Naslovna » Arhiva » Aktuelnosti » 2014.

Aktuelnosti - Arhiva

Aktuelnosti iz 2014. godine

19.12.2014.

O G L A S
aukcijska prodaja nepokretnosti

doc Oglas

Fotografije:
silos Lazi Torak.pdf
silosi u Backom Petrovcu.pdf
benzinska stanica Conoplja.pdf
Gradska pekara.pdf

07.11.2014.

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU PRERASPODELE DO 15.650 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU SA PRIMARNIM PROIZVOĐAČIMA KOJI IMAJU ZATVORENI PROIZVODNI CIKLUS

doc Preuzmite poziv

22.07.2014.

U cilju realizacije Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj:339-7639/2014 od 12.07.2014. godine

Republika Srbija
Republička direkcija za robne rezerve
Beograd, ul.Dečanska br.8 a
(u daljem tekstu: Direkcija)

oglašava

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 20.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU SA PRIMARNIM PROIZVOĐAČIMA KOJI IMAJU ZATVORENI PROIZVODNI CIKLUS

Republička direkcija za robne rezerve razmenjivaće merkantilni kukuruz sa primarnim proizvođačima za tovnu stoku, i to do 15.000 tona merkantilnog kukuruza razmeniće se za tovne svinje, a 5.000 tona za tovnu junad, u sledećim paritetima:

1) 12,10 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg žive mere tovnih svinja,
2) 14,65 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg žive mere tovne junadi.

Potrebna dokumentacija preuzima se na sajtu Direkcije www.rdrr.gov.rs u delu Konkursi i tenderi i u Republičkoj direkciji za robne rezerve, Beograd, ulica Dečanska br.8a, VI sprat, kancelarija br. 607 i 620, u Centru Novi Sad, ulica Hajduk Veljkova br.11, počev od 22.07.2014.godine do 29.07.2014.godine u periodu od 08.00 do 15.00 časova.

Za bliža obaveštenja možete se obratiti na telefone, Centar Beograd: 011/3236-407; 3239-058; Centar Novi Sad: 021/526-890; 021/526-522.

11.04.2014.

Aukcijska prodaja nepokretnosti

doc Preuzmite oglas

03.04.2014.

Republika Srbija
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
Beograd, Dečanska 8a

O G L A Š A V A
prodaju mineralnog đubriva KAN 27%N iz republičkih robnih rezervi

I Republička direkcija za robne rezerve oglašava prodaju 683.550 kg mineralnog đubriva KAN 27%N fizičkom licu – nosiocu poljoprivrednog gazdinstva, po ceni od 28,509 din/ kg, franko ''HIP Azotara'' Pančevo.

II Na Javni poziv se može javiti fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, koje u strukturi gazdinstva ima prijavljene površine pod voćem u 2013. godini, a prijavio ih je u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednog gazdinstva i obnovi registracije, kao i uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva (''Službeni glasnik RS'' br.17/2013), a nalazi se u aktivnom statusu.

III Fizičko lice - nosilac poljoprivrednog gazdinstva, koje ima pravo na kupovinu mineralnog đubriva KAN 27%N, može da kupi najviše 400 kg po hektaru, a najviše za dva hektara prijavljene površine pod voćem, u skladu sa Pravilnikom.

IV Pravo na kupovinu ima fizičko lice - nosilac poljoprivrednog gazdinstva, koje nema neizmirenih obaveza prema Republičkoj direkciji za robne rezerve.

V Zahtev za kupovinu mineralnog đubriva KAN 27%N, fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva podneće Republičkoj direkciji za robne rezerve u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja Javnog poziva, na Obrascu – Zahtev za kupovinu mineralnog đubriva (u daljem tekstu: zahtev), objavljenom na sajtu RDRR: www.rdrr.gov.rs

Zahtev iz prethodnog stava fizičko lice- nosilac poljoprivrednog gazdinstva, može podneti i preko udruženja poljoprivrednih proizvođača registrovanih u Agenciji za privredne registre odnosno preko pravnog lica i preduzetnika koje se bavi otkupom, odnosno skladištenjem ili preradom voća, kao i preko zemljoradničke zadruge. Ako udruženje, odnosno pravno lice, preduzetnik ili zemljoradnička zadruga primi zahtev dužan je da taj zahtev prosledi bez odlaganja Republičkoj direkciji za robne rezerve.

Fizičko lice- nosilac poljoprivrednog gazdinstva, u zahtevu upisuje podatke o prijavljenim površinama pod voćem sa stanjem na dan stupanja na snagu zaključka Vlade RS o prodaji mineralnog đubriva KAN 27%N, 05 Broj: 339-2611/2014 od 28. marta 2014. godine.

VI Raspodela mineralnog đubriva KAN 27%N će se vršiti prema redosledu pristizanja zahteva.

VII Fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva je dužno da kupljeno mineralno đubrivo KAN 27%N plati Republičkoj direkciji za robne rezerve najkasnije do 01.11.2014. godine, na tekući račun broj: 840-821121843-39.

VIII Fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva je dužno da kupljeno mineralno đubrivo KAN 27%N iskoristi isključivo za prolećne radove u poljoprivredi na površinama prijavljenim pod voćem, u skladu sa Pravilnikom.

Zahtev za kupovinu mineralnog đubriva KAN 27%N, predati u pisarnici Direkcije ili slati na adresu:

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
Odeljenje za neprehrambene proizvode
11000 Beograd
Ul. Dečanska 8a

Bliža obaveštenja i informacije o ovom oglasu mogu se dobiti u Direkciji, u Odeljenju za neprehrambene proizvode, na telefone:
- 011/3239-992, 011/3235-305, 011/3239-008, 011/3349-831, 011/3235-304.

Preuzmite zahtev