Насловна » Архива » Актуелности » 2017.

Актуелности - Архива

Актуелности из 2017. године

23.11.2017.

О Г Л А С
ЗА ПРОДАЈУ ДЕМОНТИРАНУ ХИБРИДНУ КОЛСКУ ВАГУ ОД 50 ТОНА ИЗ РЕПУБЛИЧКИХ РОБНИХ РЕЗЕРВИ

doc ОГЛАС

 

16.11.2017.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 10.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ СТОКУ СА ПРИМАРНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА КОЈИ ИМАЈУ ЗАТВОРЕНИ ПРОИЗВОДНИ ЦИКЛУС

doc ЈАВНИ ПОЗИВ

 

10.10.2017.

О Г Л А С
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ ОГЛАШАВА ПРОДАЈУ АЛУМИНИЈУМСКОГ OТПАДА ИЗ РЕПУБЛИЧКИХ РОБНИХ РЕЗЕРВИ

doc Оглас

 

20.09.2017.

ПОДАЦИ ЗА ОГЛАШАВАЊЕ

 1. Орган у коме се радно место попуњава
  Републичка дирекција за робне резерве, Београд, Дечанска 8а
 2. Радно место које се попуњава
  Радно место: за стручне аналитичке послове у области јавних набавки у Републичкој дирекцији за робне резерве, у Одељењу за правне и опште послове и јавне набавке - Одсек за јавне набавке, под редним бројем 57. Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, у звању саветник,један извршилац.
 3. Опис радног места:

  Обавља најсложеније послове из области јавних набавки који се односе на планирање јавних набавки, спровођење поступака јавних набавки и извршење јавних набавки, врши обраду конкурсне документације и стара се о уредности, тачности и исправности документације која се односи на спровођење поступка набавке; води евиденцију извршених набавки, саставља записнике и извештаје о спроведеним поступцима набавки и учествује у раду комисија за јавне набавке; припрема периодичне и годишње извештаје; припрема податке за израду годишњег плана јавних набавки; сарађује са другим унутрашњим јединицама и органима државне управе; обавља и друге послове по налогу начелника Одељења и шефа Одсека.

  Услови за рад на радном месту:

  Стечено високо образовање из научне односно стручне области у оквиру образовно научних поља друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука, на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету; положен државни стручни испит, положен стручни испит за службеника за јавне набавке; најмање три године радног искуства у струци; познавање једног светског језика; знање рада на рачунару.

  У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о робним резервама, Закона о јавним набавкама и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и о начину доказивања испуњености услова - писмено – тест и усмено; знање рада на рачунару провераваће се практичним радом на рачунару; познавање једног светског језика увидом у сертификат или други доказ; вештине комуникације провераваће се усмено.

 4. Место рада: Београд, Дечанска 8а.
 5. Адреса на коју се подноси пријава за конкурс: Републичка дирекција за робне резерве, Дечанска 8 а, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места - саветник.
 6. Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ирена Гајић, тел:322-9051.
 7. Општи услови за запослење: држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.
 8. Рок за подношење пријава на јавни конкурс је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање.
 9. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству; изјава о прибављању података о којима се води службена евиденција у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема која је наведена у условима за радно место; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (уколико кандидат има положен државни стручни испит); оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном стручном испиту за службенике за јавне набавке (уколико кандидат има положен стручни испит за службенике за јавне набавке); оригинал или оверена фотокопија сертификата или другог одговарајућег доказа о познавању једног светског језика; оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено радно искуство).

  Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.

  Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним судовима, односно општинским управама.
  Пријаве са фотокопијама докумената које нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

  Напомена: Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту. Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web страници Републичке дирекције за робне резерве, на адреси www.rdrr.gov.rs у делу ''Информације/конкурси'' или на web страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

  Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

 10. Трајање радног односа:за оглашенo раднo местo радни однос се заснива на неодређено време.
 11. Време и место провере оспособљености, знања и вештине:
  Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашенo раднo местo, провера стручних оспособљености, знања и вештина у изборном поступку обавиће се у Београду, у просторијама Републичке дирекције за робне резерве, Дечанска 8а, почев од 10.октобра 2017.године, о чему ће кандидати бити обавештени телеграмом, на адресу коју наведу у својој пријави.

НАПОМЕНЕ:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да тај испит положе до окончања пробног рада. Кандидати без положеног стручног испита за службенике за јавне набавке примају се на рад уз обавезу да тај испит полажу у роковима и на начин прописан чланом 134. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 124/12,14/2015 и 68/15) и Правилником о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке(“Службени гласник РС” број 77/14,83/15).
Сходно члану 9. Закона о државним службеницима којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у државни орган, под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита као и кандидати са положеним стручним испитом за службеника за јавне набавке немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног стручног испита за службеника за јавне набавке. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме ради или решење да је нераспоређен.
Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној од стране јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, неблаговремене и недопуштене пријаве биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на огласној табли и web страници Републичке дирекције за робне резерве: www.rdrr.gov.rs , на wеб страници Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, и на wеб страници и периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање „Послови".

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

doc Изјава