Štampaj  |   A A A

Omogućena je uplata humanitarne pomoći žrtvama poplave u Srbiji putem PayPal servisa iz 193 zemlje i regiona

Uplatu humanitarne pomoći za žrtve poplava u Republici Srbiji, posredstvom PayPal servisa, je moguće izvršiti na internet adresi:

floodrelief.gov.rs

Na ovoj adresi se nalaze i podaci o drugim mogućnostima za uplatu humanitarne pomoći za žrtve poplava u Republici Srbiji.

The payment of humanitarian aid to flood victims in Serbia through PayPal is enabled in 193 countries and regions

It is possible to make payment of humanitarian aid for flood victims in Serbia, through PayPal, on the Internet at:

floodrelief.gov.rs

At this site you can also find information about other options for the payment of aid for flood victims in the Republic of Serbia.

Naslovna

Aktuelnosti

24.03.2015.

UPOZORENJE: U JAVNOM POZIVU RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ZAKLJUČKA VLADE BROJ: 339-3090/2015-1 i 05 BROJ: 339-3091/2015-1 OD 19.03.2015. GODINE O INTERVENTNOM OTKUPU TOVNIH SVINJA, objavljenom juče u 15:00 časova na naslovnoj strani, došlo je do tehničke greške prilikom iskazivanja cene tovnih svinja pa umesto 132,44 d/kg treba da stoji 138,34 d/kg, i umesto cene jetrene paštete 427,76d/kg treba da stoji 415,02 d/kg.

Prečišćeni tekst Javnog poziva:

JAVNI POZIV
RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE ZAKLJUČKA VLADE BROJ: 339-3090/2015-1 i 05 BROJ: 339-3091/2015-1 OD 19.03.2015. GODINE O INTERVENTNOM OTKUPU TOVNIH SVINJA

U cilju realizacije Zaključka Vlade 05 Broj: 339-3090/2015-1 i 05 Broj: 339-3091/2015-1 od 19.03.2015. godine, a koji se odnosi na interventni otkup 10.000 tovnih svinja i naturalnu razmenu 15.000 tona merkantilnog kukuruza za tovne svinje, formirana je Radna grupa rešenjem Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, Broj: 320-07-02315/2015-02 od 19.03.2015. godine, sa zadatkom da sprovede Zaključak Vlade, organizuje otkup tovnih svinja, izabere klanice, usaglasi i pripremi tekst ugovora o otkupu i ugovora o uslužnom klanju i preradi tovnih svinja u svinjski mesni narezak, jetrenu svinjsku paštetu i limenku, kao i realizaciju naturalne razmene merkantilnog kukuruza za tovne svinje.

Članovi radne grupe za sprovođenje pomenutog Zaključka Vlade su na sastanku održanom 23.03.2015. godine u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine doneli odluku o sledećem:

 • Težina svinja predviđenih za otkup je u skladu sa Zaključkom Vlade razvrstana u klase, i to:
  • prva klasa 95-110 kg cena po kg 170 dinara;
  • druga klasa 110-130 kg cena po kg 150 dinara i
  • treća klasa 130-150 kg cena po kg 140 dinara.
 • Način obrade: prerada u trajne mesne konzerve (svinjski mesni narezak, svinjska jetrena pašteta, limenka).
 • Troškove prevoza snosi Klanica i vrši organizaciju istog. Prilikom merenja na otkupnom mestu i izdavanja potvrda izmerena težina se umanjuje za 2% na ime kala transporta i uginuća u transportu od otkupnog mesta do klanice.
 • Republička direkcija za robne rezerve se obavezuje da Klanici plati:
  1. Proviziju od 5% od vrednosti ulazne težine tovnih svinja u depou klanice, računato u odnosu na prosečnu telesnu masu –otkupljenih grla što iznosi 7,5d/kg.

  2. U proviziju od 5% od vrednosti ulazne težine tovnih svinja u depou klanice, uključen je trošak prevoza od otkupnog mesta-poljoprivrednog gazdinstva do depoa klanice, i usluga klanja i prerade u trajne mesne konzerve (mesni narezak, jetrena pašteta, limenka). U navedenu cenu je uračunat porez na promet. Pre početka otkupa Klanica sa Republičkom direkcijom za robne rezerve, potpisuje ugovor o otkupu tovnih svinja i preradi u trajne mesne konzerve (mesni narezak, jetrena pašteta, limenka).

  3. Po izvršenoj preradi tovnih svinja u mesne konzerve, Klanica potpisuje ugovor o čuvanju, skladištenju i zanavljanju iz sopstvene proizvodnje.

  Pariteti u razmeni:

  A) 4 kilograma tovnih svinja za 1 kilogram svinjskog mesnog narezka;

  B) 3 kilograma tovnih svinja za 1 kilogram svinjske jetrene paštete.

  Cena tovnih svinja je 138,34 dinara za kilogram sa uračunatim porezom na promet.

  Cena svinjskog mesnog narezka je 553,36 dinara za kilogram sa uračunatim porezom na promet.

  Cena svinjske jetrene paštete je 415,02 dinara za kilogram sa uračunatim porezom na promet.

  Pakovanje egalizovane limenke na 0,150 kg/0,100 kg, upakovane u zbirnoj ambalaži; paritet skladište klaničnog preduzeća.

  Radna grupa je takođe donela odluku da Republička direkcija za robne rezerve, dana 23.03.2015. godine na svom sajtu objavi javni poziv, kojim će se svim zainteresovanim klaničarima dati mogućnost da se jave u odnosu na ponuđene paritete i ako ispunjavaju određene tehničko-tehnološke uslove.

  Ukoliko su zainteresovani klaničari će biti u obavezi da dostave svoju pismenu saglasnost, do 26.03.2015. godine do 10 časova na telefaks broj 011/3239-140, ili na adresu Republička direkcija za robne rezerve,Beograd, ul. Dečanska 8a. Paralelno sa ovim aktivnostima Republička direkcija za robne rezerve priprema i sve neophodne ugovore u cilju realizacije elemenata poslovnog odnosa svih učesnika, u cilju realizacije Zaključka Vlade.

  RADNA GRUPA

23.03.2015.

JAVNI POZIV
RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENјE ZAKLjUČKA VLADE BROJ: 339-3090/2015-1 i 05 BROJ: 339-3091/2015-1 OD 19.03.2015. GODINE O INTERVENTNOM OTKUPU TOVNIH SVINјA

U cilјu realizacije Zaklјučka Vlade 05 Broj: 339-3090/2015-1 i 05 Broj: 339-3091/2015-1 od 19.03.2015. godine, a koji se odnosi na interventni otkup 10.000 tovnih svinja i naturalnu razmenu 15.000 tona merkantilnog kukuruza za tovne svinje, formirana je Radna grupa rešenjem Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine, Broj: 320-07-02315/2015-02 od 19.03.2015. godine, sa zadatkom da sprovede Zaklјučak Vlade, organizuje otkup tovnih svinja, izabere klanice, usaglasi i pripremi tekst ugovora o otkupu i ugovora o uslužnom klanju i preradi tovnih svinja u svinjski mesni narezak, jetrenu svinjsku paštetu i limenku, kao i realizaciju naturalne razmene merkantilnog kukuruza za tovne svinje.

Članovi radne grupe za sprovođenje pomenutog Zaklјučka Vlade su na sastanku održanom 23.03.2015. godine u prostorijama Ministarstva polјoprivrede i zaštite životne sredine doneli odluku o sledećem:

 • Težina svinja predviđenih za otkup je u skladu sa Zaklјučkom Vlade razvrstana u klase, i to:
  • prva klasa 95-110 kg cena po kg 170 dinara;
  • druga klasa 110-130 kg cena po kg 150 dinara i
  • treća klasa 130-150 kg cena po kg 140 dinara.
 • Način obrade: prerada u trajne mesne konzerve (svinjski mesni narezak, svinjska jetrena pašteta, limenka).
 • Troškove prevoza snosi Klanica i vrši organizaciju istog. Prilikom merenja na otkupnom mestu i izdavanja potvrda izmerena težina se umanjuje za 2% na ime kala transporta i uginuća u transportu od otkupnog mesta do klanice.
 • Republička direkcija za robne rezerve se obavezuje da Klanici plati:
  1. Proviziju od 5% od vrednosti ulazne težine tovnih svinja u depou klanice, računato u odnosu na prosečnu telesnu masu –otkuplјenih grla što iznosi 7,5d/kg.

  2. U proviziju od 5% od vrednosti ulazne težine tovnih svinja u depou klanice, uklјučen je trošak prevoza od otkupnog mesta-polјoprivrednog gazdinstva do depoa klanice, i usluga klanja i prerade u trajne mesne konzerve (mesni narezak, jetrena pašteta, limenka). U navedenu cenu je uračunat porez na promet. Pre početka otkupa Klanica sa Republičkom direkcijom za robne rezerve, potpisuje ugovor o otkupu tovnih svinja i preradi u trajne mesne konzerve (mesni narezak, jetrena pašteta, limenka).

  3. Po izvršenoj preradi tovnih svinja u mesne konzerve, Klanica potpisuje ugovor o čuvanju, skladištenju i zanavlјanju iz sopstvene proizvodnje.

  Pariteti u razmeni:

  A) 4 kilograma tovnih svinja za 1 kilogram svinjskog mesnog narezka;

  B) 3 kilograma tovnih svinja za 1 kilogram svinjske jetrene paštete.

  Cena tovnih svinja je 132,44 dinara za kilogram sa uračunatim porezom na promet.

  Cena svinjskog mesnog narezka je 553,36 dinara za kilogram sa uračunatim porezom na promet.

  Cena svinjske jetrene paštete je 427,76 dinara za kilogram sa uračunatim porezom na promet.

  Pakovanje egalizovane limenke na 0,150 kg/0,100 kg, upakovane u zbirnoj ambalaži; paritet skladište klaničnog preduzeća.

  Radna grupa je takođe donela odluku da Republička direkcija za robne rezerve, dana 23.03.2015. godine na svom sajtu objavi javni poziv, kojim će se svim zainteresovanim klaničarima dati mogućnost da se jave u odnosu na ponuđene paritete i ako ispunjavaju određene tehničko-tehnološke uslove.

  Ukoliko su zainteresovani klaničari će biti u obavezi da dostave svoju pismenu saglasnost, do 26.03.2015. godine do 10 časova na telefaks broj 011/3239-140, ili na adresu Republička direkcija za robne rezerve,Beograd, ul. Dečanska 8a. Paralelno sa ovim aktivnostima Republička direkcija za robne rezerve priprema i sve neophodne ugovore u cilјu realizacije elemenata poslovnog odnosa svih učesnika, u cilјu realizacije Zaklјučka Vlade.

  RADNA GRUPA

23.01.2015.

JAVNI POZIV POZAJMICA PŠENICE

doc Javni poziv

19.12.2014.

O G L A S
aukcijska prodaja nepokretnosti

doc Oglas

Fotografije:
silos Lazi Torak.pdf
silosi u Backom Petrovcu.pdf
benzinska stanica Conoplja.pdf
Gradska pekara.pdf

07.11.2014.

JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU PRERASPODELE DO 15.650 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU SA PRIMARNIM PROIZVOĐAČIMA KOJI IMAJU ZATVORENI PROIZVODNI CIKLUS

doc Preuzmite poziv

22.07.2014.

U cilju realizacije Zaključka Vlade Republike Srbije 05 Broj:339-7639/2014 od 12.07.2014. godine

Republika Srbija
Republička direkcija za robne rezerve
Beograd, ul.Dečanska br.8 a
(u daljem tekstu: Direkcija)

oglašava

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 20.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU SA PRIMARNIM PROIZVOĐAČIMA KOJI IMAJU ZATVORENI PROIZVODNI CIKLUS

Republička direkcija za robne rezerve razmenjivaće merkantilni kukuruz sa primarnim proizvođačima za tovnu stoku, i to do 15.000 tona merkantilnog kukuruza razmeniće se za tovne svinje, a 5.000 tona za tovnu junad, u sledećim paritetima:

1) 12,10 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg žive mere tovnih svinja,
2) 14,65 kg merkantilnog kukuruza za 1 kg žive mere tovne junadi.

Potrebna dokumentacija preuzima se na sajtu Direkcije www.rdrr.gov.rs u delu Konkursi i tenderi i u Republičkoj direkciji za robne rezerve, Beograd, ulica Dečanska br.8a, VI sprat, kancelarija br. 607 i 620, u Centru Novi Sad, ulica Hajduk Veljkova br.11, počev od 22.07.2014.godine do 29.07.2014.godine u periodu od 08.00 do 15.00 časova.

Za bliža obaveštenja možete se obratiti na telefone, Centar Beograd: 011/3236-407; 3239-058; Centar Novi Sad: 021/526-890; 021/526-522.

11.04.2014.

Aukcijska prodaja nepokretnosti

doc Preuzmite oglas