Naslovna » Arhiva » Aktuelnosti » 2016.

Aktuelnosti - Arhiva

Aktuelnosti iz 2016. godine

04.11.2016.

PRAVILNIK O KANCELARIJSKOM
I ARHIVSKOM POSLOVANјU

doc Pravilnik

 

31.10.2016.

PRAVILNIK O NAČINU I ROKOVIMA VRŠENјA POPISA
IMOVINE I OBAVEZA I USKLAĐIVANјA
KNјIGOVODSTVENOG SA STVARNIM STANјEM
U REPUBLIČKOJ DIREKCIJI ZA ROBNE REZERVE

doc Pravilnik

 

28.10.2016.

O G L A S
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
OGLAŠAVA
prodaju otpada – energetskog transformatora

doc Oglas

 

07.10.2016.

ZAKLJUČAK

doc Preuzmite pdf

 

11.05.2016.

PODACI ZA OGLAŠAVANјE

 1. Organ u kome se radno mesto popunjava
  Republička direkcija za robne rezerve, Beograd, Dečanska 8a
 2. Radno mesto koje se popunjava
  Radno mesto: stručno finansijski poslovi u Odelјenju za finansijske i računovodstvene poslove i AOP – Odsek za finansijske poslove, zvanje savetnik, jedan izvršilac.
 3. Opis radnog mesta:

  Učestvuje u poslovima izrade Programa robnih rezervi i Finansijskog plana, kao i na izradi predloga budžeta; prati izvršenje budžeta na mesečnom nivou; prati stanje raspoloživih kvota; prati i sačinjava izveštaje o stanju obaveza, potraživanja; radi na poslovima kontrole vezane za ispravnost i dospelost sredstava obezbeđenja; prati rokove dospelosti u skladu sa ugovorima; učestvuje u postupku osiguranja pokretne i nepokretne imovine Direkcije i zaposlenih; priprema i obrađuje dokumentaciju za isplatu zarada i naknada, obračuna ostalih ličnih primanja, poreskih prijava; vrši kontrolu obrasca M4; obavlјa i druge poslove po nalogu šefa Odseka.

  Uslovi za rad na radnom mestu:

  Visoko obrazovanje iz naučne oblasti ekonomske nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; poznavanje jednog svetskog jezika; znanje rada na računaru.

  U izbornom postupku proveravaju se: stručne osposoblјenosti i znanja – poznavanje Zakona o robnim rezervama, proveravaće se pismeno – test, znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje jednog svetskog jezika uvidom u sertifikat ili drugi dokaz, veštine komunikacije proveravaće se usmeno.

 4. Mesto rada: Beograd
 5. Rok za podnošenje prijave na javni konkurs je 8 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja javnog konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje, do 15 časova poslednjeg dana, bez obzira na način dostavlјanja.
 6. Lica koja su zadužena za davanje obaveštenja o javnom konkursu su: Milina Nastić, 011/33-43-186 ; Tanja Paunović, tel:32-38-530.
 7. Adresa na koju se podnosi prijava za javni konkurs:
  Republička direkcija za robne rezerve, Dečanska 8a - Beograd sa naznakom „Za javni konkurs br.112-73/2016-06 - ne otvarati“
 8. Datum oglašavanja: 11.05.2016.godine
 9. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: prijava potpisana svojeručno, sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; original ili overena fotokopija dokaza o odgovarajućoj stručnoj spremi; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima; original ili overena fotokopija isprava kojima se dokazuje traženo radno iskustvo – (potvrda i drugi akti iz koje se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i kom vremenskom periodu je ostvario radno iskustvo).Fotokopije dokaza koje se prilažu uz prijavu moraju biti overene kod javnog beležnika ili u opštini ili u sudu.
  Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
  Za kandidate koji uspešno završe proveru poznavanja Zakona o robnim rezervama, pismeno-test, vršiće se provera znanja rada na računaru, a za kandidate koji uspešno završe i ovu proveru biće provera veštine komunikacije.
 10. Vreme i mesto provere osposoblјenosti, znanja i veštine:
  Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, potpune i jasne , uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove, za oglašeno radno mesto, provera stručne osposoblјenosti , znanja i veština obaviće se se 23.05.2016. godine, sa početkom u 11 časova, u Beogradu, u prostorijama Republičke direkcije za robne rezerve, Beograd, Dečanska 8a, VI sprat sala 654/a.

NAPOMENE:

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu podležu probnom radu od šest meseci.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumlјive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi, biće odbačene.

Ovaj oglas objavlјuje se na internet prezentaciji Republičke direkcije za robne rezerve, na internet prezentaciji Službe za upravlјanje kadrovima, na portalu e-uprave, na oglasnoj tabli, internet prezentaciji i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.

Javni konkurs sprovodi Konkursna komisija koju je imenovao v.d. direktor Republičke direkcije za robne rezerve.

14.04.2016.

O G L A S
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
Oglašava prikuplјanje pismenih ponuda za
RAZMENU 12.600 TONA MERKANTILNE PŠENICE ZA 7.000 TONA SEMENSKE PŠENICE

doc Oglas