Насловна » Архива » Актуелности

Актуелности - Архива

Актуелности из 2015. године

01.12.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У циљу ефикасне реализације Закључка Владе 05 339-12816/2015-1 од 28.11.2015.године, о куповини до 5.000 комада товних свиња, начелници управних Округа су у обавези да се ангажују у вези обавештавања регистрованих газдинстава у њиховом Округу о условима и другим битним елементима куповине.

С тим у вези, неопходно је да се путем средстава јавног информисања-локалних медија и другим адекватним начинима, начелници управних Округа обавесте узгајиваче товних свиња о следећем:

1. Куповина ће се вршити од физичких лица-носиоца пољопривредних газдинстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава („Службни гласник РС“, број 45/04, 139/04 и 71/05).

2.Телесна тежина товних свиња која се купује:

- прва класа 95-110 кг цена по кг 160 динара;

- друга класа 110-130 кг цена по кг 140 динара.

3. Кланице које ће вршити куповину и натуралну размену товних свиња су следеће:

Кланице које врше откуп товних свиња Телефони сировинског одељења
1. - ИМ“Матић“, доо, Нови Сад 021/548-583; 2411-089; 2419-056
2. - ПКБ ИМЕС доо, ИМ, Падинска Скела 011/887 1905 ; 887 1904
3. - Алф Промет доо, Каћ        021/6213-963; 6211-589
4. - АД „ЈУХОР“, Јагодина      035/ 200 300
5. – АД Неопланта, Нови Сад         021/4873- 892

Заинтересована регистрована газдинства треба да се јаве начелницима управних округа ради договора о куповини товних свиња са наведеним кланицама и договоре динамику куповине, или да се јаве директно наведеним кланицама.

4. Куповина ће се вршити најкасније до 10.12.2015. године.

5. Рок плаћања товних свиња које се купују је 15 од дана када Дирекција за робне резерве прими потврду о пријему товних свиња.

6. Куповина товних свиња ће се вршити на регистрованим сточним пијацама, према распореду и динамици која ће се договорити са кланицама.

7. Пријем, мерење свиња и проверу документације ће у име Дирекције обављати комисија Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде састављена од инспектора републичке ветеринарске инспекције, пољопривредне инспекције и тржишне инспекције.

8. Регистровано газдинство је у обавези да Дирекцији испоручи здраве свиње које морају бити у доброј кондицији, чисте, без повреда на телу, вакцинисане против свињске куге и обележене ушним маркицама.

За све свиње које су предмет куповине, власник мора да обезбеди Уверење о здравственом стању животиња издато од стране надлежене ветеринарске станице и потврду о извршеној вакцинацији свиња у претходном периоду.

9. Регистровано газдинство је у обавези да товне свиње за куповину допреми до места откупа о свом трошку.

10. Приликом мерења и обрачуна цене коштања свиња, од измерене тежине одмах се одбија кало транспорта и угинућа од сточне пијаце до депоа кланице у износу од 2%.

11. У случају да се на линији клања приликом ветеринарско санитарног прегледа закланих свиња, месо закланих свиња записником ветеринсрског инспектора прогласи неупотребљивим за људску исхрану, регистровано газдинство нема право на исплату новчаних средстава, за те товне свиње и неупотребљиво месо и отпатке.

12. Након извршене предаје товних свиња овлашћеној кланици и добијања пријемнице, власник-носилац пољопривредног газдинства треба да лично дође у Републичку дирекцију за робне резерве:

А) Београд, Дечанска број 8а,VI спрат, (011/3348-725; 3239-052; 3236-407; 33239-058), и

Б) Центар Нови Сад, Хајдук Вељкова број 11 (021/526-890, 021/526-522) ради потписивања уговора. Неопходна документа која је у обавези да лично доносе су:

• оверена фотокопија личне карте

• оверена фотокопија Извода Регистара пољоприврдних газдинстава за текућу годину

           ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ,

           Проф.др Зоран Рајић,државни секретар

УПОЗОРЕЊЕ: У ЈАВНОМ ПОЗИВУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ О ИНТЕРВЕНТНОМ ОТКУПУ ТОВНИХ СВИЊА, објављеном 23.11.2015.године у делу АКТУЕЛНОСТИ, дошло је до техничке грешке приликом исказивања датума за достављање писмене сагласности Кланица па уместо до 25.03.2015. године до 10 часова, треба да стоји до 26.11.2015. године до 10 часова.

Пречишћени текст Јавног позива:

ЈАВНИ ПОЗИВ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ О ИНТЕРВЕНТНОМ ОТКУПУ ТОВНИХ СВИЊА

25.11.2015.

У циљу реализације Закључка Владе који се односи на интервентни откуп до 5.000 товних свиња, формирана је Радна група решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, са задатком да спроведе Закључак Владе, организује откуп товних свиња, изабере кланице, усагласи и припреми текст уговора о откупу и уговора о услужном клању и преради товних свиња у свињски месни нарезак, јетрену свињску паштету и лименку.

Чланови радне групе за спровођење поменутог Закључка Владе су на састанку одржаном 20.11.2015. године у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине донели одлуку о следећем:

 Тежина свиња предвиђених за откуп је у складу са Закључком Владе разврстана у класе, и то:

- прва класа 95-110 кг цена по кг 160 динара;

- друга класа 110-130 кг цена по кг 140 динара.

 Начин обраде: прерада у трајне месне конзерве (свињски месни нарезак, свињска јетрена паштета, лименка).

 Трошкове превоза сноси Кланица и врши организацију истог. Приликом мерења на откупном месту и издавања потврда измерена тежина се умањује за 2% на име кала транспорта и угинућа у транспорту од откупног места до кланице.

 Републичка дирекција за робне резерве се обавезује да Кланици плати:

1.Провизију од 5% од вредности улазне тежине товних свиња у депоу кланице, рачунато у односу на просечну телесну масу –откупљених грла што износи 7,5д/кг. У провизију од 5% од вредности улазне тежине товних свиња у депоу кланице, укључен је трошак превоза од откупног места-пољопривредног газдинства до депоа кланице, и услуга клања и прераде у трајне месне конзерве (месни нарезак, јетрена паштета, лименка). У наведену цену је урачунат порез на промет. Пре почетка откупа Кланица са Републичком дирекцијом за робне резерве, потписује уговор о откупу товних свиња и преради у трајне месне конзерве (месни нарезак, јетрена паштета, лименка).

2. По извршеној преради товних свиња у месне конзерве, Кланица потписује уговор о чувању, складиштењу и занављању из сопствене производње.

Паритети у размени:

А) 4 килограма товних свиња за 1 килограм свињског месног нарезка;

Б) 2,5 килограма товних свиња за 1 килограм свињске јетрене паштете.

Цена товних свиња је 152,17 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

Цена свињског месног нарезка је 590,00 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

Цена свињске јетрене паштете је 437,60 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

Паковање егализоване лименке на 0,150 кг/0,100 кг, упаковане у збирној амбалажи; паритет складиште кланичног предузећа.

Радна група је такође донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве, дана 23.11.2015. године на свом сајту објави јавни позив, којим ће се свим заинтересованим кланичарима дати могућност да се јаве у односу на понуђене паритете и ако испуњавају одређене техничко-технолошке услове.

Уколико су заинтересовани кланичари ће бити у обавези да доставе своју писмену сагласност, до 26.11.2015. године до 10 часова на телефакс број 011/3239-140, или на адресу Републичка дирекција за робне резерве,Београд, ул. Дечанска 8а. Паралелно са овим активностима Републичка дирекција за робне резерве припрема и све неопхоне уговоре у циљу реализације елемената пословног односа свих учесника, у сциљу реализације Закључка Владе.

           РАДНА ГРУПА

ЈАВНИ ПОЗИВ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ О ИНТЕРВЕНТНОМ ОТКУПУ ТОВНИХ СВИЊА

23.11.2015.

У циљу реализације Закључка Владе који се односи на интервентни откуп до 5.000 товних свиња, формирана је Радна група решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, са задатком да спроведе Закључак Владе, организује откуп товних свиња, изабере кланице, усагласи и припреми текст уговора о откупу и уговора о услужном клању и преради товних свиња у свињски месни нарезак, јетрену свињску паштету и лименку.

Чланови радне групе за спровођење поменутог Закључка Владе су на састанку одржаном 20.11.2015. године у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине донели одлуку о следећем:

 Тежина свиња предвиђених за откуп је у складу са Закључком Владе разврстана у класе, и то:

- прва класа 95-110 кг цена по кг 160 динара;

- друга класа 110-130 кг цена по кг 140 динара.

 Начин обраде: прерада у трајне месне конзерве (свињски месни нарезак, свињска јетрена паштета, лименка).

 Трошкове превоза сноси Кланица и врши организацију истог. Приликом мерења на откупном месту и издавања потврда измерена тежина се умањује за 2% на име кала транспорта и угинућа у транспорту од откупног места до кланице.

 Републичка дирекција за робне резерве се обавезује да Кланици плати:

1. Провизију од 5% од вредности улазне тежине товних свиња у депоу кланице, рачунато у односу на просечну телесну масу –откупљених грла што износи 7,5д/кг. У провизију од 5% од вредности улазне тежине товних свиња у депоу кланице, укључен је трошак превоза од откупног места-пољопривредног газдинства до депоа кланице, и услуга клања и прераде у трајне месне конзерве (месни нарезак, јетрена паштета, лименка). У наведену цену је урачунат порез на промет. Пре почетка откупа Кланица са Републичком дирекцијом за робне резерве, потписује уговор о откупу товних свиња и преради у трајне месне конзерве (месни нарезак, јетрена паштета, лименка).

2. По извршеној преради товних свиња у месне конзерве, Кланица потписује уговор о чувању, складиштењу и занављању из сопствене производње.

Паритети у размени:

А) 4 килограма товних свиња за 1 килограм свињског месног нарезка;

Б) 2,5 килограма товних свиња за 1 килограм свињске јетрене паштете.

Цена товних свиња је 152,17 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

Цена свињског месног нарезка је 590,00 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

Цена свињске јетрене паштете је 437,60 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

Паковање егализоване лименке на 0,150 кг/0,100 кг, упаковане у збирној амбалажи; паритет складиште кланичног предузећа.

Радна група је такође донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве, дана 23.11.2015. године на свом сајту објави јавни позив, којим ће се свим заинтересованим кланичарима дати могућност да се јаве у односу на понуђене паритете и ако испуњавају одређене техничко-технолошке услове.

Уколико су заинтересовани кланичари ће бити у обавези да доставе своју писмену сагласност, до 25.03.2015. године до 10 часова на телефакс број 011/3239-140, или на адресу Републичка дирекција за робне резерве,Београд, ул. Дечанска 8а. Паралелно са овим активностима Републичка дирекција за робне резерве припрема и све неопхоне уговоре у циљу реализације елемената пословног односа свих учесника, у сциљу реализације Закључка Владе.

           РАДНА ГРУПА

ОТКУП МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА РОД 2015. ГОДИНЕ

12.11.2015.

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 број:339-11826/2015-1 од 05. новембра 2015. године, Републичка дирекција за робне резерве (у даљем тексту: Дирекција), врши откуп 25.020 тона меркантилног кукуруза род 2015. године.

Куповина меркантилног кукуруза вршиће се посредством Продуктне берзе АД Нови Сад, од физичких лица – носилаца пољопривредних породичних газдинстава и земљорадничких задруга, која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о упису у Регистар пољопривредних газдинстава и обнови регистрације, као и о условима за пасиван статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, број 17/13), а налазе се у активном статусу. Земљорадничке задруге морају бити регистроване у АПР, у правној форми задруга, са шифром претежне делатности 0111-гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица.

Меркантилни кукуруз је род 2015. године, домаћег порекла, у расутом стању, мора у свему да одговара прописаном стандарду SRPS E.B3.516 и SRPS E.B3.516/1, а према Правилнику о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Службени лист СРЈ”, број 52/95), као и са следећим елементима квалитета: до 14% влаге, до 8% ломљених зрна, до 2% дефектних зрна, до 2% нагорелих и попуцалих и других примеса.

Цена меркантилног кукуруза је 19,00 дин/кг (у цену је урачунат ПДВ), ускладиштено у силос овлашћеног складиштара Дирекције.

Уговор о купопродаји меркантилног кукуруза регистровано пољопривредно породично газдинство и земљорадничка задруга закључују са Дирекцијом на основу спискова које ће доставити посредник ''Продуктна берза'' АД Нови Сад.

Приликом потписивања уговора са Дирекцијом, регистровано пољопривредно породично газдинство је у обавези да достави:

1.фотокопију личне карте,

2. Оригинал или оверену фотокопију Извода Регистара пољопривредних газдинстава за текућу годину.

Земљорадничка задруга је у обавези да достави:

- фотокопију извода из Агенције за привредне регистре,

- Оригинал или оверену фотокопију Извода Регистара пољопривредних газдинстава за текућу годину

- фотокопију картона депонованих потписа, оверену и датирану од стране банке, не старију од 15 дана.

Поред наведеног, регистровано пољопривредно породично газдинство и Земљорадничка задруга , ради благовременог плаћања у обавези је да достави и следећу документацију:

- потврда о ускладиштењу, издата од стране овлашћеног складиштара Дирекције,

- магацински улаз, пријемница и сл.,

-Сертификат квалитету и квантитету издат од стране привредног субјекта овлашћеног за контролу и записник о извршеној контроли, потписан и оверен од стране привредног субјекта које је вршило контролу, обезбеђује Регистровано газдинство или Земљорадничка задруга.

Рок за плаћање је 15 (петнаест) дана од дана доставе комплетне наведене докумантације.

Минимална количина меркантилног кукуруза која се купује од једног регистрованог пољопривредног породичног газдинства биће 10 тона, а максимална 100 тона.

Минимална количина меркантилног кукуруза која се откупљује од земљорадничке задруге је 20 тона, а максимална је 150 тона.

Расподела количина меркантилног кукуруза који Дирекција купује, извршена је по окрузима, односно по овлашћеним складиштарима, а на основу података добијених од Републичког завода за статистику о засејаним површинама (у хектарима) и очекиваним приносима меркантилног кукуруза по хектару, за Републику Србију.

Рок за реализацију куповине меркантилног кукуруза је до 30. новембра 2015. године.

Заинтересовано регистровано пољопривредно породично газдинство или земљорадничка задруга пријављује се Продуктној берзи, Нови Сад, сваког радног дана од 8,00 до 14,30 часова (бројеви телефона: 021/527-329, 443-493, 633-8060, 445-416, 443-409, 445-407, 526-875, 445-423, 523-132, 633-8124, 443-473, 633-4251, 443-120, 443-498, 445-406, 526-165, 526-875, 445-953, 633-9061, 445-413, 522-272; бројеви телефакса: 021/677-2966, 6772966, 444-625, 444-742, 445-391, 442-054, 445-923, 443-457), ради информисања и евидентирања.

За ближа обавештења можете се обратити на телефоне, Београд: 011/3239-052; Центар Нови Сад: 021/526-890.

Списак складиштара за откук кукуруза(.xls)

Планиране куповине меркатилног кукуруза род 2012. године(.xls)

28.04.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу Закључка Владе 05 Број:339-3698/2015 од 23.04.2015.године, Републичка дирекција за робне резерве, куповаће млеко у праху произведено од млека домаћег порекла, у периоду од 27. априла до 30. jуна 2015.године. Право на продају имају домаћи произвођача који се налазе на списку утврђеном од стране Министарства пољопривреде и заштите животне средине.

Квалитет млека у праху које се купује је следећи:
садржај масноће не више од 1,5% по маси, без додатака шећера или других материја за заслађивање,у амбалажи преко 2,5 кг за обрано млеко у праху.За пуномасно млеко у праху садржај масноће не више од 27% по маси,без додатног шећера или других материја за заслађивање, а у амбалажи нето масе преко 2,5 кг.

Цена по којој се купује је до 420,00 дин/кг са ПДВ-ом за обрано млеко у праху, а за пуномасно млеко у праху до 460,00 дин/кг са ПДВ-ом, уз обавезу Продавца да без надокнаде испоручују у франко складиште произвођача и да закључе са Републичком дирекцијом за робне резерве уговоре чувању, складиштењу и занављању купљеног млека у праху без надокнаде.

09.04.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У циљу ефикасне реализације Закључка Владе 05 Број:339-3091/2015-1 од 19.03.2015.године, о куповини до 10.000 кг товних свиња, као и Закључка Владе 05 Број:339-3090/2015-1 од 19.03.2015.године, о натуралној размени до 15.000 тона меркантилног кукуруза за товне свиње (у даљем тексту: натурална размена), обавештавамо заинтересована лица о следећем:

1. Куповина и натурална размена ће се вршити од физичких лица-носиоца пољопривредних газдинстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава („Службни гласник РС“, број 45/04, 139/04 и 71/05).

2.Телесна тежина товних свиња која се купује:

- прва класа 95-110 кг цена по кг 170 динара;

- друга класа 110-130 кг цена по кг 150 динара и

- трећа класа 130-150 кг цена по кг 140 динара.

3.Паритети у натуралној размени су следећи:

- 11 kg кукуруза за 1 kg товних свиња, за прву класу товних свиња телесне тежине 95-110 kg;

- 10 kg кукуруза за 1 kg товних свиња, за другу класу товних свиња телесне тежине 110-130 kg;

- 9 kg кукуруза за 1 kg товних свиња, за трећу класу товних свиња телесне тежине 130-160 kg.

4. Кланице које ће вршити куповину и натуралну размену товних свиња су следеће:

Кланице које врше откуп товних свиња Телефони сировинског одељења
1. - ИМ“Матић“, доо, Нови Сад 021/548-583; 2411-089; 2419-056
2. - ПКБ ИМЕС доо, ИМ, Падинска Скела 011/887 1905 ; 887 1904
3. - Алф Промет доо, Каћ        021/6213-963; 6211-589
4. - „ПРО-МЕС“ доо, Нови Бечеј      023/771-651; 772-237
5. - ИМ“Матијевић“, доо, Нови Сад 021/518-076
6. - ИМ „Топола“, Бачка Топола        024/ 712 360
7. - АД „ЈУХОР“, Јагодина      035/ 200 300
8. - Big Bull Foods, Бачинци              022/725-045

Заинтересована регистрована газдинства треба да се јаве начелницима управних округа ради договора о куповини товних свиња са наведеним кланицама и договоре динамику куповине.

5. Куповина и натурална размена ће се вршити најкасније до 30.04.2015. године

6. Рок плаћања товних свиња које се купују је 15 од дана када Републичка дирекција за робне резерве прими потврду о пријему товних свиња.

7. Куповина и натурална размена товних свиња ће се вршити на регистрованим сточним пијацама, према распореду и динамици која ће се договорити са кланицама.

8. Пријем, мерење свиња и проверу документације ће у име Дирекције обављати комисија Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде састављена од инспектора републичке ветеринарске инспекције, пољопривредне инспекције и тржишне инспекције.

9. Регистровано газдинство је у обавези да Дирекцији испоручи здраве свиње које морају бити у доброј кондицији, чисте, без повреда на телу, вакцинисане против свињске куге и обележене ушним маркицама.

За све свиње које су предмет куповине или натуралне размене, власник мора да обезбеди Уверење о здравственом стању животиња издато од стране надлежене ветеринарске станице и потврду о извршеној вакцинацији свиња у претходном периоду.

10. Регистровано газдинство је у обавези да товне свиње за куповину или натуралну размену допреми до места откупа о свом трошку.

11. Приликом мерења и обрачуна цене коштања свиња, односно паритета у натуралној размени, од измерене тежине одмах се одбија кало транспорта и угинућа од сточне пијаце до депоа кланице у износу од 2%.

12. У случају да се на линији клања приликом ветеринарско санитарног прегледа закланих свиња, месо закланих свиња записником ветеринсрског инспектора прогласи неупотребљивим за људску исхрану, регистровано газдинство нема право на исплату новчаних средстава, односно за рачунање укупне количине товних свиња у натуралној размени, за те товне свиње и неупотребљиво месо и отпатке.

13. Након извршене предаје товних свиња овлашћеној кланици и добијања пријемнице, власник-носилац пољопривредног газдинства треба да лично дође у Републичку дирекцију за робне резерве, Београд, Дечанска број 8а,VI спрат. (011/3348-725; 3239-052; 3236-407; 33239-058 или 021/526-890, 021/526-522), и Центар Нови Сад, Хајдук Вељкова број 11 ради потписивања уговора. Неопходна документа која је у обавези да лично доносе су:

• оверена фотокопија личне карте

• оверена фотокопија Извода Регистара пољоприврдних газдинстава за текућу годину

07.04.2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАЈАМ ПШЕНИЦЕ

doc Јавни позив

02.04.2015.

ОБАВЕШТЕЊЕ

У циљу ефикасне реализације Закључка Владе 05 Број:339-3091/2015-1 од 19.03.2015.године, о куповини до 10.000 кг товних свиња, као и Закључка Владе 05 Број:339-3090/2015-1 од 19.03.2015.године, о натуралној размени до 15.000 тона меркантилног кукуруза за товне свиње, обавештавамо заинтересована лица о следећем:

1. Куповина ће се вршити од физичких лица-носиоца пољопривредних газдинстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Уредбом о Регистру пољопривредних газдинстава („Службни гласник РС“, број 45/04, 139/04 и 71/05).

2. Кланице које ће вршити куповину товних свиња су следеће:

Кланице које врше откуп товних свиња Телефони сировинског одељења
1. – ИМ ''Матић'', доо, Нови Сад 021/548-583; 2411-089; 2419-056
2. - ПКБ ИМЕС доо, ИМ, Падинска Скела 011/887 1905 ; 887 1904 
3. – ''Алф Промет'' доо, Каћ        021/6213-963; 6211-589
4. – ''ПРО-МЕС'' доо, Нови Бечеј      023/771-651; 772-237
5. – ИМ ''Матијевић'', доо, Нови Сад 021/518-076
6. - ИМ ''Топола'', Бачка Топола       024/ 712-360
7. - АД ''ЈУХОР'', Јагодина     035/ 200-300
8. – ''Big Bull Foods'', Бачинци  022/725-045

Заинтересована регистрована газдинства треба да се јаве начелницима управних округа ради договора о куповини товних свиња са горе наведеним кланицама и договоре динамику куповине.

3. Куповина ће се вршити најкасније до 30.04.2015. године

4. Телесна тежина товних свиња која се купује:

- прва класа 95-110 кг цена по кг 170 динара;

- друга класа 110-130 кг цена по кг 150 динара и

- трећа класа 130-150 кг цена по кг 140 динара.

5. Рок плаћања је 15 од дана када Републичка дирекција за робне резерве прими потврду о пријему товних свиња.

6. Куповина товних свиња ће се вршити на регистрованим сточним пијацама, према распореду и динамици која ће се договорити са кланицама.

7. Пријем, мерење свиња и проверу документације ће у име Републичке дирекције за робне резерве обављати комисија Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде сасатављена од инспектора републичке ветеринарске инспекције, пољопривредне инспекције и тржишне инспекције.

8. Регистровано газдинство је у обавези да Републичкој дирекцији за робне резерве испоручи здраве свиње које морају бити у доброј кондицији, чисте, без повреда на телу, вакцинисане против свињске куге и обележене ушним маркицама.

За све свиње које су предмет откупа, власник мора да обезбеди Уверење о здравственом стању животиња издато од стране надлежене ветеринарске станице и потврду о извршеној вакцинацији свиња у претходном периоду.

9. Регистровано газдинство је у обавези да товне свиње за куповину допреми до места откупа о свом трошку.

10. Приликом мерења и обрачуна цене коштања свиња од измерене тежине одмах се одбија кало транспорта и угинућа од сточне пијаце до депоа кланице у износу од 2%.

11. У случају да се на линији клања приликом ветеринарско санитарног прегледа закланих свиња, месо закланих свиња записником ветеринарског инспектора прогласи неупотребљивим за људску исхрану, регистровано газдинство нема право на исплату новчаних средстава за те товне свиње и неупотребљиво месо и отпатке.

12. Након извршене предаје товних свиња овлашћеној кланици и добијања пријемнице, власник-носилац пољопривредног газдинства треба да лично дође у Републичку дирекцију за робне резерве, Београд, Дечанска број 8а,VI спрат. (011/3348-725; 3239-052; 3236-407; 33239-058 или 021/526-890, 021/526-522), и Центар Нови Сад, Хајдук Вељкова број 11 ради потписивања уговора.

Неопходна документа која је у обавези да лично доносе су:

• оверена фотокопија личне карте

• оверена фотокопија Извода Регистара пољоприврдних газдинстава за текућу годину

24.03.2015.

УПОЗОРЕЊЕ: У ЈАВНОМ ПОЗИВУ РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ БРОЈ: 339-3090/2015-1 и 05 БРОЈ: 339-3091/2015-1 ОД 19.03.2015. ГОДИНЕ О ИНТЕРВЕНТНОМ ОТКУПУ ТОВНИХ СВИЊА, објављеном јуче у 15:00 часова на насловној страни, дошло је до техничке грешке приликом исказивања цене товних свиња па уместо 132,44 д/кг треба да стоји 138,34 д/кг, и уместо цене јетрене паштете 427,76д/кг треба да стоји 415,02 д/кг.

Пречишћени текст Јавног позива:

ЈАВНИ ПОЗИВ
РАДНЕ ГРУПЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКЉУЧКА ВЛАДЕ БРОЈ: 339-3090/2015-1 и 05 БРОЈ: 339-3091/2015-1 ОД 19.03.2015. ГОДИНЕ О ИНТЕРВЕНТНОМ ОТКУПУ ТОВНИХ СВИЊА

У циљу реализације Закључка Владе 05 Број: 339-3090/2015-1 и 05 Број: 339-3091/2015-1 од 19.03.2015. године, а који се односи на интервентни откуп 10.000 товних свиња и натуралну размену 15.000 тона меркантилног кукуруза за товне свиње, формирана је Радна група решењем Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Број: 320-07-02315/2015-02 од 19.03.2015. године, са задатком да спроведе Закључак Владе, организује откуп товних свиња, изабере кланице, усагласи и припреми текст уговора о откупу и уговора о услужном клању и преради товних свиња у свињски месни нарезак, јетрену свињску паштету и лименку, као и реализацију натуралне размене меркантилног кукуруза за товне свиње.

Чланови радне групе за спровођење поменутог Закључка Владе су на састанку одржаном 23.03.2015. године у просторијама Министарства пољопривреде и заштите животне средине донели одлуку о следећем:

 • Тежина свиња предвиђених за откуп је у складу са Закључком Владе разврстана у класе, и то:
  • прва класа 95-110 кг цена по кг 170 динара;
  • друга класа 110-130 кг цена по кг 150 динара и
  • трећа класа 130-150 кг цена по кг 140 динара.
 • Начин обраде: прерада у трајне месне конзерве (свињски месни нарезак, свињска јетрена паштета, лименка).
 • Трошкове превоза сноси Кланица и врши организацију истог. Приликом мерења на откупном месту и издавања потврда измерена тежина се умањује за 2% на име кала транспорта и угинућа у транспорту од откупног места до кланице.
 • Републичка дирекција за робне резерве се обавезује да Кланици плати:
  1. Провизију од 5% од вредности улазне тежине товних свиња у депоу кланице, рачунато у односу на просечну телесну масу –откупљених грла што износи 7,5д/кг.

  2. У провизију од 5% од вредности улазне тежине товних свиња у депоу кланице, укључен је трошак превоза од откупног места-пољопривредног газдинства до депоа кланице, и услуга клања и прераде у трајне месне конзерве (месни нарезак, јетрена паштета, лименка). У наведену цену је урачунат порез на промет. Пре почетка откупа Кланица са Републичком дирекцијом за робне резерве, потписује уговор о откупу товних свиња и преради у трајне месне конзерве (месни нарезак, јетрена паштета, лименка).

  3. По извршеној преради товних свиња у месне конзерве, Кланица потписује уговор о чувању, складиштењу и занављању из сопствене производње.

  Паритети у размени:

  А) 4 килограма товних свиња за 1 килограм свињског месног нарезка;

  Б) 3 килограма товних свиња за 1 килограм свињске јетрене паштете.

  Цена товних свиња је 138,34 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

  Цена свињског месног нарезка је 553,36 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

  Цена свињске јетрене паштете је 415,02 динара за килограм са урачунатим порезом на промет.

  Паковање егализоване лименке на 0,150 кг/0,100 кг, упаковане у збирној амбалажи; паритет складиште кланичног предузећа.

  Радна група је такође донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве, дана 23.03.2015. године на свом сајту објави јавни позив, којим ће се свим заинтересованим кланичарима дати могућност да се јаве у односу на понуђене паритете и ако испуњавају одређене техничко-технолошке услове.

  Уколико су заинтересовани кланичари ће бити у обавези да доставе своју писмену сагласност, до 26.03.2015. године до 10 часова на телефакс број 011/3239-140, или на адресу Републичка дирекција за робне резерве,Београд, ул. Дечанска 8а. Паралелно са овим активностима Републичка дирекција за робне резерве припрема и све неопходне уговоре у циљу реализације елемената пословног односа свих учесника, у циљу реализације Закључка Владе.

             РАДНА ГРУПА

23.01.2015.

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОЗАЈМИЦА ПШЕНИЦЕ

doc Јавни позив

 

Актуелности из 2014. године

19.12.2014.

О Г Л А С
аукцијска продаја непокретности

doc Оглас

Фотографије:
silos Lazi Torak.pdf
silosi u Backom Petrovcu.pdf
benzinska stanica Conoplja.pdf
Gradska pekara.pdf

07.11.2014.

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ПРЕРАСПОДЕЛЕ ДО 15.650 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ СТОКУ СА ПРИМАРНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА КОЈИ ИМАЈУ ЗАТВОРЕНИ ПРОИЗВОДНИ ЦИКЛУС

doc Преузмите позив

22.07.2014.

У циљу реализације Закључка Владе Републике Србије 05 Број:339-7639/2014 од 12.07.2014. године

Република Србија
Републичка дирекција за робне резерве
Београд, ул.Дечанска бр.8 а
(у даљем тексту: Дирекција)

оглашава

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЗАХТЕВА ЗА НАТУРАЛНУ РАЗМЕНУ ДО 20.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА ЗА ТОВНУ СТОКУ СА ПРИМАРНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА КОЈИ ИМАЈУ ЗАТВОРЕНИ ПРОИЗВОДНИ ЦИКЛУС

Републичка дирекција за робне резерве размењиваће меркантилни кукуруз са примарним произвођачима за товну стоку, и то до 15.000 тона меркантилног кукуруза размениће се за товне свиње, а 5.000 тона за товну јунад, у следећим паритетима:

1) 12,10 кг меркантилног кукуруза за 1 кг живе мере товних свиња,
2) 14,65 кг меркантилног кукуруза за 1 кг живе мере товне јунади.

Потребна документација преузима се на сајту Дирекције www.rdrr.gov.rs у делу Конкурси и тендери и у Републичкој дирекцији за робне резерве, Београд, улица Дечанска бр.8а, VI спрат, канцеларија бр. 607 и 620, у Центру Нови Сад, улица Хајдук Вељкова бр.11, почев од 22.07.2014.године до 29.07.2014.године у периоду од 08.00 до 15.00 часова.

За ближа обавештења можете се обратити на телефоне, Центар Београд: 011/3236-407; 3239-058; Центар Нови Сад: 021/526-890; 021/526-522.

11.04.2014.

Аукцијска продаја непокретности

doc Преузмите оглас

03.04.2014.

Република Србија
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Београд, Дечанска 8а

О Г Л А Ш А В А
продају минералног ђубрива KAN 27%N из републичких робних резерви

I Републичка дирекција за робне резерве оглашава продају 683.550 kg минералног ђубрива KAN 27%N физичком лицу – носиоцу пољопривредног газдинства, по цени од 28,509 дин/ kg, франко ''ХИП Азотара'' Панчево.

II На Јавни позив се може јавити физичко лице – носилац пољопривредног газдинства, које у структури газдинства има пријављене површине под воћем у 2013. години, а пријавио их је у складу са Правилником о упису у регистар пољопривредног газдинства и обнови регистрације, као и условима за пасиван статус пољопривредног газдинства (''Службени гласник РС'' бр.17/2013), а налази се у активном статусу.

III Физичко лице - носилац пољопривредног газдинства, које има право на куповину минералног ђубрива KAN 27%N, може да купи највише 400 kg по хектару, а највише за два хектара пријављене површине под воћем, у складу са Правилником.

IV Право на куповину има физичко лице - носилац пољопривредног газдинства, које нема неизмирених обавеза према Републичкој дирекцији за робне резерве.

V Захтев за куповину минералног ђубрива KAN 27%N, физичко лице – носилац пољопривредног газдинства поднеће Републичкој дирекцији за робне резерве у року од седам (7) дана од дана објављивања Јавног позива, на Обрасцу – Захтев за куповину минералног ђубрива (у даљем тексту: захтев), објављеном на сајту РДРР: www.rdrr.gov.rs

Захтев из претходног става физичко лице- носилац пољопривредног газдинства, може поднети и преко удружења пољопривредних произвођача регистрованих у Агенцији за привредне регистре односно преко правног лица и предузетника које се бави откупом, односно складиштењем или прерадом воћа, као и преко земљорадничке задруге. Ако удружење, односно правно лице, предузетник или земљорадничка задруга прими захтев дужан је да тај захтев проследи без одлагања Републичкој дирекцији за робне резерве.

Физичко лице- носилац пољопривредног газдинства, у захтеву уписује податке о пријављеним површинама под воћем са стањем на дан ступања на снагу закључка Владе РС о продаји минералног ђубрива KAN 27%N, 05 Број: 339-2611/2014 од 28. марта 2014. године.

VI Расподела минералног ђубрива KAN 27%N ће се вршити према редоследу пристизања захтева.

VII Физичко лице – носилац пољопривредног газдинства је дужно да купљено минерално ђубриво KAN 27%N плати Републичкој дирекцији за робне резерве најкасније до 01.11.2014. године, на текући рачун број: 840-821121843-39.

VIII Физичко лице – носилац пољопривредног газдинства је дужно да купљено минерално ђубриво KAN 27%N искористи искључиво за пролећне радове у пољопривреди на површинама пријављеним под воћем, у складу са Правилником.

Захтев за куповину минералног ђубрива KAN 27%N, предати у писарници Дирекције или слати на адресу:

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Одељење за непрехрамбене производе
11000 Београд
Ул. Дечанска 8а

Ближа обавештења и информације о овом огласу могу се добити у Дирекцији, у Одељењу за непрехрамбене производе, на телефоне:
- 011/3239-992, 011/3235-305, 011/3239-008, 011/3349-831, 011/3235-304.

Преузмите захтев

 

Актуелности из 2013. године

19.07.2013.

На основу закључка Владе Републике Србије 05 Број: 339-6036/2013 од 16. јула 2013. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Републичка дирекција за робне резерве
ул.Дечанска бр.8а, Београд
(у даљем тексту Дирекција)

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ЗАЈАМ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА РОД 2012. ГОДИНЕ

Дирекција врши позајмицу до 111.082,80 тона меркантилног кукуруза, род 2012. године, домаћег порекла, у расутом стању у свему одговара прописаном правилнику SRPS Е.B3.516 и SRPS Е.B3.516/1 и Правилнику о квалитету жита, млинских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Службени лист СФРЈ”, бр.53/83 и 57/88 и Службени лист СРЈ број 52/95)

Услови

Привредно друштво - зајмопримац, мора бити ликвидан, да није у спору и да нема доспела дуговања према Дирекцији.

Преузимање меркантилног кукуруза је сукцесивно, а најкасније до 01. септембра 2013. године уз обавезу да се изврши враћање до 30. новембра 2013. године, на паритету силос овлашћеног складиштара Дирекције.

Максимална количина по Зајмопримцу је до 5.000 тона.

Позајмице меркантилног кукуруза одобравају се без плаћања камате. Зајмопримци су обавези да врате исту количину и квалитет меркантилног кукуруза род 2013. године у расутом стању.

Средство обезбеђења враћања меркантилног кукуруза датог на зајам је гаранција банке по моделу Дирекције, чији је бонитет утврдила Народна банка Србије или хипотека на напокретности Зајмопримца.

Уколико Зајмопримац Дирекцији као средство обезбеђења доставља банкарску гаранцију, у обавези је да у року од пет дана, од дана добијања писменог обавештења да је изабран по јавном позиву достави писмо о намери банке да је спремна да изда у корист Републичке дирекције за робне резерве гаранцију а уколико Зајмопримац доставља хипотеку, у обавези је да приликом потписивања уговора достави доказ о засејаним површинама под кукурузом (извод из сетвеног плана или изјава о засејаним површинама) или доказ о уговореној производњи (уговори), у двострукој количини од количине позајмљеног меркантилног кукуруза.

Зајмопримци меркантилног кукуруза, дужни су да доставе Дирекцији средство обезбеђења враћања меркантилног кукуруза најкасније до 20. августа 2013. године.

За утврђивање укупне вредности уговора користиће се тржишна цена меркантилног кукуруза на Продуктној берзи у Новом Саду, на дан закључења уговора.

Захтев мора да садржи следеће:

1. количину меркантилног кукуруза,
2. средство обезбеђења враћања меркантилног кукуруза које се нуди
3. рок преузимања меркантилног кукуруза

Уколико се по овом јавном позиву приме захтеви за већу количину позајмице од 111.082,80 тона меркантилног кукуруза, предност ће имати понуђачи који:

А) Имају примарну производњу товних свиња или товних јунади , што се документује изјавом и решењем управе за ветерину да има у власништву објекат за производњу товне стоке који задовољава прописане услове ,
Б) Као средство обезбеђења понуде гаранцију пословне банке по моделу Дирекције
В) Понуде краћи рок преузимања меркантилног кукуруза

Рок за достављање захтева је 24. јули 2013 године, до 11 часова.

Јавно отварање захтева биће обављено дана 24. јула 2013 године, у 12 сати у просторијама Републичке дирекције за робне резреве, Београд, улица Дечанска 8 А, VI спрат, соба 654 A.

Заинтересовани могу присуствовати отварању захтева уз писмено овлашћење, без посебног позива.

Захтеве доставити у затвореним ковертама, на адресу, са назнаком

ЗАХТЕВ ЗА ЗАЈАМ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА - не отварати

на адресу : „Републичка дирекција за робне резерве“ Београд , улица Дечанска 8 А, VI спрат, соба (писарница) 613а.

Захтеви који не садрже све наведене елементе из овог огласа, који су незапечаћени, који стигну након наведеног рока, или буду упућени телефаксом или мејлом неће се разматрати.

Дирекција ће у писменој форми у року од 5 дана од дана отварања, захтева обавестити учеснике овог огласа о резултату избора, и закључити уговор са најповољнијим понуђачем.

Дирекција задржава право једностраног одустајања по овом Јавном позиву.

Додатне информације могу се наћи на сајту Дирекције www.rdrr.gov.rs или се понуђачи могу обратити на телефоне 011/3238-997, Миомир Пауновић , начелник Одељења за прехрамбене производе и 021/421-914 Михајло Увачек, начелник Центра Нови Сад.

18.07.2013.

КУПОВИНА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ РОД 2013.ГОДИНЕ

На основу Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 339-339-6088/2013-1 од 16. јула 2013.године, Републичка дирекција за робне резерве извршиће откуп 59.500 тона пшенице рода 2013. године. Откуп меркантилне пшенице род 2013, квалитета мин.76 кг/хл, влаге макс.13% и примеса макс.2% по цени од 20,00 дин/кг са ПДВ, фцо силос овлашћеног складиштара Дирекције или лиценцирано јавно складиште, у укупној количини од 59.500 тона, вршиће се од регистрованих пољопривредних газдинстава (физичких лица и земљорадничких задруга шифре претежне делатности: 0111) и то у минималној количини од 5 тона и максималној количини 50 тона, по носиоцу газдинства, односно земљорадничкој задрузи. Откуп се врши преко АД "Продуктне берзе" у Новом Саду, а Дирекција ће плаћање купљене пшенице извршити у року од 15 дана од дана достављања комплетне и уредне документације.

Откуп почиње у 19.07.2013. године, у 8 часова, а трајаће сваког радног дана у времену од 8,00 до 14,30 часова, све док се не откупи предвиђена количина.

У циљу равномерне територијалне заступљености при откупу пшенице, сваки округ ће добити одговарајућу квоту која је на располагању потенцијалним продавцима.

Први контакт за продају неопходно је остварити са АД "Продуктном берзом" у Новом Саду на један од телефона (позивни 021): 527-329; 443-493; 63-38-060; 445-416; 443-409; 445-407; 445-423; 523-132; 63-38-124; 443-473; 63-34-251; 443-120; 443-498; 445-406; 526-165; 526-875; 445-953; 63-39-061; 445-413 и 522-272.

Прилог:

Упутство продавцима меркантилне пшенице (.doc)
Преглед овлашћених складиштара Дирекције са утврђеним квотама које су одређене на основу засејаних површина (.xls) - извор Републички завод за статистику

10.07.2013.

На основу закључка Владе Републике Србије 05 Број: 339-5856/2013 од 9. јула 2013. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Републичка дирекција за робне резерве
ул.Дечанска бр.8а, Београд
(у даљем тексту Дирекција)

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ЗАХТЕВА ЗА ЗАЈАМ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА РОД 2012. ГОДИНЕ

Дирекција врши позајмицу до 25.006,89 тона меркантилног кукуруза, род 2012. године у расутом стању са садржајем афлатоксина изнад максимално дозвољене вредности

Услови

Привредно друштво - зајмопримац мора бити ликвидан, да није у спору и да нема доспелих дуговања према Дирекцији.

Преузимање меркантилног кукуруза ће се вршити сукцесивно, а најкасније до 10. августа 2013. године, уз обавезу да се изврши враћање до 10. децембра 2013.године, на паритету силос овлашћеног складиштара Дирекције.

Максимална количина по зајмопримцу је до 4.000 тона.

Позајмљени меркантилни кукуруз са садржајем афлатоксина изнад максимално дозвољене вредности, зајмопримци могу користити искључиво у складу са Упутством за произвођаче сточне хране од 23. фебруара 2013. године издато од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, за производњу потпуних и допунских смеша за старије категорије, товну стоку, уз надзор Републичке ветеринарске инспекције.

Позајмице меркантилног кукуруза одобравају се без плаћања камате. Зајмопримци су у обавези да врате меркантилни кукуруз род 2013. године, у паритету – за 1кг позајмљеног меркантилног кукуруза род 2012. године да испоруче 0,8кг меркантилног кукуруза род 2013. године, чији квалитет у потпуности одговара Правилнику SRPS Е.B3.516 и SRPS Е.B3.516/1 и Правилнику о квалитету жита, млинских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Сл. лист СРЈ”, бр. 52/95).

Средство обезбеђења враћања меркантилног кукуруза датог на зајам је гаранција банке по моделу Дирекције, чији је бонитет утврдила Народна банка Србије или хипотека на непокретности зајмопримца. Уколико зајмопримац Дирекцији као средство обезбеђења враћања меркантилног кукуруза доставља хипотеку, у обавези је да приликом потписивања уговора достави доказ о засејаним површинама под кукурузом (извод из сетвеног плана) или доказ о уговореној производњи (уговори), у двострукој количини од количине позајмљеног меркантилног кукуруза.

Зајмопримци меркантилног кукуруза, дужни су да доставе Дирекцији средство обезбеђења враћања меркантилног кукуруза најкасније до 05. августа 2013. године.

За утврђивање укупне вредности уговора користиће се тржишна цена меркантилног кукуруза на Продуктној берзи у Новом Саду, на дан закључења уговора.

Захтев мора да садржи следеће:

1. количину меркантилног кукуруза,

2. средство обезбеђења враћања меркантилног кукуруза које се нуди

3. рок преузимања меркантилног кукуруза

Уколико се по овом јавном позиву приме захтеви за већу количину позајмице од 25.006,89 тона меркантилног кукуруза са садржајем афлатоксина изнад максимално дозвољене вредности, предност ће имати понуђачи који:

А) Као средство обезбеђења нуде гаранцију пословне банке по моделу Дирекције и

Б) Нуде рок до пет дана за преузимање меркантилног кукуруза

Рок за достављање захтева је 15. јули 2013 године, до 11 часова.

Јавно отварање захтева биће обављено дана 15. јула 2013 године, у 12 сати у просторијама Републичке дирекције за робне резреве, улица Дечанска 8 А, VI спрат, соба 654 A.

Заинтересовани могу присуствовати отварању захтева уз писмено овлашћење, без посебног позива.

Захтеве доставити у затвореним ковертама, на адресу, са назнаком

ЗАХТЕВ ЗА ЗАЈАМ МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА- не отварати

на адресу :„ Републичка дирекција за робне резерве“ Београд , улица Дечанска 8 А, VI спрат, соба (писарница) 613а.

Захтеви који не садрже све наведене елементе из овог огласа, који су незапечаћени, који стигну након наведеног рока, или буду упућени телефаксом или мејлом , неће се разматрати.

Дирекција ће у писменој форми у року од 5 дана од дана отварања захтева, обавестити учеснике овог огласа о резултату избора, и закључити уговор са најповољнијим понуђачима.

Дирекција задржава право једностраног одустајања по овом Јавном позиву.

Додатне информације могу се наћи на сајту Дирекције www.rdrr.gov.rs или се понуђачи могу обратити на телефоне 011/3238-997, Миомир Пауновић, начелник Одељења за прехрамбене производе и 021/421-914 Михајло Увачек, начелник Центра Нови Сад.

10.07.2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
Београд, ул. Дечанска 8а

На основу члана 27. Закона о јавној својини (''Службени гласник РС'', бр.72/2011); члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Службени гласник РС'' број 24/2012); Закључка Владе 05 број 361-337/2013-1 од 24. јануара 2013.год. и Закључка Владе 05 број 361-5610/2013 од 05.07. 2013. године, директор Републичке дирекције за робне резерве, објављује:

ОГЛАС
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА
ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИУ ЈАВНОЈ СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Закуподавац - Република Србија, коју заступа Републичка дирекција за имовину, Београд,

ул. Грачаничка број 8.

Корисник - Републичка дирекција за робне резерве, Београд, ул. Дечанска 8а.

1.ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП

Предмет давања у закуп су непокретности у својини Републике Србије, које чине делови пословног (складишног) простора и то:

Ред. бр.

Назив и место

складишта

Врста простора

бруто површина за издавање у закуп (м²)

Почетна цена

дин/м²

без ПДВ-а

1.

Складиште генералног терета

Београд

Лука Београд,

Вилине воде бб

складишни

простор

приземље

ламела 2

72,00

363,00

анекс 1

460,00

363,00

2.

Складиште генералног терета

Лесковац,

28. марта бр 2

складишни

простор

магацин 2

ламела 2

550,00

65,00

магацин 3

ламела 1

550,00

65,00

ламела 2

550,00

65,00

ламела 3

550,00

65,00

ламела 4

550,00

65,00

3.

Складиште

Генералног терета

Пријепоље,

село Ивање бб

складишни

простор

магацин 1

ламела 1

310,00

178,00

4.

Складиште

Генералног терета

Лозница,

Бања Ковиљача

Маршала Тита бб

складишни простор

ламела 1

560,00

187,00

5.

Складиште санитета у Куршумлији, ул.Милутина Ускоковића бр.1

складишни простор

приземље

530,00

70,00

Непокретности се могу разгледати уз предходну писмену сагласност Дирекције, сваког радног дана, од дана објављивања Огласа у дневном листу "Политика"- издање за целу земљу, у периоду од 10,00 до 12,00 часова, а најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда.

Место и време увида у документацију:

Заинтересовани понуђачи могу извршити увид у документацију, сваког радног дана, од дана објављивања огласа, периоду од 11,00 до 13,00 часова, на адреси: Републичка дирекција за робне резерве, ул. Дечанска 8а, Београд, канцеларија 503, пети спрат.

2. УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП

Предметни пословни (складишни) простор се даје у закуп према подацима ближе одређеним у Табели из тачке 1. овог Огласа.

Предметни складишни простор се издаје за обављање складишне делатности.

У складишном простору могу се складиштити све врсте роба запаковане у чврстом стању, осим експлозивних, запаљивих и роба са агресивно испарљивим мирисима.

Закупци су обавезни да закупљену површину пословног, складишног, простора ограде о свом трошку, уз претходну сагласност Дирекције.

Закупац не може отворити Јавно царинско складиште у закупљеном складишном простору.

Складишни простор се даје у закуп на одређено време, на период од 2 (две) године. Складишни простор који је предмет огласа даје се у закуп у постојећем - виђеном стању, тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу евентуалних материјалних недостатака на предметној непокретности.

Закупац је у обавези да закупнину плаћа у уговореној висини и то до петог у месецу за текући месец, у свему према рачуну који испоставља Закуподавац.

Закупац је обавезан да поред закупнине плаћа и трошкове: електричне енергије, водовода и канализације, изношења смећа, телефона и сл, сразмерно квадратури простора који закупљује, у свему према документованом рачуну који испоставља Републичка дирекција за робне резерве.

3. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа на огласу имају сва правна лица и предузетници који обављају напред наведену делатности, и који испуњавају услове из огласа.

1. Рок за подношење понуда је 22.07.2013. године до 12,00 часова

2. Уредна и потпуна писана понуда треба да садржи:

а) Доказ о уплати депозита

б) Све податке о подносиоцу понуде:
За предузетнике: име и презиме предузетника, адреса, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број, ПИБ и извод из АПР-а.
За правна лица: назив и седиште, копија решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа или Извод из АПР-а не старији од шест месеци, Оснивачки акт, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.
Подносиоци неблаговремене или непотпуне понуде не могу учествовати у прикупљању писмених понуда, а непотпуне или неблаговремене понуде се одбацују.

ц) Износ закупнине по 1m² на месечном нивоу,

3. Понуде се достављају на адресу:

Републичка дирекција за робне резерве, ул. Дечанска 8а, Београд.

Понуде се достављају препорученом пошиљком или се лично предају преко писарнице у затвореној коверти на којој је јасно назначено „НЕ ОТВАРАТИ -- ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА-адреса складишта на које се понуда односи".

Отварање понуда је јавно.

Понуде ће се отварати 22.07.2013. године у 14,00 часова, у просторијама Републичке дирекције за робне резерве, Дечанска 8а, VI спрат, сала број 654а.

Представници понуђача морају имати писмено овлашћење, т.ј. пуномоћје које ће предати Комисији.

Ако је понуда послата поштом, дан предаје пошти искључиво препорученом пошиљком сматра се као дан предаје Републичкој дирекцији за робне резерве, под условом да је понуда стигла у Дирекцију до дана отварања понуда.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће се разматрати.

Понуда у којој цена није наведена у динарима или је дата описно неће се разматрати.

Учесник у поступку прикупљања писмених понуда обавезан је уплатити депозит у висини 10% од почетне цене закупнине према табели из тачке 1. овог Огласа, на месечном нивоу.

Учесник у поступку прикупљања писмених понуда обавезан је депозит уплатити на рачун Републичке дирекције за робне резерве, број 840-821121843-39, са позивом на број: модел 97, позив на број 41601, шифра плаћања 290, до истека рока за подношење понуда.

Учесницима у поступку чије понуде нису прихваћене, депозит ће бити враћен у року од 30 дана од дана закључења поступка прикупљања писмених понуда.

Уколико подносилац пријаве одустане од закључења уговора, губи право на враћање депозита.

4. ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Отварање свих приспелих понуда вршиће се комисијски.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена закупнине по 1 m² на месечном нивоу, као и да испуњава све остале услове из огласа.

Комисија утврђује редослед важећих понуда

Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.

У случају да два или више понуђача понуде исту износ закупнине Комисија задржава право да избор најповољнијег понуђача изврши по слободном уверењу.

Комисија задржава право да не прихвати ни једну понуду уколико оцени да иста није одговарајућа.

Одлуку о избору најповољнијег понуђача донеће Директор Републичке дирекције за робне резерве, у року од 5 (пет) дана од дана отварања понуда.

Учеснике огласа Републичка дирекција за робне резерве ће писаним путем обавестити о избору најповољније понуде, у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке од стране Директора

Најповољнији понуђач је дужан да закључи уговор о закупу непокретности у року од 5 (пет) дана од дана пријема позива за закључење уговора, у супротном сматраће се да је одустао од закупа предметног складишног простора, па ће се приступити позивању следећег најповољнијег понуђача.

Приликом закључења уговора о закупу најповољнији понуђач је у обавези да као срество финансијског обезбеђења, за испуњење својих уговорних обавеза на име комуналних услуга достави 2 (две) бланко потписане и оверене сопствене менице, менично овлашћење, менични споразум, фотокопију картона депонованих потписа оверену од стране банке и захтев за регистрацију меница оверен од пословне банке.

Додатне информације и обавештења могу се добити на телефон Републичке дирекције за робне резерве, сваког радног дана у времену од 11,00-13,00 часова, контакт особе: Божидар Ристић (011/3242-424), Славица Чучковић (011/3343-518), Сандра Јанковић (011/3348-729).

27.05.2013.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ
БЕОГРАД
Дечанска 8а
тел. 011/3239-993

Републичка дирекција за робне резерве као хипотекарни поверилац у вансудском поступку намирења у складу са чл. 35. Закона о хипотеци („Сл. Гласник РС“ бр. 115/2005),

О Г Л А Ш А В А
аукцијску продају непокретности

1. Силос комплекс са пратећим објектима Лази Лазара, Торак, Тудор Владимиреску 114., код Житишта

2. Бензинска станица „Будућност“, Чонопља, Николе Тесле бр. 18.

3. Силоси у Стапару „Градске пекаре“, Сомбор, Трг Цара Лазара бр. 06.

4. Производна хала и силоси који се налазе у Бачком Петровцу, власништво „ПРОГРЕС-а“ доо Нови Сад, Новосадски пут бр. 162.

5. Почетна продајна цена непокретности која је изражена у еврима, а плаћање се врши у динарској противвредности на дан уплате по средњем курсу НБС:
- под бр. 1. 407.078,46 евра
- под бр. 2. износи 188.370,40 евра,
- под бр. 3. износи за силосе бр. 7., 8., 9., 10., 11. И 12. 232.285,00 евра,
- под бр. 4. 1.573.920,00 евра

6. Дирекција не гарантује за недостатке непокретности које су предмет продаје. Купац купује непокретности у виђеном стању и тиме прихвата као неспорне наведене површине, карактеристике и намену непокретности.
Заинтересована лица могу у просторијама Дирекције у Београду, Дечанска бр. 8а, соба 616. или 702. сваког радног дана од 09.00 до 15.00 најкасније до 12.07.2013. године:
-извршити увид у документацију, добити све друге информације везане за непокретност која се продаје, начин и услове продаје.
-разгледање непокретности које су предмет продаје врши се уз претходну најаву,
најкасније до12.07.2013. године.

7. Полагање депозита сматра се пријавом за учешће на аукцијској продаји.
Право учешћа имају сва домаћа и страна правна и физичка лица која изврше уплату депозита у износу од 3% од почетне цене у динарској против вредности по средњем курсу НБС на дан уплате, у корист рачуна Републичке дирекције за робне резерве 840-821121843-39 са навођењем назива и седишта за правно лице, одн. имена презимена и адресе за физичко лице-учесника на аукцији.Уколико се на име депозита полаже неопозива банкарска гаранција, та гаранција мора важити најмање тридесет дана од дана одржавања аукције.
Доказ о извршеној уплати обавезно доставити Комисији за продају хипотекованих непокретности, ул. Дечанска бр. 8а. најкасније до 15.07.2013. године.
Депозит се купцу урачунава у цену.
Подносилац депозита губи право на депозит у следећим случајевима:
-ако као учесник не прихвати почетну цену
-ако као проглашени купац одбије да потпише записник
-ако проглашени купац не уплати купопродајну цену у прописаном року и на прописан начин.
Дирекција ће свим учесницима аукције који имају право на повраћај депозита, осим проглашеним купцима и другом најбољем понуђачу, вратити депозит у року од осам дана од дана завршетка аукције.
Другом најповиљнијем понуђачу Диреција ће вратити депозит у року од три дана од дана уплате купопродајне цене од стране проглашеног купца.
Уколико је на име депозита положена неопзива банкарска гаранција, таква гаранција се по истеку рока важности, враћа лицима која имају право на враћање депозита.
Лицима која немају право на враћање депозита, неопозива банкарска гаранција ће се активирати и наплатити.
Аукцијска продаја ће се одржавати сваког трећег понедељка у месецу почев од 15.07.2013. године до коначне продаје, у 12.00 часова у просторијама извршног повериоца Републичке дирекције за робне резерве, Београд, Дечанска бр. 8а. соба 654а.
Регистрација учесника почиње 2 сата пре почетка аукције, а завршава се 10 минута пре почетка аукције.

8. Kупопродајни уговор се потписује и оверава пред наслежним судом најксније у року од три дана од дана одржавања аукцијске продаје.Купопродајна цена се исплаћује у целости у року од 15 дана од дана овере уговора.

Фотографије непокретности су објављене на сајту Републичке дирекција за робне резерве (www:rdrr.gov.rs конкурси и тендери)

Све информације у вези са продајом непокретности која је предмет овог огласа могу се добити од овлашћених лица Дирекције-Тање Пауновић 011/3238-530, Радована Дурутовића 021/421-917 и Милана Вујовића на телефон 011/3225-043.

Фотографије:
silosi u Staparu.pdf
silos Lazi Torak.pdf
silosi u Backom Petrovcu.pdf
benzinska stanica Conoplja.pdf
silos u Staparu -Gradska pekara.pdf

17.04.2013. године

На основу закључка Владе Републике Србије 05 Број: 339-3140/2013 од 12. aприла 2013. године

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Републичка дирекција за робне резерве
ул.Дечанска бр.8а, Београд
(у даљем тексту Дирекција)

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА ЗА УЗИМАЊЕ У ЗАЈАМ И КУПОВИНУ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ РОД 2012. ГОДИНЕ
Шифра тендера П-2003/4

I. I Дирекција ће извршити позајмицу меркантилне пшенице род 2012, домаћег порекла, по следећим условима:

1. Количина до 60.000 тона меркантилне пшенице

2. Квалитет: Меркантилна пшеница је домаћег порекла и у свему мора да одговара прописаном квалитету, у складу са Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Службени лист СРЈ”, број 52/95) и Правилником о југословенском стандарду за пшеницу као сировину за млинску индустрију („Службени лист СФРЈ”, број 10/92), као и са следећим елементима квалитета: хектолитарска маса мин. 76 кг/хл, влага макс. 13 %, укупне примесе 2 %.

3. Паковање у расутом стању

4. Паритет силос овлашћеног складиштара Дирекције.

5. Рок преузимања Преузимање меркантилне пшенице је сукцесивно, а најкасније до 15.јуна 2013. године.

6. Максимална количина по Зајмопримцу: до 5.000 тона.

7. Рок враћања меркантилне пшенице до 15.08.2013.године.

8. Услови: На одобрене позајмице меркантилне пшенице Зајмопримац не плаћа месечну камату, али је у обавези да Дирекцији врати меркантилну пшеницу у паритету 1 кг меркантилне пшенице род 2012 за 1,15 кг меркантилне пшенице род 2013 године, домаћег порекла, у расутом стању .

9. Средство обезбеђења враћања позајмљене количине меркантилне пшенице је гаранција пословне банке, чији је бонитет утврдила Народна банка Србије.

Изабрани понуђачи за позајмицу меркантилне пшенице, дужни су да у року до 30 дана од дана потписивања уговора Дирекцији као средство обезбеђења враћања позајмљене количине меркантилне пшенице доставе гаранцију пословне банке, чији је бонитет утврдила Народна банка Србије , по моделу Дирекције, на укупну вредност уговора. За утврђивање укупне вредности уговора користиће се тржишна цена меркантилне пшенице на Продуктној берзи у Новом Саду, на дан закључења уговора.

10. Зајмопримац који испуњава услове за уговарање позајмице меркантилне пшенице у обавези је да у року од 5 дана од дана пријема писменог обавештења да је изабран, достави Дирекцији писмо о намерама пословне банке о издавању гаранције;

Уколико се по овом јавном позиву приме захтеви за већу количину позајмице од 60.000 тона меркантилне пшенице, предност ће имати понуђачи који имају:

А) Шифру делатности производња млинских производа (1061) и шифру делатности складиштење (5210)

Б) Силос и млин у власништву зајмопримца

В) Меркантилну пшеницу републичких робних резерви на залихама

11. Сви трошкови утовара, истовара, издавања цертификата, превоза, растура и др. падају на терет Зајмопримца.

II. Дирекција ће извршити продају меркантилне пшенице род 2012, домаћег порекла, по следећим условима:

1. Количина до 40.000 тона меркантилне пшенице.

2. Квалитет Меркантилна пшеница је домаћег порекла и у свему мора да одговара прописаном квалитету, у складу са Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Службени лист СРЈ”, број 52/95) и Правилником о југословенском стандарду за пшеницу као сировину за млинску индустрију („Службени лист СФРЈ”, број 10/92), као и са следећим елементима квалитета: хектолитарска маса мин. 76 кг/хл, влага макс. 13 %, укупне примесе 2 %.

3. Цена меркантилне пшенице је 23,00 динара ( без ПДВ-а)

4. Паковање у расутом стању

5. Паритет силос овлашћеног складиштара Дирекције.

6. Рок преузимања : сукцесивно, а најкасније до 15.06.2013. године

7. Максимална количина по Купцу: до 5.000 тона

8. Начин плаћања: авансно у року од 7 дана од дана издавања предрачуна.

9. Уколико се на јавни позив јаве понуђачи за мању количину од 40.000 тона меркантилне пшенице, позив ће бити отворен до коначне продаје.

Уколико се на јавни позив јаве понуђачи са захтевима за већу количину од 40.000 тона меркантилне пшенице, предност ће имати понуђачи који имају:

А) Шифру делатности производња млинских производа (1061) и шифру делатности складиштење (5210)

Б) Силос и млин у власништву купца

В) Меркантилну пшеницу републичких робних резерви на залихама

III Средства обезбеђења реализације уговора - Понуђачи су дужни да уз понуду , Дирекцији доставе две (2) потписане и оверене бланко соло менице , које ће се активирати у случају одустајања изабраног понуђача од реализације уговора или не испуњења уговором предвиђених обавеза у висини 1% од вредности из понуде.

Уз менице треба доставити менично писмо - овлашћење, оверену фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица, оверену и датирану од стране пословне банке и доказ о поднетом Захтеву за регистрацију меница, оверен од овлашћене банке.

IV Понуда мора да садржи следеће :

1. количину меркантилне пшенице,
2. динамику преузимања,
3. извод из АПР-а или Оснивачки акт,
4. изјава понуђача да има силос и млин у власништву.

V Рок за достављање понуда је 24.04.2013 године, до 11 часова.

Јавно отварање понуда биће обављено дана 24. априла 2013 године, у 12 сати у просторијама Републичке дирекције за робне резреве, улица Дечанска 8 А, VI спрат, соба 654 A.

Заинтересовани понуђачи могу присуствовати отварању понуда уз писмено овлашћење, без посебног позива.

************

Понуде доставити у затвореним ковертама са назнаком

I ПОНУДА ЗА ЗАЈАМ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ- НЕ ОТВАРАТИ, или

II ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ- НЕ ОТВАРАТИ,

на адресу :„ Републичка дирекција за робне резерве“ Београд , улица Дечанска 8 А, VI спрат, канцеларија (писарница) 613а.

Понуде које не садрже све наведене елементе из овог огласа, које су незапечаћене, које стигну након наведеног рока, или буду упућене телефаксом, неће се разматрати.

Понуде предузећа која имају дуговања , чији је рачун у блокади или су у спору са Дирекцијом неће, бити узете у разматрање.

Дирекција ће у писменој форми у року од 5 дана од дана отварања, понуда обавестити учеснике овог огласа о резултату избора, и закључити уговор са најповољнијим понуђачем.

Дирекција задржава право једностраног одустајања по овом Јавном позиву.

Додатне информације могу се наћи на сајту Дирекције www.rdrr.gov.rs или се понуђачи могу обратити на телефоне 011/3238-997, Миомир Пауновић , начелник Одељења за прехрамбене производе и 021/421-914 Михајло Увачек, начелник Центра Нови Сад.

ЗАЈАМ 20.000 ТОНА МЕРКАНТИЛНОГ КУКУРУЗА

01.03.2013. године

Влада Републике Србије је на седници одржаној 28. фебруара 2013. године, донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве, са циљем интервентног обезбеђивања заштите домаће производње млека и производа од млека, да на зајам до 20.000 тона меркантилног кукуруза преко Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управе за ветерину, чија укупна вредност износи 594.000.000,00 динара, ради расподеле пољопривредним газдинствима којима је решењем републичког ветеринарског инспектора изречена мера забране стављања у промет сировог млека.

Републичка дирекција за робне резерве закључиће са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управом за ветерину уговор о давању на зајам меркантилног кукуруза, којим ће се уредити међусобна права и обавезе, као и рок враћања меркантилног кукуруза, који не може бити дужи од 12 месеци, у складу са прописима којима се уређује начин рада и пословања Републичке дирекције за робне резерве.

Меркантилни кукуруз Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за ветерину расподелиће пољопривредним газдинствима која су уписана у одговарајући регистар у складу са законом и то по 300 килограма меркантилног кукуруза по музном грлу.

БЕСПОВРАТНА ИСПОРУКА БРАШНА И УЉА НАРОДНИМ КУХИЊАМА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ

01.03.2013. године

Влада Републике Србије је на седници одржаној 28. фебруара 2013. године, донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве, бесповратно испоручи 20.000 кг брашна Т-500 и 5.000 литара јестивог рафинисаног сунцокретовог уља, Епархији Рашко-призренској и Косовско-метохијској Српске православне цркве, за потребе функционисања народних кухиња на Косову и Метохији, који раде у оквиру наведене Епархије.

 

Актуелности из 2012. године

Зајам мазута топланама

14.12.2012. године

Влада Републике Србије је на својој седници од 06.12.2012. године, донела Закључак да Републичка дирекција за робне резерве дâ топланама Србије на зајам 22.303 тоне мазута, без плаћања камате и са обавезом враћања до 15. септембра 2013. године.

На основу наведеног Закључка, приступило се закључењу уговора о зајму мазута са 35 топлана широм Србије.

Закључно са петком, 14.12.2012. године уговоре су потписале 32 топлане за укупну количину мазута од 21.376 тона. Након закључења уговора, Републичка дирекција за робне резерве одмах даје налоге за преузимање мазута и обавештава Рафинерију нафте Панчево, тако да је могуће преузимање мазута у дану закључења уговора.

Интервентна продаја уља

14.09.2012. године

Влада Републике Србије је на седници одржаној 14. септембра 2012. године, донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве изврши интервентну продају до 5.000.000 литара рафинисаног сунцокретовог уља.

Рафинисано сунцокретово уље Дирекција ће продавати носиоцима снабдевања, по цени од 120,00 дин/л, без обрачунатог ПДВ, на основу списка носилаца снабдевања који ће сачинити Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.

Носиоци снабдевања у обавези су да купљено рафинисано сунцокретово уље из робних резерви продају у својим продајним објектима по малопродајној цени до 142,56 дин/л, са обрачунатим ПДВ, у складу са уговором који ће закључити са Дирекцијом.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Сектор за трговину, услуге, цене и заштиту потрошача ће примати захтеве и сачињавати списак носилаца снабдевања са одобреним количинама. Дирекција ће позивати носиоце снабдевања са спискова да закључе уговор. Контакт телефон за примање захтева : 011/3620-385.

Интервентна продаја шећера

14.09.2012. године

Влада Републике Србије је на седници одржаној 14. септембра 2012. године, донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве изврши интервентну продају шећера (бели шећер), у количини до 5.000.000 кг.

Шећер ће Дирекција продавати носиоцима снабдевања, по цени од 80,00 дин/кг без обрачунатог ПДВ, на основу списка носиоца снабдевања који ће сачинити Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација.

Носиоци снабдевања у обавези су да купљени шећер из робних резерви продају у својим продајним објектима по малопродајној цени до 95,04 дин/кг, са обрачунатим ПДВ.

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација, Сектор за трговину, услуге, цене и заштиту потрошача ће примати захтеве и сачињавати списак носилаца снабдевања са одобреним количинама. Дирекција ће позивати носиоце снабдевања са спискова да закључе уговор. Контакт телефон за примање захтева : 011/3620-385.

Робна размена минералног ђубрива НПК за меркантилну пшеницу и меркантилни кукуруз

07.09.2012. године

Влада Републике Србије је на седници одржаној 06. септембра 2012. године, донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве изврши робну размену 9.100.000кг минералног ђубрива НПК(15:15:15) за меркантилну пшеницу и меркантилни кукуруз, по паритетима који су нижи од утврђеног паритетног односа предметних роба у распону од 10-20%, ради стимулације пољопривредне производње и ублажавања последица великих суша које су задесиле пољопривредна подручја, и то:

- 1kg минералног ђубрива NPK(15:15:15) за 1,65kg меркантилне пшенице рода 2012. године;
- 1kg минералног ђубрива NPK(15:15:15) за 1,55kg меркантилног кукуруза рода 2012. године;
- 1kg минералног ђубрива NPK(15:15:15) за 1,90kg меркантилне пшенице рода 2013. године;
- 1kg минералног ђубрива NPK(15:15:15) за 2,00kg меркантилног кукуруза рода 2013. године.

Услов за ступање на снагу уговора о размени минералног ђубрива NPK(15:15:15) за меркантилну пшеницу и меркантилни кукуруз рода 2013. године је достављање средстава обезбеђења уговорних обавеза–доказ о упису хипотеке на непокретној имовини купца или гаранције банке у висини вредности уговора и менице.

Уговарање робне размене минералног ђубрива НПК(15:15:15) за меркантилну пшеницу и меркантилни кукуруз вршиће се са физичким лицима – носиоцима пољопривредног газдинства која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и промену података и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начину чувања података, као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС“, број 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 и 15/12), а налазе се у активном статусу; земљорадничким задругама које су регистроване код Агенције за привредне регистре, у правној форми задруга, са шифром претежне делатности 01.11-гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица, и активно су привредно друштво и овлашћеним складиштарима Републичке дирекције за робне резерве.

Писани захтеви лица која се могу јавити према Закључку Владе за робну размену примају се од понедељка, 10. септембра 2012. године, у просторијама Републичке дирекције за робне резерве, Дечанска 8а, VI спрат, соба број 613, до попуњавања квоте.

Откуп меркантилне пшенице род 2012. године

12.07.2012.

На основу Закључка Владе од 10.07.2012. године Републичка дирекција за робне резерве (у даљем тексту: Дирекција) врши куповину до 100.000 тона меркантилне пшенице род 2012. године.

У циљу реализације наведеног закључка, молимо Вас да обавестите председнике општина у Вашем управном округу, као и да путем локалних средстава информисања обавестите заинтересована физичка лица, носиоце комерцијалних пољопривредних породичних газдинстава која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава, у складу са Правилником о начину и условима уписа и вођења регистра пољопривредних газдинстава, обрасцима захтева за упис и обнову регистрације и прилога, документацији која се прилаже уз захтев, начин чувања података, као и о условима за пасивни статус пољопривредног газдинства („Службени гласник РС”, бр. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 и 15/12), а налазе се у активном статусу и земљорадничке задруге које су уписане у Регистар пољопривредних газдинстава и у активном су статусу, о куповини меркантилне пешнице, а посредовањем од стране „Продуктна берза” а.д. Нови Сад. Земљорадничке задруге поред тога морају бити регистроване у АПР-у, у правној форми задруга, са шифром претежне делатности 0111-гајење жита (осим пиринча), легуминоза и уљарица.

Дирекција купује:

1. меркантилну пшеницу род 2012. године,

2. меркантилна пшеница је домаћег порекла, у расутом стању која мора у свему да одговара прописаном квалитету, у складу са Правилником о квалитету жита, млинских и пекарских производа, тестенина и брзо смрзнутих теста („Службени лист СРЈ”, бр. 52/95 и „Службени лист СЦГ“, бр. 56/03 – др. правилник и 4/04 – др. правилник) и Правилником о југословенском стандарду за пшеницу као сировину за млинску индустрију („Сл. лист СФРЈ”, бр. 10/92), као и са следећим елементима квалитета: хектолитарска маса мин. 76 кг/хл, влага макс. 13 %, укупне примесе 2 %,

3. цена 23,00 д/кг (у цену урачунат ПДВ), ускладиштено у силосу овлашћеног складиштара Дирекције,

4. рок плаћања купљене меркантилне пшенице је до 8 (осам) дана од дана достављања следеће документације:

- потврда о ускладиштењу, издата од стране овлашћеног складиштара Дирекције,

- магацински улаз, пријемница и сл.,

- сертификат о квалитету издат од стране предузећа овлашћеног за контролу и записник о извршеној контроли, потписан и оверен од стране предузећа које је вршило контролу, као и од овлашћеног складиштара Дирекције.

Сертификат о квалитету обезбеђује продавац меркантилне пшенице.

5. Минимална количина меркантилне пшенице која се купује од једног комерцијалног пољопривредног породичног газдинства је 5 тона, а максимална 100 тона.

Максимална количина меркантилне пшенице која се купује од једне земљорадничке задруге је 150 тона.

Заинтересовано регистровано комерцијално пољопривредно породично газдинство или земљорадничка задруга пријављује се Продуктној берзи, Нови Сад, сваког радног дана од 8,00 до 14,30 часова (бројеви телефона: 021/527-329, 443-493, 633-8060, 445-416, 443-409, 445-407, 526-875, 445-423, 523-132, 633-8124, 443-473, 633-4251, 443-120, 443-498, 445-406, 526-165, 526-875, 445-953, 633-9061, 445-413, 522-272; бројеви телефакса: 021/677-2966, 6772966, 444-625, 444-742, 445-391, 442-054, 445-923, 443-457), ради информисања и евидентирања.

Уговор о купопродаји меркантилне пшенице комерцијално пољопривредно породично газдинство и земљорадничка задруга закључују са Дирекцијом.

Приликом ускладиштења меркантилне пшенице у силос овлашћеног складиштара Дирекције, а ради продаје исте Дирекцији, регистровано комерцијално пољопривредно породично газдинство је у обавези да достави:

1. фотокопију личне карте,

2. потврду о обновљеној регистрације пољопривредног породичног газдинства за текућу годину,

3. фотокопију чековне картице текућег рачуна регистрованог пољопривредног породичног газдинства, отвореног код банке.

Земљорадничка задруга је у обавези да достави:

1. фотокопију извода из Агенције за привредне регистре,

2. потврду о обновљеној регистрације пољопривредног породичног газдинства за текућу годину,

3. фотокопију картона депонованих потписа, оверену и датирану од стране банке, не старију од 15 дана.

Истовремено Вас обавештавамо да се меркантилна пшеница, може ускладиштити у силосе овлашћеног складиштара Дирекције.

Расподела количина меркантилне пшенице коју Дирекција купује, извршена је по окрузима, односно по овлашћеним складиштарима, а на основу података добијених од Републичког завода за статистику о засејаним површинама (у хектарима) и очекиваним приносима меркантилне пшенице по хектару, за Републику Србију.

За све информације можете се обратити Републичкој дирекцији за робне резерве, на бројеве телефона: 011/3238-997 (начелник Миомир Пауновић), 3239-059, Београд и 021/421-914 (начелник Михајло Увачек), 526-890, Центар у Новом Саду.

Преузмите:

Преглед паниране куповине меркантилне пшениоце род 2012. године по окрузима(.xls)

Преглед овлашћених складиштара по окрузима за куповину меркантилне пшенице род 2012. године(.xls)

Усвојена Уредба о продаји минералног ђубрива

23.03.2012.

Влада Републике Србије је на предлог Републичке дирекције за робне резерве, дана 22. марта 2012. године, усвојила Уредбу о продаји минералног ђубрива.

Право на куповину минералног ђубрива има физичко лице – носилац породичног комерцијалног, односно некомерцијалног пољопривредног газдинства које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава. Укупна количина минералног ђубрива чија продаја се врши у складу са овом уредбом износи 5.000.000 kg минералног ђубрива NPK 15:15:15 и 2.000.000 kg минералног ђубрива KAN 27% N и власништво је Републичке дирекције за робне резерве.

Дирекција продаје минерално ђубриво NPK 15:15:15 по цени од 46,60 дин/kg и KAN 27% N по цени од 25,55 дин/kg. Минерално ђубриво се преузима утоварено у возило код овлашћеног складиштара Дирекције ХИП «Азотара» у реструктурирању, Панчево. Физичко лице сноси трошкове транспорта, истовара, утовара, путарине, еколошке таксе и остале зависне трошкове.

Физичко лице које има право на куповину минералног ђубрива у складу са овом уредбом може да купи минерално ђубриво NPK 15:15:15 највише до 700 kg по хектару, а највише за два хектара пријављене површине под воћем и KAN 27% N највише до 350 kg, по хектару, а највише за два хектара пријављене површине под воћем у складу са Правилником.

Захтев за куповину минералног ђубрива подноси се Дирекцији до 12. априла 2012. године, на Обрасцу- Захтев за куповину минералног ђубрива. Захтев за куповину физичко лице може поднети и преко удружења пољопривредних произвођача регистрованих у Агенцији за привредне регистре односно преко правног лица и предузетника које се бави откупом, односно складиштењем или прерадом воћа, као и преко земљорадничке задруге.

Физичко лице је дужно да минерално ђубриво купљено у складу са овом уредбом плати Дирекцији најкасније до 1.октобра 2012. године.

Физичко лице је дужно да минерално ђубриво купљено у складу са овом уредбом искористи искључиво за пролећне радове у пољопривреди на површинама пријављеним под воћем, у складу са Правилником.

Преузмите:

Уредба о продаји минералног ђубрива

Образац захтева за куповину

Помоћ завејаним градовима и општинама

03.02.2012.

На предлог Републичке дирекције за робне резерве Влада Републике Србије дана 03. фебруара 2012. године, усвојила је Закључак којим ће Дирекција бесповратно испоручити 332.500 литара дизел горива Д-2, 7.000 литара безоловног бензина BMB и 5.000 килограма уља за ложење средњег-мазута, за потребе отклањања последица од елементарне непогоде настале услед великих снежних падавина на територији градова и општина Србије.

Бесповратна помоћ је упућена граду Краљеву, Врању и Новом Пазару, као и општинама: Рашка, Тутин, Врњачка Бања, Љубовија, Мали Зворник, Крупањ, Мионица, Осечина, Бабушница, Медвеђа, Сврљиг, Гаџин Хан, Прибој, Прешево, Ивањица, Лучани, Горњи Милановац, Бајина Башта, Трговиште, Сјеница, Бујановац, Брус, Александровац, Босилеград, Владичин Хан, Сурдулица, Пријепоље и Нова Варош.

Укупна новчана вредност испоручене помоћи износи 43.792.200,00 динара.

Усвојена Уредба о обнављању робних резерви меркантилне пшенице и кукуруза

26.01.2012.

Влада Републике Србије је на предлог Републичке дирекције за робне резерве, дана 26. јануара 2012. године, усвојила Уредбу о обнављању робних резерви меркантилне пшенице и кукуруза, којом се уређују услови и начин размене минералног ђубрива KAN%27N за наведене културе у циљу попуне нивоа робних резерви у меркантилној пшеници и кукурузу и стимулације индивидуалне пољопривредне производње ратарских култура.

Право на размену има физичко лице, носилац регистрованог пољопривредног газдинства. Количина минералног ђубрива чија се размена врши износи 11.190.900 килограма.

Када се минерално ђубриво преузима са складишта Дирекције у „ХИП Азотара” у реструктурирању, Панчево, врши се у следећим паритетима: 1 кг минералног ђубрива за 1,30 кг меркантилне пшенице рода 2011. године, 1 кг минералног ђубрива за 1,50 кг меркантилног кукуруза рода 2011. године и 1 кг минералног ђубрива за 1,35 кг меркантилне пшенице рода 2012. године, док су паритети преузимања преко овлашћених складиштара са складишта Дирекције следећи: 1 килограм минералног ђубрива за 1,40 кг меркантилне пшенице рода 2011. године, 1 кг минералног ђубрива за 1,60 кг меркантилног кукуруза рода 2011. године и 1 кг минералног ђубрива за 1,50 кг меркантилне пшенице рода 2012. године.

Физичко лице може да размењује наведене робе за највише 200 килограма минералног ђубрива по хектару површине засејане пшеницом у јесењој сетви 2011. године и то за највише 30 хектара. Новчаном казном од 10.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако количину минералног ђубрива добијену путем размене у складу са овом Уредбом не употреби за пролећну прихрану у 2012. години на пријављеним површинама или ако је у Захтеву за размену дао нетачне податке о површинама засејаним пшеницом у јесењој сетви 2011.године.

Расподела минералног ђубрива врши се према површинама које су пољопривредна газдинства засејала пшеницом у јесењој сетви а размена минералног ђубрива врши се на основу Захтева за размену који треба поднети Управи за трезор или у месној канцеларији општинске управе преко асистента саветодавца. Захтеви се могу поднети до 6. фебруара 2012. године.

Преузмите:

Уредба о обнављању робних резерви меркантилне пшенице и кукуруза (.pdf)

Образац захтева за размену (.doc)

Списак складиштара (.xls)

Упутство за пријем документације за меркантилну пшеницу рода 2012. године (.doc)

Упутство за пријем документације за меркантилн упшеницу и кукуруз рода 2011. године (.doc)

Пример попуњене менице (.jpg)

 

Актуелности из 2011. године

16. новембар 2011.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 15. новембра 2011. године, донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве изврши куповину до 50.000 тона меркантилног кукуруза род 2011. године. Цена меркантилног кукуруза је 18,00 д/кг ( у цену урачунат ПДВ ), ускладиштено у силосу овлашћеног складиштара Дирекције.

Куповина меркантилног кукуруза вршиће се од физичких лица-носилаца комерцијалних пољопривредних породичних газдинстава који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава, а налазе се у активном статусу и земљорадничких задруга, које су уписане у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу. Минимална количина меркантилног кукуруза која се купује од једног регистрованог пољопривредног породичног газдинства биће 10 тона а максимална 100 тона.

Максимална количина меркантилног кукуруза која се купује од једне земљорадничке задруге је 150 тона.

14. новембар 2011.

Влада Републике Србије је на седници одржаној 11. новембра 2011. године, донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве, из републичких робних резерви, да на зајам 42.400 тона уља за ложење средњег-С топланама.

07. новембар 2011.

Влада Републике Србије је на телефонској седници у петак, 04. новембра 2011. године, донела одлуку да Републичка дирекција за робне резерве интервентно прода до 3.000 тона белог шећера месечно у наредна два месеца.

Малопродајна цена шећера биће до 95 динара по килограму, а у њу је укључен и порез на додату вредност ( ПДВ ).

Републичка дирекција ће робним снабдевачима продавати шећер по цени од 80 динара по килограму, а они ће бити у обавези да шећер у својим продајним објектима продају по утврђеној малопродајној цени.

Спискове носилаца снабдевања са количинама сачиниће Министарство пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде-Сектор за трговину, цене и заштиту потрошача.