телефона: 021/527-329, 443-493, 633-8060, 445-416, 443-409, 445-407, 526-875, 445-423, 523-132, 633-8124, 443-473, 633-4251, 443-120, 443-498, 445-406, 526-165, 526-875, 445-953, 633-9061, 445-413, 522-272; бројеви телефакса: 021/677-2966, 6772966, 444-625, 444-742, 445-391, 442-054, 445-923, 443-457), ради информисања и евидентирања.

Уговор о купопродаји меркантилне пшенице комерцијално пољопривредно породично газдинство и земљорадничка задруга закључују са Дирекцијом.

Приликом ускладиштења меркантилне пшенице у силос овлашћеног складиштара Дирекције, а ради продаје исте Дирекцији, регистровано комерцијално пољопривредно породично газдинство је у обавези да достави:

1. фотокопију личне карте,

2. потврду о обновљеној регистрације пољопривредног породичног газдинства за текућу годину,

3. фотокопију чековне картице текућег рачуна регистрованог пољопривредног породичног газдинства, отвореног код банке.

Земљорадничка задруга је у обавези да достави:

1. фотокопију извода из Агенције за привредне регистре,

2. потврду о обновљеној регистрације пољопривредног породичног газдинства за текућу годину,

3. фотокопију картона депонованих потписа, оверену и датирану од стране банке, не старију од 15 дана.

Истовремено Вас обавештавамо да се меркантилна пшеница, може ускладиштити у силосе овлашћеног складиштара Дирекције.

Расподела количина меркантилне пшенице коју Дирекција купује, извршена је по окрузима, односно по овлашћеним складиштарима, а на основу података добијених од Републичког завода за статистику о засејаним површинама (у хектарима) и очекиваним приносима меркантилне пшенице по хектару, за Републику Србију.

За све информације можете се обратити Републичкој дирекцији за робне резерве, на бројеве телефона: 011/3238-997 (начелник Миомир Пауновић), 3239-059, Београд и 021/421-914 (начелник Михајло Увачек), 526-890, Центар у Новом Саду.

Преузмите:

Преглед паниране куповине меркантилне пшениоце род 2012. године по окрузима(.xls)

Преглед овлашћених складиштара по окрузима за куповину меркантилне пшенице род 2012. године(.xls)

Усвојена Уредба о продаји минералног ђубрива

23.03.2012.

Влада Републике Србије је на предлог Републичке дирекције за робне резерве, дана 22. марта 2012. године, усвојила Уредбу о продаји минералног ђубрива.

Право на куповину минералног ђубрива има физичко лице – носилац породичног комерцијалног, односно некомерцијалног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава. Укупна количина минералног ђубрива чија продаја се врши у складу са овом уредбом износи 5.000.000 kg минералног ђубрива NPK 15:15:15 и 2.000.000 kg минералног ђубрива KAN 27% N и власништво је Републичке дирекције за робне резерве.

Дирекција продаје минерално ђубриво NPK 15:15:15 по цени од 46,60 дин/kg и KAN 27% N по цени од 25,55 дин/kg. Минерално ђубриво се преузима утоварено у возило код овлашћеног складиштара Дирекције ХИП «Азотара» у реструктурирању, Панчево. Физичко лице сноси трошкове транспорта, истовара, утовара, путарине, еколошке таксе и остале зависне трошкове.

Физичко лице које има право на куповину минералног ђубрива у складу са овом уредбом може да купи минерално ђубриво NPK 15:15:15 највише до 700 kg по хектару, а највише за два хектара пријављене површине под воћем и KAN 27% N највише до 350 kg, по хектару, а највише за два хектара пријављене површине под воћем у складу са Правилником.

Захтев за куповину минералног ђубрива подноси се Дирекцији до 12. априла 2012. године, на Обрасцу- Захтев за куповину минералног ђубрива. Захтев за куповину физичко лице може поднети и преко удружења пољопривредних произвођача регистрованих у Агенцији за привредне регистре односно преко правног лица и предузетника које се бави откупом, односно складиштењем или прерадом воћа, као и преко земљорадничке задруге.

Физичко лице је дужно да минерално ђубриво купљено у складу са овом уредбом плати Дирекцији најкасније до 1.октобра 2012. године.

Физичко лице је дужно да минерално ђубриво купљено у складу са овом уредбом искористи искључиво за пролећне радове у пољопривреди на површинама пријављеним под воћем, у складу са Правилником.

Преузмите:

Уредба о продаји минералног ђубрива

Образац захтева за куповину

Помоћ завејаним градовима и општинама

03.02.2012.

На предлог Републичке дирекције за робне резерве Влада Републике Србије дана 03. фебруара 2012. године, усвојила је Закључак којим ће Дирекција бесповратно испоручити 332.500 литара дизел горива Д-2, 7.000 литара безоловног бензина BMB и 5.000 килограма уља за ложење средњег-мазута, за потребе отклањања последица од елементарне непогоде настале услед великих снежних падавина на територији градова и општина Србије.

Бесповратна помоћ је упућена граду Краљеву, Врању и Новом Пазару, као и општинама: Рашка, Тутин, Врњачка Бања, Љубовија, Мали Зворник, Крупањ, Мионица, Осечина, Бабушница, Медвеђа, Сврљиг, Гаџин Хан, Прибој, Прешево, Ивањица, Лучани, Горњи Милановац, Бајина Башта, Трговиште, Сјеница, Бујановац, Брус, Александровац, Босилеград, Владичин Хан, Сурдулица, Пријепоље и Нова Варош.

Укупна новчана вредност испоручене помоћи износи 43.792.200,00 динара.

Усвојена Уредба о обнављању робних резерви меркантилне пшенице и кукуруза

26.01.2012.

Влада Републике Србије је на предлог Републичке дирекције за робне резерве, дана 26. јануара 2012. године, усвојила Уредбу о обнављању робних резерви меркантилне пшенице и кукуруза, којом се уређују услови и начин размене минералног ђубрива KAN%27N за наведене културе у циљу попуне нивоа робних резерви у меркантилној пшеници и кукурузу и стимулације индивидуалне пољопривредне производње ратарских култура.

Право на размену има физичко лице, носилац регистрованог пољопривредног газдинства. Количина минералног ђубрива чија се размена врши износи 11.190.900 килограма.

Када се минерално ђубриво преузима са складишта Дирекције у „ХИП Азотара” у реструктурирању, Панчево, врши се у следећим паритетима: 1 кг минералног ђубрива за 1,30 кг меркантилне пшенице рода 2011. године, 1 кг минералног ђубрива за 1,50 кг меркантилног кукуруза рода 2011. године и 1 кг минералног ђубрива за 1,35 кг меркантилне пшенице рода 2012. године, док су паритети преузимања преко овлашћених складиштара са складишта Дирекције следећи: 1 килограм минералног ђубрива за 1,40 кг меркантилне пшенице рода 2011. године, 1 кг минералног ђубрива за 1,60 кг меркантилног кукуруза рода 2011. године и 1 кг минералног ђубрива за 1,50 кг меркантилне пшенице рода 2012. године.

Физичко лице може да размењује наведене робе за највише 200 килограма минералног ђубрива по хектару површине засејане пшеницом у јесењој сетви 2011. године и то за највише 30 хектара. Новчаном казном од 10.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако количину минералног ђубрива добијену путем размене у складу са овом Уредбом не употреби за пролећну прихрану у 2012. години на пријављеним површинама или ако је у Захтеву за размену дао нетачне податке о површинама засејаним пшеницом у јесењој сетви 2011.године.

Расподела минералног ђубрива врши се према површинама које су пољопривредна газдинства засејала пшеницом у јесењој сетви а размена минералног ђубрива врши се на основу Захтева за размену који треба поднети Управи за трезор или у месној канцеларији општинске управе преко асистента саветодавца. Захтеви се могу поднети до 6. фебруара 2012. године.

Преузмите:

Уредба о обнављању робних резерви меркантилне пшенице и кукуруза (.pdf)

Образац захтева за размену (.doc)

Списак складиштара (.xls)

Упутство за пријем документације за меркантилну пшеницу рода 2012. године (.doc)

Упутство за пријем документације за меркантилн упшеницу и кукуруз рода 2011. године (.doc)

Пример попуњене менице (.jpg)