Група за аутоматску обраду података (АОП)

Руководилац групе

Драган Сретеновић

011/3246-740

dragan.sretenovic@rdrr.gov.rs

Група за унапређење рада Дирекције

У Групи за унапређење рада Дирекције обављају се послови креирања стандарда и процедуре за унапређење рада Дирекције, а односи се на:

  • реализацију закључака, програма и оперативних планова,
  • израду стручних основа и иницирање измене закона и подзаконских аката из области робних резерви,
  • припрему материјала и организација седница и састанака које одржава директор,
  • организацију и координацију израде анализа, информација и других материјала; координацију послова за потребе директора,
  • обједињавање и усмеравање активности из делокруга рада Дирекције,
  • организацију стручних консултативних састанка од ширег интереса за унапређење рада Дирекције,
  • сарадњу са државним органима, организацијама и установама ради размене искустава и имплементације реформских иницијатива у циљу унапређења улоге и значаја робних резерви,