Naslovna » Arhiva » Konkursi i tenderi » Konkursi i tenderi u 2013

Konkursi i tenderi u 2015.

 

JAVNA NABAVKA USLUGE IZBOR SKLADIŠTARA ZA MERKANTILNU PŠENICU
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 25/2015-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora - skladištari

doc

Odluka o obustavi - skladištari

doc

Odluka o dodeli ugovora - u pregovačkom postupku

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

 

08.12.2015.

OGLAŠAVA
prodaju polјoprivredne mehanizacije

Na osnovu Izveštaja Komisije za kontrolu skladišta polјoprivredne mehanizacije i pisane Informacije broj 119-999/2015-06 od 30.06.2015. godine na koju je saglasnost dao v.d. direktora Republičke direkcije za robne rezerve oglašava se prodaja sledeće polјoprivredne mehanizacije, i to:

1. PRIKOLICA PN 18/61 S3, 3 komada, cena bez PDV po komadu 126.000,00 dinara. Kvalitet: u viđenom stanju.

Skladištar Direkcije „Utva-vozila“ Pančevo, skladište preduzeća „Alubond Europe“ d.o.o. iz B.Karlovca u Opovu, Opovo b.b.

Fotografija tri prikolice

2. CISTERNA PRIKOLICA ZA PITKU VODU SR 14 (bez navoza) , 1 komad, cena bez PDV 90.000,00 dinara. Kvalitet: u viđenom stanju.

Skladištar Direkcije „Utva-vozila“ Pančevo, skladište preduzeća „Fluid Utva“,iz Pančeva, Utve zlatokrile broj 9

Fotografija prikolice za pitrku vodu

3. DRŽAČI ZA NAVODNјAVANјE , 11 komada, cena bez PDV po komadu 4.620,00 dinara. Kvalitet: u viđenom stanju.

Skladištar Direkcije GT IRIG.

Fotografija 11 držača za navodnjavanje

* * *

Paritet za sve robe: skladište Direkcije

Rok i način plaćanja: AVANS 100%.

Dinamika preuzimanja roba: 15 dana po nalogu Direkcije.

Pismena ponuda zainteresovanih za kupovinu navedenih roba mora da sadrže sledeće elemente:

-Vrsta i naziv robe;

-Količina robe (jedinica mere-kom);

-Cena robe (din/kom, din/kg), sa i bez PDV-a;

-Ostale pogodnosti koje bitno utiču na povolјnost ponude.

* * *

Kriterijum za odlučivanje je najviša ponuđena cena, pod istim ekonomskim uslovima ponuđača. Dopunski kriterijum je količina.

Ovaj oglas o prodaji robe iz republičkih robnih rezervi biće otvoren do 31.12.2015. godine.

Otvaranje prispelih ponuda će se vršiti 25. decembra 2015. godine. Rok za dostavlјanje ponuda za navedene datume je dan otvaranja. Ponude dostaviti u pisarnicu Direkcije (bez obzira na vrstu dostave), najkasnije do 12,00 časova, na dan otvaranja ponuda. Uzimaće se u obzir isklјučivo blagovremeno prispele ponude.

Ponude dostaviti u zatvorenim kovertama, na adresu, sa naznakom:

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE

11 000 BEOGRAD, Ul. Dečanska br.8A

«PONUDA ZA KUPOVINU POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE- NE OTVARATI »

na poleđini koverte punu adresu, telefon ponuđača i ime osobe za kontakt.

Javna otvaranja održaće se 25. decembra 2015. godine, u 12.30 časova u prostorijama Direkcije, Beograd, Ul. Dečanska br.8A, VI sprat, soba 654a.

Nepotpune i neblagovremene ponude, kao i ponude ponuđača koji su u sporu, čiji je tekući račun u blokadi ili imaju finansijski dug prema Direkciji, neće se razmatrati.

Direkcija će po svakom otvaranju ponuda doneti odluku o izboru najpovolјnije ponude na osnovu koje će sa najpovolјnijim ponuđačima zaklјučiti ugovor o prodaji.

Direkcija će po svakom otvaranju ponuda pismeno obavestiti učesnike ovog oglasa o rezultatu izbora u roku od 7 (sedam) radnih dana od dana otvaranja ponuda.

Direkcija zadržava pravo jednostranog odustajanja od prodaje navedenih proizvoda po ovom oglasu.

Sve informacije mogu se dobiti u Direkciji – Beograd, Ul. Dečanska br.8A, Odelјenje za neprehrambene proizvode, telefoni: 011-3239-992 Ljilјana Ilić i 011-3239-054 Miroslav Vučetić.

 

JAVNA NABAVKA – USLUGE – REDOVNO SERVISIRANјE I ODRŽAVANјE FUNKCIJE LIFTOVA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE
JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA broj: JN MV 29/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE - SERVISIRANјE I POPRAVKA SLUŽBENIH AUTOMOBILA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA broj: JN MV 28/2015-03


doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU POLjOPRIVREDNE MEHANIZACIJE

doc

Preuzmite oglas

 

JAVNA NABAVKA – NABAVKA USLUGE - VRŠENјA NADZORA U REALIZACIJI POVEZIVANјA REZERVOARA R – 27 OD 60.000 m3 NA POSTOJEĆU INFRASTRUKTURU NA INSTALACIJI SMEDEREVO U SMEDEREVU

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI br. 27/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA – USLUGA SKLADIŠTENJA, ČUVANJA I OBNAVLJANJA ŠEĆERA

JAVNA NABAVKA br. 26/2015-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P1

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P2

 

JAVNA NABAVKA - USLUGE ODRŽAVANјA SOFTVERSKOG PROGRAMA
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA
JAVNA NABAVKA MV 20/2015-06

doc

Obaveštenje o pokretanju postupka

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU LEKOVA

doc

Preuzmite oglas

 

JAVNA NABAVKA – Popravka i servisiranje vilјuškara u skladištima generalnog tereta (Beograd, Irig, Leskovac, Loznica i Odžaci) i u skladištu AIK-Novi Pazar
JAVNA NABAVKA MV 25/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA – USLUGE SKLADIŠTENјA MEDICINSKIH SREDSTAVA
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 21/2015-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA – USLUGE OSIGURANјA IMOVINE, ZAPOSLENIH I AUTOMOBILA
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 22/2015-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P2

 

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANJA SILOSOM, MLINOM I ROBOM U AIK-U U NOVOM PAZARU
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 19/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

NABAVKA LIMARSKIH RADOVA NA POKRIVANJU DELA RAVNOG KROVA U SKLADIŠTU G.T BEOGRAD
JAVNA NABAVKA MV 24/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanja u vezi konkursne dokumentacije

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

PRODAJA MLEKA U PRAHU

doc

Preuzmite oglas

 

JAVNA NABAVKA USLUGE IZBOR SKLADIŠTARA ZA MERKANTILNU PŠENICU I MERKANTILNI KUKURUZ
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 18/2015-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Odluka o оbustavi postupka

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 5

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 - merkatilni kukuruz

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 3 - merkatilna pšenica

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 6

doc

Odluka o dodeli ugovora ( za pregovarački postupak)

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru partija 4

 

JAVNA NABAVKA RADOVA NA TEKUĆEM ODRŽAVANJU MANIPULATIVNOG I PROTIVPOŽARNOG SISTEMA NA INSTALACIJI POŽEGA
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 17/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje u vezi obilaska instalacije u Požegi

doc

Odgovor na pitanje u vezi konkursne dokumentacije 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Odluka o izmeni ugovora

 

JJAVNA NABAVKA USLUGE IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA SANIRANјE, REKONSTRUKCIJU I IZGRADNјU HIDRANTSKE MREŽE NA INSTALACIJI ''SMEDEREVO'' U SMEDEREVU
JAVNA NABAVKA MV 23/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije broj 1

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNU NABAVKU DOBARA RADNIH STANICA, ŠTAMPAČA I SKENERA
JAVNA NABAVKA MV 21/2015-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE IZRADE STANDARDA I UPUTSTAVA ZA PROJEKTOVANјE I IZGRADNјU REZERVOARSKIH KAPACITETA PROPISANIH API I EU STANDARDIMA
OTVORENI POSTUPAK - JAVNA NABAVKA JN broj 16/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije broj 1

doc

Odgovori na pitanja 1

doc

Obaveštenje

doc

Izmena konkursne dokumentacije broj 2

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Izmena odluke o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Oglas za prodaju medicinskih sredstava

doc

Preuzmite oglas

 

JAVNA NABAVKA USLUGE PRIJEMA I OTPREME ROBE, FIZIČKO-TEHNIČKOG OBEZBEĐENјA I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE U SKLADIŠTIMA GENERALNOG TERETA DIREKCIJE U BEOGRADU, LESKOVCU, LOZNICI, ODžACIMA I IRIGU
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV 22/2015-03


doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovori na pitanja 1

doc

Odgovori na pitanja 2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5

 

JAVNA NABAVKA USLUGE TRANSPORTA – PREVOZA MERKANTILNE PŠENICE U SKLADIŠTE DIREKCIJE „AIK“ U NOVOM PAZARU
JAVNA NABAVKA br. 15/2015-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA - USLUGE ORACLE TEHNIČKA PODRŠKA
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA
JAVNA NABAVKA br. 12/2015-05

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

Razmena poljoprivredne mehanizacije i đubriva za poljoprivredne proizvode

doc

Javni oglas

 

Nabavka usluge skladištenja, čuvanja i zanavljanja lekova i medicinskih sredstava
pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva
JN broj 14/2015-02

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3

 

JAVNA NABAVKA DOBARA – OPREME ZA INTERVENISANJE U VANREDNIM SITUACIJAMA
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. JN 13/2015-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovori na pitanja 1

doc

Odgovori na pitanja 2

doc

Odgovori na pitanja 3

doc

Odgovori na pitanja 4

doc

Odgovori na pitanja 5

doc

Odgovori na pitanja 6

doc

Odgovori na pitanja 7

doc

Odgovori na pitanja 8

doc

Odgovori na pitanja 9

doc

Odgovori na pitanja 10

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3

doc

Odluka o izmeni ugovora

 

Oglas za prodaju poljoprivredne mehanizacije

doc

Preuzmite oglas

 

JAVNA NABAVKA USLUGE ZA POPRAVKU, SERVISIRANјE I NABAVKU DELOVA U AIK-U NOVI PAZAR
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA broj: JN MV 19/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA – USLUGA ODRŽAVANјA I INOVIRANјA POSLOVNOG PROGRAMA Breza ERP I ADMINISTRIRANјE SISTEMSKOG SOFTVERA
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA
JAVNA NABAVKA br. JN 9/2015-05

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

 

JAVNA NABAVKA USLUGE- LIMARSKI RADOVI U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE I TO: G.T. BEOGRAD, LESKOVAC PRIJEPOLjE I SKLADIŠTE SANITETA BAJINA BAŠTA
ЈАVNА NАBАVKА br. 17/2015-03

doc

Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudа

doc

Kоnkursnа dоkumеntаciја

doc

Odgovori na pitanja 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE- REDOVNO SERVISIRANјE I BAŽDARENјE МERNO- REGULACIONE OPREМE U SKLADIŠТIМA DIREKCIJE I POPRAVKA VAGA U AIK- U NOVI PAZAR
ЈАVNА NАBАKА МАLЕ VRЕDNОSТI
ЈАVNА NАBАVKА br. 15/2015-03


doc

Pоziv zа pоdnоšеnjе pоnudа

doc

Kоnkursnа dоkumеntаciја

doc

Izmena konkursne dokumentacije broj 1

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 

JAVNA NABAVKA USLUGE – POPRAVKA I SERVISIRANJE VILJUŠKARA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA br. 14/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE – kontrola kvaliteta i kvantiteta za neprehrambene proizvode oblikovane po partijama
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA br. JN MV 11/2015-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Оdgоvоri nа pitаnjа 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - partija 5

 

JAVNA NABAVKA USLUGE TRANSPORTA –DRUMSKOG PREVOZA MERKANTILNE PŠENICE
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 10/2015-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovori na pitanja 1

doc

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

 

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENJA, ČUVANJA I OBNAVLJANJA SIROVOG I RAFINISANOG SUNCOKRETOVOG ULJA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA broj: JN MV 18/2015-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 1. Vrbas

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 2. Sombor

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 3. Šid

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Partija 5. Šid

 

 

doc

Oglas za prodaju poljoprivredne mehanizacije

 

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANJA SKLADIŠTIMA GENERALNOG TERETA U BEOGRADU, LESKOVCU, LOZNICI, ODŽACIMA, IRIGU I PRIJEPOLJU, PO PARTIJAMA
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 8/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije broj 1

doc

Odgovori na pitanja 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije broj 2

doc

Odgovori na pitanja 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije broj 3

doc

Odgovori na pitanja 3

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 5

 

JAVNA NABAVKA – RADOVA NA POPRAVCI LIFTOVA U GT BEOGRAD (4 I 5), ADAPTACIJA LIFTOVA SA UGRADNJOM FOTOZAVESA U SKLADIŠTU GT BEOGRAD I U AIK-U U NOVOM PAZARU I RADOVI NA POPRAVCI KOMPLETNE INSTALACIJE NA KOMANDNOJ TABLI LIFTA U SILOSU AIK NOVI PAZAR
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA br. JN MV 8/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA RADOVA – IZGRADNJA SISTEMA ZA REKUPERACIJU PARA (VRU) NA INSTALACIJI POŽEGA U POŽEGI
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 6/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje u vezi obilaska instalacije u Požegi

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Izmena 1 konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Izmena 2 konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2

 

USLUGA ODRŽAVANJA RAČUNARSKE OPREME VAN GARANTNOG ROKA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA br. JN MV 13/2015-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE ZA POPRAVKU, SERVISIRANJE I NABAVKU DELOVA U AIK-U NOVI PAZAR
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA broj: JN MV 10/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

 

JAVNA NABAVKA USLUGA SKLADIŠTENJA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 7/2015-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o obustavi postupka - partija 3

doc

Obaveštenje o obustavi postupka - partija 4

doc

Obaveštenje o obustavi postupka - partija 5

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 2

doc

Odluka o izmeni ugovora

doc

Odluka o izmeni ugovora - 13.08.2015

doc

Odluka o izmeni ugovora - 07.10.2015

doc

Odluka o izmeni ugovora - 26.02.2016

 

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENJA, ČUVANJA I OBNAVLJANJA SIROVOG I RAFINISANOG SUNCOKRETOVOG ULJA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA broj: JN MV 6/2015-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

 

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENJA, ČUVANJA I OBNAVLJANJA RAFINISANOG ŠEĆERA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA broj: JN MV 7/2015-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Оbаvеštеnjе о zаklјučеnоm ugоvоru

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

 

JAVNA NABAVKA DOBARA – RAČUNARSKA OPREMA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JN MV 09/2015-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE INTERNETA U BEOGRADU I NOVOM SADU I PRENOS PODATAKA VEOGRAD – NOVI SAD
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA broj: JN MV 12/2015-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE REZERVOARA KAPACITETA 5.000m3 PO PRINCIPU INŽENJERINGA („ključ u ruke“) u POŽEGI
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 4/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovori na pitanja 1

doc

Obaveštenje u vezi obilaska instalacije u Požegi

doc

Odgovori na pitanja 2

doc

Obaveštenje 2

doc

Odgovori na pitanja 3

doc

Odgovori na pitanja 4

doc

Obaveštenje 3

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Odgovori na pitanja 5

doc

Odgovori na pitanja 6

doc

Odgovori na pitanja 7

doc

Odgovori na pitanja 8

doc

Odgovori na pitanja 9

doc

Odgovori na pitanja 10

doc

Odgovori na pitanja 11

doc

Odgovori na pitanja 12

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Odluka o izmeni ugovora

doc

Odluka o izmeni ugovora 2

 

JAVNA NABAVKA – DOBARA - ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SKLADIŠTA DIREKCIJE
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 1/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA – USLUGE REDOVNOG ODRŽAVANJA I SERVISIRANJA PP APARATA I HIDRANTSKE MREŽE U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JN MV broj 2/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o prodduženju roka za podnošenje ponuda

doc

Pojašnjenje Konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA DOBRA – NAFTA I NAFTNI DERIVATI – ULJE ZA LOŽENJE NISKOSUMPORNO GORIVO SPECIJALNO – MAZUT NSGS
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA broj 5/2015-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pojašnjenja konkursne dokumentacije

doc

Izmena poziva za podnošenje ponuda

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE – FUMIGACIJA MERKANTILNE PŠENICE
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA broj: JN MV br.04/2015-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA – usluge održavanja i servisiranja stabilne instalacije za dojavu požara u skladištima Republičke direkcije za robne rezerve
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA broj 5/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE – kontrola kvaliteta brašna T-500 i pšeničnog stočnog brašna i izrada sertifikata, kontrola kvaliteta i kvantiteta roba na stanju zaliha republičkih robnih rezervi i kontrola kvaliteta i kvantiteta merkantilne pšenice prilikom isporuke i prijema u silosu u Novom Pazaru
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA br. JN MV 01/2015-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje

doc

Izmena 2 konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA IZVOĐENJA RADOVA NA POVEZIVANJU REZERVOARA R – 27 OD 60.000 m3 NA POSTOJEĆU PRATEĆU INFRASTRUKTURU NA INSTALACIJI SMEDEREVO U SMEDEREVU
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 3/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Odgovor na pitanje 5

doc

Obaveštenje

doc

Odgovor na pitanje 6

doc

Izmena konkursne dokumentacije broj 1

doc

Odgovor na pitanje 7

doc

Odgovor na pitanje 8

doc

Odgovor na pitanje 9

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Odluka o izmeni ugovora

 

JAVNA NABAVKA – USLUGA INTERVENTNOG ODRŽAVANJA SERVERA U BEOGRADU I NOVOM SADU
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JAVNA NABAVKA JN MV br. 3/2015-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANJA SKLADIŠTIMA SANITETA U KURŠUMLIJI, BAJINOJ BAŠTI I LOZNICI PO PARTIJAMA
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA broj 2/2015-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za partiju 3