Дирекција

Републичка дирекција за робне резерве

Републичка дирекција за робне резерве, обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на:

За обављање послова из делокруга Републичке дирекције за робне резерве (у даљем тексту: Дирекција) образује се основна унутрашња јединица:

                      1) Сектор за комерцијалу.

У Дирекцији, као уже унутрашње јединице, изван састава Сектора, образују се:

                      2) Одељење за финансијске и рачуноводствене послове и аутоматску обраду података (АОП);

                      3) Одељење за правне, кадровске и опште послове;

                      4) Одељење за јавне набавке.

Послове, који због своје природе не могу бити сврстани ни у једну унутрашњу јединицу, обавља самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица на радном месту:

1)      Интерни ревизор.

Самостални извршилац изван свих унутрашњих јединица ради по упутствима и под надзором директора Дирекције.


Сектор за комерцијалу

      Сектор за комерцијалу обавља послове који се односе на образовање, обнављање, одржавање, смештај, чување, територијални размештај робних резерви; управљање, коришћење и располагање робним резервама; израда програмско-планских докумената у делу који се односи на робне резерве; одржавање и управљање робним и енергетским складиштима Дирекције; складиштење и чување обавезних резерви нафте и нафтних деривата; изградња, санација и техничко одржавање постојећих објеката и обезбеђење недостајућег складишног простора за обавезне резерве нафте и деривата нафте; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Сектору; планирање рада Сектора и други послови из области робних резерви и обавезних резерви нафте и деривата нафте.

           У Сектору за комерцијалу образују се следеће уже унутрашње јединице:

Одељење за пољопривредне и прехрамбене производе

        Одељење за пољопривредне и прехрамбене производе обавља послове који се односе на: образовање, обнављање, одржавање, смештај и чување пољопривредних и прехрамбених производа; анализу и праћење научних сазнања, информација и искустава ради остваривања бољих резултата рада; израду програмско-планских докумената у делу који се који се односи на те робе, припрему Предлога програма робних резерви и Предлога финансијског плана за текућу годину; интервенције на тржишту пољопривредним и прехрамбеним робама (куповина, продаја или давање у зајам тих роба); израду периодичних и годишњих извештаја о раду Одељења; сарадњу са другим органима државне управе, научним институцијама у делу који се односи на пољопривредно прехрамбене производе; врши израду тендера и формирање конкурсне документације у сарадњи са унутрашњом јединицом која обавља послове јавних набавки; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одељењу, као и друге послове из делокруга Одељења.

              У Одељењу за пољопривредне и прехрамбене производе образују се следеће уже унутрашње јединице:

 

                           •  Одсек за пољопривредне и прехрамбене производе Нови Сад

                           •  Одсек за производе биљног и минералног порекла

                           •  Одсек за зрнаста хранива, живу стоку и производе анималног порекла

 

       Одсек за пољопривредне и прехрамбене производе Нови Сад обавља послове који се односе на обнављање, одржавање, смештај и чување пољопривредних и прехрамбених производа; анализу и праћење научних сазнања, информација и искустава ради остваривања бољих резултата рада; израду програмско-планских докумената у делу који се односи на те робе; припрему Предлога програма робних резерви и Предлога финансијског плана за текућу годину; интервенције на тржишту пољопривредним и прехрамбеним робама (куповина, продаја или давање у зајам тих роба); израду периодичних и годишњих извештаја о раду Одсека; сарадњу са другим органима државне управе, научним институцијама у делу који се односи на пољопривредно прехрамбене производе; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку, као и друге послове из делокруга Одсека.


        Одсек за производе биљног и минералног порекла обавља послове који се односе на обнављање, одржавање, смештај и чување производа биљног и минералног порекла; анализу и праћење научних сазнања, информација и искустава ради остваривања бољих резултата рада; израду програмско-планских докумената у делу који се односи на те робе; припрему Предлога програма робних резерви и Предлога финансијског плана за текућу годину; интервенције на тржишту производа биљног и минералног порекла (куповина, продаја или давање у зајам тих роба); израду периодичних и годишњих извештаја о раду Одсека; сарадњу са другим органима државне управе, научним институцијама у делу који се односи на производе биљног и минералног порекла; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку, као и друге послове из делокруга Одсека.

       Одсек за зрнаста хранива, живу стоку и производе анималног порекла обавља послове који се односе на обнављање, одржавање, смештај и чување зрнастих хранива, живе стоке и производа анималног порекла; анализу и праћење научних сазнања, информација и искустава ради остваривања бољих резултата рада; израду програмско-планских докумената у делу који се односи на те робе; припрему Предлога програма робних резерви и Предлога финансијског плана за текућу годину; интервенције на тржишту зрнастих хранива, живе стоке и производа анималног порекла (куповина, продаја или давање у зајам тих роба); израду периодичних и годишњих извештаја о раду Одсека; сарадњу са другим органима државне управе, научним институцијама у делу који се односи на зрнаста хранива, живу стоку и производе анималног порекла; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку, као и друге послове из делокруга Одсека. 

Одељење за непрехрамбене производе

        Одељење за непрехрамбене производе обавља послове који се односе на образовање, обнављање, коришћење, смештај, чување, складиштење и територијални размештај  непрехрамбених производа Дирекције; припрему предлога Програма робних резерви и Финансијског плана за текућу годину; израду периодичних и годишњих извештаја о раду Одељења; израду предлога структуре републичких робних резерви непрехрамбених роба; спровођење програма Дирекције у области одржавања потребног нивоа робних резерви на складиштима; учествовање у поступцима куповине, продаје, закупа, зајма и складиштења непрехрамбених роба; координације у изради програмско планских докумената, информација, анализа и елабората у делу који се односи на непрехрамбене производе; обавља послове везане за складиштење, смештај и чување обавезних резерви нафте и деривата нафте; послове техничког одржавања постојећих објеката складишта обавезних резерви нафте и нафтних деривата; врши израду тендера и формирање конкурсне документације у сарадњи са унутрашњом јединицом која обавља послове јавних набавки; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одељењу, као и друге послове из делокруга Одељења.

                У Одељењу за и непрехрамбене производе образују се следеће уже унутрашње јединице:

                          •  Одсек за енергенте и обавезне резерве нафте и деривата нафте

                          •  Одсек за посебне намене


       Одсек за енергенте и обавезне резерве нафте и деривата нафте обавља послове који се односе на обнављање, коришћење, смештај, чување, складиштење и територијални размештај енергената; интервенције на тржишту енергентима куповином, продајом или давањем у зајам; израду анализа, елабората и студија које служе као стручна основа за правно регулисање система робних резерви, као и праћење њиховог извршења; израда програмско-планских докумената који се односе на енергенте; обавља послове везане за складиштење, смештај и чување обавезних резерви нафте и деривата нафте; послове техничког одржавања постојећих објеката складишта обавезних резерви нафте и нафтних деривата; даје мишљење на предлог средњорочног и годишњег програма формирања и одржавања обавезних резерви за период од три односно једне календарске године; послове израде тендера и формирање конкурсне документације ради спровођења посупка јавних набавки које се односе на обавезне резерве нафте и деривата нафте, у сарадњи са унутрашњом јединицом која обавља послове јавних набавки; програмирање и планирање рада Одсека; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку, као и друге послове из делокруга Одсека.


      Одсек за посебне намене обавља послове који се односе на образовање, обнављање, коришћење, смештај, чување, складиштење и територијални размештај роба посебних намена (лекова, медицинских средстава, минералних ђубрива, метала и производа од метала, грађевинског материјала, пољопривредне механизације, роба железнице, електропривреде, водопривреде, поште, информативно-пропагандне делатности, опреме за интервенцију у ванредним ситуацијама); интервенције на тржишту робама посебних намена куповином, продајом, давањем у зајам или закуп; израда анализа, елабората и студија које служе као стручна основа за правно регулисање система робних резерви, као и праћење њиховог извршења; израда програмско-планских докумената који се односе на робе посебних намена; програмирање и планирање рада Одсека; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку, као и друге послове из делокруга Одсека.

                         

Одељење за складишта

       Одељење за складишта обавља  послове који се односе на организацију несметаног рада на складиштима која користи Дирекција; врши економски оптимални избор пословних аранжмана избора руковаоца складиштима и складиштара; обавља послове редовног одржавања и издавања слободног складишног простора; израда програма потреба и мера за изградњу и одржавање складишног простора, као и програма и планова изградње, одржавања и рационализације складишног простора и праћење извршења тих програма и планова; обавља послове који се односе на локацију и дислокацију робе по складиштима; врши израду анализа, елабората и студија које служе као стручна основа за правно регулисање изградње и одржавање складишног простора и смештај и чување републичких робних резерви и обавезних резерви нафте и нафтних деривата; врши послове који се односе на спровођење програма инвестиција на изградњи, санацији и техничком одржавању постојећих објеката које користи Дирекција; врши послове уговарања са извођачима потребних радова и стара се о реализацији уговорених радова са извођачима; врши израду тендера и формирање конкурсне документације у сарадњи са унутрашњом јединицом која обавља послове јавних набавки; врши послове везане за технички пријем и добијање потребних дозвола; врши планирање годишњих расхода за инвестиционо одржавање објеката; врши непосредну организацију финансијске и техничке реализације на пројектима капиталних инвестиција и инвестиционог одржавања; учешће у планирању и реализацији капиталних улагања; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одељењу, као и друге послове из делокруга Одељења.

               У Одељењу за складишта образују се следеће уже унутрашње јединице: 

                     •  Одсек за одржавање складишта

                     •  Одсек за инвестиције


        Одсек за одржавање складишта обавља послове  редовног одржавања и издавања слободног складишног простора, израде годишњих програма потреба и мера за одржавање складишног простора као и програма и планова одржавања и рационализације складишног простора и праћење извршења тих планова; послове уговарања са извођачима потребних радова и старање о реализацији истих; израду тендера и формирање конкурсне документације у сарадњи са унутрашњом јединицом која обавља послове јавних набавки; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку, као и другe пословe из делокруга Одсека.


       Одсек за инвестиције обавља послове који се односе на спровођење програма инвестиција на изградњи, санацији и техничком одржавању постојећих објеката које користи Дирекција; послови уговарања са извођачима потребних радова и старање о реализацији истих на објектима Дирекције; послови везани за технички пријем и добијање потребних дозвола; послови организације на пројектима капиталних инвестиција, инвестиционог и текућег одржавања; планирање и реализација капиталних улагања; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку, као и друге послове из делокруга Одсека


              Уже унутрашње јединице изван састава Сектора


Одељење за финансијске и рачуноводствене послове и аутоматску обраду података (АОП)


    Одељење за финансијске и рачуноводствене послове и аутоматску обраду података обавља послове који се односе на: послове планирања и праћења реализације буџета, послове који се односе на регулисање извора финансирања републичких робних резерви; послове који се односе на предлог финансијског плана и програма рада Дирекције; обавља рачуноводствене послове; израду завршног рачуна и годишњег пописа; израду финансијских и пореских извештаја; обраду стручних мишљења из области рада Одељења; контролу и учествовање у изради уговора из области пословања Дирекције и из делокруга Одељења; пружање стручне подршке у припреми планских докумената из делокруга Дирекције; прикупљање података неопходних за праћење остваривања циљева утврђених планским документима из делокруга Дирекције кроз показатеље учинка; анализе прикупљених података; праћење спровођења и извештавања о спровођењу планских докумената из делокруга Дирекције; пружање стручне подршке развоју финансијског управљања и контроле; обавља пројектовање информационог система републичких робних резерви, његову аутоматизацију, модернизацију и примену информационе технологије; обавља послове унапређења системског и апликативног софтвера, послове из области унапређења рачунарске и мрежне технологије; послове процедуре заштите, планирања система заштите и утврђивања посебне процедуре за заштиту мреже од неовлашћених упада и вируса; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одељењу, као и друге послове из делокруга Одељења.

             У Одељењу за финансијске и рачуноводствене послове се образују следеће уже унутрашње јединице: 

                      •   Одсек за рачуноводствене послове

                      •   Одсек за финансијске послове

                      •    Одсек за аутоматску обраду података (АОП)


       Одсек  за рачуноводствене послове обавља послове примене и одржавања јединственог контног плана Дирекције, књижење пословних промена, вођење пословних књига Дирекције; организација  и сачињавање годишњих финансијских извештаја, годишњег пописа и давање инструкција по истим; организација и сачињавање пореског биланса и обрачуна пореза и других јавних прихода; организација и сачињавање извештаја о извршењу буџета и упоређивања података из сопствене рачуноводствене евиденције са подацима Трезора; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку, као и друге послове из делокруга Одсека


       Одсек за финансијске послове обавља послове припреме и израде предлога финансијског плана за израду Закона о буџету и врши израду Плана и Програма робних резерви, организује и надгледа израду финансијских анализа и извештаја о пословању и стара се о примени и промененама међународних стандарда финансијског извештавања; прати и организује послове везане за исплату зарада и накнада; организује послове обрачуна осталих  личних примања и подношења пореских пријава; даје смернице за израду предлога Закључка ПФЕ - процене финансијских ефеката; пружање стручне подршке у припреми планских докумената из делокруга Дирекције; прикупљање података неопходних за праћење остваривања циљева утврђених планским документима из делокруга Дирекције кроз показатеље учинка; анализе прикупљених података; праћење спровођења и извештавања о спровођењу планских докумената из делокруга Дирекције; пружање стручне подршке развоју финансијског управљања и контроле; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку, као и друге послове из делокруга Одсека.


    Одсек за аутоматску обраду података (АОП) обавља пројектовање информационог система републичких робних резерви, његову аутоматизацију, модернизацију и примену информационе технологије; обавља послове унапређења системског и апликативног софтвера, послове из области унапређења рачунарске и мрежне технологије; послове  процедуре заштите, планирања  система заштите и утврђивања посебне процедуре за заштиту мреже од неовлашћених упада и вируса; послове планирања динамике набавке рачунарске опреме и системског софтвера за потребе Дирекције; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одсеку, као и друге послове из делокруга Одсека.


Одељење за правне, кадровске и опште послове

       Одељење за правне, кадровске и опште послове обавља послове који се односе на учествовање у изради закона, других прописа и општих аката у вези са системом републичких робних резерви; израду правних аката из делокруга рада Дирекције; праћење промена законских прописа и сарадња са домаћим институцијама ради анализе упоредног права из области робних резерви; предузима потребне мере у циљу обезбеђења законитости и ефикасности рада у Дирекцији; обавља привредно-правне послове, имовинско-правне послове Дирекције; врши упис заложних права и других имовинско-својинских права у корист Дирекције; обавља стручну обраду судских предмета у споровима Дирекције и по овлашћењу Правобраниоца заступа Дирекцију пред надлежним судовима и другим органима; обавља послове везане за упрвљање људским ресурсима, израду нацрта кадровског плана, остваривање права, дужности и одговорности запослених у Дирекцији из рада и по основу рада; обавља кадровске послове, адмистративне и архивске; даје стручна мишљења из области рада Одељења у поступку израде уговора, програмско-планских докумената, информација и анализа; послове од посебног значаја за систем одбране и обраде тајних података, стара се о развоју и унапређењу ефикасности у раду Одељења; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одељењу, као и друге послове из делокруга Одељења.

            У Одељењу за правне, кадровске и опште послове образују се следеће уже унутрашње јединице:

                        •  Група за правне и својинско-правне послове

                        •  Група за људске ресурсе и кадровске послове


         Група за правне и својинско-правне послове обавља правне послове везане за стручну оцену, обраду, и вођење предмета у споровима Дирекције уз сарадњу са Државним правобранилаштвом пред судовима и другим органима; обавља имовинско-правне послове везане за непокретности Дирекције и предузима мере ради заштите права и имовинских интереса Дирекције; врши правне послове везане за право располагања односно коришћења покретне и непокретне имовине Дирекције; врши упис заложних права на непокретностима у корист Дирекције и других својинских права у корист Дирекције у јавне регистре; врши стручне послове везане за припрему и спровођење јавних набавки; пружа стручну помоћ комисијама и радним групама Дирекције; сачињава предлоге правних и других аката из делокруга рада Групе; обрађује захтеве за информације од јавног значаја, ажурира Информатор о раду; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи, као и друге послове из делокруга Групе.


     Група за људске ресурсе и кадровске послове обавља послове који се односе на: предлагање мера и реализацију активности у области унапређења и планирања кадрова; права и обавеза запослених из радног односа и по основу рада; вредновање радне успешности државних службеника и напредовање државних службеника; припрему аката о правима, обавезама и одговорностима државних службеника и намештеника; вођење кадровске евиденције за потребе Дирекције и Централне кадровске евиденције; припрему нацрта Кадровског плана; припрему појединачних правних аката из делокруга Групе; припрему документације за расписивање конкурса и огласа; анализу радних места; анализу образовне потребе запослених, предлагање програма стручног усавршавања и спровођење процедура у вези са стручним усавршавањем запослених; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Групи, као и друге послове из делокруга Групе.


Одељење за јавне набавке

Одељење за јавне набавке обавља послове јавних набавки у складу са законом којим се уређују јавне набавке и друге набавке; обавља послове који се односе на израду плана јавних набавки и праћење реализације плана; спровођење поступка јавних набавки и извршење уговора о јавним набавкама; сарађује са руководиоцима и осталим изршиоцима унутрашњих јединица ради припреме и спровођења поступка јавних набавки; учествује у изради аката о поступцима јавних набавки; предлаже мере за унапређење послова јавних набавки; обавља стручне послове за потребе комисије за јавне набавке; објављује огласе о јавној набавци; прикупља и евидентира податке о поступцима јавне набавке и закљученим и реализованим уговорима о јавној набавци; израђује и доставља извештаје о спроведеним јавним набавкама у складу са законским прописима; учешће у процесима који су у вези са стручним усавршавањем државних службеника у Одељењу, као и друге послове из делокруга Одељења.