Дирекција

Републичка дирекција за робне резерве

Републичка дирекција за робне резерве, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на:

За обављање послова из делокруга Републичке дирекције за робне резерве (у даљем тексту: Дирекција)  образује се основна унутрашња јединица, Сектор за комерцијалу.

                     Као уже унутрашње јединице изван састава Сектора образују се:


                      •  Одељење за финансијске и рачуноводствене послове и аутоматску обраду података (АОП)

                      •  Одељење за правне, кадровске и административне послове 

                           и јавне набавке


Сектор за комерцијалу

      Сектор за комерцијалу обавља послове који се односе на образовање, обнављање, одржавање, смештај, чување, територијални размештај робних резерви; управљање, коришћење и располагање робним резервама; израда програмско-планских докумената у   делу који се односи на робне резерве; одржавање и управљање робним и енергетским  складиштима Дирекције;складиштење и чување обавезних резерви нафте и нафтних деривата; изградња, санација и техничко одржавање постојећих објеката; планирање рада Сектора и други послови из области робних резерви.

           У Сектору за комерцијалу  образују се следеће уже унутрашње јединице:

Одељење за пољопривредне и прехрамбене производе

        Одељење за пољопривредне и прехрамбене производе обавља послове који се односе на: образовање, обнављање, одржавање, смештај и чување пољопривредних и прехрамбених производа; анализу и праћење научних сазнања, информација и искустава ради остваривања бољих резултата рада; израду програмско-планских докумената у делу који се који се односи на те робе, припрему Предлога програма робних резерви и Предлога финансијског плана за текућу годину; интервенције на тржишту пољопривредним и прехрамбеним робама (куповина, продаја или давање у зајам тих роба); израду периодичних и годишњих извештаја о раду Одељења; сарадњу са другим органима државне управе, научним институцијам а у делу који се односи на пољопривредно прехрамбене производе; врши израду тендера и формирање конкурсне документације у сарадњи са унутрашњом јединицом која обавља послове јавних набавки, као и друге послове из делокруга Одељења.


              У Одељењу за пољопривредне и прехрамбене производе образују се следеће уже унутрашње јединице:

                           •  Одсек за пољопривредне и прехрамбене производе Нови Сад
                           •  Одсек за производе биљног и минералног порекла
                           •  Одсек за зрнаста хранива, живу стоку и производе анималног порекла

       Одсек за пољопривредне и прехрамбене производе Нови  Сад  обавља послове који се односе на обнављање, одржавање, смештај и чување пољопривредних и прехрамбених производа; анализу и праћење научних сазнања, информација и искустава ради остваривања бољих резултата рада; израду програмско-планских докумената у делу који се односи на те робе; припрему Предлога програма робних резерви и Предлога финансијског плана за текућу годину; интервенције на тржишту пољопривредним и прехрамбеним робама (куповина, продаја или давање у зајам тих роба); израду периодичних и годишњих извештаја о раду Одсека; сарадњу са другим органима државне управе, научним институцијама у делу који се односи на пољопривредно прехрамбене производе, као и друге послове из делокруга Одсека.

        Одсек за производе биљног и минералног порекла  обавља послове који се односе на обнављање, одржавање, смештај и чување производа биљног и минералног порекла; анализу и праћење научних сазнања, информација и искустава ради остваривања бољих резултата рада; израду програмско-планских докумената у делу који се односи на те робе; припрему Предлога програма робних резерви и Предлога финансијског плана за текућу годину; интервенције на тржишту производа биљног и минералног порекла (куповина, продаја или давање у зајам тих роба); израду периодичних и годишњих извештаја о раду Одсека; сарадњу са другим органима државне управе, научним институцијама у делу који се односи на производе биљног и минералног порекла, као и друге послове из делокруга Одсека. 

       Одсек за зрнаста хранива, живу стоку и производе анималног порекла  обавља послове који се односе на обнављање, одржавање, смештај и чување  зрнастих хранива, живе стоке и производа анималног порекла; анализу и праћење научних сазнања, информација и искустава ради остваривања бољих резултата рада; израду програмско-планских докумената у делу који се односи на те робе; припрему Предлога програма робних резерви и Предлога финансијског плана за текућу годину; интервенције на тржишту зрнастих хранива, живе стоке и производа анималног порекла (куповина, продаја или давање у зајам тих роба); израду периодичних и годишњих извештаја о раду Одсека; сарадњу са другим органима државне управе, научним институцијама у делу који се односи на  зрнаста хранива, живу стоку и производе анималног порекла, као и друге послове из делокруга Одсека. 

Одељење за непрехрамбене производе

        Одељење за непрехрамбене производе обавља послове који се односе на образовање, обнављање, коришћење, смештај, чување, складиштење и територијални размештај  непрехрамбених производа Дирекције; припрему предлога Програма робних резерви и Финансијског плана за текућу годину; израду периодичних и годишњих извештаја о раду Одељења; израду предлога структуре републичких робних резерви непрехрамбених роба; спровођење програма Дирекције у области одржавања потребног нивоа робних резерви на складиштима; учествовање у поступцима куповине, продаје, закупа, зајма и складиштења непрехрамбених роба; координације у изради програмско планских докумената, информација, анализа и елабората у делу који се односи на непрехрамбене производе; врши израду тендера и формирање конкурсне документације у сарадњи са унутрашњом јединицом која обавља послове јавних набавки као и друге послове из делокруга Одељења.


                У Одељењу за и непрехрамбене производе образују се следеће уже унутрашње јединице:

                          •  Одсек за енергенте

                          •  Одсек за посебне намене


       Одсек за енергенте обавља послове који се односе на обнављање, коришћење, смештај, чување, складиштење и територијални размештај енергената; интервенције на тржишту енергентима куповином, продајом или давањем у зајам; израду анализа, елабората и студија које служе као стручна основа за правно регулисање система робних резерви, као и праћење њиховог извршења; израда програмско планских докумената који се односе на енергенте; програмирање и планирање рада Одсека, као и друге послове из делокруга Одсека.


      Одсек за посебне намене обавља послове који се односе на образовање, обнављање, коришћење, смештај, чување, складиштење и територијални размештај роба посебних намена (лекова, медицинских средстава, минералних ђубрива, метала и производа од метала, грађевинског материјала, пољопривредне механизације, роба железнице, електропривреде, водопривреде, поште, информативно-пропагандне делатности, опреме за интервенцију у ванредним ситуацијама); интервенције на тржишту робама посебних намена куповином, продајом, давањем у зајам или закуп; израда анализа, елабората и студија које служе као стручна основа за правно регулисање система робних резерви, као и праћење њиховог извршења; израда програмско планских докумената који се односе на робе посебних намена; програмирање и планирање рада Одсека, као и друге послове из делокруга Одсека.

                         

Одељење за складишта

       Одељење за складишта обавља  послове који се односе на организацију несметаног рада на складиштима која користи Дирекција; врши економски оптимални избор пословних аранжмана избора руковаоца складиштима и складиштара; обавља послове редовног одржавања и издавања слободног складишног простора; израда  програма потреба и мера за изградњу и одржавање складишног простора, као и програма и планова изградње, одржавања и рационализације складишног простора и праћење извршења тих програма и планова;  обавља послове који се односе на локацију и дислокацију робе по складиштима; врши израду анализа, елабората и студија које служе као стручна основа за правно регулисање изградње и одржавање складишног простора и смештај и чување републичких робних резерви и обавезних резерви нафте и нафтних деривата;  врши послове који се односе на спровођење програма инвестиција на изградњи, санацији и техничком одржавању постојећих објеката које користи Дирекција; врши послове уговарања са извођачима потребних радова и стара се  о реализацији истих; врши израду тендера и формирање конкурсне документације у сарадњи са унутрашњом јединицом која обавља послове јавних набавки; врши послове везане за технички пријем и добијање потребних дозвола; врши планирање годишњих расхода за инвестиционо одржавање објеката; врши непосредну организацију  финансијске и техничке реализације на пројектима капиталних инвестиција и инвестиционог одржавања; учествује у планирању и реализацији капиталних улагања; послове складиштења обавезних резерви нафте и нафтних деривата, сходно средњорочном програму и годишњем програму, у складиштима Дирекције и/или обезбеђују недостајући складишни простор кроз послове јавне набавке у складу са прописима којима се уређује област јавних набавки и то: изгрдњом нових и реконструкцијом постојећих складишних капацитета Дирекције који се финансирају сагласно Закону о робним резервама, за ускладиштење обавезних резерви код енергетских субјеката, који имају лиценцу за обављање енергетске делатности складиштења нафте, деривата нафте, а користе резервоаре у јавној својини; као и друге послове из делокруга Одељења.

               У Одељењу за складишта  образује се следеће унутрашње јединице: 

                     • Одсек за одржавање складишта

                     • Група за обавезне резерве нафте и деривата нафте


        Одсек за одржавање складишта обавља   послове  редовног одржавања и издавања слободног складишног простора, израде годишњих програма потреба и мера за одржавање складишног простора као програма и планова одржавања и рационализације складишног простора  и праћење извршења тих планова; послове уговарања са извођачима потребних радова и старање о реализацији истих; израду тендера и формирање конкурсне документације у сарадњи са унутрашњом јединицом која обавља послове јавних набавки;  као и другe пословe из делокруга Одсека.


       Група за обавезне резерве нафте и деривата нафте обавља послове везане за складиштење, смештај и чување обавезних резерви нафте и деривата нафте; послове техничког одржавања складишта Дирекције и постојећих објеката складишта обавезних резерви нафте и нафтних деривата; обезбеђује недостајућу складишни простор кроз послове јавне набавке, у складу са прописима; даје мишљење на предлог средњорочног и годишњег  програма формирања и одржавања обавезних резерви за период од три односно једне календарске године; послове  израде тендера и формирање конкурсне документације ради спровођења поступка јавних набавки из делокруга рада Групе, у сарадњи са унутрашњом јединицом која обавља послове јавних набавки као и друге послове из делокруга Групе. 


              Уже унутрашње јединице изван састава Сектора


Одељење за финансијске и рачуноводствене послове и аутоматску обраду података (АОП)


        Одељење за финансијске и рачуноводствене послове и аутоматску обраду података обавља   послове који се односе на: послове планирања, праћења реализације буџета, послове који се односе на регулисање извора финансирања републичких робних резерви; послове који се односе на  предлог финансијског плана  и  програма рада Дирекције; обавља рачуноводствене послове; израду завршног рачуна и годишњег пописа;  израду финансијских и пореских извештаја; обраду стручних мишљења из области рада Одељења; контролу и учествовање у изради уговора из области пословања Дирекције и из делокруга Одељења; аутоматску обраду података, пројектовање информационог система  републичких робних резерви, његову аутоматизацију, модернизацију и примену информационе технологије, као и друге послове из делокруга Одељења.

             У Одељењу за финансијске и рачуноводствене послове се образују следеће уже унутрашње јединице: 

                      •   Одсек за рачуноводствене послове

                      •   Одсек за финансијске послове

                      •    Група за аутоматску обраду података (АОП)


         Одсек  за рачуноводствене послове обавља  послове  примене и одржавања јединственог контног плана Дирекције, књижење пословних промена, вођење пословних књига Дирекције; организација  и сачињавање годишњих финансијских извештаја, годишњег пописа и давање инструкције по истим; организација и  сачињавање пореског биланса и обрачуна пореза и других јавних прихода; организација и  сачињавање извештаја о извршењу буџета и упоређивања података из сопствене рачуноводствене евиденције са подацима Трезора; као и друге послове из делокруга Одсека. 


       Одсек за финансијске послове обавља  послове припреме и израде предлога финансијског плана за израду Закона о буџету и врши израду Плана и Програма робних резерви, организује и надгледа израду финансијских анализа и извештаја о пословању и стара се о примени и промененама међународних стандарда финансијског извештавања; прати и организује послове везане за исплату зарада и накнада; организује послове обрачуна осталих  личних примања и подношења пореских пријава; даје смернице за израду предлога Закључка ПФЕ- процене финансијских ефеката; као и друге послове из делокруга Одсека.


     Група за аутоматску обраду података обавља пројектовање информационог система републичких робних резерви, његову аутоматизацију, модернизацију и примену информационе технологије; обавља  послове унапређења системског и апликативног софтвера, послове из области унапређења рачунарске и мрежне технологије; послове  процедуре заштите; планирања  система заштите и утврђивања посебне процедуре за заштиту мреже од неовлашћених упада и вируса; послове планирања динамике набавке рачунарске опреме и системског софтвера; као и друге послове из делокруга Групе.


Одељење за правне, кадровске и административне послове и јавне набавке

       Одељење за правне, кадровске и административне послове и јавне набавке обавља послове који се односе на учествовање у изради закона, других прописа и општих аката у вези са системом републичких робних резерви; израду нацрта правних аката из делокруга рада Дирекције; праћење промена законских прописа и сарадња са домаћим институцијама ради анализе упоредног права из области робних резерви; предузима потребне мере у циљу обезбеђења законитости и ефикасности рада у Дирекцији; обавља привредно-правне послове, имовинско- правне послове везане за непокретности Дирекције; врши упис заложних права у корист Дирекције; обавља стручну обраду судских предмета у споровима Дирекције и по овлашћењу Правобраниоца заступа Дирекцију  пред надлежним судовима и другим органима; обавља послове везане за људске ресурсе, израду нацрта кадровског плана, остваривање права, дужности и одговорности запослених у Дирекцији из рада и по основу рада; обавља кадровске послове, адмистративне, архивске и послове писарнице; обезбеђује средства и канцеларијски материјал за рад Дирекције; организује  послове из делокруга јавних набавки који се односе на планирање, спровођење и извршење јавних набавки  и набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама; обавља послове контроле јавних набавки; даје стручна мишљења из области рада Одељења у поступку израде уговора,  програмско планских докумената, информација и анализа; стара се о развоју и унапређењу ефикасности у раду Одељења; као и друге послове из делокруга Одељења.

            У Одељењу за правне, кадровске и административне послове и јавне набавке образују се следеће унутрашње               јединице:

                           

                        •  Одсек за јавне набавке

                        •  Група за контролу јавних набавки


         Одсек за јавне набавке обавља  послове јавних набавки у складу са законом којим се уређују јавне набавке; обавља послове који се односе на планирање јавних набавки, на спровођење поступка јавних набавки и извршење уговора о јавним набавкама; на праћење извршења плана јавних набавки; учествује у изради аката у поступку јавне набавке, објављује огласе о јавној набавци; прикупља и евидентира податке о поступцима јавне набавке и закљученим и реализованим уговорима о јавној набавци; сачињава и доставља извештаје о спроведеним јавним набавкама у складу са законским прописима; као и друге послове из делокруга Одсека.


     Група за контролу јавних набавки обавља послове који се односе на контролу  планирања јавних набавки, спровођења поступака јавних набавки на које се закон примењује и набавки на које се закон не примењује; на контролу извршења уговора о јавним набавкама, припрема годишњи план контроле јавних набавки; сачињава извештаје о спроведеним контролама, спроводи интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама, контролише и предлаже мере за обезбеђивање пуне сарадње са грађанским надзорником и обавља друге послове у складу са Интерним планом за спречавање корупције у јавним набавкама; као и друге послове из делокруга Групе.