Насловна » Архива » Актуелности » 2015.

Актуелности - Архива

Актуелности из 2015. године

01.12.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У циљу ефикасне реализације Закључка Владе 05 339-12816/2015-1 од 28.11.2015.године, о куповини до 5.000 комада товних свиња, начелници управних Округа су у обавези да се ангажују у вези обавештавања регистрованих газдинстава у њиховом Округу о условима и другим битним елементима куповине.

С тим у вези, неопходно је да се путем средстава јавног информисања-локалних медија и другим адекватним начинима, начелници управних Округа обавесте узгајиваче товних свиња о следећем:

1. Куповина ће се вршити од физичких лица-носиоца пољопривредних газдинстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава („Службни гласник РС“, број 45/04, 139/04 и 71/05).

2.Телесна тежина товних свиња која се купује:

- прва класа 95-110 кг цена по кг 160 динара;

- друга класа 110-130 кг цена по кг 140 динара.

3. Кланице које ће вршити куповину и натуралну размену товних свиња су следеће:

Кланице које врше откуп товних свиња Телефони сировинског одељења
1. - ИМ“Матић“, доо, Нови Сад 021/548-583; 2411-089; 2419-056
2. - ПКБ ИМЕС доо, ИМ, Падинска Скела 011/887 1905 ; 887 1904
3. - Алф Промет доо, Каћ        021/6213-963; 6211-589
4. - АД „ЈУХОР“, Јагодина      035/ 200 300
5. – АД Неопланта, Нови Сад         021/4873- 892

Заинтересована регистрована газдинства треба да се јаве начелницима управних округа ради договора о куповини товних свиња са наведеним кланицама и договоре динамику куповине, или да се јаве директно наведеним кланицама.

4. Куповина ће се вршити најкасније до 10.12.2015. године.

5. Рок плаћања товних свиња које се купују је 15 од дана када Дирекција за робне резерве прими потврду о пријему товних свиња.

6. Куповина товних свиња ће се вршити на регистрованим сточним пијацама, према распореду и динамици која ће се договорити са кланицама.

7. Пријем, мерење свиња и проверу документације ће у име Дирекције обављати комисија Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде састављена од инспектора републичке ветеринарске инспекције, пољопривредне инспекције и тржишне инспекције.

8. Регистровано газдинство је у обавези да Дирекцији испоручи здраве свиње које морају бити у доброј кондицији, чисте, без повреда на телу, вакцинисане против свињске куге и обележене ушним маркицама.

За све свиње које су предмет куповине, власник мора да обезбеди Уверење о здравственом стању животиња издато од стране надлежене ветеринарске станице и потврду о извршеној вакцинацији свиња у претходном периоду.

9. Регистровано газдинство је у обавези да товне свиње за куповину допреми до места откупа о свом трошку.

10. Приликом мерења и обрачуна цене коштања свиња, од измерене тежине одмах се одбија кало транспорта и угинућа од сточне пијаце до депоа кланице у износу од 2%.

11. У случају да се на линији клања приликом ветеринарско санитарног прегледа закланих свиња, месо закланих свиња записником ветеринсрског инспектора прогласи неупотребљивим за људску исхрану, регистровано газдинство нема право на исплату новчаних средстава, за те товне свиње и неупотребљиво месо и отпатке.

12. Након извршене предаје товних свиња овлашћеној кланици и добијања пријемнице, власник-носилац пољопривредног газдинства треба да лично дође у Републичку дирекцију за робне резерве:

А) Београд, Дечанска број 8а,VI спрат, (011/3348-725; 3239-052; 3236-407; 33239-058), и

Б) Центар Нови Сад, Хајдук Вељкова број 11 (021/526-890, 021/526-522) ради потписивања уговора. Неопходна документа која је у обавези да лично доносе су:

• оверена фотокопија личне карте

• оверена фотокопија Извода Регистара пољоприврдних газдинстава за текућу годину

           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

           Проф.др Зоран Рајић,државни секретар

УПОЗОРЕЊЕ: У ЈАВНОМ ПОЗИВУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ О ИНТЕРВЕНТНОМ ОТКУПУ ТОВНИХ СВИЊА, објављеном 23.11.2015.године у делу АКТУЕЛНОСТИ, дошло је до техничке грешке приликом исказивања датума за достављање писмене сагласности Кланица па уместо до 25.03.2015. године до 10 часова, треба да стоји до 26.11.2015. године до 10 часова.

Пречишћени текст Јавног позива:

ЈАВНИ ПОЗИВ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ О ИНТЕРВЕНТНОМ ОТКУПУ ТОВНИХ СВИЊА

25.11.2015.

У циљу реализације Закључка Владе који се односи на интервентни откуп до 5.000 товних свиња, формирана је Радна група решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, са задатком да спроведе Закључак Владе, организује откуп товних свиња, изабере кланице, усагласи и припреми текст уговора о откупу и уговора о услужном клању и преради товних свиња у свињски месни нарезак, јетрену свињску паштету и лименку.

Чланови радне групе за спровођење поменутог Закључка Владе су на састанку одржаном 20.11.2015. године у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине донели одлуку о следећем:

 Тежина свиња предвиђених за откуп је у складу са Закључком Владе разврстана у класе, и то:

- прва класа 95-110 кг цена по кг 160 динара;

- друга класа 110-130 кг цена по кг 140 динара.

 Начин обраде: прерада у трајне месне конзерве (свињски месни нарезак, свињска јетрена паштета, лименка).

 Трошкове превоза сноси Кланица и врши организацију истог. Приликом мерења на откупном месту и издавања потврда измерена тежина се умањује за 2% на име кала транспорта и угинућа у транспорту од откупног места до кланице.

 Републичка дирекција за робне резерве се обавезује да Кланици плати:

1.Провизију од 5% од вредности улазне тежине товних свиња у депоу кланице, рачунато у односу на просечну телесну масу –откупљених грла што износи 7,5д/кг. У провизију од 5% од вредности улазне тежине товних свиња у депоу кланице, укључен је трошак превоза од откупног места-пољопривредног газдинства до депоа кланице, и услуга клања и прераде у трајне месне конзерве (месни нарезак, јетрена паштета, лименка). У наведену цену је урачунат порез на промет. Пре почетка откупа Кланица са Републичком дирекцијом за робне резерве, потписује уговор о откупу товних свиња и преради у трајне месне конзерве (месни нарезак, јетрена паштета, лименка).

2. По извршеној преради товних свиња у месне конзерве, Кланица потписује уговор о чувању, складиштењу и занављању из сопствене производње.

Паритети у размени:

А) 4 килограма товних свиња за 1 килограм свињског месног нарезка;

Б) 2,5 килограма товних свиња за 1 килограм свињске јетрене паштете.

Цена товних свиња је 152,17 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

Цена свињског месног нарезка је 590,00 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

Цена свињске јетрене паштете је 437,60 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

Паковање егализоване лименке на 0,150 кг/0,100 кг, упаковане у збирној амбалажи; паритет складиште кланичног предузећа.

Радна група је такође донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве, дана 23.11.2015. године на свом сајту објави јавни позив, којим ће се свим заинтересованим кланичарима дати могућност да се јаве у односу на понуђене паритете и ако испуњавају одређене техничко-технолошке услове.

Уколико су заинтересовани кланичари ће бити у обавези да доставе своју писмену сагласност, до 26.11.2015. године до 10 часова на телефакс број 011/3239-140, или на адресу Републичка дирекција за робне резерве,Београд, ул. Дечанска 8а. Паралелно са овим активностима Републичка дирекција за робне резерве припрема и све неопхоне уговоре у циљу реализације елемената пословног односа свих учесника, у сциљу реализације Закључка Владе.

           РАДНА ГРУПА

ЈАВНИ ПОЗИВ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ О ИНТЕРВЕНТНОМ ОТКУПУ ТОВНИХ СВИЊА

23.11.2015.

У циљу реализације Закључка Владе који се односи на интервентни откуп до 5.000 товних свиња, формирана је Радна група решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, са задатком да спроведе Закључак Владе, организује откуп товних свиња, изабере кланице, усагласи и припреми текст уговора о откупу и уговора о услужном клању и преради товних свиња у свињски месни нарезак, јетрену свињску паштету и лименку.

Чланови радне групе за спровођење поменутог Закључка Владе су на састанку одржаном 20.11.2015. године у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине донели одлуку о следећем:

 Тежина свиња предвиђених за откуп је у складу са Закључком Владе разврстана у класе, и то:

- прва класа 95-110 кг цена по кг 160 динара;

- друга класа 110-130 кг цена по кг 140 динара.

 Начин обраде: прерада у трајне месне конзерве (свињски месни нарезак, свињска јетрена паштета, лименка).

 Трошкове превоза сноси Кланица и врши организацију истог. Приликом мерења на откупном месту и издавања потврда измерена тежина се умањује за 2% на име кала транспорта и угинућа у транспорту од откупног места до кланице.

 Републичка дирекција за робне резерве се обавезује да Кланици плати:

1. Провизију од 5% од вредности улазне тежине товних свиња у депоу кланице, рачунато у односу на просечну телесну масу –откупљених грла што износи 7,5д/кг. У провизију од 5% од вредности улазне тежине товних свиња у депоу кланице, укључен је трошак превоза од откупног места-пољопривредног газдинства до депоа кланице, и услуга клања и прераде у трајне месне конзерве (месни нарезак, јетрена паштета, лименка). У наведену цену је урачунат порез на промет. Пре почетка откупа Кланица са Републичком дирекцијом за робне резерве, потписује уговор о откупу товних свиња и преради у трајне месне конзерве (месни нарезак, јетрена паштета, лименка).

2. По извршеној преради товних свиња у месне конзерве, Кланица потписује уговор о чувању, складиштењу и занављању из сопствене производње.

Паритети у размени:

А) 4 килограма товних свиња за 1 килограм свињског месног нарезка;

Б) 2,5 килограма товних свиња за 1 килограм свињске јетрене паштете.

Цена товних свиња је 152,17 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

Цена свињског месног нарезка је 590,00 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

Цена свињске јетрене паштете је 437,60 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

Паковање егализоване лименке на 0,150 кг/0,100 кг, упаковане у збирној амбалажи; паритет складиште кланичног предузећа.

Радна група је такође донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве, дана 23.11.2015. године на свом сајту објави јавни позив, којим ће се свим заинтересованим кланичарима дати могућност да се јаве у односу на понуђене паритете и ако испуњавају одређене техничко-технолошке услове.

Уколико су заинтересовани кланичари ће бити у обавези да доставе своју писмену сагласност, до 25.03.2015. године до 10 часова на телефакс број 011/3239-140, или на адресу Републичка дирекција за робне резерве,Београд, ул. Дечанска 8а. Паралелно са овим активностима Републичка дирекција за робне резерве припрема и све неопхоне уговоре у циљу реализације елемената пословног односа свих учесника, у сциљу реализације Закључка Владе.

           РАДНА ГРУПА

ОТКУП МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА РОД 2015. ГОДИНЕ

12.11.2015.

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број:339-11826/2015-1 од 05. новембра 2015. године, Републичка дирекција за робне резерве (у даљем тексту: Дирекција), врши откуп 25.020 тона меркантилног кукуруза род 2015. године.

Куповина меркантилног кукуруза вршиће се посредством Продуктне берзе АД Нови Сад, од физичких лица – носилаца пољопривредних породичних газдинстава и земљорадничких задруга, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, број 17/13), а налазе се у активном статусу. Земљорадничке задруге морају бити регистроване у АПР, у правној форми задруга, са шифром претежне делатности 0111-гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица.

Меркантилни кукуруз је род 2015. године, домаћег порекла, у расутом стању, мора у свему да одговара прописаном стандарду SRPS E.B3.516 и SRPS E.B3.516/1, а према Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Службени лист СРЈ”, број 52/95), као и са следећим елементима квалитета: до 14% влаге, до 8% ломљених зрна, до 2% дефектних зрна, до 2% нагорелих и попуцалих и других примеса.

Цена меркантилног кукуруза је 19,00 дин/кг (у цену је урачунат ПДВ), ускладиштено у силос овлашћеног складиштара Дирекције.

Уговор о купопродаји меркантилног кукуруза регистровано пољопривредно породично газдинство и земљорадничка задруга закључују са Дирекцијом на основу спискова које ће доставити посредник ''Продуктна берза'' АД Нови Сад.

Приликом потписивања уговора са Дирекцијом, регистровано пољопривредно породично газдинство је у обавези да достави:

1.фотокопију личне карте,

2. Оригинал или оверену фотокопију Извода Регистара пољопривредних газдинстава за текућу годину.

Земљорадничка задруга је у обавези да достави:

- фотокопију извода из Агенције за привредне регистре,

- Оригинал или оверену фотокопију Извода Регистара пољопривредних газдинстава за текућу годину

- фотокопију картона депонованих потписа, оверену и датирану од стране банке, не старију од 15 дана.

Поред наведеног, регистровано пољопривредно породично газдинство и Земљорадничка задруга , ради благовременог плаћања у обавези је да достави и следећу документацију:

- потврда о ускладиштењу, издата од стране овлашћеног складиштара Дирекције,

- магацински улаз, пријемница и сл.,

-Сертификат квалитету и квантитету издат од стране привредног субјекта овлашћеног за контролу и записник о извршеној контроли, потписан и оверен од стране привредног субјекта које је вршило контролу, обезбеђује Регистровано газдинство или Земљорадничка задруга.

Рок за плаћање је 15 (петнаест) дана од дана доставе комплетне наведене докумантације.

Минимална количина меркантилног кукуруза која се купује од једног регистрованог пољопривредног породичног газдинства биће 10 тона, а максимална 100 тона.

Минимална количина меркантилног кукуруза која се откупљује од земљорадничке задруге је 20 тона, а максимална је 150 тона.

Расподела количина меркантилног кукуруза који Дирекција купује, извршена је по окрузима, односно по овлашћеним складиштарима, а на основу података добијених од Републичког завода за статистику о засејаним површинама (у хектарима) и очекиваним приносима меркантилног кукуруза по хектару, за Републику Србију.

Рок за реализацију куповине меркантилног кукуруза је до 30. новембра 2015. године.

Заинтересовано регистровано пољопривредно породично газдинство или земљорадничка задруга пријављује се Продуктној берзи, Нови Сад, сваког радног дана од 8,00 до 14,30 часова (бројеви телефона: 021/527-329, 443-493, 633-8060, 445-416, 443-409, 445-407, 526-875, 445-423, 523-132, 633-8124, 443-473, 633-4251, 443-120, 443-498, 445-406, 526-165, 526-875, 445-953, 633-9061, 445-413, 522-272; бројеви телефакса: 021/677-2966, 6772966, 444-625, 444-742, 445-391, 442-054, 445-923, 443-457), ради информисања и евидентирања.

За ближа обавештења можете се обратити на телефоне, Београд: 011/3239-052; Центар Нови Сад: 021/526-890.

Списак складиштара за откук кукуруза(.xls)

Планиране куповине меркатилног кукуруза род 2012. године(.xls)

28.04.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Закључка Владе 05 Број:339-3698/2015 од 23.04.2015.године, Републичка дирекција за робне резерве, куповаће млеко у праху произведено од млека домаћег порекла, у периоду од 27. априла до 30. jуна 2015.године. Право на продају имају домаћи произвођача који се налазе на списку утврђеном од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Квалитет млека у праху које се купује је следећи:
садржај масноће не више од 1,5% по маси, без додатака шећера или других материја за заслађивање,у амбалажи преко 2,5 кг за обрано млеко у праху.За пуномасно млеко у праху садржај масноће не више од 27% по маси,без додатног шећера или других материја за заслађивање, а у амбалажи нето масе преко 2,5 кг.

Цена по којој се купује је до 420,00 дин/кг са ПДВ-ом за обрано млеко у праху, а за пуномасно млеко у праху до 460,00 дин/кг са ПДВ-ом, уз обавезу Продавца да без надокнаде испоручују у франко складиште произвођача и да закључе са Републичком дирекцијом за робне резерве уговоре чувању, складиштењу и занављању купљеног млека у праху без надокнаде.

09.04.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У циљу ефикасне реализације Закључка Владе 05 Број:339-3091/2015-1 од 19.03.2015.године, о куповини до 10.000 кг товних свиња, као и Закључка Владе 05 Број:339-3090/2015-1 од 19.03.2015.године, о натуралној размени до 15.000 тона меркантилног кукуруза за товне свиње (у даљем тексту: натурална размена), обавештавамо заинтересована лица о следећем:

1. Куповина и натурална размена ће се вршити од физичких лица-носиоца пољопривредних газдинстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава („Службни гласник РС“, број 45/04, 139/04 и 71/05).

2.Телесна тежина товних свиња која се купује:

- прва класа 95-110 кг цена по кг 170 динара;

- друга класа 110-130 кг цена по кг 150 динара и

- трећа класа 130-150 кг цена по кг 140 динара.

3.Паритети у натуралној размени су следећи:

- 11 kg кукуруза за 1 kg товних свиња, за прву класу товних свиња телесне тежине 95-110 kg;

- 10 kg кукуруза за 1 kg товних свиња, за другу класу товних свиња телесне тежине 110-130 kg;

- 9 kg кукуруза за 1 kg товних свиња, за трећу класу товних свиња телесне тежине 130-160 kg.

4. Кланице које ће вршити куповину и натуралну размену товних свиња су следеће:

Кланице које врше откуп товних свиња Телефони сировинског одељења
1. - ИМ“Матић“, доо, Нови Сад 021/548-583; 2411-089; 2419-056
2. - ПКБ ИМЕС доо, ИМ, Падинска Скела 011/887 1905 ; 887 1904
3. - Алф Промет доо, Каћ        021/6213-963; 6211-589
4. - „ПРО-МЕС“ доо, Нови Бечеј      023/771-651; 772-237
5. - ИМ“Матијевић“, доо, Нови Сад 021/518-076
6. - ИМ „Топола“, Бачка Топола        024/ 712 360
7. - АД „ЈУХОР“, Јагодина      035/ 200 300
8. - Big Bull Foods, Бачинци              022/725-045

Заинтересована регистрована газдинства треба да се јаве начелницима управних округа ради договора о куповини товних свиња са наведеним кланицама и договоре динамику куповине.

5. Куповина и натурална размена ће се вршити најкасније до 30.04.2015. године

6. Рок плаћања товних свиња које се купују је 15 од дана када Републичка дирекција за робне резерве прими потврду о пријему товних свиња.

7. Куповина и натурална размена товних свиња ће се вршити на регистрованим сточним пијацама, према распореду и динамици која ће се договорити са кланицама.

8. Пријем, мерење свиња и проверу документације ће у име Дирекције обављати комисија Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде састављена од инспектора републичке ветеринарске инспекције, пољопривредне инспекције и тржишне инспекције.

9. Регистровано газдинство је у обавези да Дирекцији испоручи здраве свиње које морају бити у доброј кондицији, чисте, без повреда на телу, вакцинисане против свињске куге и обележене ушним маркицама.

За све свиње које су предмет куповине или натуралне размене, власник мора да обезбеди Уверење о здравственом стању животиња издато од стране надлежене ветеринарске станице и потврду о извршеној вакцинацији свиња у претходном периоду.

10. Регистровано газдинство је у обавези да товне свиње за куповину или натуралну размену допреми до места откупа о свом трошку.

11. Приликом мерења и обрачуна цене коштања свиња, односно паритета у натуралној размени, од измерене тежине одмах се одбија кало транспорта и угинућа од сточне пијаце до депоа кланице у износу од 2%.

12. У случају да се на линији клања приликом ветеринарско санитарног прегледа закланих свиња, месо закланих свиња записником ветеринсрског инспектора прогласи неупотребљивим за људску исхрану, регистровано газдинство нема право на исплату новчаних средстава, односно за рачунање укупне количине товних свиња у натуралној размени, за те товне свиње и неупотребљиво месо и отпатке.

13. Након извршене предаје товних свиња овлашћеној кланици и добијања пријемнице, власник-носилац пољопривредног газдинства треба да лично дође у Републичку дирекцију за робне резерве, Београд, Дечанска број 8а,VI спрат. (011/3348-725; 3239-052; 3236-407; 33239-058 или 021/526-890, 021/526-522), и Центар Нови Сад, Хајдук Вељкова број 11 ради потписивања уговора. Неопходна документа која је у обавези да лично доносе су:

• оверена фотокопија личне карте

• оверена фотокопија Извода Регистара пољоприврдних газдинстава за текућу годину

07.04.2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАЈАМ ПШЕНИЦЕ

doc Јавни позив

02.04.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У циљу ефикасне реализације Закључка Владе 05 Број:339-3091/2015-1 од 19.03.2015.године, о куповини до 10.000 кг товних свиња, као и Закључка Владе 05 Број:339-3090/2015-1 од 19.03.2015.године, о натуралној размени до 15.000 тона меркантилног кукуруза за товне свиње, обавештавамо заинтересована лица о следећем:

1. Куповина ће се вршити од физичких лица-носиоца пољопривредних газдинстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава („Службни гласник РС“, број 45/04, 139/04 и 71/05).

2. Кланице које ће вршити куповину товних свиња су следеће:

Кланице које врше откуп товних свиња Телефони сировинског одељења
1. – ИМ ''Матић'', доо, Нови Сад 021/548-583; 2411-089; 2419-056
2. - ПКБ ИМЕС доо, ИМ, Падинска Скела 011/887 1905 ; 887 1904 
3. – ''Алф Промет'' доо, Каћ        021/6213-963; 6211-589
4. – ''ПРО-МЕС'' доо, Нови Бечеј      023/771-651; 772-237
5. – ИМ ''Матијевић'', доо, Нови Сад 021/518-076
6. - ИМ ''Топола'', Бачка Топола       024/ 712-360
7. - АД ''ЈУХОР'', Јагодина     035/ 200-300
8. – ''Big Bull Foods'', Бачинци  022/725-045

Заинтересована регистрована газдинства треба да се јаве начелницима управних округа ради договора о куповини товних свиња са горе наведеним кланицама и договоре динамику куповине.

3. Куповина ће се вршити најкасније до 30.04.2015. године

4. Телесна тежина товних свиња која се купује:

- прва класа 95-110 кг цена по кг 170 динара;

- друга класа 110-130 кг цена по кг 150 динара и

- трећа класа 130-150 кг цена по кг 140 динара.

5. Рок плаћања је 15 од дана када Републичка дирекција за робне резерве прими потврду о пријему товних свиња.

6. Куповина товних свиња ће се вршити на регистрованим сточним пијацама, према распореду и динамици која ће се договорити са кланицама.

7. Пријем, мерење свиња и проверу документације ће у име Републичке дирекције за робне резерве обављати комисија Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде сасатављена од инспектора републичке ветеринарске инспекције, пољопривредне инспекције и тржишне инспекције.

8. Регистровано газдинство је у обавези да Републичкој дирекцији за робне резерве испоручи здраве свиње које морају бити у доброј кондицији, чисте, без повреда на телу, вакцинисане против свињске куге и обележене ушним маркицама.

За све свиње које су предмет откупа, власник мора да обезбеди Уверење о здравственом стању животиња издато од стране надлежене ветеринарске станице и потврду о извршеној вакцинацији свиња у претходном периоду.

9. Регистровано газдинство је у обавези да товне свиње за куповину допреми до места откупа о свом трошку.

10. Приликом мерења и обрачуна цене коштања свиња од измерене тежине одмах се одбија кало транспорта и угинућа од сточне пијаце до депоа кланице у износу од 2%.

11. У случају да се на линији клања приликом ветеринарско санитарног прегледа закланих свиња, месо закланих свиња записником ветеринарског инспектора прогласи неупотребљивим за људску исхрану, регистровано газдинство нема право на исплату новчаних средстава за те товне свиње и неупотребљиво месо и отпатке.

12. Након извршене предаје товних свиња овлашћеној кланици и добијања пријемнице, власник-носилац пољопривредног газдинства треба да лично дође у Републичку дирекцију за робне резерве, Београд, Дечанска број 8а,VI спрат. (011/3348-725; 3239-052; 3236-407; 33239-058 или 021/526-890, 021/526-522), и Центар Нови Сад, Хајдук Вељкова број 11 ради потписивања уговора.

Неопходна документа која је у обавези да лично доносе су:

• оверена фотокопија личне карте

• оверена фотокопија Извода Регистара пољоприврдних газдинстава за текућу годину

24.03.2015.

УПОЗОРЕЊЕ: У ЈАВНОМ ПОЗИВУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ БРОЈ: 339-3090/2015-1 и 05 БРОЈ: 339-3091/2015-1 ОД 19.03.2015. ГОДИНЕ О ИНТЕРВЕНТНОМ ОТКУПУ ТОВНИХ СВИЊА, објављеном јуче у 15:00 часова на насловној страни, дошло је до техничке грешке приликом исказивања цене товних свиња па уместо 132,44 д/кг треба да стоји 138,34 д/кг, и уместо цене јетрене паштете 427,76д/кг треба да стоји 415,02 д/кг.

Пречишћени текст Јавног позива:

ЈАВНИ ПОЗИВ
РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ БРОЈ: 339-3090/2015-1 и 05 БРОЈ: 339-3091/2015-1 ОД 19.03.2015. ГОДИНЕ О ИНТЕРВЕНТНОМ ОТКУПУ ТОВНИХ СВИЊА

У циљу реализације Закључка Владе 05 Број: 339-3090/2015-1 и 05 Број: 339-3091/2015-1 од 19.03.2015. године, а који се односи на интервентни откуп 10.000 товних свиња и натуралну размену 15.000 тона меркантилног кукуруза за товне свиње, формирана је Радна група решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Број: 320-07-02315/2015-02 од 19.03.2015. године, са задатком да спроведе Закључак Владе, организује откуп товних свиња, изабере кланице, усагласи и припреми текст уговора о откупу и уговора о услужном клању и преради товних свиња у свињски месни нарезак, јетрену свињску паштету и лименку, као и реализацију натуралне размене меркантилног кукуруза за товне свиње.

Чланови радне групе за спровођење поменутог Закључка Владе су на састанку одржаном 23.03.2015. године у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине донели одлуку о следећем:

 • Тежина свиња предвиђених за откуп је у складу са Закључком Владе разврстана у класе, и то:
  • прва класа 95-110 кг цена по кг 170 динара;
  • друга класа 110-130 кг цена по кг 150 динара и
  • трећа класа 130-150 кг цена по кг 140 динара.
 • Начин обраде: прерада у трајне месне конзерве (свињски месни нарезак, свињска јетрена паштета, лименка).
 • Трошкове превоза сноси Кланица и врши организацију истог. Приликом мерења на откупном месту и издавања потврда измерена тежина се умањује за 2% на име кала транспорта и угинућа у транспорту од откупног места до кланице.
 • Републичка дирекција за робне резерве се обавезује да Кланици плати:
  1. Провизију од 5% од вредности улазне тежине товних свиња у депоу кланице, рачунато у односу на просечну телесну масу –откупљених грла што износи 7,5д/кг.

  2. У провизију од 5% од вредности улазне тежине товних свиња у депоу кланице, укључен је трошак превоза од откупног места-пољопривредног газдинства до депоа кланице, и услуга клања и прераде у трајне месне конзерве (месни нарезак, јетрена паштета, лименка). У наведену цену је урачунат порез на промет. Пре почетка откупа Кланица са Републичком дирекцијом за робне резерве, потписује уговор о откупу товних свиња и преради у трајне месне конзерве (месни нарезак, јетрена паштета, лименка).

  3. По извршеној преради товних свиња у месне конзерве, Кланица потписује уговор о чувању, складиштењу и занављању из сопствене производње.

  Паритети у размени:

  А) 4 килограма товних свиња за 1 килограм свињског месног нарезка;

  Б) 3 килограма товних свиња за 1 килограм свињске јетрене паштете.

  Цена товних свиња је 138,34 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

  Цена свињског месног нарезка је 553,36 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

  Цена свињске јетрене паштете је 415,02 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

  Паковање егализоване лименке на 0,150 кг/0,100 кг, упаковане у збирној амбалажи; паритет складиште кланичног предузећа.

  Радна група је такође донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве, дана 23.03.2015. године на свом сајту објави јавни позив, којим ће се свим заинтересованим кланичарима дати могућност да се јаве у односу на понуђене паритете и ако испуњавају одређене техничко-технолошке услове.

  Уколико су заинтересовани кланичари ће бити у обавези да доставе своју писмену сагласност, до 26.03.2015. године до 10 часова на телефакс број 011/3239-140, или на адресу Републичка дирекција за робне резерве,Београд, ул. Дечанска 8а. Паралелно са овим активностима Републичка дирекција за робне резерве припрема и све неопходне уговоре у циљу реализације елемената пословног односа свих учесника, у циљу реализације Закључка Владе.

             РАДНА ГРУПА

23.01.2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОЗАЈМИЦА ПШЕНИЦЕ

doc Јавни позив