Štampaj  |   A A A

Naslovna » Konkursi i tenderi

Konkursi i tenderi

JAVNA NABAVKA USLUGE ZA IZBOR SKLADIŠTARA ZA MERKANTILNU PŠENICU I MERKANTILNI KUKURUZ, PO PARTIJAMA JN broj 30/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENjA SEMENSKE PŠENICE OTVORENI POSTUPAK JN broj 29/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije br 1

doc

Odgovor na pitanje broj 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

JAVNA NABAVKA USLUGA SERVISIRANjA I POPRAVKE SLUŽBENIH AUTOMOBILA, PO PARTIJAMA JN MV broj 28/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obavestenje o produzenju roka za podnosenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P2

JAVNA NABAVKA USLUGA SKLADIŠTENjA PLATO KOLA JN MV broj 29/2017-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANјE ZAHTEVA ZA NATURALNU RAZMENU DO 10.000 TONA MERKANTILNOG KUKURUZA ZA TOVNU STOKU (i to do 4.000 tona merkantilnog kukuruza razmeniće se za tovne svinje, i do 6.000 tona za tovnu junad ) SA PRIMARNIM PROIZVOĐAČIMA KOJI IMAJU ZATVORENI PROIZVODNI CIKLUS

doc

Konkursna dokumentacija

JAVNA NABAVKA POLICE I ORMANI ZA ARHIVIRANjE,
JN MV broj 21/2017-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA SKLADIŠTENjA PLATO KOLA ,
JN MV broj 26/2017-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka javne nabavke

doc

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke

JAVNA NABAVKA USLUGA SKLADIŠTENјA PAJNER NOSAČA,
MOSTOVSKE KONSTRUKCIJE I ATIPIČNIH POLjA RASPONA
3m IZ SISTEMA ŽELEZNICE JN MV broj 27/2017-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - ODRŽAVANјE SOFTVERSKOG PROGRAMA (PRODAKTA SISTEM)
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA JAVNA NABAVKA BROJ: 28/2017-06

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Održavanje i inoviranje poslovnog programa i administriranje sistemskog softvera Otvoreni postupak broj: JN 27/2017-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije broj 1

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJE PRIKOLICA JN BR. 25/2017-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBARA –NABAVKA ELEKTRONSKE VAGE SA ČELIČNIM MOSTOM U AIK-u u NOVOM PAZARU JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV 22/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka usluga- izrade projektne dokumentacije za izgradnju dva rezervoara od po 20.000m3 i projekata za rekonstrukciju Pristana 2 sa pratećim infrastrukturama sa povezivanjem na postojeću infrastrukturu skladišta naftnih derivata " Smederevo'' u Smederevu
OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 19/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Izmena konkursne dokumentacije br.2

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Rešenje o ispravci greške u Odluci o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA ZA RADOVE- HIDROIZOLACIONI RADOVI NA KROVU U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE, PO PARTIJAMA: PARTIJA 1 - GT LOZNICA
PARTIJA 2 - AIK NOVI PAZAR
JAVNA NABAVKA br. 26/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

SANACIJA KROVA U SKLADIŠTU GENERALNOG TERETA U IRIGU JAVNA NABAVKA br. 25/2017-03

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

HIDROIZOLACIONI RADOVI NA KROVU U SKLADIŠTU GENERALNOG TERETA U BEOGRADU JAVNA NABAVKA br. 24/2017-03

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

ZA JAVNU NABAVKU DOBARA – KANCELARIJSKI MATERIJAL JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ: JN MV 20/2017-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - RUKOVANјE SKLADIŠTEM GENERALNOG TERETA U PRIJEPOLjU OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 20/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA GRAĐEVINSKI MATERIJAL – DUPLO FALCOVANI GLINENI CREP, JN br. 23/2017-02, OTVORENI POSTUPAK

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Oprema za saobraćaj, JN br. 21/2017-03, OTVORENI POSTUPAK

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

Materijal za saobraćaj – gorivo JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI broj: JN MV 19/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA BELOG PASULjA I KLASE KALIBRAŽE 6-9 mm rod 2017.godine JN br. 17/2017-01-otvoreni postupak

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Izmena konkursne dokumentacije 3

doc

Odgovor na pitanje 5

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

USLUGE OSIGURANјA IMOVINE,ZAPOSLENIH I AUTOMOBILA JN BR. 14/2017-05, OTVORENI POSTUPAK

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

../doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

JAVNA NABAVKA USLUGE TRANSPORTA JN BROJ 15/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA ZA II FAZU KVALIFIKACIONOG POSTUPKA ZA PARTIJU 1- GRAĐEVINSKI RADOVI - HIDROIZOLACIONI RADOVI NA KROVU U SKLADIŠTU GENERALNOG TERETA U LOZNICI JAVNA NABAVKA br. 18/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P1

JAVNA NABAVKA USLUGE - Vođenje stručnog nadzora na izvođenju radova na sanaciji i rekonstrukciji hidrantske mreže na skladištu Smederevo u Smederevu JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI broj: JN MV 18/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obilazak skladišta

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Produženje roka za podnošenje ponuda

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANјA SKLADIŠTIMA GENERALNOG TERETA U BEOGRADU, LESKOVCU, LOZNICI, ODžACIMA, IRIGU I PRIJEPOLjU, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 12/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obilazak skladišta

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Odluka o obustavi postupka za P6

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P6

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 5

JAVNA NABAVKA USLUGE – Vođenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na modernizaciji upravlјačkih bezbednosnih sistema na skladištu naftnih derivata Požega u Požegi JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI broj: JN MV 17/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obilazak skladišta

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBARA – OPREME ZA INTERVENISANјE U VANREDNIM SITUACIJAMA OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA broj JN 11/2017-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANјA I ODRŽAVANјA SKLADIŠTA, SKLADIŠTENјE ROBA OBAVEZNIH REZERVI NAFTNIH DERIVATA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 13/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka - Police i ormani za arhiviranje, JN MV br.13/2017-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

Javna nabavka usluge- jodiranje kuhinjske soli, JN MV 14/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA-IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANI ŠEĆER JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV broj 16/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA -IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANO SUNCOKRETOVO ULjE-VRBAS JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI 15/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Usluge interneta u Beogradu i Novom Sadu i prenos podataka Beograd-Novi Sad., JN MV br.11/2017-05;

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Dopuna konkursne dokumentacije 1

doc

Produženje roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o dodeli ugovora

Dorada semenske pšenice, JN br.10/2017-01; OTVORENI POSTUPAK

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA RADOVA - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNјU I IZVOĐENјE RADOVA NA IZGRADNјI AUTOPRETAKALIŠTA NA SKLADIŠTU NAFTNIH DERIVATA POŽEGA U POŽEGI OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 3/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obilazak skladišta

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Odgovor na pitanje 5

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odgovor na pitanje 6

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje obustavi postupka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA DOBARA- JAVNA NABAVKA GLAZIRANOG PIRINČA I KLASE JN br. 8/2017-01-otvoreni postupak

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA-IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANI ŠEĆER JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV broj 12/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje obustavi postupka

JAVNA NABAVKA RADOVA - IZVOĐENјE RADOVA NA SANACIJI I REKONTRUKCIJI HIDRANTSKE MREŽE NA SKLADIŠTU NAFTNIH DERIVATA ''SMEDEREVO'' U SMEDEREVU OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 7/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Obaveštenje - obilazak skladišta

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Odgovor na pitanje 5

doc

Odgovor na pitanje 6

doc

Izmena i dopuna 1

doc

Odgovor na pitanje 7

doc

Izmena i dopuna 2

doc

Odgovor na pitanje 8

doc

Odgovor na pitanje 9

doc

Odgovor na pitanje 10

doc

Odgovor na pitanje 11

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA -IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANO SUNCOKRETOVO ULjE JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV 10/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Odluka o dodeli ugovora za P 2 i P 3

doc

Odluka o obustavi postupka za P 1

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 3

Redovno održavanje i servisiranje PP aparata i hidrantske mreže u skladištima Direkcije JN MV 9/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Допуна конкурсне документације

doc

Продужење рока за подношење понуда

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Za javnu nabavku dobara – građevinski materijal-duplo falcovani glineni crep Otvoreni postupak broj 6/2017-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Dopuna konkursne dokumentacije 1

doc

Dopuna konkursne dokumentacije 2

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

ODRŽAVANјE I SERVISIRANјE STABILNE INSTALACIJE ZA DOJAVU POŽARA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE - JN MV 7/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije br. 1

doc

Odgovor na pitanje br. 1

doc

Produženje roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

RUKOVANјE SKLADIŠTIMA SANITETA, PO PARTIJAMA - JN MV 8/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2

JAVNA NABAVKA GRAĐEVINSKIH I MAŠINSKIH RADOVA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE, PO PARTIJAMA KVALIFIKACIONI POSTUPAK – DRUGA FAZA JAVNA NABAVKA broj 18/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

KONTROLA KVALITETA I KVANTITETA ROBA NA STANјU - JN MV 2/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENјA, ČUVANјA I OBNAVLjANјA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK JN br. 05/2017-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odluka o dodeli ugovora ѕa P1, P2, P3, P4 i P5

doc

Oduka o obustavi postupka ѕa P6

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ѕa P 5

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ѕa P 4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ѕa P 3

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru ѕa P 1

doc

Odluka o dodeli ugovora ѕa P 6

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 6

JAVNA NABAVKA DOBARA- RAČUNARSKA OPREMA (radne stanice, štampači i skeneri) JN MV broj 4/2017-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA – USLUGA INTERVENTNOG ODRŽAVANјA SERVERA U BEOGRADU I NOVOM SADU JN MV br. 5/2017-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

OGLAS ZA RAZMENU 10.000 TONA MERKANTILNE PŠENICE ZA 5.555 TONA SEMENSKE PŠENICE

doc

Preuzmite tekst oglasa

JAVNA NABAVKA USLUGE – FUMIGACIJA - JN MV 6/2017-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBRA-ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SKLADIŠTA DIREKCIJE I ZA ODSEK ZA POLjOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE NOVI SAD OTVORENI POSTUPAK JN broj 4/2017-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

Javna nabavka dobara – kancelarijski materijal - JN MV 3/2017-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNI OGLAS ZA PRODAJU POLjOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA

doc

Preuzmite tekst javnog oglasa

JAVNA NABAVKA USLUGE - IZBOR SKLADIŠTARA ZA MERKANTILNU PŠENICU I MERKANTILNI KUKURUZ, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 31/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Odluka o zaklјučenim okvirnim sporazumima

doc

Odluka o izmeni odluke

doc

Obaveštenje obustavi postupka za 21 P

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 36

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 3

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 9

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 27

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 33

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 27

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 33

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 36

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 29

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 24

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 23

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 18

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 11

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 24

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 11

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 12

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 15

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 19

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 20

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 15

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 19

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 29

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 38

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 25

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 39

doc

Odluka o zaklјučenоm okvirnоm sporazumu

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za P 5

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 5

doc

Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu za P 6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 9

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P 23

JAVNA NABAVKA usluge - Izbor skladištara za merkantilnu pšenicu i merkantilni kukuruz, JN broj 1/2017-01, po partijama

doc

Odluka o obustavi pregovaračkog postupka sa objavlјivanjem poziva

doc

Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma pregovaračkog postupka sa objavlјivanjem poziva

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P1

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P6

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P11

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P23

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P24

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P26

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P28

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P30

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P31

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P39

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P49

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P55

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P62

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P67

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P75

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P80

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P94

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P95

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P96

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P97

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P99

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P100

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P114

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P119

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P125

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P133

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P134

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P7, P61, P63, P77, P78 i P130

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 54

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 56

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 124

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 8

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 9

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 73

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 74

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P1

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P4

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P6

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P8

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P9

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P11

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P24

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P26

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P28

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P30

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P39

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P49

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P54

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P55

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P62

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P67

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P71

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P73

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P75

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P79

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P80

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P94

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P95

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P97

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P99

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P114

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P119

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 100

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P 23

doc

Obaveštenje pregovarački P 72

doc

Obaveštenje pregovarački P 74

doc

Obaveštenje pregovarački P 96

doc

Obaveštenje pregovarački P 124

doc

Obaveštenje pregovarački P 119

doc

Obaveštenje pregovarački P 125

doc

Obaveštenje pregovarački P 134

doc

Obaveštenje pregovarački P 49

doc

Obaveštenje pregovarački P 24

doc

Obaveštenje pregovarački P 94

doc

Obaveštenje pregovarački P 1

doc

Obaveštenje pregovarački P 11

doc

Obaveštenje pregovarački P 26

doc

Obaveštenje pregovarački P 28

doc

Obaveštenje pregovarački P 30

doc

Obaveštenje pregovarački P 67

doc

Obaveštenje pregovarački P 95

doc

Obaveštenje pregovarački P 97

doc

Obaveštenje pregovarački P 99

doc

Obaveštenje pregovarački P 114

Javna nabavku dobara – negazirana flaširana voda za piće - JN MV 26/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBARA KANCELARIJSKI MATERIJAL JN MV broj 29/2016-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Одлука о додели уговора

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA SKLADIŠTENјA PLATO KOLA JN MV broj 27/2016-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGA SKLADIŠTENјA PAJNER NOSAČA, MOSTOVSKE KONSTRUKCIJE, ATIPIČNIH POLjA 3m I METALNIH SANDUKA IZ SISTEMA ŽELEZNICE, JN MV broj 28/2016-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA –MOBILNE TELEFONIJE
JN MV 25/2016-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE - servisiranje i popravka službenih automobila,
redni broj JN MV 23/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenju ugovora

Javna nabavka usluga – popravka i servisiranje vilјuškara u skladištima generalnog tereta (Beograd, Irig, Leskovac, Loznica i Odžaci) i u skladištu AIK-Novi Pazar
JN MV 24/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenju ugovora

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANјE SILOSOM, MLINOM I ROBOM U AIK-U U NOVOM PAZARU OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 28/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenju ugovora

JAVNA NABAVKA DOBARA – kancelarijski materijal- JN MV 22/2016-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE – kvalitativna i kvantitativna kontrola obaveznih rezervi nafte i derivata nafte u skladištima Direkcije
OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 29/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA RADOVA – MODERNIZACIJA UPRAVLjAČKIH BEZBEDNOSNIH SISTEMA NA INSTALACIJI „POŽEGA“
OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 15/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Obaveštenje o obilasku skladišta

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Pojašnjenje JN

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGA TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJE PRIKOLICA
JAVNA NABAVKA MV broj 20/2016-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENјA MEDICINSKIH SREDSTAVA OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA broj 26/2016-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA IZVOĐENјA RADOVA NA SANACIJI HIDRANTSKE MREŽE U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE JAVNA NABAVKA MV br. 21/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje za obilazak GT Bgd

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

doc

Odluka o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA DOBARA – OPREMA ZA SAOBRAĆAJ, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 25/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGE ZA IZBOR SKLADIŠTARA ZA MERKANTILNU PŠENICU I MERKANTILNI KUKURUZ, PO PARTIJAMA OTVORENI POSTUPAK JAVNA NABAVKA br. 23/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Poziv za podnošenje ponuda - engleski

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odgovor na pitanje 5

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Odgovor na pitanje 6

doc

Odgovor na pitanje 7

doc

Odgovor na pitanje 8

doc

Odgovor na pitanje 9

doc

Odgovor na pitanje 10

doc

Odgovor na pitanje 11

doc

Odgovor na pitanje 12

doc

Odgovor na pitanje 13

doc

Odluka o zaklјučenju okvirnog sporazuma

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P12

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P14

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P15

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P16

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P17

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P19

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P20

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P21

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P22

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P25

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P32

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P33

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P34

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P35

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P37

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P41

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P42

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P43

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P44

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P45

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P50

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P51

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P57

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P58

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P59

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P64

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P65

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P76

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P84

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P85

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P86

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P87

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P88

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P89

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P92

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P93

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P101

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P105

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P106

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P107

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P108

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P109

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P115

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P117

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P118

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P120

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P121

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P122

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P127

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P128

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P129

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P131

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P132

doc

OObaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P135

doc

Obaveštenje o obustavi postupka P77

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 46

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 47

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 48

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 49

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 39

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 10

doc

Obaveštenje o zaklјučenom okvirnom sporazumu za P 110

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P10

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P12

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P14

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P15

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P21

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P22

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P32

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P33

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P43

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P45

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P47

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P50

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P57

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P59

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P64

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P65

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P76

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P92

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P101

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P106

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P108

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P110

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P115

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P118

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P120

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P121

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P127

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P129

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P131

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P135

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 87

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 88

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P19

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P20

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P25

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoruza P31

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P42

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P12

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P14

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P15

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P17

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P21

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P22

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P32

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P41

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P50

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P57

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P64

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P76

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P84

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P85

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P86

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P92

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P93

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P101

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P105

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P117

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P118

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P120

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P131

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P132

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P89

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P107

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P108

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P109

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P115

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P121

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P122

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P37

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P43

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P59

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P65

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P106

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P127

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P128

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P135

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P10

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru za P110

JAVNA NABAVKA – USLUGE OSIGURANјA IMOVINE, ZAPOSLENIH I AUTOMOBILA OTVORENI POSTUPAK

JAVNA NABAVKA br. 22/2016-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P3

JAVNA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA SOFTVERSKOG PROGRAMA (PRODAKTA SISTEM) PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA JAVNA NABAVKA BROJ: 24/2016-06

doc

Obaveštenje o pokretanju postupka

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA - USLUGE ORACLE TEHNIČKA PODRŠKA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA PO ČLANU 36.st.1.tač.2
JAVNA NABAVKA broj 19/2016-05

doc

Obaveštenje o pokretanju postupka

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA GRAĐEVINSKIH I MAŠINSKIH RADOVA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE, PO PARTIJAMA KVALIFIKACIONI POSTUPAK – PRVA FAZA
JAVNA NABAVKA broj 18/2016-03

doc

Poziv za podnošenje prijava

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Odluka o obustavi postupka za partiju 2

doc

Odluka o priznananju kvalifikacija za partija 1

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za partiju 2

doc

Obaveštenje o priznananju kvalifikacija za partija 1

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

doc

Obaveštenje o priznananju kvalifikacija P1- posle ažuriranja liste

doc

Odluka o priznananju kvalifikacija P1- posle ažuriranja liste

doc

Obaveštenje o priznananju kvalifikacija P1- posle drugog ažuriranja liste

doc

Odluka o priznananju kvalifikacija P1- posle drugog ažuriranja liste

JAVNA NABAVKA – usluga vršenje hidrogeoloških ispitivanja i izrade elaborata za bunar za vodosnabdevanje PPZ sistema na instalaciji ND Požega u Požegi
JN MV br.18/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANI ŠEĆER NOVI SAD
JN MV 17/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

NABAVKA USLUGE - REDOVNO ODRŽAVANјE I SERVISIRANјE PP APARATA I HIDRANTSKE MREŽE U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE
JN MV 16/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora 02.08.2016.

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Odluka o dodeli ugovora 17.08.2016.

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

RUKOVANјE SKLADIŠTIMA GENERALNOG TERETA U BEOGRADU, LESKOVCU, LOZNICI, ODžACIMA, IRIGU I PRIJEPOLjU, PO PARTIJAMA
JN BR. 16/2016-03.

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora za P1, 2, 3, 4 i 5

doc

Odluka o obustavi postupka za P6

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 1

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 2

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 3

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 4

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 5

doc

Odluka o dodeli ugovora za P6

doc

Odluka o izmeni i dopuni odluke o dodeli ugovora za P6

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru P 6

Na osnovu Zaklјučka Vlade 05 Broj: 361-5341/2016 od 13.06.2016. godine
OGLAS O SPROVOĐENјU POSTUPKA PRIKUPLjANјA PISMENIH PONUDA ZA DAVANјE U ZAKUP NEPOKRETNOSTI U JAVNOJ SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE

doc

Oglas

JAVNA NABAVKA DOBARA – KANCELARIJSKI MATERIJAL
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV 15/2016-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA – usluga vršenje hidrogeoloških ispitivanja i izrade elaborata za bunar za vodosnabdevanje PPZ sistema na instalaciji ND Požega u Požegi
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV broj br. 14/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

OObaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGA-IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANI ŠEĆER
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV broj 13/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

JAVNA NABAVKA USLUGE TRANSPORTA
OTVORENI POSTUPAK JN broj 12/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JAVNA NABAVKA DOBARA – RAČUNARSKA OPREMA I PRATEĆA RAČUNARSKA OPREMA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JN MV 12/2016-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

JAVNA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I INOVIRANјA POSLOVNOG PROGRAMA Breza ERP I ADMINISTRIRANјE SISTEMSKOG SOFTVERA
PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA
JAVNA NABAVKA JN broj 14/2016-05

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 1

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2

JAVNA NABAVKA USLUGE VRŠENјA TEHNIČKOG PREGLEDA IZVEDENIH RADOVA NA REKONSTRUKCIJI I SANACIJI REZERVOARA R 27 OD 60.000 m3 I IZVEDENIH RADOVA NA SANACIJI, REKONSTRUKCIJI I IZGRADNјI POVEZIVANјA REZEZERVOARA R- 27 NA POSTOJEĆU INFRASTRUKTURU NA INSTALACIJI SMEDEREVO U SMEDEREVU
JAVNA NABAVKA broj: JN MV 11/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGA -IZBOR SKLADIŠTARA ZA RAFINISANO I SIROVO SUNCOKRETOVO ULjE
JAVNA NABAKA MV broj 10/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 3

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru P 2

 

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENјA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLjIVANјA POZIVA ZA PODNOŠENјE PONUDA
JAVNA NABAVKA broj 13/2016-02

doc

Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA - DOBARA OPREMA ZA SAOBRAĆAJ
OTVORENI POSTUPAK
JAVNA NABAVKA br. 10/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora za P1

doc

Odluka o obustavi postupka za P2, P3, P4, P5

doc

Obaveštenje o obustavi postupka za P2, P3, P4, P5

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P1

 

JAVNA NABAVKA USLUGE ODRŽAVANјA I SERVISIRANјA STABILNE INSTALACIJE ZA DOJAVU POŽARA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE
JAVNA NABAVKA broj: JN MV 09/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE INTERNETA U BEOGRADU I NOVOM SADU I PRENOS PODATAKA VEOGRAD – NOVI SAD
JAVNA NABAVKA broj: JN MV 08/2016-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA DOBARA - MATERIJAL ZA SAOBRAĆAJ, GORIVO
JN MV br. 7/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA – usluga vršenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji dva rezervoara na instalaciji ''Požega'' u Požegi i to:
- R-5 od 5.000m3 sa pripadajućom tankvanom i
- R-6 od 5.000m3 sa pripadajućom tankvanom i pratećom infrastrukturom za rezervoare.
OTVORENI POSTUPAK JN broj 9/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje - obilazak instalacije Požega

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE – IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA IZGRADNјU AUTOPRETAKALIŠTA NA INSTALACIJI „POŽEGA“ U POŽEGI
OTVORENI POSTUPAK JN broj 8/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obilazak skladišta

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 11.10.2016

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

 

JAVNA NABAVKA – USLUGA IZRADE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA DVA REZERVOARA OD PO 20.000M3 I SANACIJA I REKONSTRUKCIJA PRISTANA 2 SA PRATEĆIM INFRASTRUKTURAMA NA INSTALACIJI ''SMEDEREVO'' U SMEDEREVU
OTVORENI POSTUPAK JN broj 6/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije 1

doc

Odgovor na pitanje 1

doc

Odgovor na pitanje 2

doc

Odgovor na pitanje 3

doc

Izmena konkursne dokumentacije 2

doc

Odgovor na pitanje 4

doc

Obaveštenje o produženju roka 1

doc

Odgovor na pitanje 5

doc

Odgovor na pitanje 6

doc

Izmena konkursne dokumentacije 3

doc

Obaveštenje o produženju roka 2

doc

Izmena konkursne dokumentacije 4

doc

Obaveštenje o produženju roka 3

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o obustavi postupka

 

JAVNA NABAVKA-DOBARA-ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA SKLADIŠTA DIREKCIJE
OTVORENI POSTUPAK JN broj 7/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE SKLADIŠTENјA LEKOVA I MEDICINSKIH SREDSTAVA, PO PARTIJAMA
OTVORENI POSTUPAK JN broj 05/2016-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Pitanja i odgovori 1

doc

Pitanja i odgovori 2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o obustavi P3

doc

Obaveštenje o obustavi P6

doc

Obaveštenje o obustavi P2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P4

doc

Odluka o obustavi

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P5

doc

Odluka o dodeli ugovora za P3 i P6

doc

Odluka o dodeli ugovora za P1

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P3

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P6

doc

Odluka o izmeni ugovora za P5

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za P1

doc

Odluka o izmeni ugovora za P4

 

JAVNA NABAVKA – USLUGA INTERVENTNOG ODRŽAVANјA SERVERA U BEOGRADU I NOVOM SADU
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV 05/2016-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA DOBARA – RAČUNARSKA OPREMA I PRATEĆA RAČUNARSKA OPREMA
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI JN MV 06/2016-05

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori 1

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA GRAĐEVINSKIH, MAŠINSKIH I ELEKTRO RADOVA U SKLADIŠTIMA DIREKCIJE, PO PARTIJAMA KVALIFIKACIONI POSTUPAK – PRVA FAZA
JAVNA NABAVKA broj 04/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori 1

doc

Pitanja i odgovori 2

doc

Pitanja i odgovori 3

doc

Pitanja i odgovori 4

doc

Pitanja i odgovori 5

doc

Pitanja i odgovori 6

doc

Pitanja i odgovori 7

doc

Odluka o priznavanju kvalifikacije

doc

Odluka o obustavi

doc

Odluka o priznavanju kvalifikacije P3

doc

Obaveštenje o obustavi postupka P1

doc

Obaveštenje o obustavi postupka P2

doc

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije P3-posle ažuriranja liste

doc

Odluka o priznavanju kvalifikacije P3-posle ažuriranja liste

doc

Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije P3-posle ažuriranja liste

 

JAVNA NABAVKA MINERALNOG ĐUBRIVA
OTVORENI POSTUPAK JN broj 02/2016-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Poziv za podnošenje ponuda- Engleski

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori 1

doc

Pitanja i odgovori 2

doc

Pitanja i odgovori 3

doc

Pitanja i odgovori 4

doc

Pitanja i odgovori 5

doc

Odluka o obustavi postupka

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 1

doc

Odluka o obustavi postupka 2

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 2

doc

Odluka o obustavi postupka 3

doc

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava 3

 

JAVNA NABAVKA USLUGE – kontrola kvaliteta i kvantiteta roba na stanju, kontrola kvaliteta i kvantiteta merkantilne pšenice prilikom isporuke iz silosa skladištara Direkcije i prijema u silos u Novom Pazaru i kontrola kvaliteta brašna T-500 i pšeničnog stočnog brašna i izrada sertifikata
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI broj: JN MV br. 04/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Izmena odluke

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA USLUGE RUKOVANјA SKLADIŠTIMA SANITETA U
BAJINOJ BAŠTI, KURŠUMLIJI I LOZNICI, PO PARTIJAMA
OTVORENI POSTUPAK JN broj 03/2016-03

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Obaveštenje o obustavi za partiju 1

doc

Odluka o dodeli ugovora za partiju 2 i 3

doc

Odluka o obustavi za partiju 1

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 2

doc

Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru za partiju 3

 

JAVNA NABAVKA DOBARA – KANCELARIJSKI MATERIJAL
JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI
JN MV 02/2016-06

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori 1

doc

Pitanja i odgovori 2

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

JAVNA NABAVKA USLUGE – FUMIGACIJA MERKANTILNE PŠENICE U AIK-u u NOVOM PAZARU
JAVNA NABAVKA MV 3/2016-01

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

JAVNA NABAVKA USLUGE REGISTRACIJE PRIKOLICA
JAVNA NABAVKA MV 1/2016-02

doc

Poziv za podnošenje ponuda

doc

Konkursna dokumentacija

doc

Pitanja i odgovori

doc

Izmena konkursne dokumentacije

doc

Obaveštenje o produženju roka

doc

Odluka o dodeli ugovora

doc

Obaveštenje o zaključenju ugovora

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
BEOGRAD, ul. DEČANSKA br. 8 /A
(U DALjEM TEKSTU: DIREKCIJA)

Na osnovu Programa republičkih robnih rezervi za 2016. godinu i Zaklјučka Vlade 05 Broj: 339-2065/2016 od 25.02.2016. godine

OGLAŠAVA PRODAJU MLEKA U PRAHU

doc

Preuzmite oglas

 

REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE
BEOGRAD, ul. DEČANSKA br. 8 /A
(U DALjEM TEKSTU: DIREKCIJA)

Na osnovu Programa republičkih robnih rezervi za 2016. godinu

OGLAŠAVA PRODAJU POLjOPRIVREDNO - PREHRAMBENIH PROIZVODA

doc

Preuzmite oglas

doc

Dopuna oglasa