Naslovna » Arhiva » Aktuelnosti » 2013.

Aktuelnosti - Arhiva

Aktuelnosti iz 2013. godine

19.07.2013.

Na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 339-6036/2013 od 16. jula 2013. godine

REPUBLIKA SRBIJA
Republička direkcija za robne rezerve
ul.Dečanska br.8a, Beograd
(u daljem tekstu Direkcija)

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH ZAHTEVA ZA ZAJAM MERKANTILNOG KUKURUZA ROD 2012. GODINE

Direkcija vrši pozajmicu do 111.082,80 tona merkantilnog kukuruza, rod 2012. godine, domaćeg porekla, u rasutom stanju u svemu odgovara propisanom pravilniku SRPS E.B3.516 i SRPS E.B3.516/1 i Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Službeni list SFRJ”, br.53/83 i 57/88 i Službeni list SRJ broj 52/95)

Uslovi

Privredno društvo - zajmoprimac, mora biti likvidan, da nije u sporu i da nema dospela dugovanja prema Direkciji.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza je sukcesivno, a najkasnije do 01. septembra 2013. godine uz obavezu da se izvrši vraćanje do 30. novembra 2013. godine, na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije.

Maksimalna količina po Zajmoprimcu je do 5.000 tona.

Pozajmice merkantilnog kukuruza odobravaju se bez plaćanja kamate. Zajmoprimci su obavezi da vrate istu količinu i kvalitet merkantilnog kukuruza rod 2013. godine u rasutom stanju.

Sredstvo obezbeđenja vraćanja merkantilnog kukuruza datog na zajam je garancija banke po modelu Direkcije, čiji je bonitet utvrdila Narodna banka Srbije ili hipoteka na napokretnosti Zajmoprimca.

Ukoliko Zajmoprimac Direkciji kao sredstvo obezbeđenja dostavlja bankarsku garanciju, u obavezi je da u roku od pet dana, od dana dobijanja pismenog obaveštenja da je izabran po javnom pozivu dostavi pismo o nameri banke da je spremna da izda u korist Republičke direkcije za robne rezerve garanciju a ukoliko Zajmoprimac dostavlja hipoteku, u obavezi je da prilikom potpisivanja ugovora dostavi dokaz o zasejanim površinama pod kukuruzom (izvod iz setvenog plana ili izjava o zasejanim površinama) ili dokaz o ugovorenoj proizvodnji (ugovori), u dvostrukoj količini od količine pozajmljenog merkantilnog kukuruza.

Zajmoprimci merkantilnog kukuruza, dužni su da dostave Direkciji sredstvo obezbeđenja vraćanja merkantilnog kukuruza najkasnije do 20. avgusta 2013. godine.

Za utvrđivanje ukupne vrednosti ugovora koristiće se tržišna cena merkantilnog kukuruza na Produktnoj berzi u Novom Sadu, na dan zaključenja ugovora.

Zahtev mora da sadrži sledeće:

1. količinu merkantilnog kukuruza,
2. sredstvo obezbeđenja vraćanja merkantilnog kukuruza koje se nudi
3. rok preuzimanja merkantilnog kukuruza

Ukoliko se po ovom javnom pozivu prime zahtevi za veću količinu pozajmice od 111.082,80 tona merkantilnog kukuruza, prednost će imati ponuđači koji:

A) Imaju primarnu proizvodnju tovnih svinja ili tovnih junadi , što se dokumentuje izjavom i rešenjem uprave za veterinu da ima u vlasništvu objekat za proizvodnju tovne stoke koji zadovoljava propisane uslove ,
B) Kao sredstvo obezbeđenja ponude garanciju poslovne banke po modelu Direkcije
V) Ponude kraći rok preuzimanja merkantilnog kukuruza

Rok za dostavljanje zahteva je 24. juli 2013 godine, do 11 časova.

Javno otvaranje zahteva biće obavljeno dana 24. jula 2013 godine, u 12 sati u prostorijama Republičke direkcije za robne rezreve, Beograd, ulica Dečanska 8 A, VI sprat, soba 654 A.

Zainteresovani mogu prisustvovati otvaranju zahteva uz pismeno ovlašćenje, bez posebnog poziva.

Zahteve dostaviti u zatvorenim kovertama, na adresu, sa naznakom

ZAHTEV ZA ZAJAM MERKANTILNOG KUKURUZA - ne otvarati

na adresu : „Republička direkcija za robne rezerve“ Beograd , ulica Dečanska 8 A, VI sprat, soba (pisarnica) 613a.

Zahtevi koji ne sadrže sve navedene elemente iz ovog oglasa, koji su nezapečaćeni, koji stignu nakon navedenog roka, ili budu upućeni telefaksom ili mejlom neće se razmatrati.

Direkcija će u pismenoj formi u roku od 5 dana od dana otvaranja, zahteva obavestiti učesnike ovog oglasa o rezultatu izbora, i zaključiti ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

Direkcija zadržava pravo jednostranog odustajanja po ovom Javnom pozivu.

Dodatne informacije mogu se naći na sajtu Direkcije www.rdrr.gov.rs ili se ponuđači mogu obratiti na telefone 011/3238-997, Miomir Paunović , načelnik Odeljenja za prehrambene proizvode i 021/421-914 Mihajlo Uvaček, načelnik Centra Novi Sad.

18.07.2013.

KUPOVINA MERKANTILNE PŠENICE ROD 2013.GODINE

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 339-339-6088/2013-1 od 16. jula 2013.godine, Republička direkcija za robne rezerve izvršiće otkup 59.500 tona pšenice roda 2013. godine. Otkup merkantilne pšenice rod 2013, kvaliteta min.76 kg/hl, vlage maks.13% i primesa maks.2% po ceni od 20,00 din/kg sa PDV, fco silos ovlašćenog skladištara Direkcije ili licencirano javno skladište, u ukupnoj količini od 59.500 tona, vršiće se od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava (fizičkih lica i zemljoradničkih zadruga šifre pretežne delatnosti: 0111) i to u minimalnoj količini od 5 tona i maksimalnoj količini 50 tona, po nosiocu gazdinstva, odnosno zemljoradničkoj zadruzi. Otkup se vrši preko AD "Produktne berze" u Novom Sadu, a Direkcija će plaćanje kupljene pšenice izvršiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja kompletne i uredne dokumentacije.

Otkup počinje u 19.07.2013. godine, u 8 časova, a trajaće svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,30 časova, sve dok se ne otkupi predviđena količina.

U cilju ravnomerne teritorijalne zastupljenosti pri otkupu pšenice, svaki okrug će dobiti odgovarajuću kvotu koja je na raspolaganju potencijalnim prodavcima.

Prvi kontakt za prodaju neophodno je ostvariti sa AD "Produktnom berzom" u Novom Sadu na jedan od telefona (pozivni 021): 527-329; 443-493; 63-38-060; 445-416; 443-409; 445-407; 445-423; 523-132; 63-38-124; 443-473; 63-34-251; 443-120; 443-498; 445-406; 526-165; 526-875; 445-953; 63-39-061; 445-413 i 522-272.

Prilog:

Uputstvo prodavcima merkantilne pšenice (.doc)
Pregled ovlašćenih skladištara Direkcije sa utvrđenim kvotama koje su određene na osnovu zasejanih površina (.xls) - izvor Republički zavod za statistiku

10.07.2013.

Na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 339-5856/2013 od 9. jula 2013. godine

REPUBLIKA SRBIJA
Republička direkcija za robne rezerve
ul.Dečanska br.8a, Beograd
(u daljem tekstu Direkcija)

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH ZAHTEVA ZA ZAJAM MERKANTILNOG KUKURUZA ROD 2012. GODINE

Direkcija vrši pozajmicu do 25.006,89 tona merkantilnog kukuruza, rod 2012. godine u rasutom stanju sa sadržajem aflatoksina iznad maksimalno dozvoljene vrednosti

Uslovi

Privredno društvo - zajmoprimac mora biti likvidan, da nije u sporu i da nema dospelih dugovanja prema Direkciji.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza će se vršiti sukcesivno, a najkasnije do 10. avgusta 2013. godine, uz obavezu da se izvrši vraćanje do 10. decembra 2013.godine, na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije.

Maksimalna količina po zajmoprimcu je do 4.000 tona.

Pozajmljeni merkantilni kukuruz sa sadržajem aflatoksina iznad maksimalno dozvoljene vrednosti, zajmoprimci mogu koristiti isključivo u skladu sa Uputstvom za proizvođače stočne hrane od 23. februara 2013. godine izdato od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za proizvodnju potpunih i dopunskih smeša za starije kategorije, tovnu stoku, uz nadzor Republičke veterinarske inspekcije.

Pozajmice merkantilnog kukuruza odobravaju se bez plaćanja kamate. Zajmoprimci su u obavezi da vrate merkantilni kukuruz rod 2013. godine, u paritetu – za 1kg pozajmljenog merkantilnog kukuruza rod 2012. godine da isporuče 0,8kg merkantilnog kukuruza rod 2013. godine, čiji kvalitet u potpunosti odgovara Pravilniku SRPS E.B3.516 i SRPS E.B3.516/1 i Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Sl. list SRJ”, br. 52/95).

Sredstvo obezbeđenja vraćanja merkantilnog kukuruza datog na zajam je garancija banke po modelu Direkcije, čiji je bonitet utvrdila Narodna banka Srbije ili hipoteka na nepokretnosti zajmoprimca. Ukoliko zajmoprimac Direkciji kao sredstvo obezbeđenja vraćanja merkantilnog kukuruza dostavlja hipoteku, u obavezi je da prilikom potpisivanja ugovora dostavi dokaz o zasejanim površinama pod kukuruzom (izvod iz setvenog plana) ili dokaz o ugovorenoj proizvodnji (ugovori), u dvostrukoj količini od količine pozajmljenog merkantilnog kukuruza.

Zajmoprimci merkantilnog kukuruza, dužni su da dostave Direkciji sredstvo obezbeđenja vraćanja merkantilnog kukuruza najkasnije do 05. avgusta 2013. godine.

Za utvrđivanje ukupne vrednosti ugovora koristiće se tržišna cena merkantilnog kukuruza na Produktnoj berzi u Novom Sadu, na dan zaključenja ugovora.

Zahtev mora da sadrži sledeće:

1. količinu merkantilnog kukuruza,

2. sredstvo obezbeđenja vraćanja merkantilnog kukuruza koje se nudi

3. rok preuzimanja merkantilnog kukuruza

Ukoliko se po ovom javnom pozivu prime zahtevi za veću količinu pozajmice od 25.006,89 tona merkantilnog kukuruza sa sadržajem aflatoksina iznad maksimalno dozvoljene vrednosti, prednost će imati ponuđači koji:

A) Kao sredstvo obezbeđenja nude garanciju poslovne banke po modelu Direkcije i

B) Nude rok do pet dana za preuzimanje merkantilnog kukuruza

Rok za dostavljanje zahteva je 15. juli 2013 godine, do 11 časova.

Javno otvaranje zahteva biće obavljeno dana 15. jula 2013 godine, u 12 sati u prostorijama Republičke direkcije za robne rezreve, ulica Dečanska 8 A, VI sprat, soba 654 A.

Zainteresovani mogu prisustvovati otvaranju zahteva uz pismeno ovlašćenje, bez posebnog poziva.

Zahteve dostaviti u zatvorenim kovertama, na adresu, sa naznakom

ZAHTEV ZA ZAJAM MERKANTILNOG KUKURUZA- ne otvarati

na adresu :„ Republička direkcija za robne rezerve“ Beograd , ulica Dečanska 8 A, VI sprat, soba (pisarnica) 613a.

Zahtevi koji ne sadrže sve navedene elemente iz ovog oglasa, koji su nezapečaćeni, koji stignu nakon navedenog roka, ili budu upućeni telefaksom ili mejlom , neće se razmatrati.

Direkcija će u pismenoj formi u roku od 5 dana od dana otvaranja zahteva, obavestiti učesnike ovog oglasa o rezultatu izbora, i zaključiti ugovor sa najpovoljnijim ponuđačima.

Direkcija zadržava pravo jednostranog odustajanja po ovom Javnom pozivu.

Dodatne informacije mogu se naći na sajtu Direkcije www.rdrr.gov.rs ili se ponuđači mogu obratiti na telefone 011/3238-997, Miomir Paunović, načelnik Odeljenja za prehrambene proizvode i 021/421-914 Mihajlo Uvaček, načelnik Centra Novi Sad.

10.07.2013.

REPUBLIKA SRBIJA
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
Beograd, ul. Dečanska 8a

Na osnovu člana 27. Zakona o javnoj svojini (''Službeni glasnik RS'', br.72/2011); člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom, davanja u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda (''Službeni glasnik RS'' broj 24/2012); Zaključka Vlade 05 broj 361-337/2013-1 od 24. januara 2013.god. i Zaključka Vlade 05 broj 361-5610/2013 od 05.07. 2013. godine, direktor Republičke direkcije za robne rezerve, objavljuje:

OGLAS
O SPROVOĐENJU POSTUPKA PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA
ZA DAVANJE U ZAKUP NEPOKRETNOSTIU JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE

Zakupodavac - Republika Srbija, koju zastupa Republička direkcija za imovinu, Beograd,

ul. Gračanička broj 8.

Korisnik - Republička direkcija za robne rezerve, Beograd, ul. Dečanska 8a.

1.PREDMET DAVANJA U ZAKUP

Predmet davanja u zakup su nepokretnosti u svojini Republike Srbije, koje čine delovi poslovnog (skladišnog) prostora i to:

Red. br.

Naziv i mesto

skladišta

Vrsta prostora

bruto površina za izdavanje u zakup (m²)

Početna cena

din/m²

bez PDV-a

1.

Skladište generalnog tereta

Beograd

Luka Beograd,

Viline vode bb

skladišni

prostor

prizemlje

lamela 2

72,00

363,00

aneks 1

460,00

363,00

2.

Skladište generalnog tereta

Leskovac,

28. marta br 2

skladišni

prostor

magacin 2

lamela 2

550,00

65,00

magacin 3

lamela 1

550,00

65,00

lamela 2

550,00

65,00

lamela 3

550,00

65,00

lamela 4

550,00

65,00

3.

Skladište

Generalnog tereta

Prijepolje,

selo Ivanje bb

skladišni

prostor

magacin 1

lamela 1

310,00

178,00

4.

Skladište

Generalnog tereta

Loznica,

Banja Koviljača

Maršala Tita bb

skladišni prostor

lamela 1

560,00

187,00

5.

Skladište saniteta u Kuršumliji, ul.Milutina Uskokovića br.1

skladišni prostor

prizemlje

530,00

70,00

Nepokretnosti se mogu razgledati uz predhodnu pismenu saglasnost Direkcije, svakog radnog dana, od dana objavljivanja Oglasa u dnevnom listu "Politika"- izdanje za celu zemlju, u periodu od 10,00 do 12,00 časova, a najkasnije tri dana pre isteka roka za podnošenje ponuda.

Mesto i vreme uvida u dokumentaciju:

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u dokumentaciju, svakog radnog dana, od dana objavljivanja oglasa, periodu od 11,00 do 13,00 časova, na adresi: Republička direkcija za robne rezerve, ul. Dečanska 8a, Beograd, kancelarija 503, peti sprat.

2. USLOVI DAVANJA U ZAKUP

Predmetni poslovni (skladišni) prostor se daje u zakup prema podacima bliže određenim u Tabeli iz tačke 1. ovog Oglasa.

Predmetni skladišni prostor se izdaje za obavljanje skladišne delatnosti.

U skladišnom prostoru mogu se skladištiti sve vrste roba zapakovane u čvrstom stanju, osim eksplozivnih, zapaljivih i roba sa agresivno isparljivim mirisima.

Zakupci su obavezni da zakupljenu površinu poslovnog, skladišnog, prostora ograde o svom trošku, uz prethodnu saglasnost Direkcije.

Zakupac ne može otvoriti Javno carinsko skladište u zakupljenom skladišnom prostoru.

Skladišni prostor se daje u zakup na određeno vreme, na period od 2 (dve) godine. Skladišni prostor koji je predmet oglasa daje se u zakup u postojećem - viđenom stanju, tako da se zakupac potpisom ugovora o zakupu odriče bilo kakvih primedbi po osnovu eventualnih materijalnih nedostataka na predmetnoj nepokretnosti.

Zakupac je u obavezi da zakupninu plaća u ugovorenoj visini i to do petog u mesecu za tekući mesec, u svemu prema računu koji ispostavlja Zakupodavac.

Zakupac je obavezan da pored zakupnine plaća i troškove: električne energije, vodovoda i kanalizacije, iznošenja smeća, telefona i sl, srazmerno kvadraturi prostora koji zakupljuje, u svemu prema dokumentovanom računu koji ispostavlja Republička direkcija za robne rezerve.

3. USLOVI PRIJAVLJIVANJA

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica i preduzetnici koji obavljaju napred navedenu delatnosti, i koji ispunjavaju uslove iz oglasa.

1. Rok za podnošenje ponuda je 22.07.2013. godine do 12,00 časova

2. Uredna i potpuna pisana ponuda treba da sadrži:

a) Dokaz o uplati depozita

b) Sve podatke o podnosiocu ponude:
Za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresa, broj lične karte, JMBG, naziv radnje, matični broj, PIB i izvod iz APR-a.
Za pravna lica: naziv i sedište, kopija rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa ili Izvod iz APR-a ne stariji od šest meseci, Osnivački akt, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave.
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u prikupljanju pismenih ponuda, a nepotpune ili neblagovremene ponude se odbacuju.

c) Iznos zakupnine po 1m² na mesečnom nivou,

3. Ponude se dostavljaju na adresu:

Republička direkcija za robne rezerve, ul. Dečanska 8a, Beograd.

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili se lično predaju preko pisarnice u zatvorenoj koverti na kojoj je jasno naznačeno „NE OTVARATI -- PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA-adresa skladišta na koje se ponuda odnosi".

Otvaranje ponuda je javno.

Ponude će se otvarati 22.07.2013. godine u 14,00 časova, u prostorijama Republičke direkcije za robne rezerve, Dečanska 8a, VI sprat, sala broj 654a.

Predstavnici ponuđača moraju imati pismeno ovlašćenje, t.j. punomoćje koje će predati Komisiji.

Ako je ponuda poslata poštom, dan predaje pošti isključivo preporučenom pošiljkom smatra se kao dan predaje Republičkoj direkciji za robne rezerve, pod uslovom da je ponuda stigla u Direkciju do dana otvaranja ponuda.

Nepotpune i neblagovremene ponude neće se razmatrati.

Ponuda u kojoj cena nije navedena u dinarima ili je data opisno neće se razmatrati.

Učesnik u postupku prikupljanja pismenih ponuda obavezan je uplatiti depozit u visini 10% od početne cene zakupnine prema tabeli iz tačke 1. ovog Oglasa, na mesečnom nivou.

Učesnik u postupku prikupljanja pismenih ponuda obavezan je depozit uplatiti na račun Republičke direkcije za robne rezerve, broj 840-821121843-39, sa pozivom na broj: model 97, poziv na broj 41601, šifra plaćanja 290, do isteka roka za podnošenje ponuda.

Učesnicima u postupku čije ponude nisu prihvaćene, depozit će biti vraćen u roku od 30 dana od dana zaključenja postupka prikupljanja pismenih ponuda.

Ukoliko podnosilac prijave odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na vraćanje depozita.

4. IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

Otvaranje svih prispelih ponuda vršiće se komisijski.

Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je najviša ponuđena cena zakupnine po 1 m² na mesečnom nivou, kao i da ispunjava sve ostale uslove iz oglasa.

Komisija utvrđuje redosled važećih ponuda

Ukoliko na oglas pristigne jedna ponuda, ista će se uzeti u razmatranje.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude istu iznos zakupnine Komisija zadržava pravo da izbor najpovoljnijeg ponuđača izvrši po slobodnom uverenju.

Komisija zadržava pravo da ne prihvati ni jednu ponudu ukoliko oceni da ista nije odgovarajuća.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača doneće Direktor Republičke direkcije za robne rezerve, u roku od 5 (pet) dana od dana otvaranja ponuda.

Učesnike oglasa Republička direkcija za robne rezerve će pisanim putem obavestiti o izboru najpovoljnije ponude, u roku od 3 (tri) dana od dana donošenja odluke od strane Direktora

Najpovoljniji ponuđač je dužan da zaključi ugovor o zakupu nepokretnosti u roku od 5 (pet) dana od dana prijema poziva za zaključenje ugovora, u suprotnom smatraće se da je odustao od zakupa predmetnog skladišnog prostora, pa će se pristupiti pozivanju sledećeg najpovoljnijeg ponuđača.

Prilikom zaključenja ugovora o zakupu najpovoljniji ponuđač je u obavezi da kao srestvo finansijskog obezbeđenja, za ispunjenje svojih ugovornih obaveza na ime komunalnih usluga dostavi 2 (dve) blanko potpisane i overene sopstvene menice, menično ovlašćenje, menični sporazum, fotokopiju kartona deponovanih potpisa overenu od strane banke i zahtev za registraciju menica overen od poslovne banke.

Dodatne informacije i obaveštenja mogu se dobiti na telefon Republičke direkcije za robne rezerve, svakog radnog dana u vremenu od 11,00-13,00 časova, kontakt osobe: Božidar Ristić (011/3242-424), Slavica Čučković (011/3343-518), Sandra Janković (011/3348-729).

27.05.2013.

REPUBLIKA SRBIJA
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
BEOGRAD
Dečanska 8a
tel. 011/3239-993

Republička direkcija za robne rezerve kao hipotekarni poverilac u vansudskom postupku namirenja u skladu sa čl. 35. Zakona o hipoteci („Sl. Glasnik RS“ br. 115/2005),

O G L A Š A V A
aukcijsku prodaju nepokretnosti

1. Silos kompleks sa pratećim objektima Lazi Lazara, Torak, Tudor Vladimiresku 114., kod Žitišta

2. Benzinska stanica „Budućnost“, Čonoplja, Nikole Tesle br. 18.

3. Silosi u Staparu „Gradske pekare“, Sombor, Trg Cara Lazara br. 06.

4. Proizvodna hala i silosi koji se nalaze u Bačkom Petrovcu, vlasništvo „PROGRES-a“ doo Novi Sad, Novosadski put br. 162.

5. Početna prodajna cena nepokretnosti koja je izražena u evrima, a plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate po srednjem kursu NBS:
- pod br. 1. 407.078,46 evra
- pod br. 2. iznosi 188.370,40 evra,
- pod br. 3. iznosi za silose br. 7., 8., 9., 10., 11. I 12. 232.285,00 evra,
- pod br. 4. 1.573.920,00 evra

6. Direkcija ne garantuje za nedostatke nepokretnosti koje su predmet prodaje. Kupac kupuje nepokretnosti u viđenom stanju i time prihvata kao nesporne navedene površine, karakteristike i namenu nepokretnosti.
Zainteresovana lica mogu u prostorijama Direkcije u Beogradu, Dečanska br. 8a, soba 616. ili 702. svakog radnog dana od 09.00 do 15.00 najkasnije do 12.07.2013. godine:
-izvršiti uvid u dokumentaciju, dobiti sve druge informacije vezane za nepokretnost koja se prodaje, način i uslove prodaje.
-razgledanje nepokretnosti koje su predmet prodaje vrši se uz prethodnu najavu,
najkasnije do12.07.2013. godine.

7. Polaganje depozita smatra se prijavom za učešće na aukcijskoj prodaji.
Pravo učešća imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica koja izvrše uplatu depozita u iznosu od 3% od početne cene u dinarskoj protiv vrednosti po srednjem kursu NBS na dan uplate, u korist računa Republičke direkcije za robne rezerve 840-821121843-39 sa navođenjem naziva i sedišta za pravno lice, odn. imena prezimena i adrese za fizičko lice-učesnika na aukciji.Ukoliko se na ime depozita polaže neopoziva bankarska garancija, ta garancija mora važiti najmanje trideset dana od dana održavanja aukcije.
Dokaz o izvršenoj uplati obavezno dostaviti Komisiji za prodaju hipotekovanih nepokretnosti, ul. Dečanska br. 8a. najkasnije do 15.07.2013. godine.
Depozit se kupcu uračunava u cenu.
Podnosilac depozita gubi pravo na depozit u sledećim slučajevima:
-ako kao učesnik ne prihvati početnu cenu
-ako kao proglašeni kupac odbije da potpiše zapisnik
-ako proglašeni kupac ne uplati kupoprodajnu cenu u propisanom roku i na propisan način.
Direkcija će svim učesnicima aukcije koji imaju pravo na povraćaj depozita, osim proglašenim kupcima i drugom najboljem ponuđaču, vratiti depozit u roku od osam dana od dana završetka aukcije.
Drugom najpoviljnijem ponuđaču Direcija će vratiti depozit u roku od tri dana od dana uplate kupoprodajne cene od strane proglašenog kupca.
Ukoliko je na ime depozita položena neopziva bankarska garancija, takva garancija se po isteku roka važnosti, vraća licima koja imaju pravo na vraćanje depozita.
Licima koja nemaju pravo na vraćanje depozita, neopoziva bankarska garancija će se aktivirati i naplatiti.
Aukcijska prodaja će se održavati svakog trećeg ponedeljka u mesecu počev od 15.07.2013. godine do konačne prodaje, u 12.00 časova u prostorijama izvršnog poverioca Republičke direkcije za robne rezerve, Beograd, Dečanska br. 8a. soba 654a.
Registracija učesnika počinje 2 sata pre početka aukcije, a završava se 10 minuta pre početka aukcije.

8. Kupoprodajni ugovor se potpisuje i overava pred nasležnim sudom najksnije u roku od tri dana od dana održavanja aukcijske prodaje.Kupoprodajna cena se isplaćuje u celosti u roku od 15 dana od dana overe ugovora.

Fotografije nepokretnosti su objavljene na sajtu Republičke direkcija za robne rezerve (www:rdrr.gov.rs konkursi i tenderi)

Sve informacije u vezi sa prodajom nepokretnosti koja je predmet ovog oglasa mogu se dobiti od ovlašćenih lica Direkcije-Tanje Paunović 011/3238-530, Radovana Durutovića 021/421-917 i Milana Vujovića na telefon 011/3225-043.

Fotografije:
silosi u Staparu.pdf
silos Lazi Torak.pdf
silosi u Backom Petrovcu.pdf
benzinska stanica Conoplja.pdf
silos u Staparu -Gradska pekara.pdf

17.04.2013. godine

Na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 339-3140/2013 od 12. aprila 2013. godine

REPUBLIKA SRBIJA

Republička direkcija za robne rezerve
ul.Dečanska br.8a, Beograd
(u daljem tekstu Direkcija)

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA UZIMANJE U ZAJAM I KUPOVINU MERKANTILNE PŠENICE ROD 2012. GODINE
Šifra tendera P-2003/4

I. I Direkcija će izvršiti pozajmicu merkantilne pšenice rod 2012, domaćeg porekla, po sledećim uslovima:

1. Količina do 60.000 tona merkantilne pšenice

2. Kvalitet: Merkantilna pšenica je domaćeg porekla i u svemu mora da odgovara propisanom kvalitetu, u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Službeni list SRJ”, broj 52/95) i Pravilnikom o jugoslovenskom standardu za pšenicu kao sirovinu za mlinsku industriju („Službeni list SFRJ”, broj 10/92), kao i sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese 2 %.

3. Pakovanje u rasutom stanju

4. Paritet silos ovlašćenog skladištara Direkcije.

5. Rok preuzimanja Preuzimanje merkantilne pšenice je sukcesivno, a najkasnije do 15.juna 2013. godine.

6. Maksimalna količina po Zajmoprimcu: do 5.000 tona.

7. Rok vraćanja merkantilne pšenice do 15.08.2013.godine.

8. Uslovi: Na odobrene pozajmice merkantilne pšenice Zajmoprimac ne plaća mesečnu kamatu, ali je u obavezi da Direkciji vrati merkantilnu pšenicu u paritetu 1 kg merkantilne pšenice rod 2012 za 1,15 kg merkantilne pšenice rod 2013 godine, domaćeg porekla, u rasutom stanju .

9. Sredstvo obezbeđenja vraćanja pozajmljene količine merkantilne pšenice je garancija poslovne banke, čiji je bonitet utvrdila Narodna banka Srbije.

Izabrani ponuđači za pozajmicu merkantilne pšenice, dužni su da u roku do 30 dana od dana potpisivanja ugovora Direkciji kao sredstvo obezbeđenja vraćanja pozajmljene količine merkantilne pšenice dostave garanciju poslovne banke, čiji je bonitet utvrdila Narodna banka Srbije , po modelu Direkcije, na ukupnu vrednost ugovora. Za utvrđivanje ukupne vrednosti ugovora koristiće se tržišna cena merkantilne pšenice na Produktnoj berzi u Novom Sadu, na dan zaključenja ugovora.

10. Zajmoprimac koji ispunjava uslove za ugovaranje pozajmice merkantilne pšenice u obavezi je da u roku od 5 dana od dana prijema pismenog obaveštenja da je izabran, dostavi Direkciji pismo o namerama poslovne banke o izdavanju garancije;

Ukoliko se po ovom javnom pozivu prime zahtevi za veću količinu pozajmice od 60.000 tona merkantilne pšenice, prednost će imati ponuđači koji imaju:

A) Šifru delatnosti proizvodnja mlinskih proizvoda (1061) i šifru delatnosti skladištenje (5210)

B) Silos i mlin u vlasništvu zajmoprimca

V) Merkantilnu pšenicu republičkih robnih rezervi na zalihama

11. Svi troškovi utovara, istovara, izdavanja certifikata, prevoza, rastura i dr. padaju na teret Zajmoprimca.

II. Direkcija će izvršiti prodaju merkantilne pšenice rod 2012, domaćeg porekla, po sledećim uslovima:

1. Količina do 40.000 tona merkantilne pšenice.

2. Kvalitet Merkantilna pšenica je domaćeg porekla i u svemu mora da odgovara propisanom kvalitetu, u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Službeni list SRJ”, broj 52/95) i Pravilnikom o jugoslovenskom standardu za pšenicu kao sirovinu za mlinsku industriju („Službeni list SFRJ”, broj 10/92), kao i sa sledećim elementima kvaliteta: hektolitarska masa min. 76 kg/hl, vlaga maks. 13 %, ukupne primese 2 %.

3. Cena merkantilne pšenice je 23,00 dinara ( bez PDV-a)

4. Pakovanje u rasutom stanju

5. Paritet silos ovlašćenog skladištara Direkcije.

6. Rok preuzimanja : sukcesivno, a najkasnije do 15.06.2013. godine

7. Maksimalna količina po Kupcu: do 5.000 tona

8. Način plaćanja: avansno u roku od 7 dana od dana izdavanja predračuna.

9. Ukoliko se na javni poziv jave ponuđači za manju količinu od 40.000 tona merkantilne pšenice, poziv će biti otvoren do konačne prodaje.

Ukoliko se na javni poziv jave ponuđači sa zahtevima za veću količinu od 40.000 tona merkantilne pšenice, prednost će imati ponuđači koji imaju:

A) Šifru delatnosti proizvodnja mlinskih proizvoda (1061) i šifru delatnosti skladištenje (5210)

B) Silos i mlin u vlasništvu kupca

V) Merkantilnu pšenicu republičkih robnih rezervi na zalihama

III Sredstva obezbeđenja realizacije ugovora - Ponuđači su dužni da uz ponudu , Direkciji dostave dve (2) potpisane i overene blanko solo menice , koje će se aktivirati u slučaju odustajanja izabranog ponuđača od realizacije ugovora ili ne ispunjenja ugovorom predviđenih obaveza u visini 1% od vrednosti iz ponude.

Uz menice treba dostaviti menično pismo - ovlašćenje, overenu fotokopiju kartona deponovanih potpisa ovlašćenih lica, overenu i datiranu od strane poslovne banke i dokaz o podnetom Zahtevu za registraciju menica, overen od ovlašćene banke.

IV Ponuda mora da sadrži sledeće :

1. količinu merkantilne pšenice,
2. dinamiku preuzimanja,
3. izvod iz APR-a ili Osnivački akt,
4. izjava ponuđača da ima silos i mlin u vlasništvu.

V Rok za dostavljanje ponuda je 24.04.2013 godine, do 11 časova.

Javno otvaranje ponuda biće obavljeno dana 24. aprila 2013 godine, u 12 sati u prostorijama Republičke direkcije za robne rezreve, ulica Dečanska 8 A, VI sprat, soba 654 A.

Zainteresovani ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda uz pismeno ovlašćenje, bez posebnog poziva.

************

Ponude dostaviti u zatvorenim kovertama sa naznakom

I PONUDA ZA ZAJAM MERKANTILNE PŠENICE PO JAVNOM POZIVU- NE OTVARATI, ili

II PONUDA ZA KUPOVINU MERKANTILNE PŠENICE PO JAVNOM POZIVU- NE OTVARATI,

na adresu :„ Republička direkcija za robne rezerve“ Beograd , ulica Dečanska 8 A, VI sprat, kancelarija (pisarnica) 613a.

Ponude koje ne sadrže sve navedene elemente iz ovog oglasa, koje su nezapečaćene, koje stignu nakon navedenog roka, ili budu upućene telefaksom, neće se razmatrati.

Ponude preduzeća koja imaju dugovanja , čiji je račun u blokadi ili su u sporu sa Direkcijom neće, biti uzete u razmatranje.

Direkcija će u pismenoj formi u roku od 5 dana od dana otvaranja, ponuda obavestiti učesnike ovog oglasa o rezultatu izbora, i zaključiti ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

Direkcija zadržava pravo jednostranog odustajanja po ovom Javnom pozivu.

Dodatne informacije mogu se naći na sajtu Direkcije www.rdrr.gov.rs ili se ponuđači mogu obratiti na telefone 011/3238-997, Miomir Paunović , načelnik Odeljenja za prehrambene proizvode i 021/421-914 Mihajlo Uvaček, načelnik Centra Novi Sad.

ZAJAM 20.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA

01.03.2013. godine

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 28. februara 2013. godine, donela odluku da Republička direkcija za robne rezerve, sa ciljem interventnog obezbeđivanja zaštite domaće proizvodnje mleka i proizvoda od mleka, da na zajam do 20.000 tona merkantilnog kukuruza preko Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprave za veterinu, čija ukupna vrednost iznosi 594.000.000,00 dinara, radi raspodele poljoprivrednim gazdinstvima kojima je rešenjem republičkog veterinarskog inspektora izrečena mera zabrane stavljanja u promet sirovog mleka.

Republička direkcija za robne rezerve zaključiće sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravom za veterinu ugovor o davanju na zajam merkantilnog kukuruza, kojim će se urediti međusobna prava i obaveze, kao i rok vraćanja merkantilnog kukuruza, koji ne može biti duži od 12 meseci, u skladu sa propisima kojima se uređuje način rada i poslovanja Republičke direkcije za robne rezerve.

Merkantilni kukuruz Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za veterinu raspodeliće poljoprivrednim gazdinstvima koja su upisana u odgovarajući registar u skladu sa zakonom i to po 300 kilograma merkantilnog kukuruza po muznom grlu.

BESPOVRATNA ISPORUKA BRAŠNA I ULJA NARODNIM KUHINJAMA NA KOSOVU I METOHIJI

01.03.2013. godine

Vlada Republike Srbije je na sednici održanoj 28. februara 2013. godine, donela odluku da Republička direkcija za robne rezerve, bespovratno isporuči 20.000 kg brašna T-500 i 5.000 litara jestivog rafinisanog suncokretovog ulja, Eparhiji Raško-prizrenskoj i Kosovsko-metohijskoj Srpske pravoslavne crkve, za potrebe funkcionisanja narodnih kuhinja na Kosovu i Metohiji, koji rade u okviru navedene Eparhije.