Насловна » Архива » Актуелности » 2016.

Актуелности - Архива

Актуелности из 2016. године

04.11.2016.

ПРАВИЛНИК О КАНЦЕЛАРИЈСКОМ
И АРХИВСКОМ ПОСЛОВАЊУ

doc Правилник

 

31.10.2016.

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И РОКОВИМА ВРШЕЊА ПОПИСА
ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И УСКЛАЂИВАЊА
КЊИГОВОДСТВЕНОГ СА СТВАРНИМ СТАЊЕМ
У РЕПУБЛИЧКОЈ ДИРЕКЦИЈИ ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

doc Правилник

 

28.10.2016.

О Г Л А С
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
ОГЛАШАВА
продају отпада – енергетског трансформатора

doc Оглас

 

07.10.2016.

ЗАКЉУЧАК

doc Преузмите пдф

 

11.05.2016.

ПОДАЦИ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

 1. Орган у коме се радно место попуњава
  Републичка дирекција за робне резерве, Београд, Дечанска 8а
 2. Радно место које се попуњава
  Радно место: стручно финансијски послови у Одељењу за финансијске и рачуноводствене послове и АОП – Одсек за финансијске послове, звање саветник, један извршилац.
 3. Опис радног места:

  Учествује у пословима израде Програма робних резерви и Финансијског плана, као и на изради предлога буџета; прати извршење буџета на месечном нивоу; прати стање расположивих квота; прати и сачињава извештаје о стању обавеза, потраживања; ради на пословима контроле везане за исправност и доспелост средстава обезбеђења; прати рокове доспелости у складу са уговорима; учествује у поступку осигурања покретне и непокретне имовине Дирекције и запослених; припрема и обрађује документацију за исплату зарада и накнада, обрачуна осталих личних примања, пореских пријава; врши контролу обрасца М4; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

  Услови за рад на радном месту:

  Високо образовање из научне области економске науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит; најмање три године радног искуства у струци; познавање једног светског језика; знање рада на рачунару.

  У изборном поступку проверавају се: стручне оспособљености и знања – познавање Закона о робним резервама, провераваће се писмено – тест, знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика увидом у сертификат или други доказ, вештине комуникације провераваће се усмено.

 4. Место рада: Београд
 5. Рок за подношење пријаве на јавни конкурс је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања јавног конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање, до 15 часова последњег дана, без обзира на начин достављања.
 6. Лицa којa су задужена за давање обавештења о јавном конкурсу су: Милина Настић, 011/33-43-186 ; Тања Пауновић, тел:32-38-530.
 7. Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс:
  Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8а - Београд са назнаком „За јавни конкурс бр.112-73/2016-06 - не отварати“
 8. Датум оглашавања: 11.05.2016.године
 9. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: пријава потписана својеручно, са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија доказа о одговарајућој стручној спреми; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима; оригинал или оверена фотокопија исправа којима се доказује тражено радно искуство – (потврда и други акти из које се види на којим пословима, са којом стручном спремом и ком временском периоду је остварио радно искуство).Фотокопије доказа које се прилажу уз пријаву морају бити оверене код јавног бележника или у општини или у суду.
  Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
  За кандидате који успешно заврше проверу познавања Закона о робним резервама, писмено-тест, вршиће се провера знања рада на рачунару, а за кандидате који успешно заврше и ову проверу биће провера вештине комуникације.
 10. Време и место провере оспособљености, знања и вештине:
  Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне и јасне , уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове, за оглашено радно место, провера стручне оспособљености , знања и вештина обавиће се се 23.05.2016. године, са почетком у 11 часова, у Београду, у просторијама Републичке дирекције за робне резерве, Београд, Дечанска 8а, VI спрат сала 654/а.

НАПОМЕНЕ:

Радни однос се заснива на неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу подлежу пробном раду од шест месеци.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, биће одбачене.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Републичке дирекције за робне резерве, на интернет презентацији Службе за управљање кадровима, на порталу е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао в.д. директор Републичке дирекције за робне резерве.

14.04.2016.

О Г Л А С
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Оглашава прикупљање писмених понуда за
РАЗМЕНУ 12.600 ТОНА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ ЗА 7.000 ТОНА СЕМЕНСКЕ ПШЕНИЦЕ

doc Оглас