Насловна » Архива » Актуелности » 2014.

Актуелности - Архива

Актуелности из 2014. године

19.12.2014.

О Г Л А С
аукцијска продаја непокретности

doc Оглас

Фотографије:
silos Lazi Torak.pdf
silosi u Backom Petrovcu.pdf
benzinska stanica Conoplja.pdf
Gradska pekara.pdf

07.11.2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДО 15.650 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ СТОКУ СА ПРИМАРНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА КОЈИ ИМАЈУ ЗАТВОРЕНИ ПРОИЗВОДНИ ЦИКЛУС

doc Преузмите позив

22.07.2014.

У циљу реализације Закључка Владе Републике Србије 05 Број:339-7639/2014 од 12.07.2014. године

Република Србија
Републичка дирекција за робне резерве
Београд, ул.Дечанска бр.8 а
(у даљем тексту: Дирекција)

оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 20.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ СТОКУ СА ПРИМАРНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА КОЈИ ИМАЈУ ЗАТВОРЕНИ ПРОИЗВОДНИ ЦИКЛУС

Републичка дирекција за робне резерве размењиваће меркантилни кукуруз са примарним произвођачима за товну стоку, и то до 15.000 тона меркантилног кукуруза размениће се за товне свиње, а 5.000 тона за товну јунад, у следећим паритетима:

1) 12,10 кг меркантилног кукуруза за 1 кг живе мере товних свиња,
2) 14,65 кг меркантилног кукуруза за 1 кг живе мере товне јунади.

Потребна документација преузима се на сајту Дирекције www.rdrr.gov.rs у делу Конкурси и тендери и у Републичкој дирекцији за робне резерве, Београд, улица Дечанска бр.8а, VI спрат, канцеларија бр. 607 и 620, у Центру Нови Сад, улица Хајдук Вељкова бр.11, почев од 22.07.2014.године до 29.07.2014.године у периоду од 08.00 до 15.00 часова.

За ближа обавештења можете се обратити на телефоне, Центар Београд: 011/3236-407; 3239-058; Центар Нови Сад: 021/526-890; 021/526-522.

11.04.2014.

Аукцијска продаја непокретности

doc Преузмите оглас

03.04.2014.

Република Србија
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Београд, Дечанска 8а

О Г Л А Ш А В А
продају минералног ђубрива KAN 27%N из републичких робних резерви

I Републичка дирекција за робне резерве оглашава продају 683.550 kg минералног ђубрива KAN 27%N физичком лицу – носиоцу пољопривредног газдинства, по цени од 28,509 дин/ kg, франко ''ХИП Азотара'' Панчево.

II На Јавни позив се може јавити физичко лице – носилац пољопривредног газдинства, које у структури газдинства има пријављене површине под воћем у 2013. години, а пријавио их је у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредног газдинства и обнови регистрације, као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (''Службени гласник РС'' бр.17/2013), а налази се у активном статусу.

III Физичко лице - носилац пољопривредног газдинства, које има право на куповину минералног ђубрива KAN 27%N, може да купи највише 400 kg по хектару, а највише за два хектара пријављене површине под воћем, у складу са Правилником.

IV Право на куповину има физичко лице - носилац пољопривредног газдинства, које нема неизмирених обавеза према Републичкој дирекцији за робне резерве.

V Захтев за куповину минералног ђубрива KAN 27%N, физичко лице – носилац пољопривредног газдинства поднеће Републичкој дирекцији за робне резерве у року од седам (7) дана од дана објављивања Јавног позива, на Обрасцу – Захтев за куповину минералног ђубрива (у даљем тексту: захтев), објављеном на сајту РДРР: www.rdrr.gov.rs

Захтев из претходног става физичко лице- носилац пољопривредног газдинства, може поднети и преко удружења пољопривредних произвођача регистрованих у Агенцији за привредне регистре односно преко правног лица и предузетника које се бави откупом, односно складиштењем или прерадом воћа, као и преко земљорадничке задруге. Ако удружење, односно правно лице, предузетник или земљорадничка задруга прими захтев дужан је да тај захтев проследи без одлагања Републичкој дирекцији за робне резерве.

Физичко лице- носилац пољопривредног газдинства, у захтеву уписује податке о пријављеним површинама под воћем са стањем на дан ступања на снагу закључка Владе РС о продаји минералног ђубрива KAN 27%N, 05 Број: 339-2611/2014 од 28. марта 2014. године.

VI Расподела минералног ђубрива KAN 27%N ће се вршити према редоследу пристизања захтева.

VII Физичко лице – носилац пољопривредног газдинства је дужно да купљено минерално ђубриво KAN 27%N плати Републичкој дирекцији за робне резерве најкасније до 01.11.2014. године, на текући рачун број: 840-821121843-39.

VIII Физичко лице – носилац пољопривредног газдинства је дужно да купљено минерално ђубриво KAN 27%N искористи искључиво за пролећне радове у пољопривреди на површинама пријављеним под воћем, у складу са Правилником.

Захтев за куповину минералног ђубрива KAN 27%N, предати у писарници Дирекције или слати на адресу:

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Одељење за непрехрамбене производе
11000 Београд
Ул. Дечанска 8а

Ближа обавештења и информације о овом огласу могу се добити у Дирекцији, у Одељењу за непрехрамбене производе, на телефоне:
- 011/3239-992, 011/3235-305, 011/3239-008, 011/3349-831, 011/3235-304.

Преузмите захтев