Štampaj  |   A A A

Naslovna » O nama » Direkcija

Republička direkcija za robne rezerve

Republička direkcija za robne rezerve, obavlja poslove državne uprave i stručne poslove koji se odnose na:

 • organizaciju sistema robnih rezervi;
 • obrazovanje, smeštaj, čuvanje i obnavljanje republičkih robnih rezervi;
 • utvrđivanje obima, strukture i kvaliteta bilansa robnih rezervi;
 • upravljanje tokovima količina sa ciljem održavanja rezervi na nivou neophodnog minimuma;
 • izgradnju skladišnog kapaciteta za potrebe republičkih robnih rezervi;
 • materijalno-finansijsko i evidenciono poslovanje robnim rezervama, kao i druge poslove iz ove oblasti.

Za izvršenje poslova iz delokruga Direkcije obrazuje se Sektor za komercijalu, kao osnovna unutrašnja jedinica, i odeljenja izvan Sektora za obavljanje poslova iz pojedinih oblasti rada koje nisu u delokrugu Sektora. Unutar Sektora za komercijalu obrazuju se odeljenja i Centar, kao uže unutrašnje jedinice. Unutar pojedinih odeljenja, kao uže unutrašnje jedinice, obrazuju se odseci i Grupa.

 

Grupa za unapređenje rada Direkcije

U Grupi za unapređenje rada Direkcije obavljaju se poslovi kreiranja standarda i procedure za unapređenje rada Direkcije, a odnosi se na:

 • realizaciju zaključaka, programa i operativnih planova,
 • izradu stručnih osnova i iniciranje izmene zakona i podzakonskih akata iz oblasti robnih rezervi,
 • pripremu materijala i organizacija sednica i sastanaka koje održava direktor,
 • organizaciju i koordinaciju izrade analiza, informacija i drugih materijala; koordinaciju poslova za potrebe direktora,
 • objedinjavanje i usmeravanje aktivnosti iz delokruga rada Direkcije,
 • organizaciju stručnih konsultativnih sastanka od šireg interesa za unapređenje rada Direkcije,
 • saradnju sa državnim organima, organizacijama i ustanovama radi razmene iskustava i implementacije reformskih inicijativa u cilju unapređenja uloge i značaja robnih rezervi,

 

Sektor za komercijalu

U Sektoru za komercijalu se obavljaju poslovi koji se odnose na:

 • obrazovanje, obnavljanje, održavanje, smeštaj, čuvanje, teritorijalni razmeštaj robnih rezervi;
 • upravljanje, korišćenje i raspolaganje tim robama;
 • izrada programsko-planskih dokumenata u delu koji se odnosi na robne rezerve;
 • održavanje i upravljanje robnim i energetskim skladištima Direkcije;
 • izgradnju, sanaciju i tehničko održavanje postojećih objekata;
 • programiranje i planiranje rada Sektora i drugi poslovi iz oblasti robnih rezervi.
 • U Sektoru za komercijalu obrazuju se sledeće uže unutrašnje jedinice:
 • Odeljenje za prehrambene proizvode;
 • Odeljenje za neprehrambene proizvode;
 • Odeljenje za skladišta i
 • Centar za prehrambene i neprehrambene proizvode Novi Sad, za područnu jedinicu za AP Vojvodinu sa sedištem u Novom Sadu (u daljem tekstu: Centar za prehrambene i neprehrambene proizvode Novi Sad).

Odeljenje za prehrambene proizvode

U Odeljenju za prehrambene proizvode obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • obrazovanje, obnavljanje, održavanje, smeštaj, čuvanje, teritorijalni razmeštaj poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda;
 • upravljanje, korišćenje i raspolaganje tim robama;
 • intervencije na tržištu prehrambenim robama, (kupovina, prodaja ili davanje u zajam tih roba);
 • izrade analiza, elaborata i studija koje služe kao stručna osnova za pravno regulisanje obrazovanja, obnavljanja, korišćenja i teritorijalnog razmeštaja prehrambenih roba i praćenje njihovih izvršenja;
 • izrade programsko-planskih dokumenata u delu koji se odnosi na te robe;
 • programiranje i planiranje rada Centra

Odeljenje za neprehrambene proizvode

U Odeljenju za neprehrambene proizvode obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • obrazovanje, obnavljanje, održavanje, smeštaj, čuvanje, teritorijalni razmeštaj neprehrambenih proizvoda;
 • upravljanje, korišćenje i raspolaganje tim robama;
 • intervencije na tržištu neprehrambenim robama, industrijskim proizvodima, lekovima i sanitetskim materijalom (kupovina, prodaja, zakup ili davanje u zajam tih roba);
 • izrade analiza, elaborata i studija koje služe kao stručna osnova za pravno regulisanje obrazovanja, obnavljanja, korišćenja i teritorijalnog razmeštaja neprehrambenih roba i praćenje njihovih izvršenja;
 • izrade programsko-planskih dokumenata u delu koji se odnosi na te robe;
 • programiranje i planiranje rada Centra;

 

Odeljenje za skladišta

U Odeljenju za skladišta se obrazuju sledeće uže unutrašnje jedinice:

 • Grupa za održavanje skladišta
 • Odsek za investicije

U Grupi za održavanje skladišta obavljaju se poslovi redovnog održavanja i izdavanja slobodnog skladišnog prostora, izrade godišnjih programa potreba i mera za održavanje skladišnog prostora kao programa i planova održavanja i racionalizacije skladišnog prostora i praćenje izvršenja tih planova; poslove ugovaranja sa izvođačima potrebnih radova i staranje o realizaciji istih; izradu tendera i formiranje konkursne dokumentacije u saradnji sa unutrašnjom jedinicom koja obavlja poslove javnih nabavki.

U Odseku za investicije obavljaju se poslovi koji se odnose na sprovođenje programa investicija na izgradnji, sanaciji i tehničkom održavanju postojećih objekata koje koristi Direkcija; poslovi ugovaranja sa izvođačima potrebnih radova i staranje o realizaciji istih; poslovi vezani za tehnički prijem i dobijanje potrebnih dozvola; poslovi organizacije na projektima kapitalnih investicija, investicionog održavanja, planiranje i realizacija kapitalnih ulaganja.

 

Centar za prehrambene i neprehrambene proizvode Novi Sad

U Centru za prehrambene i neprehrambene proizvode Novi Sad obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • obrazovanje, obnavljanje, održavanje, smeštaj, čuvanje, teritorijalni razmeštaj poljoprivrednih, prehrambenih i neprehrambenih proizvoda;
 • upravljanje, korišćenje i raspolaganje tim robama;
 • intervencije na tržištu (kupovina, prodaja ili davanje u zajam tih roba);
 • izrade analiza, elaborata i studija koje služe kao stručna osnova za pravno regulisanje obrazovanja, obnavljanja, korišćenja i teritorijalnog razmeštaja koji se odnose na privredne subjekte sa teritorije AP Vojvodine;
 • izrade programsko-planskih dokumenata u delu koji se odnosi na te robe

U Centru se obrazuju sledeće uže unutrašnje jedinice:

 • Odsek za prehrambene proizvode i
 • Odsek za neprehrambene proizvode

U Odseku za prehrambene proizvode obavljaju se komercijalni, finansijsko-materijalni i knjigovodstveni poslovi koji se odnose na privredne subjekte sa teritorije AP Vojvodine.

U Odseku za neprehrambene proizvode obavljaju se komercijalni, finansijsko-materijalni i knjigovodstveni poslovi koji se odnose na privredne subjekte sa teritorije AP Vojvodine.

 

Odeljenje za finansijske i računovodstvene poslove i automatsku obradu podataka

U Odeljenju za finansijske i računovodstvene poslove i automatsku obradu podataka obavljaju se poslovi koji se odnose na:

 • pravno regulisanje izvora finansiranja Republičkih robnih rezervi i izgradnje, opremanja i održavanja skladišnog prostora za njihov smeštaj;
 • obrazovanje, obnavljanje, korišćenje, održavanje, smeštaj, čuvanje i upravljanje republičkim robnim rezervama;
 • izgradnju, opremanje, održavanje, racionalizaciju i upravljanje skladišnim prostorom za smeštaj tih rezervi;
 • intervencije na tržištu robama republičkih robnih rezervi;obračun i isplatu zarada, naknada i drugih primanja zaposlenih;
 • izradu programsko-planskih dokumenata Direkcije, izradu analiza, elaborata i izveštaja o izvršenju programima utvrđenih poslova Direkcije, projektovanje informacionog sistema republičkih robnih rezervi, njegovu automatizaciju, modernizaciju i primenu informacione tehnologije.

U Odeljenju za finansijske i računovodstvene poslove i automatsku obradu podataka se obrazuju sledeće uže unutrašnje jedinice:

 • Odsek za računovodstvene poslove
 • Odsek za finansijske poslove
 • Grupa za automatsku obradu podataka.

U Odseku za računovodstvene poslove obavljaju se poslovi primene i održavanja jedinstvenog kontnog plana Direkcije, knjiženje poslovnih promena, vođenje poslovnih knjiga Direkcije.

U Odseku za finansijske poslove obavljaju se finansijsko-materijalni, stručno operativni poslovi interne kontrole.

U Grupi za automatsku obradu podataka obavljaju se poslovi projektovanja informacionog sistema republičkih robnih rezervi, njegove automatizacije, modernizacije i primene informacione tehnologije.

 

Odeljenje za pravne i opšte poslove i javne nabavke

U Odeljenju za pravne i opšte poslove obavljaju se poslovi od značaja za rad Direkcije u celini i za obavljanje funkcije Direktora, a koji se odnose na:

 • pravno regulisanje sistema robnih rezervi i republičkih robnih rezervi;
 • privredno pravne poslove;
 • učestvovanje u pripremi propisa;
 • stručnu obradu predmeta u sporovima Direkcije i po ovlašćenju Republičkog Javnog pravobranioca;
 • stručnu obradu predmeta u sporovima Direkcije;
 • izradu opštih i pojedinačnih akata Direkcije;
 • davanje stručnih mišljenja o predlozima i nacrtima zakona i drugih propisa i opštih akata, kao i o primeni zakona koji se odnosi na poslovanje Direkcije;
 • stručnu obradu i kontrolu ugovora iz poslovanja sa robnim rezervama i iz oblasti radnih odnosa: ostvarivanje prava, dužnosti i odgovornosti radnika Direkcije iz rada i po osnovu rada;
 • kadrovske poslove i poslove pisarnice, arhive i ekspedicije pošte;