Naslovna » Arhiva » Aktuelnosti » 2017.

Aktuelnosti - Arhiva

Aktuelnosti iz 2017. godine

23.11.2017.

O G L A S
ZA PRODAJU DEMONTIRANU HIBRIDNU KOLSKU VAGU OD 50 TONA IZ REPUBLIČKIH ROBNIH REZERVI

doc OGLAS

 

16.11.2017.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANјE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 10.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU SA PRIMARNIM PROIZVOĐAČIMA KOJI IMAJU ZATVORENI PROIZVODNI CIKLUS

doc JAVNI POZIV

 

10.10.2017.

O G L A S
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE OGLAŠAVA PRODAJU ALUMINIJUMSKOG OTPADA IZ REPUBLIČKIH ROBNIH REZERVI

doc Oglas

 

20.09.2017.

PODACI ZA OGLAŠAVANјE

 1. Organ u kome se radno mesto popunjava
  Republička direkcija za robne rezerve, Beograd, Dečanska 8a
 2. Radno mesto koje se popunjava
  Radno mesto: za stručne analitičke poslove u oblasti javnih nabavki u Republičkoj direkciji za robne rezerve, u Odelјenju za pravne i opšte poslove i javne nabavke - Odsek za javne nabavke, pod rednim brojem 57. Pravilnika o unutrašnjem uređenju i sistematizaciji radnih mesta, u zvanju savetnik,jedan izvršilac.
 3. Opis radnog mesta:

  Obavlјa najsloženije poslove iz oblasti javnih nabavki koji se odnose na planiranje javnih nabavki, sprovođenje postupaka javnih nabavki i izvršenje javnih nabavki, vrši obradu konkursne dokumentacije i stara se o urednosti, tačnosti i ispravnosti dokumentacije koja se odnosi na sprovođenje postupka nabavke; vodi evidenciju izvršenih nabavki, sastavlјa zapisnike i izveštaje o sprovedenim postupcima nabavki i učestvuje u radu komisija za javne nabavke; priprema periodične i godišnje izveštaje; priprema podatke za izradu godišnjeg plana javnih nabavki; sarađuje sa drugim unutrašnjim jedinicama i organima državne uprave; obavlјa i druge poslove po nalogu načelnika Odelјenja i šefa Odseka.

  Uslovi za rad na radnom mestu:

  Stečeno visoko obrazovanje iz naučne odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno naučnih polјa društveno-humanističkih, prirodno-matematičkih ili tehničko-tehnoloških nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu; položen državni stručni ispit, položen stručni ispit za službenika za javne nabavke; najmanje tri godine radnog iskustva u struci; poznavanje jednog svetskog jezika; znanje rada na računaru.

  U izbornom postupku proveravaju se: poznavanje Zakona o robnim rezervama, Zakona o javnim nabavkama i Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i o načinu dokazivanja ispunjenosti uslova - pismeno – test i usmeno; znanje rada na računaru proveravaće se praktičnim radom na računaru; poznavanje jednog svetskog jezika uvidom u sertifikat ili drugi dokaz; veštine komunikacije proveravaće se usmeno.

 4. Mesto rada: Beograd, Dečanska 8a.
 5. Adresa na koju se podnosi prijava za konkurs: Republička direkcija za robne rezerve, Dečanska 8 a, 11000 Beograd, sa naznakom „Za javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta - savetnik.
 6. Lice koje je zaduženo za davanje obaveštenja o javnom konkursu: Irena Gajić, tel:322-9051.
 7. Opšti uslovi za zaposlenje: državlјanstvo Republike Srbije; da je učesnik konkursa punoletan; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci.
 8. Rok za podnošenje prijava na javni konkurs je osam dana i počinje da teče narednog dana od dana objavlјivanja konkursa u periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje.
 9. Dokazi koji se prilažu uz prijavu na javni konkurs: potpisana prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; izjava o pribavlјanju podataka o kojima se vodi službena evidencija u kojoj se stranka opredelјuje da li će sama pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto nje; original ili overena fotokopija uverenja o državlјanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome ili uverenja kojim se potvrđuje stručna sprema koja je navedena u uslovima za radno mesto; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima (ukoliko kandidat ima položen državni stručni ispit); original ili overena fotokopija dokaza o položenom stručnom ispitu za službenike za javne nabavke (ukoliko kandidat ima položen stručni ispit za službenike za javne nabavke); original ili overena fotokopija sertifikata ili drugog odgovarajućeg dokaza o poznavanju jednog svetskog jezika; original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, u kom periodu i sa kojom stručnom spremom je stečeno radno iskustvo).

  Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs, umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.

  Svi dokazi prilažu se u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priloženi dokazi mogu biti overeni u osnovnim sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama osnovnih sudova, odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Kao dokaz se mogu priložiti i fotokopije dokumenata koje su overene pre 01. marta 2017. godine u osnovnim sudovima, odnosno opštinskim upravama.
  Prijave sa fotokopijama dokumenata koje nisu overene od nadležnog organa neće se razmatrati.

  Napomena: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državlјanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim organima, odnosno uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, broj 18/2016) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlјa i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Navedene dokaze kandidat može dostaviti uz prijavu i sam, a u cilјu efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredelјuje za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na web stranici Republičke direkcije za robne rezerve, na adresi www.rdrr.gov.rs u delu ''Informacije/konkursi'' ili na web stranici Službe za upravlјanje kadrovima: www.suk.gov.rs.

  Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz navedene dokaze kako bi organ mogao dalјe da postupa.

 10. Trajanje radnog odnosa:za oglašeno radno mesto radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.
 11. Vreme i mesto provere osposoblјenosti, znanja i veštine:
  Sa kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumlјive, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, provera stručnih osposoblјenosti, znanja i veština u izbornom postupku obaviće se u Beogradu, u prostorijama Republičke direkcije za robne rezerve, Dečanska 8a, počev od 10.oktobra 2017.godine, o čemu će kandidati biti obavešteni telegramom, na adresu koju navedu u svojoj prijavi.

NAPOMENE:

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada. Kandidati bez položenog stručnog ispita za službenike za javne nabavke primaju se na rad uz obavezu da taj ispit polažu u rokovima i na način propisan članom 134. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik RS” broj 124/12,14/2015 i 68/15) i Pravilnikom o načinu i programu stručnog osposoblјavanja i načinu polaganja stručnog ispita za službenika za javne nabavke(“Službeni glasnik RS” broj 77/14,83/15).
Shodno članu 9. Zakona o državnim službenicima kojim je utvrđeno da su kandidatima pri zapošlјavanju u državni organ, pod jednakim uslovima dostupna sva radna mesta i da se izbor kandidata zasniva na stručnoj osposoblјenosti, znanju i veštinama, kandidati sa položenim državnim stručnim ispitom nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog državnog stručnog ispita kao i kandidati sa položenim stručnim ispitom za službenika za javne nabavke nemaju prednost u izbornom postupku u odnosu na kandidate bez položenog stručnog ispita za službenika za javne nabavke. Kandidati sa položenim pravosudnim ispitom umesto dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, podnose dokaz o položenom pravosudnom ispitu.
Državni službenik koji se prijavlјuje na javni konkurs umesto uverenja o državlјanstvu i izvoda iz matične knjige rođenih podnosi rešenje o raspoređivanju ili premeštaju na radno mesto u organu u kome radi ili rešenje da je neraspoređen.
Prijave uz koje nisu priloženi svi potrebni dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj od strane javnog beležnika, kao i nepotpune, nerazumlјive, neblagovremene i nedopuštene prijave biće odbačene zaklјučkom konkursne komisije.

Ovaj oglas objavlјuje se na oglasnoj tabli i web stranici Republičke direkcije za robne rezerve: www.rdrr.gov.rs , na web stranici Službe za upravlјanje kadrovima: www.suk.gov.rs, na portalu e-uprave, i na web stranici i periodičnom izdanju oglasa Nacionalne službe za zapošlјavanje „Poslovi".

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotreblјeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

 

doc Izjava