Naslovna » Arhiva » Aktuelnosti » 2015.

Aktuelnosti - Arhiva

Aktuelnosti iz 2015. godine

01.12.2015.

OBAVEŠTENјE

U cilјu efikasne realizacije Zaklјučka Vlade 05 339-12816/2015-1 od 28.11.2015.godine, o kupovini do 5.000 komada tovnih svinja, načelnici upravnih Okruga su u obavezi da se angažuju u vezi obaveštavanja registrovanih gazdinstava u njihovom Okrugu o uslovima i drugim bitnim elementima kupovine.

S tim u vezi, neophodno je da se putem sredstava javnog informisanja-lokalnih medija i drugim adekvatnim načinima, načelnici upravnih Okruga obaveste uzgajivače tovnih svinja o sledećem:

1. Kupovina će se vršiti od fizičkih lica-nosioca polјoprivrednih gazdinstava koji su upisani u Registar polјoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Uredbom o Registru polјoprivrednih gazdinstava („Službni glasnik RS“, broj 45/04, 139/04 i 71/05).

2.Telesna težina tovnih svinja koja se kupuje:

- prva klasa 95-110 kg cena po kg 160 dinara;

- druga klasa 110-130 kg cena po kg 140 dinara.

3. Klanice koje će vršiti kupovinu i naturalnu razmenu tovnih svinja su sledeće:

Klanice koje vrše otkup tovnih svinja Telefoni sirovinskog odelјenja
1. - IM“Matić“, doo, Novi Sad 021/548-583; 2411-089; 2419-056
2. - PKB IMES doo, IM, Padinska Skela 011/887 1905 ; 887 1904
3. - Alf Promet doo, Kać 021/6213-963; 6211-589
4. - AD „JUHOR“, Jagodina 035/ 200 300
5. – AD Neoplanta, Novi Sad 021/4873- 892

Zainteresovana registrovana gazdinstva treba da se jave načelnicima upravnih okruga radi dogovora o kupovini tovnih svinja sa navedenim klanicama i dogovore dinamiku kupovine, ili da se jave direktno navedenim klanicama.

4. Kupovina će se vršiti najkasnije do 10.12.2015. godine.

5. Rok plaćanja tovnih svinja koje se kupuju je 15 od dana kada Direkcija za robne rezerve primi potvrdu o prijemu tovnih svinja.

6. Kupovina tovnih svinja će se vršiti na registrovanim stočnim pijacama, prema rasporedu i dinamici koja će se dogovoriti sa klanicama.

7. Prijem, merenje svinja i proveru dokumentacije će u ime Direkcije obavlјati komisija Ministarstva polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sastavlјena od inspektora republičke veterinarske inspekcije, polјoprivredne inspekcije i tržišne inspekcije.

8. Registrovano gazdinstvo je u obavezi da Direkciji isporuči zdrave svinje koje moraju biti u dobroj kondiciji, čiste, bez povreda na telu, vakcinisane protiv svinjske kuge i obeležene ušnim markicama.

Za sve svinje koje su predmet kupovine, vlasnik mora da obezbedi Uverenje o zdravstvenom stanju životinja izdato od strane nadležene veterinarske stanice i potvrdu o izvršenoj vakcinaciji svinja u prethodnom periodu.

9. Registrovano gazdinstvo je u obavezi da tovne svinje za kupovinu dopremi do mesta otkupa o svom trošku.

10. Prilikom merenja i obračuna cene koštanja svinja, od izmerene težine odmah se odbija kalo transporta i uginuća od stočne pijace do depoa klanice u iznosu od 2%.

11. U slučaju da se na liniji klanja prilikom veterinarsko sanitarnog pregleda zaklanih svinja, meso zaklanih svinja zapisnikom veterinsrskog inspektora proglasi neupotreblјivim za lјudsku ishranu, registrovano gazdinstvo nema pravo na isplatu novčanih sredstava, za te tovne svinje i neupotreblјivo meso i otpatke.

12. Nakon izvršene predaje tovnih svinja ovlašćenoj klanici i dobijanja prijemnice, vlasnik-nosilac polјoprivrednog gazdinstva treba da lično dođe u Republičku direkciju za robne rezerve:

A) Beograd, Dečanska broj 8a,VI sprat, (011/3348-725; 3239-052; 3236-407; 33239-058), i

B) Centar Novi Sad, Hajduk Velјkova broj 11 (021/526-890, 021/526-522) radi potpisivanja ugovora. Neophodna dokumenta koja je u obavezi da lično donose su:

• overena fotokopija lične karte

• overena fotokopija Izvoda Registara polјoprivrdnih gazdinstava za tekuću godinu

PREDSEDNIK KOMISIJE,

Prof.dr Zoran Rajić,državni sekretar

UPOZORENјE: U JAVNOM POZIVU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENјE ZAKLjUČKA VLADE O INTERVENTNOM OTKUPU TOVNIH SVINјA, objavlјenom 23.11.2015.godine u delu AKTUELNOSTI, došlo je do tehničke greške prilikom iskazivanja datuma za dostavlјanje pismene saglasnosti Klanica pa umesto do 25.03.2015. godine do 10 časova, treba da stoji do 26.11.2015. godine do 10 časova.

Prečišćeni tekst Javnog poziva:

JAVNI POZIV RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENјE ZAKLjUČKA VLADE O INTERVENTNOM OTKUPU TOVNIH SVINјA

25.11.2015.

U cilјu realizacije Zaklјučka Vlade koji se odnosi na interventni otkup do 5.000 tovnih svinja, formirana je Radna grupa rešenjem Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, sa zadatkom da sprovede Zaklјučak Vlade, organizuje otkup tovnih svinja, izabere klanice, usaglasi i pripremi tekst ugovora o otkupu i ugovora o uslužnom klanju i preradi tovnih svinja u svinjski mesni narezak, jetrenu svinjsku paštetu i limenku.

Članovi radne grupe za sprovođenje pomenutog Zaklјučka Vlade su na sastanku održanom 20.11.2015. godine u prostorijama Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine doneli odluku o sledećem:

 Težina svinja predviđenih za otkup je u skladu sa Zaklјučkom Vlade razvrstana u klase, i to:

- prva klasa 95-110 kg cena po kg 160 dinara;

- druga klasa 110-130 kg cena po kg 140 dinara.

 Način obrade: prerada u trajne mesne konzerve (svinjski mesni narezak, svinjska jetrena pašteta, limenka).

 Troškove prevoza snosi Klanica i vrši organizaciju istog. Prilikom merenja na otkupnom mestu i izdavanja potvrda izmerena težina se umanjuje za 2% na ime kala transporta i uginuća u transportu od otkupnog mesta do klanice.

 Republička direkcija za robne rezerve se obavezuje da Klanici plati:

1.Proviziju od 5% od vrednosti ulazne težine tovnih svinja u depou klanice, računato u odnosu na prosečnu telesnu masu –otkuplјenih grla što iznosi 7,5d/kg. U proviziju od 5% od vrednosti ulazne težine tovnih svinja u depou klanice, uklјučen je trošak prevoza od otkupnog mesta-polјoprivrednog gazdinstva do depoa klanice, i usluga klanja i prerade u trajne mesne konzerve (mesni narezak, jetrena pašteta, limenka). U navedenu cenu je uračunat porez na promet. Pre početka otkupa Klanica sa Republičkom direkcijom za robne rezerve, potpisuje ugovor o otkupu tovnih svinja i preradi u trajne mesne konzerve (mesni narezak, jetrena pašteta, limenka).

2. Po izvršenoj preradi tovnih svinja u mesne konzerve, Klanica potpisuje ugovor o čuvanju, skladištenju i zanavlјanju iz sopstvene proizvodnje.

Pariteti u razmeni:

A) 4 kilograma tovnih svinja za 1 kilogram svinjskog mesnog narezka;

B) 2,5 kilograma tovnih svinja za 1 kilogram svinjske jetrene paštete.

Cena tovnih svinja je 152,17 dinara za kilogram sa uračunatim porezom na promet.

Cena svinjskog mesnog narezka je 590,00 dinara za kilogram sa uračunatim porezom na promet.

Cena svinjske jetrene paštete je 437,60 dinara za kilogram sa uračunatim porezom na promet.

Pakovanje egalizovane limenke na 0,150 kg/0,100 kg, upakovane u zbirnoj ambalaži; paritet skladište klaničnog preduzeća.

Radna grupa je takođe donela odluku da Republička direkcija za robne rezerve, dana 23.11.2015. godine na svom sajtu objavi javni poziv, kojim će se svim zainteresovanim klaničarima dati mogućnost da se jave u odnosu na ponuđene paritete i ako ispunjavaju određene tehničko-tehnološke uslove.

Ukoliko su zainteresovani klaničari će biti u obavezi da dostave svoju pismenu saglasnost, do 26.11.2015. godine do 10 časova na telefaks broj 011/3239-140, ili na adresu Republička direkcija za robne rezerve,Beograd, ul. Dečanska 8a. Paralelno sa ovim aktivnostima Republička direkcija za robne rezerve priprema i sve neophone ugovore u cilјu realizacije elemenata poslovnog odnosa svih učesnika, u scilјu realizacije Zaklјučka Vlade.

RADNA GRUPA

JAVNI POZIV RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENјE ZAKLjUČKA VLADE O INTERVENTNOM OTKUPU TOVNIH SVINјA

23.11.2015.

U cilјu realizacije Zaklјučka Vlade koji se odnosi na interventni otkup do 5.000 tovnih svinja, formirana je Radna grupa rešenjem Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, sa zadatkom da sprovede Zaklјučak Vlade, organizuje otkup tovnih svinja, izabere klanice, usaglasi i pripremi tekst ugovora o otkupu i ugovora o uslužnom klanju i preradi tovnih svinja u svinjski mesni narezak, jetrenu svinjsku paštetu i limenku.

Članovi radne grupe za sprovođenje pomenutog Zaklјučka Vlade su na sastanku održanom 20.11.2015. godine u prostorijama Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine doneli odluku o sledećem:

 Težina svinja predviđenih za otkup je u skladu sa Zaklјučkom Vlade razvrstana u klase, i to:

- prva klasa 95-110 kg cena po kg 160 dinara;

- druga klasa 110-130 kg cena po kg 140 dinara.

 Način obrade: prerada u trajne mesne konzerve (svinjski mesni narezak, svinjska jetrena pašteta, limenka).

 Troškove prevoza snosi Klanica i vrši organizaciju istog. Prilikom merenja na otkupnom mestu i izdavanja potvrda izmerena težina se umanjuje za 2% na ime kala transporta i uginuća u transportu od otkupnog mesta do klanice.

 Republička direkcija za robne rezerve se obavezuje da Klanici plati:

1. Proviziju od 5% od vrednosti ulazne težine tovnih svinja u depou klanice, računato u odnosu na prosečnu telesnu masu –otkuplјenih grla što iznosi 7,5d/kg. U proviziju od 5% od vrednosti ulazne težine tovnih svinja u depou klanice, uklјučen je trošak prevoza od otkupnog mesta-polјoprivrednog gazdinstva do depoa klanice, i usluga klanja i prerade u trajne mesne konzerve (mesni narezak, jetrena pašteta, limenka). U navedenu cenu je uračunat porez na promet. Pre početka otkupa Klanica sa Republičkom direkcijom za robne rezerve, potpisuje ugovor o otkupu tovnih svinja i preradi u trajne mesne konzerve (mesni narezak, jetrena pašteta, limenka).

2. Po izvršenoj preradi tovnih svinja u mesne konzerve, Klanica potpisuje ugovor o čuvanju, skladištenju i zanavlјanju iz sopstvene proizvodnje.

Pariteti u razmeni:

A) 4 kilograma tovnih svinja za 1 kilogram svinjskog mesnog narezka;

B) 2,5 kilograma tovnih svinja za 1 kilogram svinjske jetrene paštete.

Cena tovnih svinja je 152,17 dinara za kilogram sa uračunatim porezom na promet.

Cena svinjskog mesnog narezka je 590,00 dinara za kilogram sa uračunatim porezom na promet.

Cena svinjske jetrene paštete je 437,60 dinara za kilogram sa uračunatim porezom na promet.

Pakovanje egalizovane limenke na 0,150 kg/0,100 kg, upakovane u zbirnoj ambalaži; paritet skladište klaničnog preduzeća.

Radna grupa je takođe donela odluku da Republička direkcija za robne rezerve, dana 23.11.2015. godine na svom sajtu objavi javni poziv, kojim će se svim zainteresovanim klaničarima dati mogućnost da se jave u odnosu na ponuđene paritete i ako ispunjavaju određene tehničko-tehnološke uslove.

Ukoliko su zainteresovani klaničari će biti u obavezi da dostave svoju pismenu saglasnost, do 25.03.2015. godine do 10 časova na telefaks broj 011/3239-140, ili na adresu Republička direkcija za robne rezerve,Beograd, ul. Dečanska 8a. Paralelno sa ovim aktivnostima Republička direkcija za robne rezerve priprema i sve neophone ugovore u cilјu realizacije elemenata poslovnog odnosa svih učesnika, u scilјu realizacije Zaklјučka Vlade.

RADNA GRUPA

OTKUP MERKANTILNOG KUKURUZA ROD 2015. GODINE

12.11.2015.

Na osnovu Zaklјučka Vlade Republike Srbije 05 broj:339-11826/2015-1 od 05. novembra 2015. godine, Republička direkcija za robne rezerve (u dalјem tekstu: Direkcija), vrši otkup 25.020 tona merkantilnog kukuruza rod 2015. godine.

Kupovina merkantilnog kukuruza vršiće se posredstvom Produktne berze AD Novi Sad, od fizičkih lica – nosilaca polјoprivrednih porodičnih gazdinstava i zemlјoradničkih zadruga, koja su upisana u Registar polјoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Pravilnikom o upisu u Registar polјoprivrednih gazdinstava i obnovi registracije, kao i o uslovima za pasivan status polјoprivrednog gazdinstva („Službeni glasnik RS”, broj 17/13), a nalaze se u aktivnom statusu. Zemlјoradničke zadruge moraju biti registrovane u APR, u pravnoj formi zadruga, sa šifrom pretežne delatnosti 0111-gajenje žita (osim pirinča), leguminoza i ulјarica.

Merkantilni kukuruz je rod 2015. godine, domaćeg porekla, u rasutom stanju, mora u svemu da odgovara propisanom standardu SRPS E.B3.516 i SRPS E.B3.516/1, a prema Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Službeni list SRJ”, broj 52/95), kao i sa sledećim elementima kvaliteta: do 14% vlage, do 8% lomlјenih zrna, do 2% defektnih zrna, do 2% nagorelih i popucalih i drugih primesa.

Cena merkantilnog kukuruza je 19,00 din/kg (u cenu je uračunat PDV), uskladišteno u silos ovlašćenog skladištara Direkcije.

Ugovor o kupoprodaji merkantilnog kukuruza registrovano polјoprivredno porodično gazdinstvo i zemlјoradnička zadruga zaklјučuju sa Direkcijom na osnovu spiskova koje će dostaviti posrednik ''Produktna berza'' AD Novi Sad.

Prilikom potpisivanja ugovora sa Direkcijom, registrovano polјoprivredno porodično gazdinstvo je u obavezi da dostavi:

1.fotokopiju lične karte,

2. Original ili overenu fotokopiju Izvoda Registara polјoprivrednih gazdinstava za tekuću godinu.

Zemlјoradnička zadruga je u obavezi da dostavi:

- fotokopiju izvoda iz Agencije za privredne registre,

- Original ili overenu fotokopiju Izvoda Registara polјoprivrednih gazdinstava za tekuću godinu

- fotokopiju kartona deponovanih potpisa, overenu i datiranu od strane banke, ne stariju od 15 dana.

Pored navedenog, registrovano polјoprivredno porodično gazdinstvo i Zemlјoradnička zadruga , radi blagovremenog plaćanja u obavezi je da dostavi i sledeću dokumentaciju:

- potvrda o uskladištenju, izdata od strane ovlašćenog skladištara Direkcije,

- magacinski ulaz, prijemnica i sl.,

-Sertifikat kvalitetu i kvantitetu izdat od strane privrednog subjekta ovlašćenog za kontrolu i zapisnik o izvršenoj kontroli, potpisan i overen od strane privrednog subjekta koje je vršilo kontrolu, obezbeđuje Registrovano gazdinstvo ili Zemlјoradnička zadruga.

Rok za plaćanje je 15 (petnaest) dana od dana dostave kompletne navedene dokumantacije.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se kupuje od jednog registrovanog polјoprivrednog porodičnog gazdinstva biće 10 tona, a maksimalna 100 tona.

Minimalna količina merkantilnog kukuruza koja se otkuplјuje od zemlјoradničke zadruge je 20 tona, a maksimalna je 150 tona.

Raspodela količina merkantilnog kukuruza koji Direkcija kupuje, izvršena je po okruzima, odnosno po ovlašćenim skladištarima, a na osnovu podataka dobijenih od Republičkog zavoda za statistiku o zasejanim površinama (u hektarima) i očekivanim prinosima merkantilnog kukuruza po hektaru, za Republiku Srbiju.

Rok za realizaciju kupovine merkantilnog kukuruza je do 30. novembra 2015. godine.

Zainteresovano registrovano polјoprivredno porodično gazdinstvo ili zemlјoradnička zadruga prijavlјuje se Produktnoj berzi, Novi Sad, svakog radnog dana od 8,00 do 14,30 časova (brojevi telefona: 021/527-329, 443-493, 633-8060, 445-416, 443-409, 445-407, 526-875, 445-423, 523-132, 633-8124, 443-473, 633-4251, 443-120, 443-498, 445-406, 526-165, 526-875, 445-953, 633-9061, 445-413, 522-272; brojevi telefaksa: 021/677-2966, 6772966, 444-625, 444-742, 445-391, 442-054, 445-923, 443-457), radi informisanja i evidentiranja.

Za bliža obaveštenja možete se obratiti na telefone, Beograd: 011/3239-052; Centar Novi Sad: 021/526-890.

Spisak skladištara za otkuk kukuruza(.xls)

Planirane kupovine merkatilnog kukuruza rod 2012. godine(.xls)

28.04.2015.

OBAVEŠTENJE

Na osnovu Zaključka Vlade 05 Broj:339-3698/2015 od 23.04.2015.godine, Republička direkcija za robne rezerve, kupovaće mleko u prahu proizvedeno od mleka domaćeg porekla, u periodu od 27. aprila do 30. juna 2015.godine. Pravo na prodaju imaju domaći proizvođača koji se nalaze na spisku utvrđenom od strane Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.

Kvalitet mleka u prahu koje se kupuje je sledeći:
sadržaj masnoće ne više od 1,5% po masi, bez dodataka šećera ili drugih materija za zaslađivanje,u ambalaži preko 2,5 kg za obrano mleko u prahu.Za punomasno mleko u prahu sadržaj masnoće ne više od 27% po masi,bez dodatnog šećera ili drugih materija za zaslađivanje, a u ambalaži neto mase preko 2,5 kg.

Cena po kojoj se kupuje je do 420,00 din/kg sa PDV-om za obrano mleko u prahu, a za punomasno mleko u prahu do 460,00 din/kg sa PDV-om, uz obavezu Prodavca da bez nadoknade isporučuju u franko skladište proizvođača i da zaključe sa Republičkom direkcijom za robne rezerve ugovore čuvanju, skladištenju i zanavljanju kupljenog mleka u prahu bez nadoknade.

09.04.2015.

OBAVEŠTENJE

U cilju efikasne realizacije Zaključka Vlade 05 Broj:339-3091/2015-1 od 19.03.2015.godine, o kupovini do 10.000 kg tovnih svinja, kao i Zaključka Vlade 05 Broj:339-3090/2015-1 od 19.03.2015.godine, o naturalnoj razmeni do 15.000 tona merkantilnog kukuruza za tovne svinje (u daljem tekstu: naturalna razmena), obaveštavamo zainteresovana lica o sledećem:

1. Kupovina i naturalna razmena će se vršiti od fizičkih lica-nosioca poljoprivrednih gazdinstava koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službni glasnik RS“, broj 45/04, 139/04 i 71/05).

2.Telesna težina tovnih svinja koja se kupuje:

- prva klasa 95-110 kg cena po kg 170 dinara;

- druga klasa 110-130 kg cena po kg 150 dinara i

- treća klasa 130-150 kg cena po kg 140 dinara.

3.Pariteti u naturalnoj razmeni su sledeći:

- 11 kg kukuruza za 1 kg tovnih svinja, za prvu klasu tovnih svinja telesne težine 95-110 kg;

- 10 kg kukuruza za 1 kg tovnih svinja, za drugu klasu tovnih svinja telesne težine 110-130 kg;

- 9 kg kukuruza za 1 kg tovnih svinja, za treću klasu tovnih svinja telesne težine 130-160 kg.

4. Klanice koje će vršiti kupovinu i naturalnu razmenu tovnih svinja su sledeće:

Klanice koje vrše otkup tovnih svinja Telefoni sirovinskog odeljenja
1. - IM“Matić“, doo, Novi Sad 021/548-583; 2411-089; 2419-056
2. - PKB IMES doo, IM, Padinska Skela 011/887 1905 ; 887 1904
3. - Alf Promet doo, Kać 021/6213-963; 6211-589
4. - „PRO-MES“ doo, Novi Bečej 023/771-651; 772-237
5. - IM“Matijević“, doo, Novi Sad 021/518-076
6. - IM „Topola“, Bačka Topola 024/ 712 360
7. - AD „JUHOR“, Jagodina 035/ 200 300
8. - Big Bull Foods, Bačinci 022/725-045

Zainteresovana registrovana gazdinstva treba da se jave načelnicima upravnih okruga radi dogovora o kupovini tovnih svinja sa navedenim klanicama i dogovore dinamiku kupovine.

5. Kupovina i naturalna razmena će se vršiti najkasnije do 30.04.2015. godine

6. Rok plaćanja tovnih svinja koje se kupuju je 15 od dana kada Republička direkcija za robne rezerve primi potvrdu o prijemu tovnih svinja.

7. Kupovina i naturalna razmena tovnih svinja će se vršiti na registrovanim stočnim pijacama, prema rasporedu i dinamici koja će se dogovoriti sa klanicama.

8. Prijem, merenje svinja i proveru dokumentacije će u ime Direkcije obavljati komisija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sastavljena od inspektora republičke veterinarske inspekcije, poljoprivredne inspekcije i tržišne inspekcije.

9. Registrovano gazdinstvo je u obavezi da Direkciji isporuči zdrave svinje koje moraju biti u dobroj kondiciji, čiste, bez povreda na telu, vakcinisane protiv svinjske kuge i obeležene ušnim markicama.

Za sve svinje koje su predmet kupovine ili naturalne razmene, vlasnik mora da obezbedi Uverenje o zdravstvenom stanju životinja izdato od strane nadležene veterinarske stanice i potvrdu o izvršenoj vakcinaciji svinja u prethodnom periodu.

10. Registrovano gazdinstvo je u obavezi da tovne svinje za kupovinu ili naturalnu razmenu dopremi do mesta otkupa o svom trošku.

11. Prilikom merenja i obračuna cene koštanja svinja, odnosno pariteta u naturalnoj razmeni, od izmerene težine odmah se odbija kalo transporta i uginuća od stočne pijace do depoa klanice u iznosu od 2%.

12. U slučaju da se na liniji klanja prilikom veterinarsko sanitarnog pregleda zaklanih svinja, meso zaklanih svinja zapisnikom veterinsrskog inspektora proglasi neupotrebljivim za ljudsku ishranu, registrovano gazdinstvo nema pravo na isplatu novčanih sredstava, odnosno za računanje ukupne količine tovnih svinja u naturalnoj razmeni, za te tovne svinje i neupotrebljivo meso i otpatke.

13. Nakon izvršene predaje tovnih svinja ovlašćenoj klanici i dobijanja prijemnice, vlasnik-nosilac poljoprivrednog gazdinstva treba da lično dođe u Republičku direkciju za robne rezerve, Beograd, Dečanska broj 8a,VI sprat. (011/3348-725; 3239-052; 3236-407; 33239-058 ili 021/526-890, 021/526-522), i Centar Novi Sad, Hajduk Veljkova broj 11 radi potpisivanja ugovora. Neophodna dokumenta koja je u obavezi da lično donose su:

• overena fotokopija lične karte

• overena fotokopija Izvoda Registara poljoprivrdnih gazdinstava za tekuću godinu

07.04.2015.

JAVNI POZIV ZAJAM PŠENICE

doc Javni poziv

02.04.2015.

OBAVEŠTENJE

U cilju efikasne realizacije Zaključka Vlade 05 Broj:339-3091/2015-1 od 19.03.2015.godine, o kupovini do 10.000 kg tovnih svinja, kao i Zaključka Vlade 05 Broj:339-3090/2015-1 od 19.03.2015.godine, o naturalnoj razmeni do 15.000 tona merkantilnog kukuruza za tovne svinje, obaveštavamo zainteresovana lica o sledećem:

1. Kupovina će se vršiti od fizičkih lica-nosioca poljoprivrednih gazdinstava koji su upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava, u skladu sa Uredbom o Registru poljoprivrednih gazdinstava („Službni glasnik RS“, broj 45/04, 139/04 i 71/05).

2. Klanice koje će vršiti kupovinu tovnih svinja su sledeće:

Klanice koje vrše otkup tovnih svinja Telefoni sirovinskog odeljenja
1. – IM ''Matić'', doo, Novi Sad 021/548-583; 2411-089; 2419-056
2. - PKB IMES doo, IM, Padinska Skela 011/887 1905 ; 887 1904
3. – ''Alf Promet'' doo, Kać 021/6213-963; 6211-589
4. – ''PRO-MES'' doo, Novi Bečej 023/771-651; 772-237
5. – IM ''Matijević'', doo, Novi Sad 021/518-076
6. - IM ''Topola'', Bačka Topola 024/ 712-360
7. - AD ''JUHOR'', Jagodina 035/ 200-300
8. – ''Big Bull Foods'', Bačinci 022/725-045

Zainteresovana registrovana gazdinstva treba da se jave načelnicima upravnih okruga radi dogovora o kupovini tovnih svinja sa gore navedenim klanicama i dogovore dinamiku kupovine.

3. Kupovina će se vršiti najkasnije do 30.04.2015. godine

4. Telesna težina tovnih svinja koja se kupuje:

- prva klasa 95-110 kg cena po kg 170 dinara;

- druga klasa 110-130 kg cena po kg 150 dinara i

- treća klasa 130-150 kg cena po kg 140 dinara.

5. Rok plaćanja je 15 od dana kada Republička direkcija za robne rezerve primi potvrdu o prijemu tovnih svinja.

6. Kupovina tovnih svinja će se vršiti na registrovanim stočnim pijacama, prema rasporedu i dinamici koja će se dogovoriti sa klanicama.

7. Prijem, merenje svinja i proveru dokumentacije će u ime Republičke direkcije za robne rezerve obavljati komisija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sasatavljena od inspektora republičke veterinarske inspekcije, poljoprivredne inspekcije i tržišne inspekcije.

8. Registrovano gazdinstvo je u obavezi da Republičkoj direkciji za robne rezerve isporuči zdrave svinje koje moraju biti u dobroj kondiciji, čiste, bez povreda na telu, vakcinisane protiv svinjske kuge i obeležene ušnim markicama.

Za sve svinje koje su predmet otkupa, vlasnik mora da obezbedi Uverenje o zdravstvenom stanju životinja izdato od strane nadležene veterinarske stanice i potvrdu o izvršenoj vakcinaciji svinja u prethodnom periodu.

9. Registrovano gazdinstvo je u obavezi da tovne svinje za kupovinu dopremi do mesta otkupa o svom trošku.

10. Prilikom merenja i obračuna cene koštanja svinja od izmerene težine odmah se odbija kalo transporta i uginuća od stočne pijace do depoa klanice u iznosu od 2%.

11. U slučaju da se na liniji klanja prilikom veterinarsko sanitarnog pregleda zaklanih svinja, meso zaklanih svinja zapisnikom veterinarskog inspektora proglasi neupotrebljivim za ljudsku ishranu, registrovano gazdinstvo nema pravo na isplatu novčanih sredstava za te tovne svinje i neupotrebljivo meso i otpatke.

12. Nakon izvršene predaje tovnih svinja ovlašćenoj klanici i dobijanja prijemnice, vlasnik-nosilac poljoprivrednog gazdinstva treba da lično dođe u Republičku direkciju za robne rezerve, Beograd, Dečanska broj 8a,VI sprat. (011/3348-725; 3239-052; 3236-407; 33239-058 ili 021/526-890, 021/526-522), i Centar Novi Sad, Hajduk Veljkova broj 11 radi potpisivanja ugovora.

Neophodna dokumenta koja je u obavezi da lično donose su:

• overena fotokopija lične karte

• overena fotokopija Izvoda Registara poljoprivrdnih gazdinstava za tekuću godinu

24.03.2015.

UPOZORENJE: U JAVNOM POZIVU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ZAKLJUČKA VLADE BROJ: 339-3090/2015-1 i 05 BROJ: 339-3091/2015-1 OD 19.03.2015. GODINE O INTERVENTNOM OTKUPU TOVNIH SVINJA, objavljenom juče u 15:00 časova na naslovnoj strani, došlo je do tehničke greške prilikom iskazivanja cene tovnih svinja pa umesto 132,44 d/kg treba da stoji 138,34 d/kg, i umesto cene jetrene paštete 427,76d/kg treba da stoji 415,02 d/kg.

Prečišćeni tekst Javnog poziva:

JAVNI POZIV
RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ZAKLJUČKA VLADE BROJ: 339-3090/2015-1 i 05 BROJ: 339-3091/2015-1 OD 19.03.2015. GODINE O INTERVENTNOM OTKUPU TOVNIH SVINJA

U cilju realizacije Zaključka Vlade 05 Broj: 339-3090/2015-1 i 05 Broj: 339-3091/2015-1 od 19.03.2015. godine, a koji se odnosi na interventni otkup 10.000 tovnih svinja i naturalnu razmenu 15.000 tona merkantilnog kukuruza za tovne svinje, formirana je Radna grupa rešenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Broj: 320-07-02315/2015-02 od 19.03.2015. godine, sa zadatkom da sprovede Zaključak Vlade, organizuje otkup tovnih svinja, izabere klanice, usaglasi i pripremi tekst ugovora o otkupu i ugovora o uslužnom klanju i preradi tovnih svinja u svinjski mesni narezak, jetrenu svinjsku paštetu i limenku, kao i realizaciju naturalne razmene merkantilnog kukuruza za tovne svinje.

Članovi radne grupe za sprovođenje pomenutog Zaključka Vlade su na sastanku održanom 23.03.2015. godine u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine doneli odluku o sledećem:

 • Težina svinja predviđenih za otkup je u skladu sa Zaključkom Vlade razvrstana u klase, i to:
  • prva klasa 95-110 kg cena po kg 170 dinara;
  • druga klasa 110-130 kg cena po kg 150 dinara i
  • treća klasa 130-150 kg cena po kg 140 dinara.
 • Način obrade: prerada u trajne mesne konzerve (svinjski mesni narezak, svinjska jetrena pašteta, limenka).
 • Troškove prevoza snosi Klanica i vrši organizaciju istog. Prilikom merenja na otkupnom mestu i izdavanja potvrda izmerena težina se umanjuje za 2% na ime kala transporta i uginuća u transportu od otkupnog mesta do klanice.
 • Republička direkcija za robne rezerve se obavezuje da Klanici plati:
  1. Proviziju od 5% od vrednosti ulazne težine tovnih svinja u depou klanice, računato u odnosu na prosečnu telesnu masu –otkupljenih grla što iznosi 7,5d/kg.

  2. U proviziju od 5% od vrednosti ulazne težine tovnih svinja u depou klanice, uključen je trošak prevoza od otkupnog mesta-poljoprivrednog gazdinstva do depoa klanice, i usluga klanja i prerade u trajne mesne konzerve (mesni narezak, jetrena pašteta, limenka). U navedenu cenu je uračunat porez na promet. Pre početka otkupa Klanica sa Republičkom direkcijom za robne rezerve, potpisuje ugovor o otkupu tovnih svinja i preradi u trajne mesne konzerve (mesni narezak, jetrena pašteta, limenka).

  3. Po izvršenoj preradi tovnih svinja u mesne konzerve, Klanica potpisuje ugovor o čuvanju, skladištenju i zanavljanju iz sopstvene proizvodnje.

  Pariteti u razmeni:

  A) 4 kilograma tovnih svinja za 1 kilogram svinjskog mesnog narezka;

  B) 3 kilograma tovnih svinja za 1 kilogram svinjske jetrene paštete.

  Cena tovnih svinja je 138,34 dinara za kilogram sa uračunatim porezom na promet.

  Cena svinjskog mesnog narezka je 553,36 dinara za kilogram sa uračunatim porezom na promet.

  Cena svinjske jetrene paštete je 415,02 dinara za kilogram sa uračunatim porezom na promet.

  Pakovanje egalizovane limenke na 0,150 kg/0,100 kg, upakovane u zbirnoj ambalaži; paritet skladište klaničnog preduzeća.

  Radna grupa je takođe donela odluku da Republička direkcija za robne rezerve, dana 23.03.2015. godine na svom sajtu objavi javni poziv, kojim će se svim zainteresovanim klaničarima dati mogućnost da se jave u odnosu na ponuđene paritete i ako ispunjavaju određene tehničko-tehnološke uslove.

  Ukoliko su zainteresovani klaničari će biti u obavezi da dostave svoju pismenu saglasnost, do 26.03.2015. godine do 10 časova na telefaks broj 011/3239-140, ili na adresu Republička direkcija za robne rezerve,Beograd, ul. Dečanska 8a. Paralelno sa ovim aktivnostima Republička direkcija za robne rezerve priprema i sve neophodne ugovore u cilju realizacije elemenata poslovnog odnosa svih učesnika, u cilju realizacije Zaključka Vlade.

  RADNA GRUPA

23.01.2015.

JAVNI POZIV POZAJMICA PŠENICE

doc Javni poziv