Насловна » Архива » Актуелности » 2013.

Актуелности - Архива

Актуелности из 2013. године

19.07.2013.

На основу закључка Владе Републике Србије 05 Број: 339-6036/2013 од 16. јула 2013. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Републичка дирекција за робне резерве
ул.Дечанска бр.8а, Београд
(у даљем тексту Дирекција)

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ЗАЈАМ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА РОД 2012. ГОДИНЕ

Дирекција врши позајмицу до 111.082,80 тона меркантилног кукуруза, род 2012. године, домаћег порекла, у расутом стању у свему одговара прописаном правилнику SRPS Е.B3.516 и SRPS Е.B3.516/1 и Правилнику о квалитету жита, млинских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Службени лист СФРЈ”, бр.53/83 и 57/88 и Службени лист СРЈ број 52/95)

Услови

Привредно друштво - зајмопримац, мора бити ликвидан, да није у спору и да нема доспела дуговања према Дирекцији.

Преузимање меркантилног кукуруза је сукцесивно, а најкасније до 01. септембра 2013. године уз обавезу да се изврши враћање до 30. новембра 2013. године, на паритету силос овлашћеног складиштара Дирекције.

Максимална количина по Зајмопримцу је до 5.000 тона.

Позајмице меркантилног кукуруза одобравају се без плаћања камате. Зајмопримци су обавези да врате исту количину и квалитет меркантилног кукуруза род 2013. године у расутом стању.

Средство обезбеђења враћања меркантилног кукуруза датог на зајам је гаранција банке по моделу Дирекције, чији је бонитет утврдила Народна банка Србије или хипотека на напокретности Зајмопримца.

Уколико Зајмопримац Дирекцији као средство обезбеђења доставља банкарску гаранцију, у обавези је да у року од пет дана, од дана добијања писменог обавештења да је изабран по јавном позиву достави писмо о намери банке да је спремна да изда у корист Републичке дирекције за робне резерве гаранцију а уколико Зајмопримац доставља хипотеку, у обавези је да приликом потписивања уговора достави доказ о засејаним површинама под кукурузом (извод из сетвеног плана или изјава о засејаним површинама) или доказ о уговореној производњи (уговори), у двострукој количини од количине позајмљеног меркантилног кукуруза.

Зајмопримци меркантилног кукуруза, дужни су да доставе Дирекцији средство обезбеђења враћања меркантилног кукуруза најкасније до 20. августа 2013. године.

За утврђивање укупне вредности уговора користиће се тржишна цена меркантилног кукуруза на Продуктној берзи у Новом Саду, на дан закључења уговора.

Захтев мора да садржи следеће:

1. количину меркантилног кукуруза,
2. средство обезбеђења враћања меркантилног кукуруза које се нуди
3. рок преузимања меркантилног кукуруза

Уколико се по овом јавном позиву приме захтеви за већу количину позајмице од 111.082,80 тона меркантилног кукуруза, предност ће имати понуђачи који:

А) Имају примарну производњу товних свиња или товних јунади , што се документује изјавом и решењем управе за ветерину да има у власништву објекат за производњу товне стоке који задовољава прописане услове ,
Б) Као средство обезбеђења понуде гаранцију пословне банке по моделу Дирекције
В) Понуде краћи рок преузимања меркантилног кукуруза

Рок за достављање захтева је 24. јули 2013 године, до 11 часова.

Јавно отварање захтева биће обављено дана 24. јула 2013 године, у 12 сати у просторијама Републичке дирекције за робне резреве, Београд, улица Дечанска 8 А, VI спрат, соба 654 A.

Заинтересовани могу присуствовати отварању захтева уз писмено овлашћење, без посебног позива.

Захтеве доставити у затвореним ковертама, на адресу, са назнаком

ЗАХТЕВ ЗА ЗАЈАМ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА - не отварати

на адресу : „Републичка дирекција за робне резерве“ Београд , улица Дечанска 8 А, VI спрат, соба (писарница) 613а.

Захтеви који не садрже све наведене елементе из овог огласа, који су незапечаћени, који стигну након наведеног рока, или буду упућени телефаксом или мејлом неће се разматрати.

Дирекција ће у писменој форми у року од 5 дана од дана отварања, захтева обавестити учеснике овог огласа о резултату избора, и закључити уговор са најповољнијим понуђачем.

Дирекција задржава право једностраног одустајања по овом Јавном позиву.

Додатне информације могу се наћи на сајту Дирекције www.rdrr.gov.rs или се понуђачи могу обратити на телефоне 011/3238-997, Миомир Пауновић , начелник Одељења за прехрамбене производе и 021/421-914 Михајло Увачек, начелник Центра Нови Сад.

18.07.2013.

КУПОВИНА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ РОД 2013.ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 339-339-6088/2013-1 од 16. јула 2013.године, Републичка дирекција за робне резерве извршиће откуп 59.500 тона пшенице рода 2013. године. Откуп меркантилне пшенице род 2013, квалитета мин.76 кг/хл, влаге макс.13% и примеса макс.2% по цени од 20,00 дин/кг са ПДВ, фцо силос овлашћеног складиштара Дирекције или лиценцирано јавно складиште, у укупној количини од 59.500 тона, вршиће се од регистрованих пољопривредних газдинстава (физичких лица и земљорадничких задруга шифре претежне делатности: 0111) и то у минималној количини од 5 тона и максималној количини 50 тона, по носиоцу газдинства, односно земљорадничкој задрузи. Откуп се врши преко АД "Продуктне берзе" у Новом Саду, а Дирекција ће плаћање купљене пшенице извршити у року од 15 дана од дана достављања комплетне и уредне документације.

Откуп почиње у 19.07.2013. године, у 8 часова, а трајаће сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,30 часова, све док се не откупи предвиђена количина.

У циљу равномерне територијалне заступљености при откупу пшенице, сваки округ ће добити одговарајућу квоту која је на располагању потенцијалним продавцима.

Први контакт за продају неопходно је остварити са АД "Продуктном берзом" у Новом Саду на један од телефона (позивни 021): 527-329; 443-493; 63-38-060; 445-416; 443-409; 445-407; 445-423; 523-132; 63-38-124; 443-473; 63-34-251; 443-120; 443-498; 445-406; 526-165; 526-875; 445-953; 63-39-061; 445-413 и 522-272.

Прилог:

Упутство продавцима меркантилне пшенице (.doc)
Преглед овлашћених складиштара Дирекције са утврђеним квотама које су одређене на основу засејаних површина (.xls) - извор Републички завод за статистику

10.07.2013.

На основу закључка Владе Републике Србије 05 Број: 339-5856/2013 од 9. јула 2013. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Републичка дирекција за робне резерве
ул.Дечанска бр.8а, Београд
(у даљем тексту Дирекција)

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ЗАЈАМ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА РОД 2012. ГОДИНЕ

Дирекција врши позајмицу до 25.006,89 тона меркантилног кукуруза, род 2012. године у расутом стању са садржајем афлатоксина изнад максимално дозвољене вредности

Услови

Привредно друштво - зајмопримац мора бити ликвидан, да није у спору и да нема доспелих дуговања према Дирекцији.

Преузимање меркантилног кукуруза ће се вршити сукцесивно, а најкасније до 10. августа 2013. године, уз обавезу да се изврши враћање до 10. децембра 2013.године, на паритету силос овлашћеног складиштара Дирекције.

Максимална количина по зајмопримцу је до 4.000 тона.

Позајмљени меркантилни кукуруз са садржајем афлатоксина изнад максимално дозвољене вредности, зајмопримци могу користити искључиво у складу са Упутством за произвођаче сточне хране од 23. фебруара 2013. године издато од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, за производњу потпуних и допунских смеша за старије категорије, товну стоку, уз надзор Републичке ветеринарске инспекције.

Позајмице меркантилног кукуруза одобравају се без плаћања камате. Зајмопримци су у обавези да врате меркантилни кукуруз род 2013. године, у паритету – за 1кг позајмљеног меркантилног кукуруза род 2012. године да испоруче 0,8кг меркантилног кукуруза род 2013. године, чији квалитет у потпуности одговара Правилнику SRPS Е.B3.516 и SRPS Е.B3.516/1 и Правилнику о квалитету жита, млинских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Сл. лист СРЈ”, бр. 52/95).

Средство обезбеђења враћања меркантилног кукуруза датог на зајам је гаранција банке по моделу Дирекције, чији је бонитет утврдила Народна банка Србије или хипотека на непокретности зајмопримца. Уколико зајмопримац Дирекцији као средство обезбеђења враћања меркантилног кукуруза доставља хипотеку, у обавези је да приликом потписивања уговора достави доказ о засејаним површинама под кукурузом (извод из сетвеног плана) или доказ о уговореној производњи (уговори), у двострукој количини од количине позајмљеног меркантилног кукуруза.

Зајмопримци меркантилног кукуруза, дужни су да доставе Дирекцији средство обезбеђења враћања меркантилног кукуруза најкасније до 05. августа 2013. године.

За утврђивање укупне вредности уговора користиће се тржишна цена меркантилног кукуруза на Продуктној берзи у Новом Саду, на дан закључења уговора.

Захтев мора да садржи следеће:

1. количину меркантилног кукуруза,

2. средство обезбеђења враћања меркантилног кукуруза које се нуди

3. рок преузимања меркантилног кукуруза

Уколико се по овом јавном позиву приме захтеви за већу количину позајмице од 25.006,89 тона меркантилног кукуруза са садржајем афлатоксина изнад максимално дозвољене вредности, предност ће имати понуђачи који:

А) Као средство обезбеђења нуде гаранцију пословне банке по моделу Дирекције и

Б) Нуде рок до пет дана за преузимање меркантилног кукуруза

Рок за достављање захтева је 15. јули 2013 године, до 11 часова.

Јавно отварање захтева биће обављено дана 15. јула 2013 године, у 12 сати у просторијама Републичке дирекције за робне резреве, улица Дечанска 8 А, VI спрат, соба 654 A.

Заинтересовани могу присуствовати отварању захтева уз писмено овлашћење, без посебног позива.

Захтеве доставити у затвореним ковертама, на адресу, са назнаком

ЗАХТЕВ ЗА ЗАЈАМ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА- не отварати

на адресу :„ Републичка дирекција за робне резерве“ Београд , улица Дечанска 8 А, VI спрат, соба (писарница) 613а.

Захтеви који не садрже све наведене елементе из овог огласа, који су незапечаћени, који стигну након наведеног рока, или буду упућени телефаксом или мејлом , неће се разматрати.

Дирекција ће у писменој форми у року од 5 дана од дана отварања захтева, обавестити учеснике овог огласа о резултату избора, и закључити уговор са најповољнијим понуђачима.

Дирекција задржава право једностраног одустајања по овом Јавном позиву.

Додатне информације могу се наћи на сајту Дирекције www.rdrr.gov.rs или се понуђачи могу обратити на телефоне 011/3238-997, Миомир Пауновић, начелник Одељења за прехрамбене производе и 021/421-914 Михајло Увачек, начелник Центра Нови Сад.

10.07.2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Београд, ул. Дечанска 8а

На основу члана 27. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр.72/2011); члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'' број 24/2012); Закључка Владе 05 број 361-337/2013-1 од 24. јануара 2013.год. и Закључка Владе 05 број 361-5610/2013 од 05.07. 2013. године, директор Републичке дирекције за робне резерве, објављује:

ОГЛАС
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИУ ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Закуподавац - Република Србија, коју заступа Републичка дирекција за имовину, Београд,

ул. Грачаничка број 8.

Корисник - Републичка дирекција за робне резерве, Београд, ул. Дечанска 8а.

1.ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП

Предмет давања у закуп су непокретности у својини Републике Србије, које чине делови пословног (складишног) простора и то:

Ред. бр.

Назив и место

складишта

Врста простора

бруто површина за издавање у закуп (м²)

Почетна цена

дин/м²

без ПДВ-а

1.

Складиште генералног терета

Београд

Лука Београд,

Вилине воде бб

складишни

простор

приземље

ламела 2

72,00

363,00

анекс 1

460,00

363,00

2.

Складиште генералног терета

Лесковац,

28. марта бр 2

складишни

простор

магацин 2

ламела 2

550,00

65,00

магацин 3

ламела 1

550,00

65,00

ламела 2

550,00

65,00

ламела 3

550,00

65,00

ламела 4

550,00

65,00

3.

Складиште

Генералног терета

Пријепоље,

село Ивање бб

складишни

простор

магацин 1

ламела 1

310,00

178,00

4.

Складиште

Генералног терета

Лозница,

Бања Ковиљача

Маршала Тита бб

складишни простор

ламела 1

560,00

187,00

5.

Складиште санитета у Куршумлији, ул.Милутина Ускоковића бр.1

складишни простор

приземље

530,00

70,00

Непокретности се могу разгледати уз предходну писмену сагласност Дирекције, сваког радног дана, од дана објављивања Огласа у дневном листу "Политика"- издање за целу земљу, у периоду од 10,00 до 12,00 часова, а најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда.

Место и време увида у документацију:

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у документацију, сваког радног дана, од дана објављивања огласа, периоду од 11,00 до 13,00 часова, на адреси: Републичка дирекција за робне резерве, ул. Дечанска 8а, Београд, канцеларија 503, пети спрат.

2. УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП

Предметни пословни (складишни) простор се даје у закуп према подацима ближе одређеним у Табели из тачке 1. овог Огласа.

Предметни складишни простор се издаје за обављање складишне делатности.

У складишном простору могу се складиштити све врсте роба запаковане у чврстом стању, осим експлозивних, запаљивих и роба са агресивно испарљивим мирисима.

Закупци су обавезни да закупљену површину пословног, складишног, простора ограде о свом трошку, уз претходну сагласност Дирекције.

Закупац не може отворити Јавно царинско складиште у закупљеном складишном простору.

Складишни простор се даје у закуп на одређено време, на период од 2 (две) године. Складишни простор који је предмет огласа даје се у закуп у постојећем - виђеном стању, тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.

Закупац је у обавези да закупнину плаћа у уговореној висини и то до петог у месецу за текући месец, у свему према рачуну који испоставља Закуподавац.

Закупац је обавезан да поред закупнине плаћа и трошкове: електричне енергије, водовода и канализације, изношења смећа, телефона и сл, сразмерно квадратури простора који закупљује, у свему према документованом рачуну који испоставља Републичка дирекција за робне резерве.

3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа на огласу имају сва правна лица и предузетници који обављају напред наведену делатности, и који испуњавају услове из огласа.

1. Рок за подношење понуда је 22.07.2013. године до 12,00 часова

2. Уредна и потпуна писана понуда треба да садржи:

а) Доказ о уплати депозита

б) Све податке о подносиоцу понуде:
За предузетнике: име и презиме предузетника, адреса, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број, ПИБ и извод из АПР-а.
За правна лица: назив и седиште, копија решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа или Извод из АПР-а не старији од шест месеци, Оснивачки акт, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у прикупљању писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују.

ц) Износ закупнине по 1m² на месечном нивоу,

3. Понуде се достављају на адресу:

Републичка дирекција за робне резерве, ул. Дечанска 8а, Београд.

Понуде се достављају препорученом пошиљком или се лично предају преко писарнице у затвореној коверти на којој је јасно назначено „НЕ ОТВАРАТИ -- ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА-адреса складишта на које се понуда односи".

Отварање понуда је јавно.

Понуде ће се отварати 22.07.2013. године у 14,00 часова, у просторијама Републичке дирекције за робне резерве, Дечанска 8а, VI спрат, сала број 654а.

Представници понуђача морају имати писмено овлашћење, т.ј. пуномоћје које ће предати Комисији.

Ако је понуда послата поштом, дан предаје пошти искључиво препорученом пошиљком сматра се као дан предаје Републичкој дирекцији за робне резерве, под условом да је понуда стигла у Дирекцију до дана отварања понуда.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Понуда у којој цена није наведена у динарима или је дата описно неће се разматрати.

Учесник у поступку прикупљања писмених понуда обавезан је уплатити депозит у висини 10% од почетне цене закупнине према табели из тачке 1. овог Огласа, на месечном нивоу.

Учесник у поступку прикупљања писмених понуда обавезан је депозит уплатити на рачун Републичке дирекције за робне резерве, број 840-821121843-39, са позивом на број: модел 97, позив на број 41601, шифра плаћања 290, до истека рока за подношење понуда.

Учесницима у поступку чије понуде нису прихваћене, депозит ће бити враћен у року од 30 дана од дана закључења поступка прикупљања писмених понуда.

Уколико подносилац пријаве одустане од закључења уговора, губи право на враћање депозита.

4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Отварање свих приспелих понуда вршиће се комисијски.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена закупнине по 1 m² на месечном нивоу, као и да испуњава све остале услове из огласа.

Комисија утврђује редослед важећих понуда

Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.

У случају да два или више понуђача понуде исту износ закупнине Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

Комисија задржава право да не прихвати ни једну понуду уколико оцени да иста није одговарајућа.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће Директор Републичке дирекције за робне резерве, у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда.

Учеснике огласа Републичка дирекција за робне резерве ће писаним путем обавестити о избору најповољније понуде, у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке од стране Директора

Најповољнији понуђач је дужан да закључи уговор о закупу непокретности у року од 5 (пет) дана од дана пријема позива за закључење уговора, у супротном сматраће се да је одустао од закупа предметног складишног простора, па ће се приступити позивању следећег најповољнијег понуђача.

Приликом закључења уговора о закупу најповољнији понуђач је у обавези да као срество финансијског обезбеђења, за испуњење својих уговорних обавеза на име комуналних услуга достави 2 (две) бланко потписане и оверене сопствене менице, менично овлашћење, менични споразум, фотокопију картона депонованих потписа оверену од стране банке и захтев за регистрацију меница оверен од пословне банке.

Додатне информације и обавештења могу се добити на телефон Републичке дирекције за робне резерве, сваког радног дана у времену од 11,00-13,00 часова, контакт особе: Божидар Ристић (011/3242-424), Славица Чучковић (011/3343-518), Сандра Јанковић (011/3348-729).

27.05.2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
БЕОГРАД
Дечанска 8а
тел. 011/3239-993

Републичка дирекција за робне резерве као хипотекарни поверилац у вансудском поступку намирења у складу са чл. 35. Закона о хипотеци („Сл. Гласник РС“ бр. 115/2005),

О Г Л А Ш А В А
аукцијску продају непокретности

1. Силос комплекс са пратећим објектима Лази Лазара, Торак, Тудор Владимиреску 114., код Житишта

2. Бензинска станица „Будућност“, Чонопља, Николе Тесле бр. 18.

3. Силоси у Стапару „Градске пекаре“, Сомбор, Трг Цара Лазара бр. 06.

4. Производна хала и силоси који се налазе у Бачком Петровцу, власништво „ПРОГРЕС-а“ доо Нови Сад, Новосадски пут бр. 162.

5. Почетна продајна цена непокретности која је изражена у еврима, а плаћање се врши у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу НБС:
- под бр. 1. 407.078,46 евра
- под бр. 2. износи 188.370,40 евра,
- под бр. 3. износи за силосе бр. 7., 8., 9., 10., 11. И 12. 232.285,00 евра,
- под бр. 4. 1.573.920,00 евра

6. Дирекција не гарантује за недостатке непокретности које су предмет продаје. Купац купује непокретности у виђеном стању и тиме прихвата као неспорне наведене површине, карактеристике и намену непокретности.
Заинтересована лица могу у просторијама Дирекције у Београду, Дечанска бр. 8а, соба 616. или 702. сваког радног дана од 09.00 до 15.00 најкасније до 12.07.2013. године:
-извршити увид у документацију, добити све друге информације везане за непокретност која се продаје, начин и услове продаје.
-разгледање непокретности које су предмет продаје врши се уз претходну најаву,
најкасније до12.07.2013. године.

7. Полагање депозита сматра се пријавом за учешће на аукцијској продаји.
Право учешћа имају сва домаћа и страна правна и физичка лица која изврше уплату депозита у износу од 3% од почетне цене у динарској против вредности по средњем курсу НБС на дан уплате, у корист рачуна Републичке дирекције за робне резерве 840-821121843-39 са навођењем назива и седишта за правно лице, одн. имена презимена и адресе за физичко лице-учесника на аукцији.Уколико се на име депозита полаже неопозива банкарска гаранција, та гаранција мора важити најмање тридесет дана од дана одржавања аукције.
Доказ о извршеној уплати обавезно доставити Комисији за продају хипотекованих непокретности, ул. Дечанска бр. 8а. најкасније до 15.07.2013. године.
Депозит се купцу урачунава у цену.
Подносилац депозита губи право на депозит у следећим случајевима:
-ако као учесник не прихвати почетну цену
-ако као проглашени купац одбије да потпише записник
-ако проглашени купац не уплати купопродајну цену у прописаном року и на прописан начин.
Дирекција ће свим учесницима аукције који имају право на повраћај депозита, осим проглашеним купцима и другом најбољем понуђачу, вратити депозит у року од осам дана од дана завршетка аукције.
Другом најповиљнијем понуђачу Диреција ће вратити депозит у року од три дана од дана уплате купопродајне цене од стране проглашеног купца.
Уколико је на име депозита положена неопзива банкарска гаранција, таква гаранција се по истеку рока важности, враћа лицима која имају право на враћање депозита.
Лицима која немају право на враћање депозита, неопозива банкарска гаранција ће се активирати и наплатити.
Аукцијска продаја ће се одржавати сваког трећег понедељка у месецу почев од 15.07.2013. године до коначне продаје, у 12.00 часова у просторијама извршног повериоца Републичке дирекције за робне резерве, Београд, Дечанска бр. 8а. соба 654а.
Регистрација учесника почиње 2 сата пре почетка аукције, а завршава се 10 минута пре почетка аукције.

8. Kупопродајни уговор се потписује и оверава пред наслежним судом најксније у року од три дана од дана одржавања аукцијске продаје.Купопродајна цена се исплаћује у целости у року од 15 дана од дана овере уговора.

Фотографије непокретности су објављене на сајту Републичке дирекција за робне резерве (www:rdrr.gov.rs конкурси и тендери)

Све информације у вези са продајом непокретности која је предмет овог огласа могу се добити од овлашћених лица Дирекције-Тање Пауновић 011/3238-530, Радована Дурутовића 021/421-917 и Милана Вујовића на телефон 011/3225-043.

Фотографије:
silosi u Staparu.pdf
silos Lazi Torak.pdf
silosi u Backom Petrovcu.pdf
benzinska stanica Conoplja.pdf
silos u Staparu -Gradska pekara.pdf

17.04.2013. године

На основу закључка Владе Републике Србије 05 Број: 339-3140/2013 од 12. aприла 2013. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Републичка дирекција за робне резерве
ул.Дечанска бр.8а, Београд
(у даљем тексту Дирекција)

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА УЗИМАЊЕ У ЗАЈАМ И КУПОВИНУ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ РОД 2012. ГОДИНЕ
Шифра тендера П-2003/4

I. I Дирекција ће извршити позајмицу меркантилне пшенице род 2012, домаћег порекла, по следећим условима:

1. Количина до 60.000 тона меркантилне пшенице

2. Квалитет: Меркантилна пшеница је домаћег порекла и у свему мора да одговара прописаном квалитету, у складу са Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Службени лист СРЈ”, број 52/95) и Правилником о југословенском стандарду за пшеницу као сировину за млинску индустрију („Службени лист СФРЈ”, број 10/92), као и са следећим елементима квалитета: хектолитарска маса мин. 76 кг/хл, влага макс. 13 %, укупне примесе 2 %.

3. Паковање у расутом стању

4. Паритет силос овлашћеног складиштара Дирекције.

5. Рок преузимања Преузимање меркантилне пшенице је сукцесивно, а најкасније до 15.јуна 2013. године.

6. Максимална количина по Зајмопримцу: до 5.000 тона.

7. Рок враћања меркантилне пшенице до 15.08.2013.године.

8. Услови: На одобрене позајмице меркантилне пшенице Зајмопримац не плаћа месечну камату, али је у обавези да Дирекцији врати меркантилну пшеницу у паритету 1 кг меркантилне пшенице род 2012 за 1,15 кг меркантилне пшенице род 2013 године, домаћег порекла, у расутом стању .

9. Средство обезбеђења враћања позајмљене количине меркантилне пшенице је гаранција пословне банке, чији је бонитет утврдила Народна банка Србије.

Изабрани понуђачи за позајмицу меркантилне пшенице, дужни су да у року до 30 дана од дана потписивања уговора Дирекцији као средство обезбеђења враћања позајмљене количине меркантилне пшенице доставе гаранцију пословне банке, чији је бонитет утврдила Народна банка Србије , по моделу Дирекције, на укупну вредност уговора. За утврђивање укупне вредности уговора користиће се тржишна цена меркантилне пшенице на Продуктној берзи у Новом Саду, на дан закључења уговора.

10. Зајмопримац који испуњава услове за уговарање позајмице меркантилне пшенице у обавези је да у року од 5 дана од дана пријема писменог обавештења да је изабран, достави Дирекцији писмо о намерама пословне банке о издавању гаранције;

Уколико се по овом јавном позиву приме захтеви за већу количину позајмице од 60.000 тона меркантилне пшенице, предност ће имати понуђачи који имају:

А) Шифру делатности производња млинских производа (1061) и шифру делатности складиштење (5210)

Б) Силос и млин у власништву зајмопримца

В) Меркантилну пшеницу републичких робних резерви на залихама

11. Сви трошкови утовара, истовара, издавања цертификата, превоза, растура и др. падају на терет Зајмопримца.

II. Дирекција ће извршити продају меркантилне пшенице род 2012, домаћег порекла, по следећим условима:

1. Количина до 40.000 тона меркантилне пшенице.

2. Квалитет Меркантилна пшеница је домаћег порекла и у свему мора да одговара прописаном квалитету, у складу са Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Службени лист СРЈ”, број 52/95) и Правилником о југословенском стандарду за пшеницу као сировину за млинску индустрију („Службени лист СФРЈ”, број 10/92), као и са следећим елементима квалитета: хектолитарска маса мин. 76 кг/хл, влага макс. 13 %, укупне примесе 2 %.

3. Цена меркантилне пшенице је 23,00 динара ( без ПДВ-а)

4. Паковање у расутом стању

5. Паритет силос овлашћеног складиштара Дирекције.

6. Рок преузимања : сукцесивно, а најкасније до 15.06.2013. године

7. Максимална количина по Купцу: до 5.000 тона

8. Начин плаћања: авансно у року од 7 дана од дана издавања предрачуна.

9. Уколико се на јавни позив јаве понуђачи за мању количину од 40.000 тона меркантилне пшенице, позив ће бити отворен до коначне продаје.

Уколико се на јавни позив јаве понуђачи са захтевима за већу количину од 40.000 тона меркантилне пшенице, предност ће имати понуђачи који имају:

А) Шифру делатности производња млинских производа (1061) и шифру делатности складиштење (5210)

Б) Силос и млин у власништву купца

В) Меркантилну пшеницу републичких робних резерви на залихама

III Средства обезбеђења реализације уговора - Понуђачи су дужни да уз понуду , Дирекцији доставе две (2) потписане и оверене бланко соло менице , које ће се активирати у случају одустајања изабраног понуђача од реализације уговора или не испуњења уговором предвиђених обавеза у висини 1% од вредности из понуде.

Уз менице треба доставити менично писмо - овлашћење, оверену фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица, оверену и датирану од стране пословне банке и доказ о поднетом Захтеву за регистрацију меница, оверен од овлашћене банке.

IV Понуда мора да садржи следеће :

1. количину меркантилне пшенице,
2. динамику преузимања,
3. извод из АПР-а или Оснивачки акт,
4. изјава понуђача да има силос и млин у власништву.

V Рок за достављање понуда је 24.04.2013 године, до 11 часова.

Јавно отварање понуда биће обављено дана 24. априла 2013 године, у 12 сати у просторијама Републичке дирекције за робне резреве, улица Дечанска 8 А, VI спрат, соба 654 A.

Заинтересовани понуђачи могу присуствовати отварању понуда уз писмено овлашћење, без посебног позива.

************

Понуде доставити у затвореним ковертама са назнаком

I ПОНУДА ЗА ЗАЈАМ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ- НЕ ОТВАРАТИ, или

II ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ- НЕ ОТВАРАТИ,

на адресу :„ Републичка дирекција за робне резерве“ Београд , улица Дечанска 8 А, VI спрат, канцеларија (писарница) 613а.

Понуде које не садрже све наведене елементе из овог огласа, које су незапечаћене, које стигну након наведеног рока, или буду упућене телефаксом, неће се разматрати.

Понуде предузећа која имају дуговања , чији је рачун у блокади или су у спору са Дирекцијом неће, бити узете у разматрање.

Дирекција ће у писменој форми у року од 5 дана од дана отварања, понуда обавестити учеснике овог огласа о резултату избора, и закључити уговор са најповољнијим понуђачем.

Дирекција задржава право једностраног одустајања по овом Јавном позиву.

Додатне информације могу се наћи на сајту Дирекције www.rdrr.gov.rs или се понуђачи могу обратити на телефоне 011/3238-997, Миомир Пауновић , начелник Одељења за прехрамбене производе и 021/421-914 Михајло Увачек, начелник Центра Нови Сад.

ЗАЈАМ 20.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА

01.03.2013. године

Влада Републике Србије је на седници одржаној 28. фебруара 2013. године, донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве, са циљем интервентног обезбеђивања заштите домаће производње млека и производа од млека, да на зајам до 20.000 тона меркантилног кукуруза преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за ветерину, чија укупна вредност износи 594.000.000,00 динара, ради расподеле пољопривредним газдинствима којима је решењем републичког ветеринарског инспектора изречена мера забране стављања у промет сировог млека.

Републичка дирекција за робне резерве закључиће са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управом за ветерину уговор о давању на зајам меркантилног кукуруза, којим ће се уредити међусобна права и обавезе, као и рок враћања меркантилног кукуруза, који не може бити дужи од 12 месеци, у складу са прописима којима се уређује начин рада и пословања Републичке дирекције за робне резерве.

Меркантилни кукуруз Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину расподелиће пољопривредним газдинствима која су уписана у одговарајући регистар у складу са законом и то по 300 килограма меркантилног кукуруза по музном грлу.

БЕСПОВРАТНА ИСПОРУКА БРАШНА И УЉА НАРОДНИМ КУХИЊАМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

01.03.2013. године

Влада Републике Србије је на седници одржаној 28. фебруара 2013. године, донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве, бесповратно испоручи 20.000 кг брашна Т-500 и 5.000 литара јестивог рафинисаног сунцокретовог уља, Епархији Рашко-призренској и Косовско-метохијској Српске православне цркве, за потребе функционисања народних кухиња на Косову и Метохији, који раде у оквиру наведене Епархије.