Naslovna » Arhiva » Aktuelnosti » 2012.

Aktuelnosti - Arhiva

Aktuelnosti iz 2012. godine

Zajam mazuta toplanama

14.12.2012. godine

Vlada Republike Srbije je na svojoj sednici od 06.12.2012. godine, donela Zaključak da Republička direkcija za robne rezerve dâ toplanama Srbije na zajam 22.303 tone mazuta, bez plaćanja kamate i sa obavezom vraćanja do 15. septembra 2013. godine.

Na osnovu navedenog Zaključka, pristupilo se zaključenju ugovora o zajmu mazuta sa 35 toplana širom Srbije.

Zaključno sa petkom, 14.12.2012. godine ugovore su potpisale 32 toplane za ukupnu količinu mazuta od 21.376 tona. Nakon zaključenja ugovora, Republička direkcija za robne rezerve odmah daje naloge za preuzimanje mazuta i obaveštava Rafineriju nafte Pančevo, tako da je moguće preuzimanje mazuta u danu zaključenja ugovora.

Interventna prodaja ulja

14.09.2012. godine

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 14. septembra 2012. godine, donela odluku da Republička direkcija za robne rezerve izvrši interventnu prodaju do 5.000.000 litara rafinisanog suncokretovog ulja.

Rafinisano suncokretovo ulje Direkcija će prodavati nosiocima snabdevanja, po ceni od 120,00 din/l, bez obračunatog PDV, na osnovu spiska nosilaca snabdevanja koji će sačiniti Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Nosioci snabdevanja u obavezi su da kupljeno rafinisano suncokretovo ulje iz robnih rezervi prodaju u svojim prodajnim objektima po maloprodajnoj ceni do 142,56 din/l, sa obračunatim PDV, u skladu sa ugovorom koji će zaključiti sa Direkcijom.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Sektor za trgovinu, usluge, cene i zaštitu potrošača će primati zahteve i sačinjavati spisak nosilaca snabdevanja sa odobrenim količinama. Direkcija će pozivati nosioce snabdevanja sa spiskova da zaključe ugovor. Kontakt telefon za primanje zahteva : 011/3620-385.

Interventna prodaja šećera

14.09.2012. godine

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 14. septembra 2012. godine, donela odluku da Republička direkcija za robne rezerve izvrši interventnu prodaju šećera (beli šećer), u količini do 5.000.000 kg.

Šećer će Direkcija prodavati nosiocima snabdevanja, po ceni od 80,00 din/kg bez obračunatog PDV, na osnovu spiska nosioca snabdevanja koji će sačiniti Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Nosioci snabdevanja u obavezi su da kupljeni šećer iz robnih rezervi prodaju u svojim prodajnim objektima po maloprodajnoj ceni do 95,04 din/kg, sa obračunatim PDV.

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Sektor za trgovinu, usluge, cene i zaštitu potrošača će primati zahteve i sačinjavati spisak nosilaca snabdevanja sa odobrenim količinama. Direkcija će pozivati nosioce snabdevanja sa spiskova da zaključe ugovor. Kontakt telefon za primanje zahteva : 011/3620-385.

Robna razmena mineralnog đubriva NPK za merkantilnu pšenicu i merkantilni kukuruz

07.09.2012. godine

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 06. septembra 2012. godine, donela odluku da Republička direkcija za robne rezerve izvrši robnu razmenu 9.100.000kg mineralnog đubriva NPK(15:15:15) za merkantilnu pšenicu i merkantilni kukuruz, po paritetima koji su niži od utvrđenog paritetnog odnosa predmetnih roba u rasponu od 10-20%, radi stimulacije poljoprivredne proizvodnje i ublažavanja posledica velikih suša koje su zadesile poljoprivredna područja, i to:

- 1kg mineralnog đubriva NPK(15:15:15) za 1,65kg merkantilne pšenice roda 2012. godine;
- 1kg mineralnog đubriva NPK(15:15:15) za 1,55kg merkantilnog kukuruza roda 2012. godine;
- 1kg mineralnog đubriva NPK(15:15:15) za 1,90kg merkantilne pšenice roda 2013. godine;
- 1kg mineralnog đubriva NPK(15:15:15) za 2,00kg merkantilnog kukuruza roda 2013. godine.

Uslov za stupanje na snagu ugovora o razmeni mineralnog đubriva NPK(15:15:15) za merkantilnu pšenicu i merkantilni kukuruz roda 2013. godine je dostavljanje sredstava obezbeđenja ugovornih obaveza–dokaz o upisu hipoteke na nepokretnoj imovini kupca ili garancije banke u visini vrednosti ugovora i menice.

Ugovaranje robne razmene mineralnog đubriva NPK(15:15:15) za merkantilnu pšenicu i merkantilni kukuruz vršiće se sa fizičkim licima – nosiocima poljoprivrednog gazdinstva koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i promenu podataka i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, načinu čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS“, broj 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12), a nalaze se u aktivnom statusu; zemljoradničkim zadrugama koje su registrovane kod Agencije za privredne registre, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 01.11-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica, i aktivno su privredno društvo i ovlašćenim skladištarima Republičke direkcije za robne rezerve.

Pisani zahtevi lica koja se mogu javiti prema Zaključku Vlade za robnu razmenu primaju se od ponedeljka, 10. septembra 2012. godine, u prostorijama Republičke direkcije za robne rezerve, Dečanska 8a, VI sprat, soba broj 613, do popunjavanja kvote.

Otkup merkantilne pšenice rod 2012. godine

12.07.2012.

Na osnovu Zaključka Vlade od 10.07.2012. godine Republička direkcija za robne rezerve (u daljem tekstu: Direkcija) vrši kupovinu do 100.000 tona merkantilne pšenice rod 2012. godine.

U cilju realizacije navedenog zaključka, molimo Vas da obavestite predsednike opština u Vašem upravnom okrugu, kao i da putem lokalnih sredstava informisanja obavestite zainteresovana fizička lica, nosioce komercijalnih poljoprivrednih porodičnih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o načinu i uslovima upisa i vođenja registra poljoprivrednih gazdinstava, obrascima zahteva za upis i obnovu registracije i priloga, dokumentaciji koja se prilaže uz zahtev, način čuvanja podataka, kao i o uslovima za pasivni status poljoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, br. 111/09, 21/10, 89/10, 22/11, 97/11 i 15/12), a nalaze se u aktivnom statusu i zemljoradničke zadruge koje su upisane u Registar poljoprivrednih gazdinstava i u aktivnom su statusu, o kupovini merkantilne pešnice, a posredovanjem od strane „Produktna berza” a.d. Novi Sad. Zemljoradničke zadruge pored toga moraju biti registrovane u APR-u, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i uljarica.

Direkcija kupuje:

1. merkantilnu pšenicu rod 2012. godine,

2. merkantilna pšenica je domaćeg porekla, u rasutom stanju koja mora u svemu da odgovara propisanom kvalitetu, u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Službeni list SRJ”, br. 52/95 i „Službeni list SCG“, br. 56/03 – dr. pravilnik i 4/04 – dr. pravilnik) i Pravilnikom o jugoslovenskom standardu za pšenicu kao sirovinu za mlinsku industriju („Sl. list SFRJ”, br. 10/92), kao i sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese 2 %,

3. cena 23,00 d/kg (u cenu uračunat PDV), uskladišteno u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije,

4. rok plaćanja kupljene merkantilne pšenice je do 8 (osam) dana od dana dostavljanja sledeće dokumentacije:

- potvrda o uskladištenju, izdata od strane ovlašćenog skladištara Direkcije,

- magacinski ulaz, prijemnica i sl.,

- sertifikat o kvalitetu izdat od strane preduzeća ovlašćenog za kontrolu i zapisnik o izvršenoj kontroli, potpisan i overen od strane preduzeća koje je vršilo kontrolu, kao i od ovlašćenog skladištara Direkcije.

Sertifikat o kvalitetu obezbeđuje prodavac merkantilne pšenice.

5. Minimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jednog komercijalnog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva je 5 tona, a maksimalna 100 tona.

Maksimalna količina merkantilne pšenice koja se kupuje od jedne zemljoradničke zadruge je 150 tona.

Zainteresovano registrovano komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo ili zemljoradnička zadruga prijavljuje se Produktnoj berzi, Novi Sad, svakog radnog dana od 8,00 do 14,30 časova (brojevi telefona: 021/527-329, 443-493, 633-8060, 445-416, 443-409, 445-407, 526-875, 445-423, 523-132, 633-8124, 443-473, 633-4251, 443-120, 443-498, 445-406, 526-165, 526-875, 445-953, 633-9061, 445-413, 522-272; brojevi telefaksa: 021/677-2966, 6772966, 444-625, 444-742, 445-391, 442-054, 445-923, 443-457), radi informisanja i evidentiranja.

Ugovor o kupoprodaji merkantilne pšenice komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo i zemljoradnička zadruga zaključuju sa Direkcijom.

Prilikom uskladištenja merkantilne pšenice u silos ovlašćenog skladištara Direkcije, a radi prodaje iste Direkciji, registrovano komercijalno poljoprivredno porodično gazdinstvo je u obavezi da dostavi:

1. fotokopiju lične karte,

2. potvrdu o obnovljenoj registracije poljoprivrednog porodičnog gazdinstva za tekuću godinu,

3. fotokopiju čekovne kartice tekućeg računa registrovanog poljoprivrednog porodičnog gazdinstva, otvorenog kod banke.

Zemljoradnička zadruga je u obavezi da dostavi:

1. fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre,

2. potvrdu o obnovljenoj registracije poljoprivrednog porodičnog gazdinstva za tekuću godinu,

3. fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Istovremeno Vas obaveštavamo da se merkantilna pšenica, može uskladištiti u silose ovlašćenog skladištara Direkcije.

Raspodela količina merkantilne pšenice koju Direkcija kupuje, izvršena je po okruzima, odnosno po ovlašćenim skladištarima, a na osnovu podataka dobijenih od Republičkog zavoda za statistiku o zasejanim površinama (u hektarima) i očekivanim prinosima merkantilne pšenice po hektaru, za Republiku Srbiju.

Za sve informacije možete se obratiti Republičkoj direkciji za robne rezerve, na brojeve telefona: 011/3238-997 (načelnik Miomir Paunović), 3239-059, Beograd i 021/421-914 (načelnik Mihajlo Uvaček), 526-890, Centar u Novom Sadu.

Preuzmite:

Pregled panirane kupovine merkantilne pšenioce rod 2012. godine po okruzima(.xls)

Pregled ovlašćenih skladištara po okruzima za kupovinu merkantilne pšenice rod 2012. godine(.xls)

Usvojena Uredba o prodaji mineralnog đubriva

23.03.2012.

Vlada Republike Srbije je na predlog Republičke direkcije za robne rezerve, dana 22. marta 2012. godine, usvojila Uredbu o prodaji mineralnog đubriva.

Pravo na kupovinu mineralnog đubriva ima fizičko lice – nosilac porodičnog komercijalnog, odnosno nekomercijalnog poljoprivrednog gazdinstva koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstava. Ukupna količina mineralnog đubriva čija prodaja se vrši u skladu sa ovom uredbom iznosi 5.000.000 kg mineralnog đubriva NPK 15:15:15 i 2.000.000 kg mineralnog đubriva KAN 27% N i vlasništvo je Republičke direkcije za robne rezerve.

Direkcija prodaje mineralno đubrivo NPK 15:15:15 po ceni od 46,60 din/kg i KAN 27% N po ceni od 25,55 din/kg. Mineralno đubrivo se preuzima utovareno u vozilo kod ovlašćenog skladištara Direkcije HIP «Azotara» u restrukturiranju, Pančevo. Fizičko lice snosi troškove transporta, istovara, utovara, putarine, ekološke takse i ostale zavisne troškove.

Fizičko lice koje ima pravo na kupovinu mineralnog đubriva u skladu sa ovom uredbom može da kupi mineralno đubrivo NPK 15:15:15 najviše do 700 kg po hektaru, a najviše za dva hektara prijavljene površine pod voćem i KAN 27% N najviše do 350 kg, po hektaru, a najviše za dva hektara prijavljene površine pod voćem u skladu sa Pravilnikom.

Zahtev za kupovinu mineralnog đubriva podnosi se Direkciji do 12. aprila 2012. godine, na Obrascu- Zahtev za kupovinu mineralnog đubriva. Zahtev za kupovinu fizičko lice može podneti i preko udruženja poljoprivrednih proizvođača registrovanih u Agenciji za privredne registre odnosno preko pravnog lica i preduzetnika koje se bavi otkupom, odnosno skladištenjem ili preradom voća, kao i preko zemljoradničke zadruge.

Fizičko lice je dužno da mineralno đubrivo kupljeno u skladu sa ovom uredbom plati Direkciji najkasnije do 1.oktobra 2012. godine.

Fizičko lice je dužno da mineralno đubrivo kupljeno u skladu sa ovom uredbom iskoristi isključivo za prolećne radove u poljoprivredi na površinama prijavljenim pod voćem, u skladu sa Pravilnikom.

Preuzmite:

Uredba o prodaji mineralnog đubriva

Obrazac zahteva za kupovinu

Pomoć zavejanim gradovima i opštinama

03.02.2012.

Na predlog Republičke direkcije za robne rezerve Vlada Republike Srbije dana 03. februara 2012. godine, usvojila je Zaključak kojim će Direkcija bespovratno isporučiti 332.500 litara dizel goriva D-2, 7.000 litara bezolovnog benzina BMB i 5.000 kilograma ulja za loženje srednjeg-mazuta, za potrebe otklanjanja posledica od elementarne nepogode nastale usled velikih snežnih padavina na teritoriji gradova i opština Srbije.

Bespovratna pomoć je upućena gradu Kraljevu, Vranju i Novom Pazaru, kao i opštinama: Raška, Tutin, Vrnjačka Banja, Ljubovija, Mali Zvornik, Krupanj, Mionica, Osečina, Babušnica, Medveđa, Svrljig, Gadžin Han, Priboj, Preševo, Ivanjica, Lučani, Gornji Milanovac, Bajina Bašta, Trgovište, Sjenica, Bujanovac, Brus, Aleksandrovac, Bosilegrad, Vladičin Han, Surdulica, Prijepolje i Nova Varoš.

Ukupna novčana vrednost isporučene pomoći iznosi 43.792.200,00 dinara.

Usvojena Uredba o obnavljanju robnih rezervi merkantilne pšenice i kukuruza

26.01.2012.

Vlada Republike Srbije je na predlog Republičke direkcije za robne rezerve, dana 26. januara 2012. godine, usvojila Uredbu o obnavljanju robnih rezervi merkantilne pšenice i kukuruza, kojom se uređuju uslovi i način razmene mineralnog đubriva KAN%27N za navedene kulture u cilju popune nivoa robnih rezervi u merkantilnoj pšenici i kukuruzu i stimulacije individualne poljoprivredne proizvodnje ratarskih kultura.

Pravo na razmenu ima fizičko lice, nosilac registrovanog poljoprivrednog gazdinstva. Količina mineralnog đubriva čija se razmena vrši iznosi 11.190.900 kilograma.

Kada se mineralno đubrivo preuzima sa skladišta Direkcije u „HIP Azotara” u restrukturiranju, Pančevo, vrši se u sledećim paritetima: 1 kg mineralnog đubriva za 1,30 kg merkantilne pšenice roda 2011. godine, 1 kg mineralnog đubriva za 1,50 kg merkantilnog kukuruza roda 2011. godine i 1 kg mineralnog đubriva za 1,35 kg merkantilne pšenice roda 2012. godine, dok su pariteti preuzimanja preko ovlašćenih skladištara sa skladišta Direkcije sledeći: 1 kilogram mineralnog đubriva za 1,40 kg merkantilne pšenice roda 2011. godine, 1 kg mineralnog đubriva za 1,60 kg merkantilnog kukuruza roda 2011. godine i 1 kg mineralnog đubriva za 1,50 kg merkantilne pšenice roda 2012. godine.

Fizičko lice može da razmenjuje navedene robe za najviše 200 kilograma mineralnog đubriva po hektaru površine zasejane pšenicom u jesenjoj setvi 2011. godine i to za najviše 30 hektara. Novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako količinu mineralnog đubriva dobijenu putem razmene u skladu sa ovom Uredbom ne upotrebi za prolećnu prihranu u 2012. godini na prijavljenim površinama ili ako je u Zahtevu za razmenu dao netačne podatke o površinama zasejanim pšenicom u jesenjoj setvi 2011.godine.

Raspodela mineralnog đubriva vrši se prema površinama koje su poljoprivredna gazdinstva zasejala pšenicom u jesenjoj setvi a razmena mineralnog đubriva vrši se na osnovu Zahteva za razmenu koji treba podneti Upravi za trezor ili u mesnoj kancelariji opštinske uprave preko asistenta savetodavca. Zahtevi se mogu podneti do 6. februara 2012. godine.

Preuzmite:

Uredba o obnavljanju robnih rezervi merkantilne pšenice i kukuruza (.pdf)

Obrazac zahteva za razmenu (.doc)

Spisak skladištara (.xls)

Uputstvo za prijem dokumentacije za merkantilnu pšenicu roda 2012. godine (.doc)

Uputstvo za prijem dokumentacije za merkantiln upšenicu i kukuruz roda 2011. godine (.doc)

Primer popunjene menice (.jpg)