Štampaj  |   A A A

Omogućena je uplata humanitarne pomoći žrtvama poplave u Srbiji putem PayPal servisa iz 193 zemlje i regiona

Uplatu humanitarne pomoći za žrtve poplava u Republici Srbiji, posredstvom PayPal servisa, je moguće izvršiti na internet adresi:

floodrelief.gov.rs

Na ovoj adresi se nalaze i podaci o drugim mogućnostima za uplatu humanitarne pomoći za žrtve poplava u Republici Srbiji.

The payment of humanitarian aid to flood victims in Serbia through PayPal is enabled in 193 countries and regions

It is possible to make payment of humanitarian aid for flood victims in Serbia, through PayPal, on the Internet at:

floodrelief.gov.rs

At this site you can also find information about other options for the payment of aid for flood victims in the Republic of Serbia.

Naslovna

Aktuelnosti

07.11.2014.

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU PRERASPODELE DO 15.650 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU SA PRIMARNIM PROIZVOĐAČIMA KOJI IMAJU ZATVORENI PROIZVODNI CIKLUS

doc Preuzmite poziv

22.07.2014.

U cilјu rеаlizаciје Zаklјučkа Vlаdе Rеpublikе Srbiје 05 Brој:339-7639/2014 оd 12.07.2014. gоdinе

Rеpublikа Srbiја
Rеpubličkа dirеkciја zа rоbnе rеzеrvе
Bеоgrаd, ul.Dеčаnskа br.8 а
(u dаlјеm tеkstu: Dirеkciја)

оglаšаvа

ЈАVNI PОZIV ZА PRIKUPLjАNјЕ ZАHТЕVА ZА NАТURАLNU RАZМЕNU DО 20.000 ТОNА МЕRKАNТILNОG KUKURUZА ZА ТОVNU SТОKU SА PRIМАRNIМ PRОIZVОĐАČIМА KОЈI IМАЈU ZАТVОRЕNI PRОIZVОDNI CIKLUS

Rеpubličkа dirеkciја zа rоbnе rеzеrvе rаzmеnjivаćе mеrkаntilni kukuruz sа primаrnim prоizvоđаčimа zа tоvnu stоku, i tо dо 15.000 tоnа mеrkаntilnоg kukuruzа rаzmеnićе sе zа tоvnе svinjе, а 5.000 tоnа zа tоvnu јunаd, u slеdеćim pаritеtimа:

1) 12,10 kg mеrkаntilnоg kukuruzа zа 1 kg živе mеrе tоvnih svinjа,
2) 14,65 kg mеrkаntilnоg kukuruzа zа 1 kg živе mеrе tоvnе јunаdi.

Pоtrеbnа dоkumеntаciја prеuzimа sе nа sајtu Dirеkciје www.rdrr.gov.rs u dеlu Kоnkursi i tеndеri i u Rеpubličkој dirеkciјi zа rоbnе rеzеrvе, Bеоgrаd, ulicа Dеčаnskа br.8а, VI sprаt, kаncеlаriја br. 607 i 620, u Cеntru Nоvi Sаd, ulicа Hајduk Vеlјkоvа br.11, pоčеv оd 22.07.2014.gоdinе dо 29.07.2014.gоdinе u pеriоdu оd 08.00 dо 15.00 čаsоvа.

Zа bližа оbаvеštеnjа mоžеtе sе оbrаtiti nа tеlеfоnе, Cеntаr Bеоgrаd: 011/3236-407; 3239-058; Cеntаr Nоvi Sаd: 021/526-890; 021/526-522.

11.04.2014.

Aukcijska prodaja nepokretnosti

doc Preuzmite oglas

03.04.2014.

Republika Srbija
REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
Beograd, Dečanska 8a

O G L A Š A V A
prodaju mineralnog đubriva KAN 27%N iz republičkih robnih rezervi

I Republička direkcija za robne rezerve oglašava prodaju 683.550 kg mineralnog đubriva KAN 27%N fizičkom licu – nosiocu poljoprivrednog gazdinstva, po ceni od 28,509 din/ kg, franko ''HIP Azotara'' Pančevo.

II Na Javni poziv se može javiti fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva, koje u strukturi gazdinstva ima prijavljene površine pod voćem u 2013. godini, a prijavio ih je u skladu sa Pravilnikom o upisu u registar poljoprivrednog gazdinstva i obnovi registracije, kao i uslovima za pasivan status poljoprivrednog gazdinstva (''Službeni glasnik RS'' br.17/2013), a nalazi se u aktivnom statusu.

III Fizičko lice - nosilac poljoprivrednog gazdinstva, koje ima pravo na kupovinu mineralnog đubriva KAN 27%N, može da kupi najviše 400 kg po hektaru, a najviše za dva hektara prijavljene površine pod voćem, u skladu sa Pravilnikom.

IV Pravo na kupovinu ima fizičko lice - nosilac poljoprivrednog gazdinstva, koje nema neizmirenih obaveza prema Republičkoj direkciji za robne rezerve.

V Zahtev za kupovinu mineralnog đubriva KAN 27%N, fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva podneće Republičkoj direkciji za robne rezerve u roku od sedam (7) dana od dana objavljivanja Javnog poziva, na Obrascu – Zahtev za kupovinu mineralnog đubriva (u daljem tekstu: zahtev), objavljenom na sajtu RDRR: www.rdrr.gov.rs

Zahtev iz prethodnog stava fizičko lice- nosilac poljoprivrednog gazdinstva, može podneti i preko udruženja poljoprivrednih proizvođača registrovanih u Agenciji za privredne registre odnosno preko pravnog lica i preduzetnika koje se bavi otkupom, odnosno skladištenjem ili preradom voća, kao i preko zemljoradničke zadruge. Ako udruženje, odnosno pravno lice, preduzetnik ili zemljoradnička zadruga primi zahtev dužan je da taj zahtev prosledi bez odlaganja Republičkoj direkciji za robne rezerve.

Fizičko lice- nosilac poljoprivrednog gazdinstva, u zahtevu upisuje podatke o prijavljenim površinama pod voćem sa stanjem na dan stupanja na snagu zaključka Vlade RS o prodaji mineralnog đubriva KAN 27%N, 05 Broj: 339-2611/2014 od 28. marta 2014. godine.

VI Raspodela mineralnog đubriva KAN 27%N će se vršiti prema redosledu pristizanja zahteva.

VII Fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva je dužno da kupljeno mineralno đubrivo KAN 27%N plati Republičkoj direkciji za robne rezerve najkasnije do 01.11.2014. godine, na tekući račun broj: 840-821121843-39.

VIII Fizičko lice – nosilac poljoprivrednog gazdinstva je dužno da kupljeno mineralno đubrivo KAN 27%N iskoristi isključivo za prolećne radove u poljoprivredi na površinama prijavljenim pod voćem, u skladu sa Pravilnikom.

Zahtev za kupovinu mineralnog đubriva KAN 27%N, predati u pisarnici Direkcije ili slati na adresu:

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
Odeljenje za neprehrambene proizvode
11000 Beograd
Ul. Dečanska 8a

Bliža obaveštenja i informacije o ovom oglasu mogu se dobiti u Direkciji, u Odeljenju za neprehrambene proizvode, na telefone:
- 011/3239-992, 011/3235-305, 011/3239-008, 011/3349-831, 011/3235-304.

Preuzmite zahtev

19.07.2013.

Na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 339-6036/2013 od 16. jula 2013. godine

REPUBLIKA SRBIJA
Republička direkcija za robne rezerve
ul.Dečanska br.8a, Beograd
(u daljem tekstu Direkcija)

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH ZAHTEVA ZA ZAJAM MERKANTILNOG KUKURUZA ROD 2012. GODINE

Direkcija vrši pozajmicu do 111.082,80 tona merkantilnog kukuruza, rod 2012. godine, domaćeg porekla, u rasutom stanju u svemu odgovara propisanom pravilniku SRPS E.B3.516 i SRPS E.B3.516/1 i Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Službeni list SFRJ”, br.53/83 i 57/88 i Službeni list SRJ broj 52/95)

Uslovi

Privredno društvo - zajmoprimac, mora biti likvidan, da nije u sporu i da nema dospela dugovanja prema Direkciji.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza je sukcesivno, a najkasnije do 01. septembra 2013. godine uz obavezu da se izvrši vraćanje do 30. novembra 2013. godine, na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije.

Maksimalna količina po Zajmoprimcu je do 5.000 tona.

Pozajmice merkantilnog kukuruza odobravaju se bez plaćanja kamate. Zajmoprimci su obavezi da vrate istu količinu i kvalitet merkantilnog kukuruza rod 2013. godine u rasutom stanju.

Sredstvo obezbeđenja vraćanja merkantilnog kukuruza datog na zajam je garancija banke po modelu Direkcije, čiji je bonitet utvrdila Narodna banka Srbije ili hipoteka na napokretnosti Zajmoprimca.

Ukoliko Zajmoprimac Direkciji kao sredstvo obezbeđenja dostavlja bankarsku garanciju, u obavezi je da u roku od pet dana, od dana dobijanja pismenog obaveštenja da je izabran po javnom pozivu dostavi pismo o nameri banke da je spremna da izda u korist Republičke direkcije za robne rezerve garanciju a ukoliko Zajmoprimac dostavlja hipoteku, u obavezi je da prilikom potpisivanja ugovora dostavi dokaz o zasejanim površinama pod kukuruzom (izvod iz setvenog plana ili izjava o zasejanim površinama) ili dokaz o ugovorenoj proizvodnji (ugovori), u dvostrukoj količini od količine pozajmljenog merkantilnog kukuruza.

Zajmoprimci merkantilnog kukuruza, dužni su da dostave Direkciji sredstvo obezbeđenja vraćanja merkantilnog kukuruza najkasnije do 20. avgusta 2013. godine.

Za utvrđivanje ukupne vrednosti ugovora koristiće se tržišna cena merkantilnog kukuruza na Produktnoj berzi u Novom Sadu, na dan zaključenja ugovora.

Zahtev mora da sadrži sledeće:

1. količinu merkantilnog kukuruza,
2. sredstvo obezbeđenja vraćanja merkantilnog kukuruza koje se nudi
3. rok preuzimanja merkantilnog kukuruza

Ukoliko se po ovom javnom pozivu prime zahtevi za veću količinu pozajmice od 111.082,80 tona merkantilnog kukuruza, prednost će imati ponuđači koji:

A) Imaju primarnu proizvodnju tovnih svinja ili tovnih junadi , što se dokumentuje izjavom i rešenjem uprave za veterinu da ima u vlasništvu objekat za proizvodnju tovne stoke koji zadovoljava propisane uslove ,
B) Kao sredstvo obezbeđenja ponude garanciju poslovne banke po modelu Direkcije
V) Ponude kraći rok preuzimanja merkantilnog kukuruza

Rok za dostavljanje zahteva je 24. juli 2013 godine, do 11 časova.

Javno otvaranje zahteva biće obavljeno dana 24. jula 2013 godine, u 12 sati u prostorijama Republičke direkcije za robne rezreve, Beograd, ulica Dečanska 8 A, VI sprat, soba 654 A.

Zainteresovani mogu prisustvovati otvaranju zahteva uz pismeno ovlašćenje, bez posebnog poziva.

Zahteve dostaviti u zatvorenim kovertama, na adresu, sa naznakom

ZAHTEV ZA ZAJAM MERKANTILNOG KUKURUZA - ne otvarati

na adresu : „Republička direkcija za robne rezerve“ Beograd , ulica Dečanska 8 A, VI sprat, soba (pisarnica) 613a.

Zahtevi koji ne sadrže sve navedene elemente iz ovog oglasa, koji su nezapečaćeni, koji stignu nakon navedenog roka, ili budu upućeni telefaksom ili mejlom neće se razmatrati.

Direkcija će u pismenoj formi u roku od 5 dana od dana otvaranja, zahteva obavestiti učesnike ovog oglasa o rezultatu izbora, i zaključiti ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem.

Direkcija zadržava pravo jednostranog odustajanja po ovom Javnom pozivu.

Dodatne informacije mogu se naći na sajtu Direkcije www.rdrr.gov.rs ili se ponuđači mogu obratiti na telefone 011/3238-997, Miomir Paunović , načelnik Odeljenja za prehrambene proizvode i 021/421-914 Mihajlo Uvaček, načelnik Centra Novi Sad.

18.07.2013.

KUPOVINA MERKANTILNE PŠENICE ROD 2013.GODINE

Na osnovu Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 339-339-6088/2013-1 od 16. jula 2013.godine, Republička direkcija za robne rezerve izvršiće otkup 59.500 tona pšenice roda 2013. godine. Otkup merkantilne pšenice rod 2013, kvaliteta min.76 kg/hl, vlage maks.13% i primesa maks.2% po ceni od 20,00 din/kg sa PDV, fco silos ovlašćenog skladištara Direkcije ili licencirano javno skladište, u ukupnoj količini od 59.500 tona, vršiće se od registrovanih poljoprivrednih gazdinstava (fizičkih lica i zemljoradničkih zadruga šifre pretežne delatnosti: 0111) i to u minimalnoj količini od 5 tona i maksimalnoj količini 50 tona, po nosiocu gazdinstva, odnosno zemljoradničkoj zadruzi. Otkup se vrši preko AD "Produktne berze" u Novom Sadu, a Direkcija će plaćanje kupljene pšenice izvršiti u roku od 15 dana od dana dostavljanja kompletne i uredne dokumentacije.

Otkup počinje u 19.07.2013. godine, u 8 časova, a trajaće svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,30 časova, sve dok se ne otkupi predviđena količina.

U cilju ravnomerne teritorijalne zastupljenosti pri otkupu pšenice, svaki okrug će dobiti odgovarajuću kvotu koja je na raspolaganju potencijalnim prodavcima.

Prvi kontakt za prodaju neophodno je ostvariti sa AD "Produktnom berzom" u Novom Sadu na jedan od telefona (pozivni 021): 527-329; 443-493; 63-38-060; 445-416; 443-409; 445-407; 445-423; 523-132; 63-38-124; 443-473; 63-34-251; 443-120; 443-498; 445-406; 526-165; 526-875; 445-953; 63-39-061; 445-413 i 522-272.

Prilog:

Uputstvo prodavcima merkantilne pšenice (.doc)
Pregled ovlašćenih skladištara Direkcije sa utvrđenim kvotama koje su određene na osnovu zasejanih površina (.xls) - izvor Republički zavod za statistiku

10.07.2013.

Na osnovu zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj: 339-5856/2013 od 9. jula 2013. godine

REPUBLIKA SRBIJA
Republička direkcija za robne rezerve
ul.Dečanska br.8a, Beograd
(u daljem tekstu Direkcija)

OGLAŠAVA

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH ZAHTEVA ZA ZAJAM MERKANTILNOG KUKURUZA ROD 2012. GODINE

Direkcija vrši pozajmicu do 25.006,89 tona merkantilnog kukuruza, rod 2012. godine u rasutom stanju sa sadržajem aflatoksina iznad maksimalno dozvoljene vrednosti

Uslovi

Privredno društvo - zajmoprimac mora biti likvidan, da nije u sporu i da nema dospelih dugovanja prema Direkciji.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza će se vršiti sukcesivno, a najkasnije do 10. avgusta 2013. godine, uz obavezu da se izvrši vraćanje do 10. decembra 2013.godine, na paritetu silos ovlašćenog skladištara Direkcije.

Maksimalna količina po zajmoprimcu je do 4.000 tona.

Pozajmljeni merkantilni kukuruz sa sadržajem aflatoksina iznad maksimalno dozvoljene vrednosti, zajmoprimci mogu koristiti isključivo u skladu sa Uputstvom za proizvođače stočne hrane od 23. februara 2013. godine izdato od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, za proizvodnju potpunih i dopunskih smeša za starije kategorije, tovnu stoku, uz nadzor Republičke veterinarske inspekcije.

Pozajmice merkantilnog kukuruza odobravaju se bez plaćanja kamate. Zajmoprimci su u obavezi da vrate merkantilni kukuruz rod 2013. godine, u paritetu – za 1kg pozajmljenog merkantilnog kukuruza rod 2012. godine da isporuče 0,8kg merkantilnog kukuruza rod 2013. godine, čiji kvalitet u potpunosti odgovara Pravilniku SRPS E.B3.516 i SRPS E.B3.516/1 i Pravilniku o kvalitetu žita, mlinskih proizvoda, testenina i brzo smrznutih testa („Sl. list SRJ”, br. 52/95).

Sredstvo obezbeđenja vraćanja merkantilnog kukuruza datog na zajam je garancija banke po modelu Direkcije, čiji je bonitet utvrdila Narodna banka Srbije ili hipoteka na nepokretnosti zajmoprimca. Ukoliko zajmoprimac Direkciji kao sredstvo obezbeđenja vraćanja merkantilnog kukuruza dostavlja hipoteku, u obavezi je da prilikom potpisivanja ugovora dostavi dokaz o zasejanim površinama pod kukuruzom (izvod iz setvenog plana) ili dokaz o ugovorenoj proizvodnji (ugovori), u dvostrukoj količini od količine pozajmljenog merkantilnog kukuruza.

Zajmoprimci merkantilnog kukuruza, dužni su da dostave Direkciji sredstvo obezbeđenja vraćanja merkantilnog kukuruza najkasnije do 05. avgusta 2013. godine.

Za utvrđivanje ukupne vrednosti ugovora koristiće se tržišna cena merkantilnog kukuruza na Produktnoj berzi u Novom Sadu, na dan zaključenja ugovora.

Zahtev mora da sadrži sledeće:

1. količinu merkantilnog kukuruza,

2. sredstvo obezbeđenja vraćanja merkantilnog kukuruza koje se nudi

3. rok preuzimanja merkantilnog kukuruza

Ukoliko se po ovom javnom pozivu prime zahtevi za veću količinu pozajmice od 25.006,89 tona merkantilnog kukuruza sa sadržajem aflatoksina iznad maksimalno dozvoljene vrednosti, prednost će imati ponuđači koji:

A) Kao sredstvo obezbeđenja nude garanciju poslovne banke po modelu Direkcije i

B) Nude rok do pet dana za preuzimanje merkantilnog kukuruza

Rok za dostavljanje zahteva je 15. juli 2013 godine, do 11 časova.

Javno otvaranje zahteva biće obavljeno dana 15. jula 2013 godine, u 12 sati u prostorijama Republičke direkcije za robne rezreve, ulica Dečanska 8 A, VI sprat, soba 654 A.

Zainteresovani mogu prisustvovati otvaranju zahteva uz pismeno ovlašćenje, bez posebnog poziva.

Zahteve dostaviti u zatvorenim kovertama, na adresu, sa naznakom

ZAHTEV ZA ZAJAM MERKANTILNOG KUKURUZA- ne otvarati

na adresu :„ Republička direkcija za robne rezerve“ Beograd , ulica Dečanska 8 A, VI sprat, soba (pisarnica) 613a.

Zahtevi koji ne sadrže sve navedene elemente iz ovog oglasa, koji su nezapečaćeni, koji stignu nakon navedenog roka, ili budu upućeni telefaksom ili mejlom , neće se razmatrati.

Direkcija će u pismenoj formi u roku od 5 dana od dana otvaranja zahteva, obavestiti učesnike ovog oglasa o rezultatu izbora, i zaključiti ugovor sa najpovoljnijim ponuđačima.

Direkcija zadržava pravo jednostranog odustajanja po ovom Javnom pozivu.

Dodatne informacije mogu se naći na sajtu Direkcije www.rdrr.gov.rs ili se ponuđači mogu obratiti na telefone 011/3238-997, Miomir Paunović, načelnik Odeljenja za prehrambene proizvode i 021/421-914 Mihajlo Uvaček, načelnik Centra Novi Sad.