Насловна » Архива » Конкурси и тендери » Конкурси и тендери у 2013

Конкурси и тендери у 2015.

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 25/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора - складиштари

doc

Одлука о обустави - складиштари

doc

Одлука о додели уговора - у преговачком поступку

doc

Обавештење о закљученом уговору П1

doc

Обавештење о закљученом уговору П2

doc

Обавештење о закљученом уговору П4

doc

Обавештење о закљученом уговору П3

 

08.12.2015.

ОГЛАШАВА
продају пољопривредне механизације

На основу Извештаја Комисије за контролу складишта пољопривредне механизације и писане Информације број 119-999/2015-06 од 30.06.2015. године на коју је сагласност дао в.д. директора Републичке дирекције за робне резерве оглашава се продаја следеће пољопривредне механизације, и то:

1. ПРИКОЛИЦА PN 18/61 S3, 3 комада, цена без ПДВ по комаду 126.000,00 динара. Квалитет: у виђеном стању.

Складиштар Дирекције „Утва-возила“ Панчево, складиште предузећа „Alubond Europe“ д.о.о. из Б.Карловца у Опову, Опово б.б.

Фотографија три приколице

2. ЦИСТЕРНА ПРИКОЛИЦА ЗА ПИТКУ ВОДУ SR 14 (без навоза) , 1 комад, цена без ПДВ 90.000,00 динара. Квалитет: у виђеном стању.

Складиштар Дирекције „Утва-возила“ Панчево, складиште предузећа „Fluid Utva“,из Панчева, Утве златокриле број 9

Фотографија приколице за питрку воду

3. ДРЖАЧИ ЗА НАВОДЊАВАЊЕ , 11 комада, цена без ПДВ по комаду 4.620,00 динара. Квалитет: у виђеном стању.

Складиштар Дирекције ГТ ИРИГ.

Фотографија 11 држача за наводњавање

* * *

Паритет за све робе: складиште Дирекције

Рок и начин плаћања: АВАНС 100%.

Динамика преузимања роба: 15 дана по налогу Дирекције.

Писмена понуда заинтересованих за куповину наведених роба мора да садрже следеће елементе:

-Врста и назив робе;

-Количина робе (јединица мере-ком);

-Цена робе (дин/ком, дин/кг), са и без ПДВ-а;

-Остале погодности које битно утичу на повољност понуде.

* * *

Критеријум за одлучивање је највиша понуђена цена, под истим економским условима понуђача. Допунски критеријум је количина.

Овај оглас о продаји робе из републичких робних резерви биће отворен до 31.12.2015. године.

Отварање приспелих понуда ће се вршити 25. децембра 2015. године. Рок за достављање понуда за наведене датуме је дан отварања. Понуде доставити у писарницу Дирекције (без обзира на врсту доставе), најкасније до 12,00 часова, на дан отварања понуда. Узимаће се у обзир искључиво благовремено приспеле понуде.

Понуде доставити у затвореним ковертама, на адресу, са назнаком:

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА РОБНЕ РЕЗЕРВЕ

11 000 БЕОГРАД, Ул. Дечанска бр.8А

«ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ- НЕ ОТВАРАТИ »

на полеђини коверте пуну адресу, телефон понуђача и име особе за контакт.

Јавна отварања одржаће се 25. децембра 2015. године, у 12.30 часова у просторијама Дирекције, Београд, Ул. Дечанска бр.8А, VI спрат, соба 654а.

Непотпуне и неблаговремене понуде, као и понуде понуђача који су у спору, чији је текући рачун у блокади или имају финансијски дуг према Дирекцији, неће се разматрати.

Дирекција ће по сваком отварању понуда донети одлуку о избору најповољније понуде на основу које ће са најповољнијим понуђачима закључити уговор о продаји.

Дирекција ће по сваком отварању понуда писмено обавестити учеснике овог огласа о резултату избора у року од 7 (седам) радних дана од дана отварања понуда.

Дирекција задржава право једностраног одустајања од продаје наведених производа по овом огласу.

Све информације могу се добити у Дирекцији – Београд, Ул. Дечанска бр.8А, Одељење за непрехрамбене производе, телефони: 011-3239-992 Љиљана Илић и 011-3239-054 Мирослав Вучетић.

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ – РЕДОВНО СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ФУНКЦИЈЕ ЛИФТОВА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 29/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - СЕРВИСИРАЊЕ И ПОПРАВКА СЛУЖБЕНИХ АУТОМОБИЛА ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 28/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ

doc

Преузмите оглас

 

ЈАВНА НАБАВКА – НАБАВКА УСЛУГЕ - ВРШЕЊА НАДЗОРА У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПОВЕЗИВАЊА РЕЗЕРВОАРА Р – 27 ОД 60.000 m3 НА ПОСТОЈЕЋУ ИНФРАСТРУКТУРУ НА ИНСТАЛАЦИЈИ СМЕДЕРЕВО У СМЕДЕРЕВУ
АВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 27/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ОБНАВЉАЊА ШЕЋЕРА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 26/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о закљученом уговору за П1

doc

Обавештење о обустави поступка за П3

doc

Обавештење о закљученом уговору за П2

 

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА СОФТВЕРСКОГ ПРОГРАМА
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА MВ 20/2015-06

doc

Обавештење о покретању поступка

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ЛЕКОВА

doc

Преузмите оглас

 

ЈАВНА НАБАВКА – Поправка и сервисирање виљушкара у складиштима генералног терета (Београд, Ириг, Лесковац, Лозница и Оџаци) и у складишту АИК-Нови Пазар
ЈАВНА НАБАВКА MВ 25/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 21/2015-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, ЗАПОСЛЕНИХИ АУТОМОБИЛА
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 22/2015-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору за П3

doc

Обавештење о закљученом уговору за П1

doc

Обавештење о закљученом уговору за П2

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СИЛОСОМ, МЛИНОМ И РОБОМ У АИК-У У НОВОМ ПАЗАРУ
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 19/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

НАБАВКА ЛИМАРСКИХ РАДОВА НА ПОКРИВАЊУ ДЕЛА РАВНОГ КРОВА У СКЛАДИШТУ Г.Т БЕОГРАД
ЈАВНА НАБАВКА MВ 24/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питања у вези конкурсне документације

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ПРОДАЈА МЛЕКА У ПРАХУ

doc

Преузмите оглас

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗБОР СКЛАДИШТАРА ЗА МЕРКАНТИЛНУ ПШЕНИЦУ И МЕРКАНТИЛНИ КУКУРУЗ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 18/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одлука о додели уговора

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о закљученом уговору партија 5

doc

Обавештење о закљученом уговору партија 3 - меркатилни кукуруз

doc

Обавештење о закљученом уговору партија 3 - меркатилна пшеница

doc

Обавештење о закљученом уговору партија 6

doc

Одлука о додели уговора ( за преговарачки поступак)

doc

Обавештење о закљученом уговору партија 1

doc

Обавештење о закљученом уговору партија 2

doc

Обавештење о закљученом уговору партија 4

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ МАНИПУЛАТИВНОГ И ПРОТИВПОЖАРНОГ СИСТЕМА НА ИНСТАЛАЦИЈИ ПОЖЕГА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 17/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење у вези обиласка инсталације у Пожеги

doc

Одговор на питање у вези конкурсне документације 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Одлука о измени уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНИРАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈУ И ИЗГРАДЊУ ХИДРАНTСКЕ МРЕЖЕ НА ИНСТАЛАЦИЈИ ''СМЕДЕРЕВО'' У СМЕДЕРЕВУ
ЈАВНА НАБАВКА МВ 23/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације број 1

doc

Одговор на питање 1

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА РАДНИХ СТАНИЦА, ШТАМПАЧА И СКЕНЕРА
ЈАВНА НАБАВКА МВ 21/2015-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ СТАНДАРДА И УПУТСТАВА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИЗГРАДЊУ РЕЗЕРВОАРСКИХ КАПАЦИТЕТА ПРОПИСАНИХ API И EU СТАНДАРДИМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - ЈАВНА НАБАВКА ЈН број 16/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације број 1

doc

Одговори на питања 1

doc

Обавештење

doc

Измена конкурсне документације број 2

doc

Одлука о обустави поступка

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Одлука о додели уговора

doc

Измена oдлукe о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

Оглас за продају медицинских средстава

doc

Преузмите оглас

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ПРИЈЕМА И ОТПРЕМЕ РОБЕ, ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА И ПРОТИВПОЖАРНЕ ЗАШТИТЕ У СКЛАДИШТИМА ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА ДИРЕКЦИЈЕ У БЕОГРАДУ, ЛЕСКОВЦУ, ЛОЗНИЦИ, ОЏАЦИМА И ИРИГУ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈН МВ 22/2015-03


doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговори на питања 1

doc

Одговори на питања 2

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 4

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 5

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА – ПРЕВОЗА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ У СКЛАДИШТЕ ДИРЕКЦИЈЕ „АИК“ У НОВОМ ПАЗАРУ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА - УСЛУГЕ ORACLE ТЕХНИЧКА ПОДРШКА
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2015-05

doc

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

Размена пољопривредне механизације и ђубрива за пољопривредне производе

doc

Јавни оглас

 

Набавка услуге складиштења, чувања и занављања лекова и медицинских средстава
преговарачки поступак са објављивањем јавног позива
ЈН број 14/2015-02

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – ОПРЕМЕ ЗА ИНТЕРВЕНИСАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 13/2015-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговори на питања 1

doc

Одговори на питања 2

doc

Одговори на питања 3

doc

Одговори на питања 4

doc

Одговори на питања 5

doc

Одговори на питања 6

doc

Одговори на питања 7

doc

Одговори на питања 8

doc

Одговори на питања 9

doc

Одговори на питања 10

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 3

doc

Одлука о измени уговора

 

Оглас за продају пољопривредне механизације

doc

Преузмите оглас

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЗА ПОПРАВКУ, СЕРВИСИРАЊЕ И НАБАВКУ ДЕЛОВА У АИК-У НОВИ ПАЗАР
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 19/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ОДРЖАВАЊА И ИНОВИРАЊА ПОСЛОВНОГ ПРОГРАМА Breza ERP И АДМИНИСТРИРАЊЕ СИСТЕМСКОГ СОФТВЕРА
ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН 9/2015-05

doc

Конкурсна документација

doc

Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

 

JAВНA НAБAВКA УСЛУГE- ЛИМАРСКИ РАДОВИ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ И ТО: Г.Т. БЕОГРАД, ЛЕСКОВАЦ ПРИЈЕПОЉЕ И СКЛАДИШТЕ САНИТЕТА БАЈИНА БАШТА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 17/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговори на питања 1

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

JAВНA НAБAВКA УСЛУГE- РEДOВНO СEРВИСИРAЊE И БAЖДAРEЊE МEРНO- РEГУЛAЦИOНE OПРEМE У СКЛAДИШТИМA ДИРEКЦИJE И ПOПРAВКA ВAГA У AИК- У НOВИ ПAЗAР
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 15/2015-03


doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације број 1

doc

Обавештење о продужењу рока

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ ВИЉУШКАРА У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 14/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – контрола квалитета и квантитета за непрехрамбене производе обликоване по партијама
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 11/2015-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговори на питања 1

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 2

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 3

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 4

doc

Обавештење о закљученом уговору - партија 5

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ТРАНСПОРТА –ДРУМСКОГ ПРЕВОЗА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 10/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговори на питања 1

doc

Обавештење о обустави поступка јавне набавке

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ОБНАВЉАЊА СИРОВОГ И РАФИНИСАНОГ СУНЦОКРЕТОВОГ УЉА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 18/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору - Партија 1. Врбас

doc

Обавештење о закљученом уговору - Партија 2. Сомбор

doc

Обавештење о закљученом уговору - Партија 3. Шид

 

 

doc

Оглас за продају пољопривредне механизације

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА ГЕНЕРАЛНОГ ТЕРЕТА У БЕОГРАДУ, ЛЕСКОВЦУ, ЛОЗНИЦИ, ОЏАЦИМА, ИРИГУ И ПРИЈЕПОЉУ, ПО ПАРТИЈАМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 8/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације број 1

doc

Одговори на питања 1

doc

Измена конкурсне документације број 2

doc

Одговори на питања 2

doc

Измена конкурсне документације број 3

doc

Одговори на питања 3

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 6

doc

Обавештење о закљученом уговору за партија 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за партија 2

doc

Обавештење о закљученом уговору за партија 3

doc

Обавештење о закљученом уговору за партија 4

doc

Обавештење о закљученом уговору за партија 5

 

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВА НА ПОПРАВЦИ ЛИФТОВА У ГТ БЕОГРАД (4 И 5), АДАПТАЦИЈА ЛИФТОВА СА УГРАДЊОМ ФОТОЗАВЕСА У СКЛАДИШТУ ГТ БЕОГРАД И У АИК-У У НОВОМ ПАЗАРУ И РАДОВИ НА ПОПРАВЦИ КОМПЛЕТНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ НА КОМАНДНОЈ ТАБЛИ ЛИФТА У СИЛОСУ АИК НОВИ ПАЗАР
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 8/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документације

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА – ИЗГРАДЊА СИСТЕМА ЗА РЕКУПЕРАЦИЈУ ПАРА (VRU) НА ИНСТАЛАЦИЈИ ПОЖЕГА У ПОЖЕГИ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 6/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење у вези обиласка инсталације у Пожеги

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Измена 1 конкурсне документације

doc

Одговор на питање 3

doc

Измена 2 конкурсне документације

doc

Одговор на питање 4

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1

doc

Обавештење о обустави поступка

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ВАН ГАРАНТНОГ РОКА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 13/2015-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ЗА ПОПРАВКУ, СЕРВИСИРАЊЕ И НАБАВКУ ДЕЛОВА У АИК-У НОВИ ПАЗАР
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 10/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави поступка

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА СКЛАДИШТЕЊА ЛЕКОВА И МЕДИЦИНСКИХ СРЕДСТАВА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 7/2015-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави поступка - партија 3

doc

Обавештење о обустави поступка - партија 4

doc

Обавештење о обустави поступка - партија 5

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 2

doc

Одлука о измени уговора

doc

Одлука о измени уговора - 13.08.2015

doc

Одлука о измени уговора - 07.10.2015

doc

Одлука о измени уговора - 26.02.2016

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ОБНАВЉАЊА СИРОВОГ И РАФИНИСАНОГ СУНЦОКРЕТОВОГ УЉА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 6/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави поступка

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СКЛАДИШТЕЊА, ЧУВАЊА И ОБНАВЉАЊА РАФИНИСАНОГ ШЕЋЕРА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 7/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Обавештење о обустави поступка

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ 09/2015-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИНТЕРНЕТА У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ И ПРЕНОС ПОДАТАКА ВЕОГРАД – НОВИ САД
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ 12/2015-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ПРОЈЕКТОВАЊА И ИЗГРАДЊЕ РЕЗЕРВОАРА КАПАЦИТЕТА 5.000м3 ПО ПРИНЦИПУ ИНЖЕЊЕРИНГА („кључ у руке“) у ПОЖЕГИ
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документацијe

doc

Одговори на питањa 1

doc

Обавештење у вези обиласка инсталације у Пожеги

doc

Одговори на питањa 2

doc

Обавештење 2

doc

Одговори на питањa 3

doc

Одговори на питањa 4

doc

Обавештење 3

doc

Измена конкурсне документацијe 2

doc

Одговори на питањa 5

doc

Одговори на питањa 6

doc

Одговори на питањa 7

doc

Одговори на питањa 8

doc

Одговори на питањa 9

doc

Одговори на питањa 10

doc

Одговори на питањa 11

doc

Одговори на питањa 12

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

doc

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Одлука о измени уговора

doc

Одлука о измени уговора 2

 

ЈАВНА НАБАВКА – ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СКЛАДИШТА ДИРЕКЦИЈЕ
ОТВOРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 1/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена и допуна конкурсне документацијe

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГЕ РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА И СЕРВИСИРАЊА ПП АПАРАТА И ХИДРАНТСКЕ МРЕЖЕ У СКЛАДИШТИМА ДИРЕКЦИЈЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈН МВ број 2/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документацијe

doc

Обавештење о проддужењу рока за подношење понуда

doc

Појашњење Конкурсне документације

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБРА – НАФТА И НАФТНИ ДЕРИВАТИ – УЉЕ ЗА ЛОЖЕЊЕ НИСКОСУМПОРНО ГОРИВО СПЕЦИЈАЛНО – МАЗУТ НСГС
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА број 5/2015-02

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Појашњења конкурсне документације

doc

Измена позива за подношење понуда

doc

Измена конкурсне документацијe

doc

Измена конкурсне документацијe 2

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – ФУМИГАЦИЈА МЕРКАНТИЛНЕ ПШЕНИЦЕ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број: ЈН МВ бр.04/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА – услуге одржавања и сервисирања стабилне инсталације за дојаву пожара у складиштима Републичке дирекције за робне резерве
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА број 5/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – контрола квалитета брашна Т-500 и пшеничног сточног брашна и израда сертификата, контрола квалитета и квантитета роба на стању залиха републичких робних резерви и контрола квалитета и квантитета меркантилне пшенице приликом испоруке и пријема у силосу у Новом Пазару
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. ЈН МВ 01/2015-01

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Измена конкурсне документације

doc

Одговор на питање

doc

Измена 2 конкурсне документације

doc

Одговор на питање 2

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА НА ПОВЕЗИВАЊУ РЕЗЕРВОАРА Р – 27 ОД 60.000 m3 НА ПОСТОЈЕЋУ ПРАТЕЋУ ИНФРАСТРУКТУРУ НА ИНСТАЛАЦИЈИ СМЕДЕРЕВО У СМЕДЕРЕВУ
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Одговор на питање 1

doc

Одговор на питање 2

doc

Одговор на питање 3

doc

Одговор на питање 4

doc

Одговор на питање 5

doc

Обавештење

doc

Одговор на питање 6

doc

Изменa конкурсне документације број 1

doc

Одговор на питање 7

doc

Одговор на питање 8

doc

Одговор на питање 9

doc

Обавештење о закљученом уговору

doc

Одлука о измени уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА – УСЛУГА ИНТЕРВЕНТНОГ ОДРЖАВАЊА СЕРВЕРА У БЕОГРАДУ И НОВОМ САДУ
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
ЈАВНА НАБАВКА ЈН МВ бр. 3/2015-05

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ РУКОВАЊА СКЛАДИШТИМА САНИТЕТА У КУРШУМЛИЈИ, БАЈИНОЈ БАШТИ И ЛОЗНИЦИ ПО ПАРТИЈАМА
ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
ЈАВНА НАБАВКА број 2/2015-03

doc

Позив за подношење понуда

doc

Конкурсна документација

doc

Обавештење о обустави поступка за партију 2

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 1

doc

Обавештење о закљученом уговору за партију 3