Насловна » О нама » Дирекција

Републичка дирекција за робне резерве

Републичка дирекција за робне резерве, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на:

 • организацију система робних резерви;
 • образовање, смештај, чување и обнављање републичких робних резерви;
 • утврђивање обима, структуре и квалитета биланса робних резерви;
 • управљање токовима количина са циљем одржавања резерви на нивоу неопходног минимума;
 • изградњу складишног капацитета за потребе републичких робних резерви;
 • материјално-финансијско и евиденционо пословање робним резервама, као и друге послове из ове области.

За извршење послова из делокруга Дирекције образује се Сектор за комерцијалу, као основна унутрашња јединица, и одељења изван Сектора за обављање послова из појединих области рада које нису у делокругу Сектора. Унутар Сектора за комерцијалу образују се одељења и Центар, као уже унутрашње јединице. Унутар појединих одељења, као уже унутрашње јединице, образују се одсеци и Група.

 

Група за унапређење рада Дирекције

У Групи за унапређење рада Дирекције обављају се послови креирања стандарда и процедуре за унапређење рада Дирекције, а односи се на:

 • реализацију закључака, програма и оперативних планова,
 • израду стручних основа и иницирање измене закона и подзаконских аката из области робних резерви,
 • припрему материјала и организација седница и састанака које одржава директор,
 • организацију и координацију израде анализа, информација и других материјала; координацију послова за потребе директора,
 • обједињавање и усмеравање активности из делокруга рада Дирекције,
 • организацију стручних консултативних састанка од ширег интереса за унапређење рада Дирекције,
 • сарадњу са државним органима, организацијама и установама ради размене искустава и имплементације реформских иницијатива у циљу унапређења улоге и значаја робних резерви,

 

Сектор за комерцијалу

У Сектору за комерцијалу се обављају послови који се односе на:

 • образовање, обнављање, одржавање, смештај, чување, територијални размештај робних резерви;
 • управљање, коришћење и располагање тим робама;
 • израда програмско-планских докумената у делу који се односи на робне резерве;
 • одржавање и управљање робним и енергетским складиштима Дирекције;
 • изградњу, санацију и техничко одржавање постојећих објеката;
 • програмирање и планирање рада Сектора и други послови из области робних резерви.
 • У Сектору за комерцијалу образују се следеће уже унутрашње јединице:
 • Одељење за прехрамбене производе;
 • Одељење за непрехрамбене производе;
 • Одељење за складишта и
 • Центар за прехрамбене и непрехрамбене производе Нови Сад, за подручну јединицу за АП Војводину са седиштем у Новом Саду (у даљем тексту: Центар за прехрамбене и непрехрамбене производе Нови Сад).

Одељење за прехрамбене производе

У Одељењу за прехрамбене производе обављају се послови који се односе на:

 • образовање, обнављање, одржавање, смештај, чување, територијални размештај пољопривредних и прехрамбених производа;
 • управљање, коришћење и располагање тим робама;
 • интервенције на тржишту прехрамбеним робама, (куповина, продаја или давање у зајам тих роба);
 • израдe анализа, елабората и студија које служе као стручна основа за правно регулисање образовања, обнављања, коришћења и територијалног размештаја прехрамбених роба и праћење њихових извршења;
 • израдe програмско-планских докумената у делу који се односи на те робе;
 • програмирање и планирање рада Центра

Одељење за непрехрамбене производе

У Одељењу за непрехрамбене производе обављају се послови који се односе на:

 • образовање, обнављање, одржавање, смештај, чување, територијални размештај непрехрамбених производа;
 • управљање, коришћење и располагање тим робама;
 • интервенције на тржишту непрехрамбеним робама, индустријским производима, лековима и санитетским материјалом (куповина, продаја, закуп или давање у зајам тих роба);
 • израдe анализа, елабората и студија које служе као стручна основа за правно регулисање образовања, обнављања, коришћења и територијалног размештаја непрехрамбених роба и праћење њихових извршења;
 • израдe програмско-планских докумената у делу који се односи на те робе;
 • програмирање и планирање рада Центра;

 

Одељење за складишта

У Одељењу за складишта се образују следеће уже унутрашње јединице:

 • Група за одржавање складишта
 • Одсек за инвестиције

У Групи за одржавање складишта обављају се послови редовног одржавања и издавања слободног складишног простора, израде годишњих програма потреба и мера за одржавање складишног простора као програма и планова одржавања и рационализације складишног простора и праћење извршења тих планова; послове уговарања са извођачима потребних радова и старање о реализацији истих; израду тендера и формирање конкурсне документације у сарадњи са унутрашњом јединицом која обавља послове јавних набавки.

У Одсеку за инвестиције обављају се послови који се односе на спровођење програма инвестиција на изградњи, санацији и техничком одржавању постојећих објеката које користи Дирекција; послови уговарања са извођачима потребних радова и старање о реализацији истих; послови везани за технички пријем и добијање потребних дозвола; послови организације на пројектима капиталних инвестиција, инвестиционог одржавања, планирање и реализација капиталних улагања.

 

Центар за прехрамбене и непрехрамбене производе Нови Сад

У Центру за прехрамбене и непрехрамбене производе Нови Сад обављају се послови који се односе на:

 • образовање, обнављање, одржавање, смештај, чување, територијални размештај пољопривредних, прехрамбених и непрехрамбених производа;
 • управљање, коришћење и располагање тим робама;
 • интервенције на тржишту (куповина, продаја или давање у зајам тих роба);
 • израдe анализа, елабората и студија које служе као стручна основа за правно регулисање образовања, обнављања, коришћења и територијалног размештаја који се односе на привредне субјекте са територије АП Војводине;
 • израдe програмско-планских докумената у делу који се односи на те робе

У Центру се образују следеће уже унутрашње јединице:

 • Одсек за прехрамбене производе и
 • Одсек за непрехрамбене производе

У Одсеку за прехрамбене производе обављају се комерцијални, финансијско-материјални и књиговодствени послови који се односе на привредне субјекте са територије АП Војводине.

У Одсеку за непрехрамбене производе обављају се комерцијални, финансијско-материјални и књиговодствени послови који се односе на привредне субјекте са територије АП Војводине.

 

Одељење за финансијске и рачуноводствене послове и аутоматску обраду података

У Одељењу за финансијске и рачуноводствене послове и аутоматску обраду података обављају се послови који се односе на:

 • правно регулисање извора финансирања Републичких робних резерви и изградње, опремања и одржавања складишног простора за њихов смештај;
 • образовање, обнављање, коришћење, одржавање, смештај, чување и управљање републичким робним резервама;
 • изградњу, опремање, одржавање, рационализацију и управљање складишним простором за смештај тих резерви;
 • интервенције на тржишту робама републичких робних резерви;обрачун и исплату зарада, накнада и других примања запослених;
 • израду програмско-планских докумената Дирекције, израду анализа, елабората и извештаја о извршењу програмима утврђених послова Дирекције, пројектовање информационог система републичких робних резерви, његову аутоматизацију, модернизацију и примену информационе технологије.

У Одељењу за финансијске и рачуноводствене послове и аутоматску обраду података се образују следеће уже унутрашње јединице:

 • Одсек за рачуноводствене послове
 • Одсек за финансијске послове
 • Група за аутоматску обраду података.

У Одсеку за рачуноводствене послове обављају се послови примене и одржавања јединственог контног плана Дирекције, књижење пословних промена, вођење пословних књига Дирекције.

У Одсеку за финансијске послове обављају се финансијско-материјални, стручно оперативни послови интерне контроле.

У Групи за аутоматску обраду података обављају се послови пројектовања информационог система републичких робних резерви, његове аутоматизације, модернизације и примене информационе технологије.

 

Одељење за правне и опште послове и јавне набавке

У Одељењу за правне и опште послове обављају се послови од значаја за рад Дирекције у целини и за обављање функције Директора, а који се односе на:

 • правно регулисање система робних резерви и републичких робних резерви;
 • привредно правне послове;
 • учествовање у припреми прописа;
 • стручну обраду предмета у споровима Дирекције и по овлашћењу Републичког Јавног правобраниоца;
 • стручну обраду предмета у споровима Дирекције;
 • израду општих и појединачних аката Дирекције;
 • давање стручних мишљења о предлозима и нацртима закона и других прописа и општих аката, као и о примени закона који се односи на пословање Дирекције;
 • стручну обраду и контролу уговора из пословања са робним резервама и из области радних односа: остваривање права, дужности и одговорности радника Дирекције из рада и по основу рада;
 • кадровске послове и послове писарнице, архиве и експедиције поште;